Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X Ga 153/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-04-28

Sygn. akt X Ga 153/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Barbara Przybyła

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko: E. S.

o zapłatę

w postępowaniu uproszczonym

na skutek apelacji pozwanej E. S.

od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku , z dnia 17 grudnia 2014 r. ,

sygn. akt VI GC 626/14

oddala apelację

SSO Barbara Przybyła

X Ga 153/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd zasądził od pozwanej E. S. na rzecz powoda (...) SA łącznie kwotę 6 725zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych wskazanych w wyroku kwot oraz koszty procesu. Oddalił powództwo w części obejmującej kwotę zapłaconą przez pozwaną po wniesieniu pozwu oraz część roszczeń odsetkowych. Na kwoty zasądzone pozwem złożyły się składki z odsetkami ustawowymi, z tytułu łączącej strony umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z art. 505 13 .§ 2. kpc, jeżeli sąd drugiej instancji nie przeprowadził postępowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierać jedynie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Jedynym zarzutem pozwanej podnoszonym w apelacji był to, iż sąd mimo zgłoszenia wniosku o rozłożenie świadczenia dochodzonego pozwem na raty, takiego wniosku nie uwzględnił.

Ten zarzut pozwanej nie zasługiwał na uwzględnienie.

Pozwana otrzymała nakaz zapłaty wydany w sprawie w dniu 9 lipca 2014r.

W sprzeciwie pozwana twierdziła, że pismem z dnia 23 licpa 2014r. zwróciła się do powoda o możliwość spłaty zaległości w ratach. Powód na powyższe nie wyraził zgody.

Wyrok w sprawie został wydany w dniu 17 grudnia 2014r., i do dnia rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku pozwana nie wykazała, aby poza kwotą zapłaconą przed wniesieniem sprzeciwu, (a po wniesieniu pozwu) dokonała jakiejkolwiek wpłaty na poczet niekwestionowanego, przecież, roszczenia.

Zgodnie z art. 320. kpc w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Rozłożenie świadczenia na raty ma na celu urealnienie egzekucji, to jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik dokona spłat swojego zadłużenia o ile będzie mógł dokonywać spłat w ratach, bez konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia w zapłacie, w postaci obowiązku zapłaty odsetek. Przy tym rozłożenie roszczenia na raty jest możliwe, o ile zachodzą okoliczności uzasadniające przypuszczenie, że rzeczywiście w takim wypadku dojdzie do spłaty, zaś dłużnik „zasługuje” na takie ułatwienie w spłacie zobowiązań.

Te przesłanki nie zostały w sprawie spełnione. Nie jest wystarczająca sama deklaracja spłaty zadłużenia w ratach w sytuacji, gdy mimo niekwestionowania roszczenia, pozwana do daty wyrokowania przez sąd pierwsze instancji nie wykazała, aby dokonała wpłaty jakichkolwiek kwot tytułem spłaty zadłużenia.

W tych okolicznościach brak postaw do uznania, że rozłożenie zasądzonego roszczenia na raty doprowadziłoby do zaspokojenia dłużnika.

W tych okolicznościach apelacja pozwanej jako bezzasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 kpc.

SSO Barbara Przybyła

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Czyż-Bogacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Przybyła
Data wytworzenia informacji: