Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 8/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2017-04-20

Sygn. akt VU 8/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Wiesław Jakubiec

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : starszy protokolant sądowy Izabela Niedobecka-Kępa

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Rybniku

na rozprawie

sprawy D. H.

przy udziale zainteresowanego ./.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o zasiłek opiekuńczy

na skutek odwołania D. H.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 7 listopada 2016 roku

sygn. 340000/ (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 16 sierpnia 2016 roku do 18 sierpnia 2016 roku z tytułu zatrudnienia w (...) NIP (...).

Sygn. akt V U 8/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 7 listopada 2016 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu D. H. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 16 do 18 sierpnia 2016 roku z tytułu zatrudnienia w (...) NIP (...). W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż w ww. okresie we wspólnym gospodarstwie domowym pozostawał inny członek rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku J. H.. (vide akta organu rentowego k.15)

W odwołaniu ubezpieczony podał, iż w ww. okresie przebywał z synem w szpitalu. Jego żona nie mogła zapewnić opieki synowi, bowiem sprawowała opiekę nad córką. (vide k.2)

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i podtrzymał stanowisko wyrażone w decyzji. (vide k.4)

Sąd ustalił, co następuje:

Decyzją z dnia 7 listopada 2016 roku, znak (...) - (...), nr sprawy (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu D. H. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 16 do 18 sierpnia 2016 roku z tytułu zatrudnienia w (...) NIP (...). W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, iż w ww. okresie we wspólnym gospodarstwie domowym pozostawał inny członek rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku J. H..

Dowód: decyzja organu rentowego z 7 listopada 2016 roku – akta organu rentowego k.15

W okresie od (...) syn ubezpieczonego ur. dnia (...) był leczony szpitalnie. Ubezpieczony przebywał w szpitalu wraz z synem sprawując nad nim opiekę. Dnia 22 sierpnia 2016 roku otrzymał zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy w okresie od 16 do 18 sierpnia 2016 roku z powodu opieki nad dzieckiem.

W oświadczeniu do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ubezpieczony podał, iż brak domownika mogącego zapewnić opiekę nad chorym dzieckiem, bowiem matka dziecka nie pracuje, lecz opiekuje się drugim dzieckiem (niemowlęciem) w domu. Córka ubezpieczonego A. H. urodziła się jako wcześniak dnia 9 stycznia 2016 roku i wymagała szczególnej opieki, w tym także karmienia piersią przez matkę M. H., która przebywała w tym czasie na urlopie macierzyńskim.

Dowód: zaświadczenie płatnika składek, zaświadczenie lekarskie – akta organu rentowego k.1-7, 11; odpis skrócony aktu urodzenia A. H. k.14; karta informacyjna leczenia szpitalnego k.21-22 verte; pismo Szpitala (...) w R. z 1 lutego 2017 roku k.23; przesłuchanie stron – ubezpieczonego k.29 verte

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci ww. dokumentów, które Sąd uznał za wiarygodne, wzajemnie ze sobą korelujące i rzeczowe, a także w oparciu o dowód z przesłuchania stron ograniczony do przesłuchania ubezpieczonego, które wraz z dowodami z dokumentów wzajemnie się uzupełniają tworząc wyrazisty obraz całości sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Organ rentowy kwestionował prawo ubezpieczonego do zasiłku opiekuńczego z powodu pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym innego członka rodziny mogącego zapewnić opiekę nad chorym dzieckiem.

Przesłanki nabycia przez ubezpieczonego prawa do zasiłku opiekuńczego określone zostały w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372 j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.

Jednakże, jak stanowi przepis art. 34 zd. pierwsze ustawy, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż spełnione zostały przesłanki nabycia przez ubezpieczonego prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 16 do 18 sierpnia 2016 roku.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe jednoznacznie wykazało, iż w ww. okresie poza ubezpieczonym brak było innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę przebywającemu w szpitalu synowi ubezpieczonego. Co prawda, matka dziecka nie pracowała i pozostawała w tym czasie na urlopie macierzyńskim, jednakże musiała zajmować się kilkumiesięczną córką. Córka będąc wcześniakiem wymagała bowiem szczególnej opieki, w tym także karmienia piersią, co z natury rzeczy mogło być wykonane jedynie przez matkę i wykluczało zamianę rodziców w kwestii opieki nad dziećmi. Jednocześnie, brak jakichkolwiek podstaw do ewentualnego stwierdzenia, iż matka winna sprawować jednoczesną opiekę nad obojgiem dzieci, zwłaszcza w sytuacji gdy jedno z nich jest w szpitalu. Objawy choroby na które cierpiał J. H. do chwili zdiagnozowania przyczyn (co miało miejsce dopiero pod koniec leczenia w szpitalu) mogły sugerować, że jest to bardzo zaraźliwa choroba- tzw. rotawirusy. Zarażenie się tą chorobą (w związku z koniecznym stałym kontaktem z chorym dzieckiem) stwarzałoby niebezpieczeństwo dla zdrowia matki chłopca a konsekwencji zagrożenie dla życia jego kilkumiesięcznej siostry. W tej sytuacji dokonany wybór postępowania przez ubezpieczonego i jego żonę był jak najbardziej zasadny i usprawiedliwiony. Okoliczność, że chłopiec był w szpitalu nie oznacza – jak wskazuje doświadczenie i praktyka- że miał przez to zapewnioną należytą z uwagi na swój wiek opiekę. J. H. w czasie pobytu w szpitalu przebywał w izolatce, często musiał korzystać z toalety. Sam pobyt w szpitalu (bez względu na schorzenie) dla pięcioletniego dziecka jest dużym stresem, a mając na uwadze chorobę jaka go dotknęła i zakres opieki oferowanej przez szpital- konieczna była bezwzględnie w tym czasie obecność jednego z jego rodziców (w tym przypadku ubezpieczonego).

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne, działając na podstawie przywołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., Sąd zmienił zaskarżoną decyzję, w ten sposób, iż przyznał ubezpieczonemu prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 16 do 18 sierpnia 2016 roku z tytułu zatrudnienia w (...) NIP (...).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Jakubiec,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: