Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 530/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2015-08-27

Sygn. akt I C 530/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Olszewski

Protokolant: sekretarz Krzysztof Pawera

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku w Raciborzu

na rozprawie

sprawy z powództw: M. B., B. B., M. G. (1) i G. G. (1)

przeciwko: (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki B. B. kwotę 490,29 (czterysta dziewięćdziesiąt i 29/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda G. G. (1) kwotę 456,86 (czterysta pięćdziesiąt sześć i 86/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty,

III.  umarza postępowanie z powództw M. B. i M. G. (1),

IV.  obciąża pozwaną (...) Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjną w W. w całości kosztami procesu powodów B. B. i G. G. (1), których wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.

Sygn. akt I C 530/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21 maja 2015 roku powodowie M. B., B. B., M. G. (1) i G. G. (1) wnieśli o zasadzenie od pozwanej (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. następujących kwot: M. B. 521,58 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty, B. B. 490,29 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty, M. G. (1) 1.187,12 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty, G. G. (2) 456,86 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powodowie podnieśli, że dniu 07 listopada 2014 roku L. B. ulegał wypadkowi komunikacyjnemu. Wypadek komunikacyjny spowodował prowadzący samochód osobowy, którego odpowiedzialność cywilna ubezpieczona była u pozwanej (...) Towarzystwie (...) Spółce Akcyjnej w W.. Powodowie podnieśli, że L. B. zmarła na skutek obrażeń powypadkowych oraz, że jako osoby najbliższe dla L. B. dochodzą zapłaty kwoty, stanowiących odszkodowania za zakup odzieży żałobnej. W ocenie powodów ich roszczenie znajduje uzasadnienie w art. 446 § 1 k.c.

W odpowiedzi na pozew z dnia 13 lipca 2015 roku (vide: k. 76-78) pozwana (...) Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. wniosła o oddalenia powództwa w całości oraz o zasądzenie od każdego z powodów zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwana przyznała okoliczności wypadku L. B. z dnia 07 listopada 2014 roku oraz, że ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki tego wypadku, jako ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Ponadto pozwana podniosła, że zakup odzieży żałobnej nie stanowi normalnego następstwa szkody. Pozwana zwróciła również uwagę, że art. 446 § 1 k.c. nie uzasadnia zwrotu kosztów zakupu odzieży żałobnej, która została zakupiona przez powodów według ich indywidualnych preferencji oraz, że zakup odzieży żałobnie nie znajduje uzasadnienia w zwyczajach panujących w środowisku pozwanych.

Na rozprawie dniu 27 sierpnia 2015 roku (vide: k. 113-115) powodowie M. B. i M. G. (1) cofnęli powództwa ze zrzeczenie się roszczenia. W uzasadnieniu powodowie M. B. i M. G. (1) podnieśli, że ich roszczenia będą przedmiotem ugody z pozwaną. Ponadto powodowie M. B. i M. G. (2) podnieśli, że uzgodnili z pozwaną, że w niniejszym postępowaniu pozwana rezygnuje ze zwrotu kosztów procesu.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 07 listopada 2014 roku L. B. uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Wypadek spowodował posiadacz samochodu osobowego, którego odpowiedzialność cywilna była ubezpieczona w (...) Towarzystwie (...) Spółce Akcyjnej w W.. W wyniku obrażeń powypadkowych L. B. zmarła.

Bezsporne

L. B. była siostrą B. B. i teściową G. G. (2). B. B. i G. B. łączyły z L. B. znakomite relacje rodzinne. B. B. w związku z pogrzebem L. B. oraz popogrzebową żałobą wydała nie mniej niż 490,29 złotych na zakup odzieży żałobnej. G. G. (2) w związku z pogrzebem L. B. oraz popogrzebową żałobą wydał nie mniej niż456,86 złotych na zakup odzieży żałobnej. W rodzinie B. B. i G. G. (2) tradycją jest noszenie odzieży żałobnej w dniu pogrzebu osoby najbliższej oraz przez następny rok. W zawiązku z żałobą po L. B. B. B. kupiła: koszulę, spodnie, bluzki, top, apaszkę i płaszcz. W zawiązku z żałobą po L. B. G. G. (2) kupił: spodnie, kurtkę, krawat, buty i sweter.

Dowody:

- faktury paragony – k. 31-46,

- zeznania świadka J. B. – k. 114,

- zeznania powódki B. B. – k. 114,

- zeznania powoda G. G. (2) – k. 114.

Pismem z dnia 16 grudnia 2014 roku, doręczonym w dniu 19 grudnia 2014 roku, G. G. (2) zawiadomił o szkodzie oraz wezwał (...) Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjna w W. do zapłaty kwoty 466,85 złotych, tytułem zwrotu kosztów zakupu odzieży żałobnej.

Dowody:

- pismo z dnia 16 grudnia 2014 roku wraz z dowodem doręczenia – k. 48-50, 62.

Pismem z dnia 17 grudnia 2014 roku, doręczonym w dniu 22 grudnia 2014 roku, B. B. zawiadomiła o szkodzie oraz wezwała (...) Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjna w W. do zapłaty kwoty 950,29 złotych, tytułem zwrotu kosztów zakupu odzieży żałobnej.

Dowody:

- pismo z dnia 17 grudnia 2014 roku wraz z dowodem doręczenia – k. 54-61, 63

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił na podstawie dowodów z dokumentów, zeznań świadka J. B. oraz zeznań pozwanych B. B. i G. G. (2). Część stanu faktycznego pozostawała pomiędzy stronami bezsporna, a zatem zgodnie z art. 229 k.p.c., nie wymaga dowodu.

Mając na uwadze ustalony w sprawie stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał powództwa B. B. i G. G. (2) za uzasadnione w całości. Dochodząc do powyższej konstatacji Sąd Rejonowy kierował się następującą wykładnią przepisów prawa.

Zakres odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń w oparciu o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wyznaczają przepisy art. 34 ust. 1, art. 36 i art. 38 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t. j.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 392 ze zm. – zwana dalej „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych”). Niewątpliwie podstawowe znaczenie ma art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, z którego wynika, że odszkodowanie ustala się w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym. Oznacza to, że o rodzaju i wysokości świadczeń należnych od zakładu ubezpieczeń decydują przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 361 - 363 k.c. oraz art. 415 - 447 k.c.

Według art. 446 § 1 k.c. jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie art. 446 § 1 k.c. obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio z pogrzebem związanych (jak przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu i in.), jak również zwrot wydatków, odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Do tych wydatków zalicza się koszt postawienia nagrobku, wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej i in. (por wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 1982 roku, sygn. akt II CR 556/81 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07 marca 1969 roku, sygn. akt II PR 641/68).

W środowisku powodów B. B. i G. G. (2) przyjęte było noszenie odzieży żałobnej. Powodowie ci byli członkami najbliższej rodziny zmarłej L. B.. Wysokość wydatków poczynionych przez powodów B. B. i G. G. (2) na zakup podstawowych części garderoby wskazuje, że powód zakupili odzież najtańszą i podstawową. Zakupów powód nie można ocenić jako nadmiernych, realizujących wyszukane indywidualne preferencje.

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy, na podstawie art. 34, 35, 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zw. z art. 361 § 1 k.p.c., art. 363 § 1 i 2 k.c., art. 436 § 1 k.c., art. 446 § 1 k.c., zasądził od pozwanej (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz: powódki B. B. kwotę 490,29 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty; powoda G. G. (2) kwotę 456,86 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty. Odsetki ustawowe uzasadniał przepis art. 481 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zw. z zawiadomieniami o szkodzie z dnia 16 i 17 grudnia 2014 roku.

Punkt III wyroku uzasadniał przepis art. 203 § 1 k.p.c. w zw. z art. 355 § 1 k.p.c.

Orzeczenia w przedmiocie zwrotu kosztów procesu uzasadniał art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 109 § 1 k.p.c. Pozwana jako przegrywająca sprawy z powództw B. B. i G. G. (2) w całości została obciążona kosztami procesu, których szczegółowe wyliczenie pozostawiono referendarzowi sądowemu.

Sygn. akt I C 530/15

Zarządzenia:

- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, kopię protokołu rozprawy doręczyć pełnomocnikowi pozwanej.

R., 08.09.2015 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Olszewski
Data wytworzenia informacji: