Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 109/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2016-04-11

Sygn. akt VU 109/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Sonia Lasota-Zawisza

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : Tomasz Kałuża-Herok

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 roku w Rybniku

na rozprawie

sprawy K. S.

przy udziale zainteresowanego ./.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania K. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 28 stycznia 2015 roku sygn. 340000/ (...), 04 marca 2015 roku sygn. 340000/ (...), 18 marca 2015 roku sygn. 340000/ (...), 20 kwietnia 2015 roku sygn. 340000/ (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję z 28 stycznia 2015 roku w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu K. S. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 11 grudnia 2014 roku do 09 lutego 2015 roku;

2.  zmienia zaskarżoną decyzję z 04 marca 2015 roku w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu K. S. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 01 grudnia 2014 roku do 10 grudnia 2014 roku oraz od 10 lutego 2015 roku do 04 marca 2015 roku;

3.  zmienia zaskarżoną decyzję z 18 marca 2015 roku w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu K. S. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 05 marca 2015 roku do 08 kwietnia 2015 roku;

4.  zmienia zaskarżoną decyzję z 20 kwietnia 2015 roku w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu K. S. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 09 kwietnia 2015 roku do 17 maja 2015 roku.

Sygn. akt V U 109/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 stycznia 2015 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu K. S. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 11 grudnia 2014 roku do 9 lutego 2015 roku. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu, bowiem tytuł jego ubezpieczenia ustał w dniu 30 listopada 2014 roku, a od dnia 1 września 2012 roku ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Następnie, decyzją z dnia 4 marca 2015 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) organ rentowy stwierdził brak prawa ubezpieczonego do zasiłku chorobowego za okres od 1 do 10 grudnia 2014 roku oraz od 10 lutego do 4 marca 2015 roku. Decyzją z dnia 18 marca 2015 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) organ rentowy stwierdził brak prawa ubezpieczonego do zasiłku chorobowego za okres od 5 marca do 8 kwietnia 2015 roku. Decyzją z dnia 20 kwietnia 2015 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) organ rentowy stwierdził brak prawa ubezpieczonego do zasiłku chorobowego za okres od 9 kwietnia do 17 maja 2015 roku. W uzasadnieniu tych decyzji organ rentowy powołał się na przyczyny podane w uzasadnieniu decyzji z dnia 28 stycznia 2015 roku.

W odwołaniach ubezpieczony K. S. wniósł o zmianę decyzji poprzez przyznanie prawa do zasiłku chorobowego za wszystkie ww. okresy. Ubezpieczony przyznał, iż pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jednakże nie otrzymał wypowiedzenia stosunku pracy i w dalszym ciągu jest zatrudniony w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.. Tytuł jego ubezpieczenia zatem nie ustał.

W odpowiedziach na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie i podtrzymał wcześniejsze twierdzenia. Pismem z dnia 24 czerwca 2015 roku organ rentowy sprecyzował, iż z dniem 1 grudnia 2014 roku nastąpiło wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczenia.

Sąd ustalił, co następuje:

Z dniem 6 października 2014 roku ubezpieczony K. S. został zatrudniony w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na czas nieokreślony na stanowisku kierownika budowy w wymiarze pełnego etatu.

Dowód: umowa o pracę z dnia 6 października 2014 roku – akta organu rentowego oraz akta sądowe k.5

Dnia 3 lutego 2015 roku spółka (...) złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w R. zaświadczenie płatnika składek, w którym wskazała iż ubezpieczony był u niej zatrudniony w okresie od 6 października do 30 listopada 2014 roku. Z dniem 1 grudnia 2014 roku ubezpieczony został wyrejestrowany z ubezpieczeń.

Dowód: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, pismo spółki (...) z dnia 20 stycznia 2015 roku – akta organu rentowego; druk (...) k.21

Ubezpieczony nie otrzymał żadnego pisma o rozwiązaniu umowy o pracę, bądź świadectwa pracy i zwracał się do pracodawcy o wskazanie podstawy prawnej wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz wyjaśnienie czy wyrejestrowanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Wobec braku odpowiedzi, pismem z 17 czerwca 2015 roku to ubezpieczony wypowiedział spółce (...) umowę o pracę.

Dowód: pisma ubezpieczonego z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz 9 stycznia 2015 roku – akta organu rentowego; pismo ubezpieczonego do spółki (...) z dnia 25 marca 2015 roku wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru k.42-44; wypowiedzenie umowy o pracę wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru k.38-40; przesłuchanie stron – ubezpieczonego k.45 verte-46

W okresie od 17 listopada 2014 roku do 17 maja 2015 roku ubezpieczony był niezdolny do pracy, na potwierdzenie czego otrzymał stosowne zaświadczenia lekarskie wystawione na druku (...).

Dowód: zaświadczenia lekarskie (...) akta organu rentowego; przesłuchanie stron – ubezpieczonego k.45 verte-46

Od września 2012 roku ubezpieczony ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Dowód: oświadczenie ubezpieczonego z dnia 30 grudnia 2014 roku druk ZUS Z-10 – akta organu rentowego; przesłuchanie stron – ubezpieczonego k.45 verte-46

Decyzją z dnia 28 stycznia 2015 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu prawa do zasiłku chorobowego za okres od 11 grudnia 2014 roku do 9 lutego 2015 roku. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu, bowiem tytuł jego ubezpieczenia ustał w dniu 30 listopada 2014 roku, a od dnia 1 września 2012 roku ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Następnie, decyzją z dnia 4 marca 2015 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) organ rentowy stwierdził brak prawa ubezpieczonego do zasiłku chorobowego za okres od 1 do 10 grudnia 2014 roku oraz od 10 lutego do 4 marca 2015 roku. Decyzją z dnia 18 marca 2015 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) organ rentowy stwierdził brak prawa ubezpieczonego do zasiłku chorobowego za okres od 5 marca do 8 kwietnia 2015 roku. Decyzją z dnia 20 kwietnia 2015 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) organ rentowy stwierdził brak prawa ubezpieczonego do zasiłku chorobowego za okres od 9 kwietnia do 17 maja 2015 roku. W uzasadnieniu tych decyzji organ rentowy powołał się na przyczyny podane w uzasadnieniu decyzji z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Dowód: decyzje organu rentowego z dnia 28 stycznia, 4 marca, 18 marca, 20 kwietnia 2015 roku – akta organu rentowego

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci ww. dokumentów, których prawdziwości strony nie kwestionowały, a także w oparciu o dowód z przesłuchania stron ograniczony do przesłuchania ubezpieczonego, który wraz z dowodami z dokumentów tworzy spójny i logiczny obraz przedstawiający stan faktyczny sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Z mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 159 j.t. ze zm.) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, iż zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku chorobowego za okres od 1 grudnia 2014 roku do 17 maja 2015 roku.

Co prawda od września 2012 roku ubezpieczony ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jednakże w niniejszej sprawie nie została spełniona druga kumulatywna przesłanka uzasadniająca odmowę prawa do zasiłku chorobowego. W okresie ww. niezdolności do pracy ubezpieczony posiadał tytuł ubezpieczenia, bowiem w dalszym ciągu pozostawał w stosunku pracy ze spółką (...). Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż ubezpieczony nie otrzymał od pracodawcy żadnego pisma ani oświadczenia rozwiązującego jego umowę o pracę. To ubezpieczony podjął działania mające na celu zakończenie zatrudnienia w spółce, przy czym miało to miejsce dopiero w dniu 17 czerwca 2015 roku.

Jednocześnie, podkreślić należy, iż zgodnie z art. 232 k.p.c. ciężar udowodnienia okoliczności ustania tytułu ubezpieczenia spoczywał na organie rentowym, który jednakże ograniczył się do przedstawienia twierdzeń o ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz przedłożenia zaświadczeń pracodawcy o zakończeniu stosunku pracy ubezpieczonego. Organ rentowy oparł się wyłącznie na piśmie pracodawcy o wyrejestrowaniu ubezpieczonego i nie podjął w toku postępowania przed ZUS żadnych czynności mających na celu weryfikację rzeczywistego ustania zatrudnienia, mimo iż okoliczności te były kwestionowane przez ubezpieczonego.

Do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z chwilą dotarcia oświadczenia tej treści do adresata. W niniejszej sprawie jak wynika z zebranego materiału dowodowego wobec ubezpieczonego nie złożono oświadczenia w tym przedmiocie, tym samym nie można uznać, iż strony z dniem 30 listopada 2014r. rozwiązały umowę.

Wskazać należy, iż organ rentowy pomimo treści art. 6 kc w żaden sposób nie wykazał, iż pracodawca faktycznie rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem. Ponadto, ubezpieczony nie mógł wykazywać przesłanki negatywnej tj. że nie został zwolniony, gdyż jest to niemożliwe.

Jedynie na marginesie Sąd zauważa, iż wzywał pracodawcę powoda do podania czy ubezpieczony jest nadal jego pracownikiem oraz zobowiązywał do nadesłania akt osobowych wraz z ewentualnym świadectwem pracy oraz pismem rozwiązującym umowę (vide k.13, 51). Likwidator spółki (...) wyjaśnił jedynie, iż z dniem 30 listopada 2014 roku spółka zwolniła wszystkich zatrudnianych przez siebie pracowników, jednakże nie nadesłał akt osobowych ubezpieczonego i nie podejmował dalszej korespondencji (vide k.25, 55).

Mając na uwadze powyższe Sąd, działając na podstawie przywołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., zmienił zaskarżone decyzje przyznając ubezpieczonemu prawo do zasiłku chorobowego za okresy: od 11 grudnia 2014 roku do 9 lutego 2015 roku, od 1 do 10 grudnia 2014 roku i od 10 lutego do 4 marca 2015 roku, od 5 marca do 8 kwietnia 2015 roku oraz od 9 kwietnia do 17 maja 2015 roku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sonia Lasota-Zawisza,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: