Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 27/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2018-10-26

Sygn. akt VU 27/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Wiesław Jakubiec

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : Tomasz Kałuża-Herok

po rozpoznaniu 26 października 2018 roku w Rybniku

na rozprawie

sprawy B. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o świadczenie rehabilitacyjne

na skutek odwołania B. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 13 grudnia 2017 roku

sygn. (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej B. C. prawo do świadczenia rehabilitacyjnego;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na rzecz ubezpieczonej kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt V U 27/18

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13.12. 2017 roku, nr sprawy (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej B. C. prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż ubezpieczony ma ustalone prawo do emerytury. (vide akta organu rentowego)

W odwołaniu od decyzji. ubezpieczona wniosła o przyznanie jej świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż w okresie niezdolności do pracy podlegała wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom.

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie i podtrzymał wcześniejsze twierdzenia.

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona B. C. od 2008 r. ma ustalone prawo do świadczenia emerytalnego, które to prawo zostało wstrzymane od dnia śmierci jej męża, tj. 8.01.2015 r. kiedy przeszła na rentę rodzina po zmarłym mężu. Ubezpieczona jednocześnie była zatrudniona w C. (...) sp.zo.o. sp. k. w W. od 21.08.2014 r. w Niemczech jako opiekunka osób starszych i z tego tytułu podlegała ubezpieczaniu chorobowemu. W dniu 5.01.2017 r. doznała w trakcie pracy zranienia a następnie zakażenia ścięgna prostownika palca prawego D5. Początkowo (do 24.01.2017 r.) ubezpieczona leczona była w Klinice (...) we F..

W okresie od 24.01.2017 r. miała wypłacany zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Wnioskiem z 29.11.2017 r. ubezpieczona wystąpił o przyznanie jej świadczenia rehabilitacyjnego, wskazując we wniosku, ma ustalone prawo do renty rodzinnej i zawieszone prawo do emerytury.

Dowód: decyzja o wstrzymaniu wypłaty emerytury, decyzja o przyznaniu renty rodzinnej, decyzja o przyznaniu emerytury, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, dokumentacja medyczna wraz z dokumentacją fotograficzną– akta organu rentowego; przesłuchanie ubezpieczonej k. 16

Decyzją z dnia 13.12. 2017 roku, nr sprawy (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej B. C. prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż ubezpieczony ma ustalone prawo do emerytury.

Dowód: decyzja organu rentowego – akta organu rentowego

Po dniu 24.07.2017 r. ubezpieczona była niezdolny do pracy a dalsze leczenie i rehabilitacja rokowała odzyskanie pełnej zdolności do pracy. Ubezpieczona wymagała świadczenia rehabilitacyjnego na okres maksymalnych 12 miesięcy. Ropownica ręki prawej ograniczyła funkcję ręki prawej w zakresie chwytu (niepełne zgięcie w stawach międzypaliczkowych palców II-V oraz kciuka), umożliwiając wykonywani zawodu kierowcy i utrudniające wykonywanie precyzyjnych codziennych czynności (np. zapisania guzików, pisania piórem)

Dowód: opinia biegłego z zakresu chirurgii M. K. k.25-26, dokumentacja lekarska k. , przesłuchanie ubezpieczonej k. 16

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci ww. dokumentów, które Sąd uznał za wiarygodne, wzajemnie ze sobą korelujące i rzeczowe, a także w oparciu o dowód z opinii biegłego z zakresu chirurgii M. K., które wraz z dowodami z dokumentów tworzą spójny i logiczny obraz przedstawiający stan faktyczny sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołania zasługują na uwzględnienie.

Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 159 j.t. ze zm.) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Organ rentowy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji powołuje się na przepis art. 18 ust 1 pkt 7 ww. ustawy wskazujący, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury. W ocenie Sądu taka interpretacja tego przepisu przez organ rentowy w świetle okoliczności sprawy jest nieuprawniona. Bezsporną okolicznością jest, iż ubezpieczona w 2015 r. dokonała wyboru jednego ze świadczeń należnych jej z ubezpieczenia społecznego. Mając ustalone prawo do emerytury oraz prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu ubezpieczona wybrała rentę rodzinną. Tylko to świadczenie było pobierane przez ubezpieczoną w okresie jej niezdolności do pracy, tj. było świadczeniem „aktywnym”. Intencją ustawodawcy było wykluczenie możliwości otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego przez osoby które mają równocześnie uprawnienia do świadczeń wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy zasiłkowej i korzystają z tych uprawnień lub mogą z nich łatwo zacząć korzystać. Organ rentowy rozpatrując niniejszą sprawę mógł uwzględniać zatem tylko prawo do świadczenia, z którego ubezpieczona faktycznie korzystała , tj. prawa do renty rodzinnej, a prawo- to zgodnie z orzecznictwem sądowym- nie wyłącza uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego. „Poszukiwanie” w tej sytuacji przez organ rentowy jeszcze innych świadczeń, które przysługują ubezpieczonej tylko potencjalnie (bowiem ubezpieczona świadomie i przyjąć należy, że ostatecznie „zrezygnowała” ze świadczenia emerytalnego na rzecz świadczenia korzystniejszego) aby odmówić jej przyznania świadczenia jest nieuzasadnione. Wstrzymane prawo do wypłaty świadczenia emerytalnego w świetle okoliczności sprawy nie jest tożsame - w ocenie Sądu- ze wskazanym w dyspozycji art. 18 ust 1 pkt 7 ustawy zasiłkowej określeniem „osobie uprawnionej do emerytury.”

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że po okresie zasiłkowym z ubezpieczenia wypadkowego ubezpieczona była niezdolna do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokowały odzyskanie pełnej zdolności do pracy. Ustalając powyższe okoliczności Sąd w pełni podzielił opinię biegłego z zakresu chirurgii M. K., jako wydaną przez osoby będącą specjalistą w zakresie schorzeń występujących u ubezpieczonej. Strony nie złożyły zastrzeżeń do ww. opinii.

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne, działając na podstawie przywołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., Sąd zmienił zaskarżoną decyzję poprzez przyznanie ubezpieczonej prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 12 miesięcy.

O kosztach zastępstwa procesowego stron orzeczono na mocy art. 98 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy oraz na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania w zakresie zmienionej decyzji. Ubezpieczona wygrała spór, wobec czego uprawniona jest do żądania od organu rentowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Jakubiec,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: