Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1963/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-01-19

Sygn. akt III Cz 1963/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy
w następującym składzie :

Przewodniczący – Sędzia SO Mirella Szpyrka

Sędziowie SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR (del.) Ewa Buczek - Fidyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2016 roku

sprawy z wniosku B. S. i L. S.

z udziałem B. J. i K. J.

o wyznaczenie zarządcy

na skutek zażalenia wnioskodawców

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt I Ns 2491/14

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Ewa Buczek - Fidyka SSO Mirella Szpyrka SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 8 lipca 2015 r. zasądził od wnioskodawców na rzecz uczestników kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego wskazując jako podstawę rozstrzygnięcia art. 520 § 2 k.p.c. oraz stwierdzając, że interesy uczestników było sprzeczne.

Zażalenie na to postanowienie wnieśli wnioskodawcy zarzucając naruszenie przepisów postępowania cywilnego, tj. art. 520 § 2 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię wyrażające się w przyjęciu, iż interesy stron w niniejszym postępowaniu są sprzeczne, art. 520 § 1 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy regułą postępowania nieprocesowego jest ponoszenie przez strony kosztów związanych ze swoim udziałem w sprawie, a z ostrożności procesowej także naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 102 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji gdy intencją wnioskodawców było uregulowanie zarządu nieruchomości w sposób, który umożliwiłby wyeliminowanie konfliktów między stronami.

Na tych podstawach wnieśli o zmianę pkt 2 postanowienia poprzez ustalenie, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie oraz zasądzenie od zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawców zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych, ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów postępowania zażaleniowego jako części kosztów procesu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Art. 520 § 1 k.p.c. statuuje, w sposób odmienny niż w postępowaniu procesowym, zasadę ponoszenia kosztów przez każdego z uczestników, adekwatnie do zainicjowanych przez nich czynności. Zasada ta jest nienaruszalna wtedy, gdy uczestnicy są w równym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania lub - mimo braku tej równości - ich interesy są wspólne (porównaj: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1959r., 2 CR 859/58).

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 listopada 2010r. (III CZ 47/10) powyższa zasada oznacza, że każdego z uczestników obciążają go koszty tej czynności, której sam dokonał, jak i czynności podjętej w jego interesie, także przez sąd, na jego wniosek lub z urzędu.

Zgodnie z art. 520 § 2 k.p.c., jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

Niewątpliwie w niniejszej sprawie sprzeczność taka zachodziła. Wynika ona ze stanowisk procesowych wnioskodawców i uczestników tego postępowania, którzy już w odpowiedzi na wniosek domagali się oddalenia wniosku, w szczególności kwestionując kompetencję wnioskodawcy L. S. do sprawowania funkcji zarządcy nieruchomości wspólnej.

Wobec treści rozstrzygnięcia postanowieniem co do istoty sprawy (oddalającego wniosek), należało uznać wnioskodawców za przegrywających postępowanie, a w konsekwencji włożyć na nich obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez uczestników postępowania.

Koszty te zasadnie ustalono w oparciu o § 2 ust. 1 w związku z § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 461 z późniejszymi zmianami).

Z tych też względów zażalenie podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Ewa Buczek – Fidyka SSO Mirella Szpyrka SSO Andrzej Dyrda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirella Szpyrka,  Ewa Buczek-Fidyka
Data wytworzenia informacji: