Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 740/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2018-01-31

Sygn. akt I C 740/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Gomola

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Dominika Roszak

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. w Rybniku

sprawy z powództwa E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.

przeciwko U. K.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej U. K. na rzecz powoda E. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. kwotę 46,30 zł (czterdzieści sześć złotych trzydzieści groszy);

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

Sygnatura akt 1 C 740/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 29 marca 2016 roku powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika zażądał od pozwanej U. K. zapłaty kwoty 222,66 zł oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i pozostałych kosztów procesu.

W uzasadnieniu podniesiono iż dochodzona pozwem wierzytelność powstała w wyniku odnowienia przez pozwaną z (...) S.A prowadzącym działalność w trybie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej umowy ubezpieczenia na kolejny rok, w trybie artykuł 28 ustęp 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, w sytuacji braku wypowiedzenia umowy w terminie przewidzianym ustawą. Polisa została odnowiona z dniem 12 lipca 2014 r. Po odnowieniu wierzyciel pierwotny świadczył na rzecz pozwanego ochronę ubezpieczeniową na podstawie polisy opatrzonej numerem 216 465 1905. Przedmiotem umowy było objęcie ubezpieczeniem OC zdarzeń związanych z pojazdem F. (...) numer rejestracyjny (...) F66.

Mimo określenia przez strony umowy podstaw świadczenia, wysokości składki ubezpieczeniowej oraz terminu i zasad zapłaty, pozwana nie uiściła w pełnej wysokości należności w terminie płatności. Pomimo wezwania wierzyciela pierwotnego pozwana nie wykonał obowiązku zapłaty, w związku z czym na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia cała pozostała należna składka stała się wymagalna. W dniu 13 grudnia 2014 roku. W dniu 26 października 2015 r wierzycie pierwotny dokonał przelewu przysługującej mu od pozwanej wierzytelności na rzecz powoda.

Na zobowiązanie pozwanego na dzień sporządzenia niniejszego pozwu składa się kwota 202,01 zł tytułem niespłaconej składki oraz 20 zł 65 gr tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie naliczone Od kwoty powyżej, od dnia następnego po dniu wymagalności to jest 14 grudnia 2014 roku do dnia wniesienia pozwu to jest 29 marca 2016 r.

Pozew k. 3-4

Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w dniu 29 września 2016r. wydał nakaz zapłaty uwzględniający w całości żądanie pozwu.

Od powyższego nakazu zapłaty sprzeciw w terminie wniosła osobiście pozwana.

Nakaz k. 4 verte, sprzeciw k. 5

Pismem przygotowawczym z dnia 2 września 2016 pełnomocnik powoda podniósł iż pozwana w sprzeciwie nie podniosła żadnych dowodów na poparcie jego zasadności.

Podtrzymano również dotychczasowe stanowisko w sprawie. Wskazano iż pierwsza ze składek z termin płatności 12 lipca 2014r. została przez pozwaną opłacona.

pismo karta 14/15

W piśmie z dnia 21 września 2016r. pozwana podniosła iż powództwo jest bezzasadne ponieważ w styczniu 2015r. pozwana dokonała demontażu i wyrejestrowania pojazdu. Umowa uległa więc rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowanie samochodu.

Pozwana zawiadomiła poprzednika prawnego powoda (...) S.A o tym fakcie i uznała swoją sprawdzę zakończoną.

Nadto podniosła iż powód nie przedstawił innych dokumentów, poza umową przelewu wierzytelności, wskazujących iż nabył wierzytelność. Ponadto nie wykazał że polisa (...) 65 1905 jest kontynuacją wcześnie istniejącej zawartej między pozwaną (...) S.A polisy.

Pismo k. 54

Pismem przygotowawczym z dnia 2 lutego 2017 r pełnomocnik powoda potrzymał stanowisko już dochodzona pozwem wierzytelność powstała w wyniku odnowienia przez pozwaną z (...) S.A umowy ubezpieczenia na kolejny rok w trybie artykułu 28 ustęp 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych w sytuacji braku wypowiedzenie umowy w terminie przewidzianym ustawą .

Podniósł iż wierzyciel pierwotny nie został zawiadomiony o fakcie demontażu samochodu i jego wyrejestrowaniu a pozwana nie przedstawiła na okoliczność zawiadomienia żadnych dowodów.

Zatem powodowi należna jest składka co najmniej za czas do dnia powiadomienia wierzyciela pierwotnego.

Pismo k 67

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dochodzona pozwem wierzytelność powstała w wyniku odnowienia przez pozwaną z (...) S.A prowadzącym działalność w trybie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej umowy ubezpieczenia na kolejny rok, w trybie artykuł 28 ustęp 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, w sytuacji braku wypowiedzenia umowy w terminie przewidzianym ustawą. Polisa została odnowiona z dniem 12 lipca 2014 r. Po odnowieniu wierzyciel pierwotny świadczył na rzecz pozwanego ochronę ubezpieczeniową na podstawie polisy opatrzonej numerem 216 465 1905. Przedmiotem umowy było objęcie ubezpieczeniem OC zdarzeń związanych z pojazdem F. (...) numer rejestracyjny (...) F66.

Zgodnie z umową pozwana była zobowiązana do uregulowania zapłaty w dwóch ratach tj. do 12.07.2014r, w kwocie 222 zł oraz do 13.12.2017r. w kwocie 202,01 zł. Pozwana uregulowała pierwszą ratę.

Dowód: wniosek o wystawienie polisy wraz z załącznikiem k. 21-23, potwierdzeni wpłaty k. 24,

W dniu 14.01.2015r. wydane zostało zaświadczenie o demontażu pojazdu stanowiącego przedmiot spornej umowy ubezpieczenia. Następnie w dniu 26.01.2015r. Starosta (...) wydał decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu

Dowód: zaświadczenie k. 56, decyzja k.57.

Nie wykazano aby pozwana o tym fakcie zawiadomiła Ubezpieczyciela.

W dniu 26 października 2015 r wierzycie pierwotny dokonał przelewu przysługującej mu od pozwanej wierzytelności na rzecz powoda.

Dowód umowa cesji wraz z załącznikiem k. 25-39

Sąd zważył co następuje.

Powództwo w zdecydowanej części nie jest zasadne.

Poprzednik prawny powoda tj. (...) S.A i pozwaną wiązała umowa ubezpieczenia ustalająca okres ochrony ubezpieczeniowej od 12.07.2014r. do 11.07.2015r.

Pozwana dokonała terminowo zapłaty pierwszej raty, a termin płatności drugiej przypadał na 13.12.2014r.

Bezspornym jest iż tej drugiej raty pozwana nie uiściła.

Jednocześnie złomowała w styczniu 2015r. samochód objęty ochroną ubezpieczeniową uzyskując stosowne dokumenty w postaci zaświadczenia i decyzji.

Zgodnie z OWU obowiązującymi w czasie trwania powyższej umowy w Towarzystwie (...) umowa ubezpieczenia rozwiązuje się min. z dniem wyrejestrowania pojazdu. (Dowód (...). OWU k. 97)

W związku z powyższym za dalszy okres składka nie przysługuje. Na marginesie należy wskazać iż OWU nie nakładają na ubezpieczonego obowiązku udzielenia informacji o fakcie demontażu i wyrejestrowania pojazdu w związku z tym bezpodstawne jest twierdzenie strony powodowej o uprawnieniu do zapłaty składki za okres do udzielenia stosownej informacji.

Zatem obowiązek zapłaty trwał do14.01.2015r czyli do daty zdarzenia uzasadniającego wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Wysokość należnej składki za okres od 13.12.2014r. do 14.01.2015r. Sąd ustalił stosując przelicznik dzienny z uwzględnieniem wysokości składki rocznej, ustalając iż należna jest spłata za okres 31 dni co dało kwotę 38,23. Natomiast należne odsetki ustawowe od tej kwoty to 8,10 zł.

W związku z powyższym we wskazanym zakresie uwzględnił żądanie pozwu.

SSR Piotr Gomola

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Walenko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Gomola
Data wytworzenia informacji: