Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 811/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-11-19

Sygn. akt III Cz 756/19

Sygn. akt III Cz 811/19

POSTANOWIENIE

Dnia 19 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego: Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego: Henryk Brzyżkiewicz

Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Z. K. i J. K.

przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...)

przy udziale interwenienta ubocznego (...)w P.

o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

na skutek zażalenia pozwanego

na rozstrzygniecie zawarte w punkcie 3 - 4 wyroku Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt II C 1156/17

postanawia:

1.  zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

a.  w punkcie 3 zasądza solidarnie od powodów na rzecz pozwanego kwotę 323,16 (trzysta dwadzieścia trzy 16/100) złote tytułem zwrotu kosztów procesu;

b.  w punkcie 4 zasądza od interwenienta ubocznego na rzecz pozwanego kwotę 323,15 (trzysta dwadzieścia trzy 15/100) złote tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  zasądza solidarnie od powodów na rzecz pozwanego kwotę 90 (sto pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zażaleniowego;

3.  zasądza od interwenienta ubocznego na rzecz pozwanego kwotę 90 (sto pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zażaleniowego.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 756/19

Sygn. akt III Cz 811/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 3 wyroku z dnia 13 marca 2019r. zasądził solidarnie od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1.407 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, natomiast w punkcie 4 zasądził od pozwanego na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 1.003,31 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Rozstrzygnięcia te oparł na zasadzie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c., stosując zasadę wzajemnego zniesienia kosztów procesu. Sąd ustalając, że powodowie wygrali sprawę w 73 %, po uwzględnieniu kosztów procesu stwierdził, że pozwany winien ponieść tytułem kosztów procesu kwotę 4.307 zł, poniósł natomiast 2.900 zł i wobec tego, zasądził kwotę 1.407 zł solidarnie od pozwanego na rzecz powodów.

Uzasadniając rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 4, Sąd podkreślił, że(...)w P. występował w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego samoistnego i za, bowiem z istoty przysługującego Spółce prawa ((...) nabyła od powodów prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, którego dotyczyło niniejsze postępowanie) wynika, że wydany w sprawie wyrok dotyczy niepodzielnie tej Spółki jako użytkownika wieczystego nieruchomości, w związku z czym, do rozstrzygnięcia o kosztach procesu Sąd zastosował art. 98 - 100 k.p.c., art. 105 k.p.c. Z tych względów zasądził na jego rzecz kwotę 1.003,31 zł jako różnicę pomiędzy kosztami rzeczywiście poniesionymi przez interwenienta, a kosztami które winien on ponieść przy uwzględnieniu wygranej w 73%.

Zażalenie na te postanowienia wniósł pozwany.

Zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych będących podstawą ustalenia rozstrzygnięcia o kosztach procesu, polegający na przyjęciu przez Sąd I instancji, że przy zastosowaniu metody stosunkowego rozdzielenia tych kosztów obowiązek ich zwrotu ciąży na pozwanym, i w efekcie tegoż przyjęcia spowodowanie, że powodom oraz interwenientowi ubocznemu należy się zwrot kosztów procesu w wyliczonej przez Sąd wysokości, podczas gdy z rachunku matematycznego wynika, że to właśnie powodowie oraz interwenient uboczny powinni pozwanemu te koszty zwrócić.

Zarzucił również naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy tj.: art. 98 § 1 w związku z art. 100 k.p.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie, polegające na uznaniu, że to strona pozwana winna jest zwrócić powodom oraz interwenientowi ubocznemu koszty procesu, podczas gdy to pozwany wygrał sprawę w rozmiarze wyliczonym przez Sąd, a nie powodowie i występujący po ich stronie interwenient uboczny i w związku z tym, biorąc pod uwagę zasadę stosunkowego rozdzielenia kosztów oraz reguły zwrotu kosztów pomiędzy współuczestnikami, te podmioty winny zwrócić pozwanemu koszty w części, jakie mu z wyliczenia przypadają.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia o kosztach procesu poprzez zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanego kwotę 323,16 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz zasądzenie od interwenienta ubocznego na rzecz pozwanego kwotę 323,15 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przewidzianych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Rację należało przyznać pozwanej, iż Sąd I instancji błędnie przypisał status wygranej stronie powodowej i występującemu po jej stronie interwenientowi. Prawidłowe było jednak ustalenie, że pozwany wygrał proces w 73 %, co przenosi się na uznanie, że roszczenie powoda zostało uwzględnione wyłącznie do 27 %.

Sygn. akt III Cz 756/19

Sygn. akt III Cz 811/19

Zgodnie z art. 100 k.p.c., w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może także włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Sumaryczne koszty procesu wyniosły 8.347 zł. Pozwany poniósł koszty kwocie 2.900 zł. Pozwany wygrał sprawę w 73 %. Udział w sumie kosztów procesu obciążający pozwanego wynosi 2.253,69 zł. Ponieważ poniesione przez pozwanego koszty procesu są wyższe o 646,31 zł od obciążającego go udziału, zasądzeniu na jego rzecz tytułem zwrotu kosztów procesu podlegała ta właśnie różnica, podzielona po połowie na powoda i interwenienta ubocznego.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji, zmieniając zaskarżone postanowienia na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 391 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. stosując zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, a to wobec uwzględnienia w całości zażalenia pozwanego.

Koszty te ustalono przy uwzględnieniu § 2 pkt 2 w związku z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda,  Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz
Data wytworzenia informacji: