Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 910/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-07-14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Aleksandra Janas

SR (del.) Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 lipca 2014 roku

sprawy z wniosku(...) w W.

przeciwko dłużnikowi R. M.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju

z dnia 17 kwietnia 2014 roku, sygn. akt I Co 528/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSR (del) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Aleksandra Janas

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek (...)w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, który stanowi nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie sygn. VI Nc-e 1400542/12, wystawionemu pierwotnie na rzecz (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W.. Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że wierzyciel przedłożył umowy cesji wierzytelności, które zostały zawarte między pierwotnym wierzycielem a (...) w W. oraz między(...) w W. a(...) w W.. Przedłożone przez wierzyciela umowy przelewu wierzytelności zostały poświadczone za zgodność przez występującego w sprawie pełnomocnika. W ocenie Sądu pierwszej instancji załączone przez wnioskodawcę dokumenty nie wykazują przejścia uprawnienia w rozumieniu art. 788 kpc. Załączony do wniosku uwierzytelniony odpis aktu notarialnego nie wskazuje konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Wierzytelności te zostały określone w załączniku, który zawiera co prawda informację, że R. M. jest dłużnikiem, lecz nie ma formy przewidzianej w art. 788 kpc. Tym samym nie mógł zostać uznane za dokument urzędowe i stanowić podstawy do nadania klauzuli wykonalności przeciw dłużnikowi.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wierzyciel domagając się jego zmiany i uwzględnienia wniosku, ewentualnie jego uchylenia i przekazania do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz zasądzenie na rzecz wierzyciela kosztów postępowania zażaleniowego. Zarzucił dokonanie sprzecznych z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego ustaleń, co doprowadziło do błędnego przyjęcia, że nie zostały spełnione wymogi z art. 788 § 1 kpc. Wskazał, że do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dołączył umowy przelewu wierzytelności z 23 kwietnia 2013r. oraz 25 kwietnia 2013r. z załącznikami nr 1. Poświadczenia notarialne podpisów złożonych pod umowami sprzedaży wierzytelności dotyczyły umów z załącznikami, które stanowiły ich integralną część, co w ocenie skarżącego oznacza, że poświadczenia notarialne podpisów dołączone do wniosku obejmowały również załączniki, nadając im moc dokumentów prywatnych z podpisami urzędowo poświadczonymi. Dokumenty takie spełniają wymogi z art. 788 § 1 kpc, więc przejście uprawnień w zakresie wierzytelności zostało udokumentowane i powinno skutkować uwzględnieniem wniosku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 788 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo materialne uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w niniejszym postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że słusznie Sąd Rejonowy uznał, iż dołączone do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności umowy cesji wierzytelności zostały sporządzone w formie przewidzianej w art. 788 § 1 kpc. Obie umowy, poświadczone za zgodność przez reprezentującego wnioskodawcę pełnomocnika, zostały opatrzone podpisami notarialnie poświadczonymi. A zatem spełniają wymogi przewidziane cytowanym przepisem. Tego samego nie można jednak powiedzieć o dołączonych do nich załącznikach. Jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy, w treści przedmiotowych umów brak jest wskazania konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Wnioskodawca sporządził prywatne dokumenty stanowiące wyciągi z listy wierzytelności, tj. z załącznika nr 1 do umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 23 kwietnia 2013r. oraz załącznika nr 1 do umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 25 kwietnia 2013r. zawierające informację, że R. M. jest dłużnikiem zbywcy. Niemniej wyciągi, w których została zawarta ta informacja, jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, nie zostały sporządzone w formie przewidzianej w art. 788 kpc. Nie stanowią one dokumentu urzędowego, bowiem nie zostały opatrzone wymaganymi przez ten przepis podpisami urzędowo poświadczonymi.

Załączniki sporządzone zostały jako zestawienie zaparafowane przez nieustalone osoby. Nie sposób ich zatem uznać za dokument prywatny z podpisami poświadczonymi urzędowo. Tym samym nie mają one formy wymaganej art. 788 kpc. Fakt, że załączniki nie obejmowały pełnych podpisów poświadczonych urzędowo wynika z treści poświadczenia notariusza, które w oryginale umieszczone zostało pod treścią umów cesji. Żadne z poświadczeń nie wskazuje na zweryfikowanie własnoręczności podpisów czy też paraf złożonych pod załącznikiem.

W świetle powyższego rozpatrywanie podniesionych w zażaleniu zarzutów okazało się zbędne. Nie mogły bowiem wpłynąć na zmianę treści zaskarżonego orzeczenia.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc. oraz w zw. z art. 13 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

SSR (del) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Aleksandra Janas

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Pacześniowska,  Aleksandra Janas ,  Roman Troll
Data wytworzenia informacji: