Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 479/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2016-08-23

Sygn. akt: I C 479/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Danuta Kowalska - Bąk

Protokolant:

starszy protokolant Magdalena Lewandowska-Born

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 r. w Rybniku

na rozprawie

sprawy z powództwa A. A. z siedzibą w S. działająca przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W.

przeciwko L. Ć.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt: I C 479/15

UZASADNIENIE

Powód A. A. z siedzibą w S. działająca przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. wniósł przeciwko L. Ć. o zapłatę kwoty 269 zł wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia 18 lutego 20102 roku.

Domagał się także zasądzenia zwrotu kosztów według norm przepisanych.

Powód wskazał, iż strony zawarły umowę ubezpieczenia, a pozwany nie dokonał zapłaty raty składki, wobec czego powód wezwał pozwanego dom dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Pozwany złożył sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty i zarzucił, że nie zawierał umowy.

Wobec utraty mocy nakazu sprawę skierowano na rozprawę, na której pozwany podał, że nie zawierał umowy z powodem, umowa ubezpieczeniowa była zawarta z (...). Na tę okoliczność okazał dowody wpłat rat ubezpieczeniowy z tego okresu.

Sąd ustalił:

Powód sporządził kserokopię umowy ubezpieczenia nr (...) (k. 25-26),aneks złożonego w kserokopii do umowy ubezpieczenia (k. 28-29) ,kserokopię wezwania do zapłaty (k. 27)

Dowód:

- kserokopia umowy ubezpieczenia nr (...) (k. 25-26)

- aneks złożonego w kserokopii do umowy ubezpieczenia (k. 28-29)

- kserokopia wezwania do zapłaty (k. 27)

Sąd zważył:

Powód nie wykazał, aby pozwany zawarł z powodem umowę ubezpieczenia nr (...) .Nie wykazał również, że wysłał do pozwanego wezwania do zapłaty .

Zgodnie z ogólną zasadną rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c. to na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia, że powodowi przysługiwała wierzytelność względem strony pozwanej.Strona powodowa tych okoliczności nie udowodniła.

Należy podkreślić, iż obowiązek wynikający z art. 6 k.c. w procesie jest realizowany poprzez zgłaszanie stosownych wniosków dowodowych celem udowodnienia okoliczności, na które powołuje się strona procesu. Stosownie do art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. Obowiązkiem Sądu nie jest poszukiwanie dowodów z urzędu, aby zastąpić bierność strony. Prowadzenie w takiej sytuacji postępowania z urzędu w istocie rzeczy stanowi faworyzowanie jednej ze stron kosztem drugiej, do czego obowiązujące przepisy nie stwarzają żadnych podstaw. Działanie sądu z urzędu może bowiem prowadzić do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron. (por. wyrok SN z 12.12.2000 r., V CKN 175/00, OSP 2001/7-8/116 z glosą aprobującą Broniewicza OSP 2001/7-8/116, uchwała składu 7 sędziów SN z 19.05.2000 r. III CZP 4/00, OSNC 2000/11/195). Postępowanie cywilne jest bowiem postępowaniem kontradyktoryjnym, gdzie aktywność dowodowa obciąża strony procesu. Wszelkie działania Sądu z urzędu mogłyby być poczytane jako naruszające zasadę równych praw stron gdyż w istocie rzeczy prowadziłyby do faworyzowania jednej ze stron procesu na niekorzyść drugiej.

Możliwość podejmowania inicjatywy dowodowej przez sąd może mieć jedynie charakter wyjątkowy w sytuacji rażącej nierównowagi procesowej stron, gdy dany dowód jest niezbędny do rozstrzygnięcia. Z taką sytuacją zdaniem Sądu nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Strona powodowa była reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, który ma świadomość praw i obowiązków oraz konsekwencji swych działań czy zaniechań. Należy również podkreślić, iż samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności powinno być udowodnione przez stronę to twierdzenie zgłaszającą.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy podnieść, iż powód nie wykazał, że zawarł umowę ubezpieczenia z pozwanym. Pozwany okoliczności tej zaprzeczył- na żadnej z kserokopii nie ma podpisu, a poza tym dołączone do pozwu kserokopie nie stanowią dowodu w sprawie.

Powód nie wykazał , czy wierzytelność przeciwko pozwanemu w ogóle istniała ponieważ nie przedstawił żadnego dokumentu umowy podpisanej przez strony.

Nie dołączył dowodu odebrania przez pozwanego wezwania do zapłaty lub chociażby nadania przesyłki.

Wobec powyższego po analizie stanu faktycznego oraz w świetle powołanych przepisów i ich interpretacji Sąd oddali powództwo w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Walenko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Kowalska-Bąk
Data wytworzenia informacji: