Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 184/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2020-12-02

Sygn. akt VU 184/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : sekr. sądowy Izabela Niedobecka-Kępa

po rozpoznaniu 2 grudnia 2020 roku w Rybniku

na rozprawie

sprawy K. W.

przy udziale zainteresowanego ./.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania K. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 15 lipca 2020 roku

sygn. (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej K. W. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 1 maja 2020 roku do 31 lipca 2020 roku po ustaniu zatrudnienia u płatnika P. L..

Sygn. akt V U 184/20

UZASADNIENIE

Decyzją z 15 lipca 2017 roku, nr (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa odmówił ubezpieczonej K. W. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 1 maja 2020 roku do 31 lipca 2020 roku .W uzasadnieniu organ wskazał, że iż po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego 30 kwietnia 2020 roku, ubezpieczona kontynuowała wcześniej podjętą pracę zarobkową – umowę zlecenia.

Od powyższej decyzji ubezpieczona wniosła odwołanie w którym wskazała, że 14 stycznia 2020 roku faktycznie zawarła umowę zlecenia. Ubezpieczona podkreśliła jednak, że w jej ocenie 28 stycznia 2020 roku umowa została rozwiązana, gdyż poinformowała ustnie koordynatora o chęci zakończenia współpracy, a on się temu nie sprzeciwił.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalanie podtrzymując wcześniejsze twierdzenia.

Sąd ustalił co następuje:

14 stycznia 2020 roku została umowa zlecenia, pomiędzy ubezpieczoną K. W., a E. K. – Firma (...) Spółka z .o.o. z siedzibą w R.. Zgodnie z treścią umowy, ubezpieczonej zostały zlecone czynności w zakresie sprzedaży pieczywa i ciastek na czas nieokreślony. Z uwagi na znalezienie przez ubezpieczoną zatrudnienia w oparciu o korzystniejszą formę zatrudnienia, 28 stycznia 2020 roku, w trakcie rozmowy telefonicznej, ubezpieczona poinformowała koordynatorkę ww. firmy o chęci zakończenia współpracy w oparciu o umowę zlecenia. W trakcie rozmowy telefonicznej, ubezpieczona otrzymując ustne potwierdzenie zakończenia współpracy, nie została jednocześnie poinformowana o konieczności pisemnego rozwiązania umowy zawartej 14 stycznia 2020 roku. Koordynatorka wskazała ubezpieczonej chęć spotkania, jednak do spotkania ostatecznie nie doszło z uwagi na brak czasu koordynatorki. Ubezpieczona oddała w punkcie w którym pracowała ubrania robocze, zgodnie z poleceniem koordynatorki. Po wykonanym telefonie 28 stycznia 2020 roku, ubezpieczona nie wykonywała żadnych czynności z tytułu mowy zlecenia. Po ww. dacie ubezpieczona nie otrzymywała wezwań do wykonywania pracy. Ubezpieczona otrzymała wynagrodzenie jedynie za czynności faktycznie wykonane w styczniu 2020 roku.

Od 3 lutego 2020 roku ubezpieczona była zatrudniona u płatnika składek P. L. na cały etat. Tytuł ubezpieczenia ustał 30 kwietnia 2020 roku.

W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku ubezpieczona była niezdolny do pracy z powodu schorzeń psychiatrycznych.

Zleceniodawca formalnie wypowiedział ubezpieczonej umowę 9 lipca 2020 roku wskazując na niewykonywanie zleconych czynności.

Decyzją z 15 lipca 2017 roku, nr (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego za okres od 1 maja 2020 roku do 31 lipca 2020 roku po ustaniu zatrudnienia.

Dowód: akta organu rentowego:

- zaświadczenia płatnika składek,

- zaświadczenia lekarskie,

- oświadczenie ubezpieczonej z 3.07.2020r.,

- wniosek o zasiłek chorobowy,

- zestawienie zaświadczeń,

- decyzja ZUS z 15.07.2020r.,

- oświadczenie ubezpieczonej z 4.08.2020r.,

- zaświadczenie z 27.07.2020r.,

- wypowiedzenie umowy zlecenia z 9.07.2020r.,

umowa zlecenia nr (...) z 14.01.2020r. k.7, przesłuchanie ubezpieczonej k.18v.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci w/w dokumentów, których prawdziwości strony nie kwestionowały, a także w oparciu o dowód z przesłuchania ubezpieczonej, który wraz z pozostałymi dowodami tworzył spójny i logiczny obraz przedstawiający stan faktyczny sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

W pierwszej kolejności Sąd podkreśla, że uprawnienia do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy rozpatrywać zawsze w aspekcie istniejącego (aktualnego) tytułu ubezpieczenia. 14 stycznia 2020 r. ubezpieczona zawarła umowę zlecenia z firmą (...), a od 3 lutego 2020 roku była już stroną umowy o pracę z P. L.. 30 kwietnia 2020 roku ustał tytuł ubezpieczenia chorobowego z tytułu zatrudnienia na na podstawie umowy o pracę z P. L.. Podkreślić należy, że nawet jeżeli formalnie umowa zlecenia nie została zakończona (o czym ubezpieczona nie miała świadomości, bo była przekonana, że 28.01.2020 r. rozwiązała ustnie umowę), to bezsprzecznie od 28 stycznia 2020 roku ubezpieczona nie wykonywała czynności w ramach umowy zlecenia, co wynika z przesłuchania ubezpieczonej oraz z pisma zleceniodawcy z 9 lipca 2020 roku. Na uwagę zasługuje również okoliczność że od 3 lutego 2020 roku ubezpieczona pracowała już u innego podmiotu- płatnika P. L. na pełny etat, więc fizycznie nie miała możliwości wykonywania jednocześnie czynności w oparciu o umowę zlecenia w firmie (...). Biorąc pod uwagę, że ubezpieczona nie wykonywała żadnych czynności w ramach umowy zlecenia, to nie sposób przyjąć, że w okresie niezdolności do pracy kontynuowała działalność zarobkową, w szczególności, że nie otrzymywała wezwań do wykonywania zlecenia (a cel zawarcie z nią umowy zlecenia miał specyficzny charakter- miała być osobą, która zastąpi nieobecnego pracownika firmy (...) lub pomoże w przypadku nadmiaru obowiązków) , a wynagrodzenia zostało jej wypłacone jedynie za wykonane czynności do styczniu 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na podstawie art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej K. W. prawo do zasiłku chorobowego za okres 1 maja 2020 roku do 31 lipca 2020 roku po ustaniu zatrudnienia u płatnika P. L..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Wiesław Jakubiec,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: