Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cgg 17/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-04-14

Sygn. akt: I Cgg 17/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Tadeusz Trojanowski

Protokolant:

Marta Strzała

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 roku w Gliwicach

sprawy z powództwa W. K., D. K.

przeciwko (...) SA KWK (...)

o naprawienie szkody

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 286.467,03 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 03/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 grudnia 2014r. do dnia zapłaty;

2.  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 17.140,30 zł (siedemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych 30/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

I Cgg 17/12

UZASADNIENIE

Powodowie wnieśli o przywrócenie stanu poprzedniego budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomości położonej w R. przy ul. (...) ewentualnie o zasądzenie odszkodowania jeżeli naprawienie szkody nie będzie możliwe. Podali, że szkoda powstała w wyniku ruchu zakładu pozwanej i spowodowała uszkodzenia opisane we wniosku o naprawienie szkody.

Pozwana w odpowiedzi na pozew (k.31) podała, że nie kwestionuje związku przyczynowo skutkowego i jest gotowa do naprawienia istniejącej szkody poprzez wykonanie prac ogólnobudowlanych i wypłatę odszkodowania za utrudnienia wynikające z użytkowania obiektu wychylonego od pionu; wniosła też o zasądzenie kosztów procesu. Podała ,że teren nie jest górniczo uspokojony oraz że w świetle obecnie stosowanej technologii przy powołanej metodzie rektyfikacji nie prostuje się fundamentów, czego domagają się powodowie.

Po zapoznaniu się z opinią biegłego sądowego K. D. powodowie sprecyzowali żądanie pozwu domagając się kwoty 286.467,03 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia odpisu opinii biegłego stronie pozwanej (k488).

Sąd ustalił co następuje.

Przedmiotem sporu jest nieruchomość położona w R. przy ul. (...).Powodowie pismem 28.10.2011r. złożyli u pozwanej wniosek o naprawienie szkody w składnikach budowlanych na ich nieruchomości(k.5). W dniu 30.11.2011 r. dokonano oględzin budynku powodów, opisano uwidocznione pęknięcia i ustalono ,że kopalnia sporządzi pomiary przechyłu nieruchomości (k.6).Pismem z dnia 22.12.2011 r. pozwana zaproponowała remont a wobec wyników pomiarów narożników budynku stwierdziła że obiekt jest w zakresie małej i nieodczuwalnej uciążliwości użytkowania; zaproponowała ponowne pomiary w II kwartale 2012 r. (k.7).Pismem z 10.01.2012 r. powodowie wnieśli o informację o sposobie przywrócenia stanu poprzedniego dotyczącego wychylenia budynku (k.8).Pismem z dnia 27.01.2012r. pozwana wskazała jako sposób naprawy poziomowanie podłóg podając jednak iż z uwagi na małą uciążliwość i brak uspokojenia terenu jest to przedwczesne; podano że w przypadku stwierdzenia wychylenia trwałego istnieje możliwość wypłaty odszkodowania za uciążliwość w użytkowaniu obiektu wychylonego (k.9).Pismem z dnia 10.02.2012 r. powodowie nie zgodzili się ze stanowiskiem pozwanej zakreślając pozwanej kolejny termin do zawarcia ugody (k.10).Kolejne oględziny wyznaczono na 29.06.2012 r. (k.11). Pismem z dnia 28.08.2012 r. powodowie zakreślili pozwanej następny termin -15.09.2012 r.-do zawarcia ugody w zakresie przywrócenia do stanu poprzedniego (k.12).Pismem z dnia 12.09.2012 r. pozwana podtrzymała swoje stanowisko podając, że przedłożenie projektu ugody jest dalece przedwczesne (k.13).Powodowie są właścicielami przedmiotowej nieruchomości (k.14).

Eksploatacja w rejonie nieruchomości powodów była prowadzona od 1959 roku w wyniku której poziom wpływów eksploatacji kształtował się na poziomie V kategorii deformacji terenu (k.161).Eksploatacja była prowadzona bezpośrednio pod budynkiem lub w niewielkiej odległości od budynku(k.162).Eksploatacja projektowana jest do 2016 roku oraz do roku 2028; do roku około 2034 budynek powodów będzie się znajdował pod wpływem bezpośrednim eksploatacji na poziomie II i III kategorii deformacji terenu (k.170).Z rozkładu parcel eksploatacji dokonanej wynika, że budynek nadal będzie się wychylał głownie w kierunku południowo -wschodnim ponieważ na tym kierunku utworzone jest dno niecki osiadania, z tym ze tendencja wychylania może ulec zmianie. Największy negatywny wpływ na budynek będzie miała prognozowana eksploatacja w latach 2017-2020 gdyż będzie ona prowadzona bezpośrednio pod budynkiem. Reszta eksploatacji prognozowana jest na kierunku południowo-wschodnim więc wychylenie prawdopodobnie pogłębiać się będzie w tym kierunku. Budynek znajduje się zatem na nieuspokojonym terenie obszaru górniczego; w związku z planowaną intensywną eksploatacja w rejonie budynku powodów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że budynek będzie się wychylał do granicznych wartości (k179).

Budynek powodów uległ wychyleniu pionu; parametrem umożliwiającym określenie wielkości tego wychylenia jest maksymalne wychylenie wypadkowe, w kolejnych pomiarach były to wychylenia dużej i średniej uciążliwości. Wychylenie ulega systematycznemu powiększaniu w czasie. Przechył jest nierównomierny i prowadzi do skręcania konstrukcji budynku. Budynek winien zostać wyprostowany, co jest możliwe ze względów technicznych jednak aspekt ekonomiczny przemawia za zaniechaniem remontów i dokonaniem wypłaty jednorazowego odszkodowania. Koszty koniecznych napraw szkód górniczych wynoszące 434.067,90 zł netto (bez Vat) stanowią 146,52 % aktualnej kosztorysowej wartości technicznej obiektu powiększonej o koszty ewentualnej rozbiórki, koniecznej ze względu bezpieczeństwa, gdyby budynek nie był naprawiany za jego stan techniczny zagrażałby bezpieczeństwu użytkowania(k.383).Kosztorysowa wartość techniczna obiektu brutto wynosi 286.467,03 zł (k.374,375).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o opinie biegłych J. K. (1) (k.94), J. K. (2) (k153), K. D.(k.323,544 i ustne wyjaśnienia k.607) oraz dokumenty złożone do akt.

Związek przyczynowy eksploatacji pozwanej ze szkodami w nieruchomości powódki nie jest sporny, sporny był pomiędzy stronami sposób naprawy z art.94 lub 95 prawa geologicznego i górniczego oraz sporna była także wysokość odszkodowania.

Dokumenty złożone do akt, z wyjątkiem pomiarów złożonych do akt przez pozwaną, wątpliwości nie budziły; kwestię pomiarów wyjaśnili kolejni biegli.

Strony wniosły uwagi do opinii biegłego K.. Powodowie kwestionowali wyniki pomiarów, pozwana wskazała że zastosowany przez biegłego sposób pomiaru nie był w pełni poprawny Wobec treści tych uwag jak i samej opinii biegłego , który wskazywał na potrzebę uzyskania innej opinii dopuszczono dowód z opinii innego biegłego, z zakresu górnictwa i geologii (k.127) Wobec wyników dalszego postępowania uzupełnianie i korygowanie pierwszej opinii nie było celowe. Do opinii biegłego K. uwag merytorycznych strony nie wnosiły. Wobec uwag do opinii biegłego D. zobowiązano biegłego do sporządzenia opinii uzupełniającej a wobec dalszych wątpliwości odebrano do biegłego ustne wyjaśnienia na rozprawie

Biegły D. stanowczo i przekonywująco opisał uszkodzenia budynku i wycenił sposób ich naprawy, wśród których najwyższy był koszt rektyfikacji . Biegły posiada wiadomości specjalne w tym zakresie a strony nie wykazały ostatecznie nieścisłości w opinii, luk w rozumowaniu biegłego ani błędów logicznych. Proponowany sposób naprawy szkód został przez biegłego logicznie wyjaśniony .Wobec wątpliwości stron biegły sporządzał kolejną opinię w której wyjaśniał kwestie przedstawiane przez powodów. Wobec udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w pismach procesowych , opinię biegłego należy uznać za w pełni wyjaśnioną. Biegły przekonywująco wyjaśnił na rozprawie wszystkie kwestie podniesione przez strony w uwagach do swej pierwszej opinii, także kwestie związane z zasadnością wypłaty jednorazowego odszkodowania. Strona pozwana wnosiła o zakreślenie terminu do odniesienia się do ostatniej opinii biegłego ,wniosek ten był niezasadny. Opinia ta była opinią uzupełniającą odpowiadającą także na pytania pozwanej. Na każde z ośmiu pytań złożonych pisemnie biegły udzielił pisemnej odpowiedzi a celem rozprawy jest procedowanie ustne i także takie zadawanie pytań; strona pozwana sama zrezygnowała z zadawania pytań. Dalsze odraczanie rozprawy skutkowałoby przewlekłością postępowania w kilkuletniej sprawie

Sąd zważył co następuje:

W sprawie z uwagi na datę złożenia wniosku maja zastosowanie przepisy ustawy prawo geologiczne i gorycze z 1994 roku(dalej:p.g.g.).W ocenie Sądu postępowanie ugodowe zostało przeprowadzone prawidłowo, w wystarczający sposób dla otwarcia drogi sądowej.

Roszczenie powodów okazało się uzasadnione w zakresie jaki wynika z opinii biegłego D. a zatem w porównaniu ze sprecyzowanym żądaniem zapłaty – w całości.

Biegły podał że koszt naprawy budynku znacznie przekracza jego wartość i ze względów ekonomicznych naprawa budynku jest nieopłacalna. Koszt remontu ewidentnie przekracza wartość odtworzeniową budynku. Już to wystarcza w ocenie Sądu do uzasadnienia zastosowanego rozwiązania.

Zgodnie z art.94 p.g.g. naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego a obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na przedsiębiorcy; dopiero jeżeli nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego lub koszty tego przywrócenia rażąco przekraczałyby wielkość poniesionej szkody, naprawienie szkody następuje przez zapłatę odszkodowania -art.95 ust.1 p.g g.; taki sposób naprawy szkody wynika z opinii biegłego.

Wobec niekwestionowania co do zasady związku przyczynowego pomiędzy eksploatacją górniczą pozwanej a szkodami w nieruchomości powodów i przyjęcia niezasadności restytucji naturalnej należało ustalić kwotę odszkodowania .Dokonał tego biegły D. (k.374/375). Biegły dokonał stosownych obliczeń i wykazał racjonalność swojego stanowiska.

O odsetkach orzeczono na zasadzie art.481 kc, biorąc pod uwagę datę od której pozwana mogła się liczyć z wymagalnością konkretnej kwoty czyli od doręczenia opinii biegłego.

O kosztach sądowych orzeczono na zasadzie art.113ust.1 uoks biorąc pod uwagę wynik sprawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tadeusz Trojanowski
Data wytworzenia informacji: