Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cgg 14/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-09-19

Sygn. akt: I Cgg 14/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Tadeusz Trojanowski

Protokolant:

sekretarz sądowy Anna Szpręgiel

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Gliwicach

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K.

o naprawienie szkody

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 525.806,80 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć 80/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 sierpnia 2016 roku;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 30.498,78 (trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem 78/100) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

5.  odstępuje od obciążania powoda kosztami od oddalonej części powództwa.

SSO Tadeusz Trojanowski

I C 14/16

UZASADNIENIE

Powód domagał się zapłaty kwoty 592.731,31 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa z tytułu naprawienia szkód górniczych w jego nieruchomości, zaznaczając że w obecnym stanie prawnym do poszkodowanego należy wybór formy i sposobu naprawienia szkody.

Pozwana w odpowiedzi na pozew (k.97) wniosła potwierdziła fakt ujemnego wpływu prowadzonej nieruchomości, wniosła o oddalenie powództwa zakresie zwrotu kosztów prywatnych opinii. Przyznała, że nieruchomość powoda znajduje się w zasięgu wpływów robót górniczych pozwanej i nie zakwestionowała, że w składnikach budowlanych powoda znajdują się szkody pochodzenia górniczego; opisała przebieg postępowania ugodowego i podała, że widzi możliwość zawarcia ugody , wskazując proponowaną kwotę .

Po zapoznaniu się z opinią biegłego sądowego powód nie zmienił żądania pozwu, poddając pod rozstrzygnięcie sądu pierwotne roszczenie, zaznaczając że zgadza się z kwotą 507.455, 59 zł podawaną przez biegłego(k.494).

Pozwana nie kwestionowała opinii biegłego, podając jedynie że brak jest podstaw domagania się odsetek od momentu wytoczenia powództwa , wniosła o zasądzenie kosztów(k.494).

Sąd ustalił co następuje.

Przedmiotem sporu jest nieruchomość położona w P. przy ul. (...).Obiekty posadowione na nieruchomości uległy uszkodzeniu wskutek eksploatacji górniczej pozwanej; są to budynek mieszkalny z 1957r., przybudówka gospodarcza z 1939 r. budynek gospodarczo mieszkalny z 1971r.(dawna stodoła) oraz budynek gospodarczy z 1983 r. Jeżeli chodzi o następujące obiekty; budynek mieszkalny z 1957r., przybudówka gospodarcza z 1939 r. budynek gospodarczo mieszkalny z 1971r.(dawna stodoła) to ich remont jest nieopłacalny a ich wartość techniczna powiększona o należny podatek, odpowiadająca wysokości szkody wynosi łącznie 507.455,59 zł i nie była kwestionowana przez strony.

Odnośnie budynku gospodarczego z 1983 roku-zgodnie z niekwestionowaną także w tym zakresie opinią- naprawa szkody winna polegać na przemurowaniu pęknięć ścian wewnętrznych, wykuciu z muru ram okiennych, dokonaniu wskazanych napraw i ich ponownym zabudowaniu oraz wykonaniu robot towarzyszących i porządkowych- koszt wykonania tych robot wynosi 13.800,91 zł (k.264/265)

Na sporządzenie dokumentacji stanowiącej wyliczenie roszczenia powód przeznaczył kwotę 4551zł (k.17,20).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o opinie biegłego M. S. (k.249,452) i dokumenty złożone do akt.

Związek przyczynowy eksploatacji pozwanej ze szkodami w nieruchomości powódki nie jest sporny, nie był sporny pomiędzy stronami sposób naprawy poprzez odesłanie z prawa geologicznego i górniczego do zasad kodeksu cywilnego; sporna była natomiast wysokość odszkodowania , z tym że po wydaniu opinii biegłego przedmiotem sporu pozostały właściwie jedynie odsetki i zasadność sporządzenia prywatnych opinii.

Biegły stanowczo i przekonywująco opisał uszkodzenia składników nieruchomości i wycenił sposób ich naprawy oraz jej koszt . Biegły posiada wiadomości specjalne w tym zakresie a strony ostatecznie nie zgłaszały uwag do opinii biegłego; opinia nie była przejrzysta wobec rozbudowanej formy oraz omyłek matematycznych i pisarskich, ale po jej wyjaśnieniu na rozprawie nie budziła już wątpliwości. Proponowany sposób naprawy szkód został przez biegłego logicznie wyjaśniony Dokumenty złożone do akt wątpliwości nie budziły.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art.145 prawa geologicznego i górniczego z 2011 roku, mającego zastosowanie w sprawie, do naprawienia szkód w nieruchomości powoda ,stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, co nie było sporne między stronami. Powód powołał się na przepisy tzw. nowego prawa górniczego (k.3 verte) czego pozwana nie zakwestionowała w swej odpowiedzi.

Roszczenie powoda okazało się uzasadnione w zakresie jaki wynika z opinii biegłego S. a zatem w porównaniu z żądaniem zapłaty, w przeważającej części

Zgodnie z art.363 kc. naprawienie szkody powinno nastąpić wg wyboru poszkodowanego przez zapłatę odszkodowania , taki sposób naprawy szkody ujęto w opinii biegłego, który wyliczył wartość szkody. W przypadku budynku gospodarczego zasądzono kwotę wskazaną przez biegłego(k.264), mając na uwadze, iż te relatywnie niewysokie szkody mogą być naprawione systemem gospodarczym.

Wobec niekwestionowania co do zasady związku przyczynowego pomiędzy eksploatacją górniczą pozwanej a szkodami w nieruchomości powodów należało ustalić kwotę odszkodowania .Dokonał tego biegły. Biegły dokonał stosownych obliczeń i wykazał racjonalność swojego stanowiska. W tej sytuacji zasądzono kwoty wynikające z opinii biegłego zgodnie z żądaniami powoda. Oczywistym jest, że powód –aby sprostać wymaganiom procedery cywilnej oraz nie narazić się na zarzut zawyżenia żądania i związane z tym negatywne konsekwencje procesowe -musiał dokonać analizy rzeczowej i kwotowej swego roszczenia a wobec braku wiadomości musiał odpłatnie zlecić dokonanie stosownego opracowania; stanowisko przeciwne iż powód określałby swe żądanie dopiero w toku postępowania sprzeczne jest założeniem sprawnego procesu. Wydatkowana kwota to uszczerbek finansowy(art.361par.2 kc), którego by nie poniósł, gdyby nie wyrządzenie szkody górniczej.

O odsetkach orzeczono na zasadzie art.359 kc i art.481 kc mając na uwadze, że termin spełnienia świadczenia pieniężnego upłynął przed złożeniem pozwu (wezwanie k. 18).

O kosztach procesu orzeczono na zasadzie 100 kpc, powód uległ kwotowo w stosunkowo niewielkiej części żądania pozwu, a ponadto orzeczenie oparte jest zasadniczo na opinii biegłego sądowego, podczas gdy powód w dobrej wierze dochodził roszczenia wynikającego ze zleconych opracowań., zasądzono zatem koszty procesu na rzecz powoda . W omawianej sytuacji uznano za zasadne obciążenie pozwanej kosztami sądowymi -o kosztach sądowych orzeczono na zasadzie art.113ust.1 uoks zgodnie z powyższymi ustaleniami, koszty stanowią: oplata od pozwu:26.291 zł oraz koszty opinii biegłego (k.437 i 464). Powoda kosztami nie obciążano wobec treści art.113 ust.4 uoks i wyniku sprawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tadeusz Trojanowski
Data wytworzenia informacji: