Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 1037/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Toruniu z 2021-02-12

Sygn. akt: VIII K 1037/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Paweł Marcinkiewicz

Protokolant p.o. sekr. sąd. Michalina Piórkowska

Przy udziale prokuratora ---

po rozpoznaniu dnia 12 lutego 2021 roku

sprawy:

S. K. s. M. i Z. z domu N.

ur. (...) w L.

oskarżonego o to, że:

W dniu 31 lipca 2020 roku, o godz. 18:07, w m. O., na DK (...), gm. O., pow. (...) woj. (...)- (...), kierował pojazdem mechanicznym, tj. samochodem osobowym marki V. o nr rej. (...), po drodze publicznej w ruchu lądowym, wbrew decyzji nr (...) (...) (...) z dnia 12.02.2016r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B,

tj. o czyn z art. 180a kk

ORZEKA:

I.  uznaje oskarżonego S. K. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, tj. przestępstwa z art. 180a kk i za to na podstawie art. 180a kk w myśl art. 34 § 1a pkt 1 kk i art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu) kwotę 180 (stu osiemdziesięciu) złotych tytułem opłaty sądowej oraz kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem wydatków postępowania.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

S. K.

W dniu 31 lipca 2020 roku, o godz. 18:07, w m. O., na DK (...), gm. O., pow. (...) woj. (...)- (...), kierował pojazdem mechanicznym, tj. samochodem osobowym marki V. o nr rej. (...), po drodze publicznej w ruchu lądowym, wbrew decyzji nr (...) (...) (...) z dnia 12.02.2016r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn

IIK 504/15 Sąd Rejonowy w Lipnie skazał S. K. za przestępstwo z art. 178a § 1 kk i wymierzył mu karę 50 stawek grzywny po 20 zł oraz orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B na okres 4 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11 grudnia 2015 r.

2. decyzją z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie (...) (...) (...) orzekł o cofnięciu S. K. uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipnie sygn. IIK 504/15. W późniejszym czasie (...)nie wydał decyzji o przywróceniu S. K. uprawnień do kierowania pojazdami

3. w dniu 31 lipca 2020 r. w O. na drodze (...) fukcjonariusze Policji zatrzymali do kontroli pojazd (...). Kierującym okazał się S. K.

4. oskarżony był dotychczas trzykrotnie karany za przestępstwa:

- wyrokiem z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn

IIK 504/15 przez Sąd Rejonowy w Lipnie za przestępstwo z art. 178a § 1 kk

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. IIK 329/15 za czyn z art. 65 § 3 kks na karę 20 stawek grzywny po 80 zł

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. IIK 655/17 na karę 40 stawek grzywny po 80 zł.

5. oskarżony jest bezrobotny i nie ma nikogo na utrzymaniu

dane o karalności

odpis decyzji

pismo

notatka

wyjaśnienia oskarżonego

dane o karalności

protokół przesłuchania

19

6

5

1

32

19

32, 16

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

     

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1,2,4,5

3.

dane o karalności,

protokół przesłuchania,

odpis decyzji,

pismo Starosty,

notatka

wyjaśnienia

oskarżonego

Dokumenty nie kwestionowane przez strony.

dokument nie kwestionowany przez strony

oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia korespondujące z pozostałymi dowodami

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

     

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

S. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

art. 180a § 1 kk. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oskarżony w dniu 31 lipca 2020 roku, kierował pojazdem mechanicznym, tj. samochodem osobowym marki V. o nr rej. (...), po drodze publicznej wbrew decyzji nr (...) (...) (...) z dnia 12.02.2016r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

     

3.4. Umorzenie postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

     

3.5. Uniewinnienie

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

     

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. K.

I

II

I

II

art. 180a § 1 kk sankcjonuje opisany w nim występek karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Okolicznością łagodzącą wymiar kary było przyznanie się oskarżonego. Okolicznością obciążającą oskarżonego, którą wpłynęła zaostrzająco na wymiar kary była poprzednia wielokrotna karalność oskarżonego. Biorąc pod uwagę stopień społecznej szkodliwości czynu i przyznanie się oskarżonego, Sąd uznał, że orzeczenie wobec niego kary pozbawienia wolności byłoby zbyt surowe. Z kolei oskarżony jest bezrobotny i jego sytuacja materialna nie pozwala na uiszczenie grzywny w wymiarze adekwatnym do stopnia społecznej szkodliwości czynu i zawinienia oskarżonego. Sąd uznał, że orzeczenie kary ograniczenia wolności w wymiarze 10 miesięcy w formie prac na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie będzie adekwatną i skuteczną karą.

W myśl art. 42 § 1a kk Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178b lub art. 180a kk. Zgodnie z treścią art. 43 § 1 kk zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeka się w latach od roku do 15 lat.

Zawarte w treści art. 42 § 1a kk sformułowanie "orzeka" oznacza, że orzeczenie zakazu jest dla Sądu obligatoryjne i nie jest decyzją uznaniową. Sąd został zobligowany przez ustawodawcę do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze określonym w przepisach Kodeksu karnego. Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Oskarżony wykonywał środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeczony wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipnie IIK 504/15 do dnia 1 sierpnia 2019 r. Czynu w niniejszej sprawie dopuścił się po jego upływie niespełna roku - bez jednego dnia. Oskarżony przez prawie rok nie odzyskał uprawnień do kierowania pojazdami a zamiast tego prowadził pojazd mechaniczny po drodze publicznej nie mając do tego uprawnień. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w minimalnym wymiarze 1 roku mogłoby być zasadne wobec oskarżonego, gdyby czynu dopuścił się krótko po upływie okresu na jaki orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów i w sytuacji gdyby szczególnymi okolicznościami uzasadnił, że nie mógł wcześniej odzyskać uprawnień do kierowania pojazdami. Fakt poprzedniej wielokrotnej karalności oskarżonego oraz to, że dopuścił się w niniejszej sprawie zarzucanego mu czynu po upływie niemalże roku od wykonania zakazu prowadzenia pojazdów wskazują na to, że oskarżony lekceważy porządek prawny. Konieczne było wyeliminowanie oskarżonego z ruchu drogowego w związku z popełnieniem przez niego czynu z art. 178a § 1 kk i stanowiło to prostą konsekwencje zawinionego działania oskarżonego. Kierowanie przez oskarżonego pojazdem mechanicznym wbrew decyzji Starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami wskazuje, że orzeczenie wobec oskarżonego w poprzedniej sprawie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie odniosło oczekiwanego rezultatu i oskarżony nadal jest skłonny łamać prawo. To wskazywało na konieczność orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze przekraczającym minimum.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania na podstawie art. 627 kpk, art. 2 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Rogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Marcinkiewicz
Data wytworzenia informacji: