Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 153/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-03-03

Sygn. akt III Cz 153/15

POSTANOWIENIE

Dnia 3 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Magdalena Balion – Hajduk

Sędziowie SO Grażyna Sobczyk

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa M. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

z udziałem interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 13 października 2014 r., sygn. akt I C 1625/14

postanawia:

1.  oddalić zażalenie,

2.  zasądzić od powoda na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSR (del.) Roman Troll SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Grażyna Sobczyk

Sygn. akt III Cz 153/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach zasądził od powoda na rzecz interwenienta ubocznego kwotę 2691 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, albowiem pismem z 18 grudnia 2013 roku cofnął on pozew ze zrzeczeniem się roszczenia, o czym powiadomiono interwenienta ubocznego dnia 29 sierpnia 2014 roku, a dnia 4 września 2014 roku interwenient uboczny złożył wniosek o zwrot kosztów postępowania. Orzekając w tym zakresie Sąd Rejonowy powołał przepisy art. 76 k.p.c., jak i art. 98 k.p.c. wskazując, że na koszty postępowania składają się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego, opłata od interwencji w wysokości 250 zł i opłata od pełnomocnictwa w wysokości 51 zł.

Zażalenie na to postanowienie złożył powód zaskarżając je w całości i wnosząc o zmianę tego postanowienia poprzez oddalenie wniosku interwenienta ubocznego o zasądzenie kosztów postępowania, a także zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego wraz kosztami zastępstwa wg norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że w postanowieniu nie zostało zawarte rozstrzygnięcie co do kosztów wcześniej toczącego się postępowania zażaleniowego, co musi skutkować złożonym już wcześniej przez niego wnioskiem o uzupełnienie postanowienia. Odnośnie samego zażalenia podniósł, że interwencję uboczną złożył interwenient dnia 14 grudnia 2012 roku, ale jako pracodawcą powoda, czyli (...) Spółka Akcyjna w K. Oddział (...). Zdaniem powodach ten oddział przedsiębiorcy może posiadać zdolność sądową i występować tylko w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy, a z wnioskiem o zasądzenie kosztów postępowania mógł wystąpić tylko prawidłowo umocowany interwenient uboczny, czyli (...) Spółka Akcyjna w K., a nie oddział pracodawcy powoda (...) w Z..

W odpowiedzi na zażalenie interwenient uboczny wniósł o jego oddalenie oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym. W uzasadnieniu wskazał, że pełnomocnictwa do działania udzielili członkowie zarządu (...) Spółki Akcyjnej w K. w zakresie spraw dotyczących działalności oddziału (...), czyli (...) w Z., a pełnomocnictwo to nie zostało ograniczone tylko do spraw z zakresu prawa pracy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Jeszcze przed złożeniem zażalenia powód złożył wniosek o uzupełnienie postanowienia poprzez orzeczenie co do kosztów zastępstwa procesowego w poprzednim postępowaniu zażaleniowym wg norm przepisanych. Wniosek ten do chwili obecnej nie został przez Sąd Rejonowy rozpoznany /k. 203 akt/. Nie ma on jednak znaczenia dla rozpoznania obecnie złożonego zażalenia, albowiem powód dochodzi w nim uzupełnienia postanowienia o ściśle oznaczone koszty, a więc domaga się zasądzenia tych kosztów w dodatkowym postanowieniu uważając, że wydane w dniu 13 października 2014 r. jest niezupełne. Ten wniosek Sąd Rejonowy będzie musiał rozpoznać po otrzymaniu akt.

Bezsporne jest, że złożony został w terminie wniosek o przyznanie kosztów procesu, ale powód uważa, iż zrobił to nie interwenient uboczny, a jego oddział. Wniosek o przyznanie kosztów postępowania został złożony zarówno przed wydaniem poprzedniego postanowienia dotyczącego umorzenia postępowania i zasądzenia kosztów, jak również – zgodnie z postanowieniem i uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. akt III Cz 445/14 – został złożony przez interwenienta ubocznego po otrzymaniu oficjalnej wiadomości od sądu o cofnięciu pozwu. Nie jest kwestionowany termin złożenia tego wniosku, albowiem został dochowany termin wynikający z artykułu 203 § 3 k.p.c., jednocześnie możliwość zasądzenia kosztów postępowania na rzecz interwenienta ubocznego została przewidziana także w art. 107 zd. 3 k.p.c.

Sąd Okręgowy związany jest oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w uzasadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 15 lipca 2014 roku (art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c.), dlatego też należy zbadać czy wniosek o zasądzenie kosztów postępowania został złożony przez interwenienta ubocznego.

Pełnomocnictwo do działania w imieniu interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej w K. zostało podpisane przez dwóch pełnomocników zarządu, a to G. M. i H. W., osoby te zostały upoważnione do reprezentowania (...) Spółki Akcyjnej w K. w zakresie działalności jej oddziału pod nazwą (...)z siedzibą w Z., a pełnomocnictwa dla niej zostały podpisane przez członków zarządów interwenienta ubocznego P. R. oraz M. U.. Bezzasadne są więc stwierdzenia podnoszone w zażaleniu, że osoby te nie były uprawnione do reprezentowania interwenienta ubocznego, gdyby tak było postępowanie obarczone byłoby nieważnością, a takiej z przedstawionych do akt pełnomocnictw wyczytać nie można. Oczywistym jest że oddział pracodawcy nie może być podmiotem reprezentowanym i uprawnionym do działania w procesie cywilnym w trybie zwykłym, natomiast w sytuacji, która ma miejsce w rozpoznawanej sprawie to nie oddział interwenienta ubocznego jest stroną postępowania, ale sam interwenient uboczny, zaś ustanowiony pełnomocnik działa w imieniu tego interwenienta ubocznego, to jest (...) Spółki Akcyjnej w K., oczywiście w zakresie działania oddziału tego przedsiębiorstwa, natomiast oddział ten sam w sobie nie ma zdolności sądowej – dlatego wszystkie czynności podejmowane są na rachunek (...) Spółki Akcyjnej w K..

Z powyższych względów zarzuty zażalenia są bezzasadne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

Orzeczenie o kosztach postępowania oparto na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c., art. 107 zd. 3 k.p.c., § 6 pkt 3 oraz § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 490) przyznając na rzecz interwenienta ubocznego od powoda kwotę 150 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

SSR (del.) Roman Troll SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Grażyna Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Balion – Hajduk,  Grażyna Sobczyk
Data wytworzenia informacji: