Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII Cgg 1/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-20

Sygn. akt: XII Cgg 1/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach XII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Andrzej Kieć

Protokolant:

protokolant sądowy Łukasz Rusinek

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2014 roku w Gliwicach

sprawy z powództwa C. B.

przeciwko (...) S.A. w K.

o naprawienie szkody

1.  ustala, iż w budynku mieszkalnym powoda C. B., położonym w P. przy ul. (...), wystąpiły następujące szkody spowodowane działalnością górniczą pozwanej (...) S.A. w K.:

pochylenie budynku;

pęknięcia tynków na zewnątrz i wewnątrz budynku;

pęknięcia płytek podłogowych i uszkodzenia podłóg na parterze;

2.  zobowiązać pozwaną (...) S.A. w K. do naprawienia szkód wyszczególnionych w punkcie 1 wyroku, poprzez:

wykonanie rektyfikacji budynku (wraz z przybudówką) na podstawie projektu i pozwolenia na budowę, w poziomie ścian piwnic i fundamentów;

w przypadku pęknięć tynków na zewnątrz i wewnątrz budynku - poprzez rozkucie i wypełnienie pęknięć, pomalowanie elewacji budynku;

w przypadku uszkodzeń podłóg i posadzek na parterze – poprzez rozebranie podłóg i posadzek i wykonanie ich na nowo, lakierowanie podłóg;

malowanie ścian i sufitów

3.  oddala żądanie powoda dotyczące wykonania zabezpieczeń przed zawodnieniem i zawilgoceniem w postaci drenażu paskowego oraz wykonanie pełnych izolacji przeciwwodnych w murach budynku

4.  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę (...) (...)złotych tytułem opłaty od pozwu oraz kwotę (...) złotych tytułem pokrycia wydatków.

sygn. akt XIICgg 1/12

UZASADNIENIE

do wyroku z dnia 20 lutego 2014r.

Powód C. B. wniósł w dniu (...)pozew przeciwko pozwanej (...) S.A. w K., domagając się naprawienia szkód powstały wskutek działalności pozwanej w budynku mieszkalnym położonym w P. przy ul.(...), poprzez przywrócenie stanu poprzedniego budynku. Wniósł nadto żądanie ewentualne, o zasądzenie odszkodowania stanowiącego aktualną wartość techniczną budynku, jeżeli nie będzie możliwe przywrócenie jego stanu poprzedniego.

W uzasadnieniu podał, że jego nieruchomość dotknięta jest wpływami (...)za które odpowiedzialna jest pozwana, budynek mieszkalny jest uszkodzony, w szczególności uległ on wychyleniu.

Pozwana, po sprecyzowaniu stanowiska, wniosła o oddalenie żądania zasądzenia jednorazowego odszkodowania za cały budynek, podając, iż powód może żądać jedynie naprawy aktualnych uszkodzeń w budynku bądź odszkodowania odpowiadającego aktualnym uszkodzeniom, przy czym obecnie prostowanie budynku jest przedwczesne albowiem teren na którym jest on usytuowany nadal podlega wpływom(...).

Pozwana podała, iż niesporne jest, że budynek powoda znajduje się pod wpływem prowadzonej działalności (...), która mogła wywołać jego uszkodzenie.

Pismem z dnia (...) (k.184) powód wniósł dodatkowo o wykonanie zabezpieczeń przed zawodnieniem i zawilgoceniem poprzez wykonanie drenażu opaskowego i pełnych izolacji przeciwwodnych w murach budynku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Teren, na którym usytuowana jest nieruchomość powoda podlega wpływom eksploatacji (...)prowadzonej przez pozwaną. Wielkości wskaźników deformacji nie przekroczyły sumarycznie IV, a dla pojedynczych eksploatacji III kategorii terenów (...), przy czym budynek powoda zabezpieczony jest na IV kategorię wpływów. Planowane w przyszłości eksploatacje będą również oddziaływać na budynek, chociaż w sposób niezbyt znaczący. Prawdopodobne jest, iż w przyszłości budynek powoda ulegnie ponownie pochyleniu ale będzie to pochylenie niewielkie i nieodczuwalne. Przyszłe nachylenie terenu może osiągnąć wartość (...) Przyszłe wpływy nie powinny przekroczyć III kategorii terenu górniczego a pojedyncze eksploatacje II kategorii wpływów.

Eksploatacja (...) pozwanej nie oddziaływała w znaczący sposób na stosunki hydrogeologiczne w rejonie położenia spornego budynku; prognozowane eksploatacje również nie powinny w tym zakresie mieć istotnego znaczenia.

W budynku powoda wystąpiły szkody (...) w postaci: wychylenia budynku (o dużej uciążliwości), pęknięć tynków na zewnątrz i wewnątrz budynku, pęknięć płytek podłogowych i uszkodzeń podłóg na parterze.

Naprawa tych szkód winna nastąpić poprzez:poprzez:

wykonanie rektyfikacji budynku (wraz z przybudówką) na podstawie projektu i pozwolenia na budowę, w poziomie ścian piwnic i fundamentów;

w przypadku pęknięć tynków na zewnątrz i wewnątrz budynku - poprzez rozkucie i wypełnienie pęknięć, pomalowanie elewacji budynku;

w przypadku uszkodzeń podłóg i posadzek na parterze

poprzez rozebranie podłóg i posadzek i wykonanie ich na nowo, lakierowanie podłóg;

malowanie ścian i sufitów.

Rektyfikacja budynku winna nastąpić wraz z przybudówką, co jest technicznie możliwe i uzasadnione gdyż fundamenty budynku i przybudówki stanowią jedną całość.

Nie istnieje potrzeba wykonania zabezpieczeń przed zawodnieniem i zawilgoceniem poprzez wykonanie drenażu opaskowego i pełnych izolacji przeciwwodnych w murach budynku.

Aktualna wartość techniczna budynku powoda wynosi (...) (z VAT-em) Koszt wykonania rektyfikacji i remontu budynku wynosi (...) (zVAT-em). W przypadku wykonywania rektyfikacji budynku konieczne będzie opróżnienie go, co wiązać się będzie z koniecznością pokrycia kosztów 2 przeprowadzek i kosztu mieszkania zastępczego – szacunkowo (...)

Naprawa szkody w budynku winna polegać na naprawie w naturze. Taki sposób naprawy szkody jest przy tym uzasadniony ekonomicznie.

(dowód: opinia biegłego z zakresu górnictwa i geologii K. K. (1) k.205-270, opinia biegłego z zakresu budownictwa Z. G. (1) k. 44-121, 167-175, e-protokół k.198, 199, e-protokół k.298,300 ).

Powód pismem z dnia (...) zwracał się do pozwanej z wnioskiem o naprawienie szkód w spornym budynku (niesporne, potwierdzone kserokopią pisma powoda k.4).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego.

W zakresie ustalenia sytuacji górniczo – geologicznej i hudrogeologicznej występującej na terenie na którym znajduje sie nieruchomość powoda, sąd oparł się na opinii biegłego K. K. gdyż jego kompetencje obejmują tę problematykę.

W zakresie ustalenia faktu wystąpienia szkód budowlanych, ich rodzaju,sposobu usunięcia, Sąd oparł się na dowodzie z opinii biegłego z zakresu budownictwa Z. G. (1).

Przyjęte za podstawę ustaleń sądu opinie biegłych K. K. i Z. G. były w pełni przekonujące albowiem zostały sporządzone w sposób wykazujący znajomość opiniowanej problematyki przez biegłych, wyciągane przez biegłych wnioski były konsekwentne i logiczne, biegli formułując wnioski wskazali drogę, którą dochodzili do tych wniosków a swoje ustalenia i wnioski prezentowali zdecydowanie i przekonująco. Okoliczności te powodują , że przedmiotowe opinie zasługują na uwzględnienie. Dowód z opinii tych biegłych nie został podważony innymi środkami dowodowymi, ich moc dowodowa nie została zatem osłabiona. Biegły Z. G. przekonująco przedstawił w trakcie przesłuchania go na rozprawie w dniu (...), iż naprawa szkód (...) w budynku powoda winna nastąpić poprzez naprawę w naturze, gdyż taki sposób naprawy jest uzasadniony technicznie i ekonomicznie. Strony nie zakwestionowały tychże zeznań biegłego, nie złożyły przy tym żadnych wniosków dowodowych mogących podważyć wiarygodność tej opinii.

Sąd zważył co następuje:

Problematyka odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością (...)regulowana jest obecnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U.2011/163/981). Art. 144 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż właściciel nie może się sprzeciwić zagrożeniom spowodowanych ruchem (...), jeżeli ruch ten odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody zgodnie z przepisami ustawy. W myśl art. 145 w/w ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawiania szkód, k których mowa w art. 144, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego, aby mogła zaistnieć odpowiedzialność za szkodę, winny występować trzy przesłanki: zdarzenie z którego wystąpieniem powstaje obowiązek naprawienia szkody, szkoda oraz związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą.

Fakt wystąpienia szkód (...) na nieruchomości powoda oraz odpowiedzialność pozwanej za te szkody zostały wykazane opiniami biegłych K. K. i Z G.. Okoliczność, iż na terenie na którym usytuowany jest budynek powoda występują wpływy (...) pozwanej, nie była przy tym kwestionowana.

Zgodnie z art. 363 par. 1 k.c, naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Powód w pozwie wskazał, iż domaga się naprawienia szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego budynku. Wniósł nadto żądanie ewentualne, o zasądzenie odszkodowania stanowiącego aktualną wartość techniczną budynku, jeżeli nie będzie możliwe przywrócenie jego stanu poprzedniego. Z materiału dowodowego (opinia biegłego Z. G., w tymi złożona ustnie na rozprawie w dniu (...) wynika, iż możliwe jest naprawienie szkody w naturze; taki sposób naprawy szkody jest przy tym uzasadniony ekonomicznie. Z opinii tej wynikało ostatecznie, iż nieuzasadnione jest wypłacanie odszkodowania stanowiącego wartość techniczną całego budynku. Do powoda, jako poszkodowanego, należał w tej sytuacji wybór sposobu naprawienia szkody tj. czy domaga się on wykonania robót naprawczych w naturze czy też domaga się zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości tych robót. Powód w toku postępowania nie oświadczył się w tym przedmiocie, zatem sąd uznał - zgodnie z brzmieniem żądania wyrażonym w pozwie – iż powód domaga się naprawienia szkody poprzez przywrócenie budynku do stanu poprzedniego.

Z opinii biegłego Z. G. (w ostatecznym kształcie nadanym na rozprawie w dniu

(...), przy uwzględnieniu opinii biegłego z zakresu górnictwa i geologii K. K.) , której sąd dał wiarę, wynika, iż główne uszkodzenie budynku w postaci jego wychylenia winno zostać naprawione w drodze rektyfikacji budynku. Wykonanie tych prac jest celowe albowiem jakkolwiek w przyszłości teren na którym usytuowany jest budynek nadal będzie podlegał wpływom górniczym pozwanej, to jednak wpływy te spowodować mogą tylko niewielkie wychylenie budynku (po jego wczesniejszym wyprostowaniu), a to ewentualne ponowne wychylenie nie będzie odczuwalne.

Szkody(...), jakie wystąpiły w spornym budynku oraz sposób ich naprawy, sąd ustalił w oparciu o opinię biegłego Z. G..

Podkreślić należy, iż opinia biegłego Z. G. w ostatecznym kształcie nadanym na rozprawie w dniu (...) uwzględniająca opinię biegłego z zakresu górnictwa i geologii K. K., nie została przez strony zakwestionowana, strony nie złożyły przy tym żadnych wniosków dowodowych mogących podważyć wiarygodność tej opinii. Strony nie wykazały tez innych okoliczności niż wypływające ze wskazanej opinii.

Sąd uznał, w oparciu o opinie biegłych K. K. i Z. G., iż nie istnieje potrzeba wykonania zabezpieczeń budynku przed zawodnieniem i zawilgoceniem poprzez wykonanie drenażu opaskowego i pełnych izolacji przeciwwodnych w murach budynku albowiem eksploatacja (...) pozwanej nie oddziaływała w znaczący sposób na stosunki hydrogeologiczne w rejonie położenia spornego budynku a prognozowane eksploatacje również nie powinny w tym zakresie mieć istotnego znaczenia.

Sąd nie podzielił zarzutu pozwanej, iz obecnie rektyfikacja budynku jest przedwczesna gdyz w przyszłości jego nachylenie może ulec zmianie. Obecne wychylenie budynku ma stopień dużej uciążliwości. Powód, jako poszkodowany, ma prawo domagać się jej usunięcia. Powód, nie mogąc sprzeciwić się eksploatacji (...), ma prawo domagać sie niezwłocznego usunięcia szkód (...) ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za skutki eksploatacji ponosi przedsiębiorca (...).

Mając wszystko powyższe na uwadze orzeczono jak w punktach 1 -3 wyroku, w oparciu o art. 145 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze i art. 363 par. 1 k.c.

O kosztach sądowych orzeczono jak w pkt 4 wyroku na podstawie art. 113 ust 1 i 96 ust. 1 pkt 12 ustawy o kosztach sądowych. W skład tych kosztów składa się kwota(...)z tytułu opłaty od pozwu, od której powód był ustawowo zwolniony oraz kwota (...)z tytułu pokrycia wydatków na biegłych. Opłatę od pozwu naliczono od wartości zasądzonego na rzecz powoda świadczenia tj. kwoty (...)

SSO Andrzej Kieć

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Polanecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Kieć
Data wytworzenia informacji: