Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 56/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-01-25

Sygn. akt IX C 56/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Lidia Rzeczkowska

Protokolant: Kamila Mocek

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 roku w Słupsku

na rozprawie sprawy

z powództwa G. G.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda G. G. kwotę 7.921,89 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 89/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30.04.2012r. do dnia 31.12.2015r., z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.944,50 zł (tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery złote i 50/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt IX C 56/15

UZASADNIENIE

Powód G. G. wniósł o zasądzenie od (...) SA w S. kwoty 9.237,90zł. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27.04.2012r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazał, że w dniu 27.03. (...). doszło do kolizji drogowej, w wyniku której został uszkodzony jego pojazd – samochód marki V. (...) o nr rej. (...). Pozwany z tytułu przedmiotowego zdarzenia wypłacił powodowi odszkodowanie w wysokości 6.336,11zł. W ocenie powoda wypłacone odszkodowanie nie rekompensuje całkowicie szkody poniesionej przez niego , albowiem bezpodstawnie zaniżono stawki za roboczogodzinę , wartość części zamiennych oraz zastosowano części alternatywne zamiast oryginalnych .Ponadto podniósł, że obowiązek naprawienia szkody nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy pojazdu. Powód wartość szkody wycenił na kwotę 15.574,01zł i niniejszym pozwem domagał się wyrównania należnego mu odszkodowania.

(...) SA w S. wniosło o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu , w tym zastępstwa procesowego wg norm przepisanych . Zarzuciło powodowi, że ten nie udokumentował źródła zakupu oraz rodzaju części zamiennych użytych do naprawy pojazdu . Przeprowadzone postępowanie likwidacyjne było rzetelne i pozwoliło na ustalenie i wypłatę stosownego odszkodowania w wysokości 6.3356,11zł.

Sąd ustalił:

W dniu 27.03.2012r. w S. na skrzyżowaniu ulic (...) z Wiśniową około godziny 20/00 doszło do kolizji drogowej . Kierujący pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...) nie zachował należytej ostrożności podczas skręcania , przekroczył oś jezdni i uderzył przodem swojego pojazdu w lewy bok samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) , kierowanego przez A. G. (1) . G. G. jest właścicielem w/w samochodu V. (...) .

/bezsporne, nadto dowód: zgłoszenie szkody, kserokopie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu ,szkic sytuacyjny , oświadczenie sprawcy szkody w aktach szkody /

Pojazd sprawcy szkody objęty był ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) SA w S. , które zostało przejęte przez (...) SA w S. na podstawie uchwały z dnia 9.10.2014r. A. G. (1) w dniu 29.03.2012r. zgłosiła przedmiotową szkodę poprzednikowi prawnemu pozwanego .

/bezsporne oraz dowód: odpis z KRS –k.7-19, zgłoszenie szkody w aktach szkody /

Po przeprowadzonych w dniu 3.04.2012r. przez przedstawiciela ubezpieczyciela oględzinach pojazdu powoda stwierdzono uszkodzenia : drzwi P L , listwy drzwi P L , drzwi T L , listwy drzwi T L , listwy ochronnej L zderzaka T , błotnika L – uszkodzony blakier w części dolnej , zderzaka T , ściany bocznej L . (...) pismem z dnia 4.04.2012r. przyznało i wypłaciło na wskazany przez poszkodowanego rachunek kwotę 4.812,81zł. tytułem odszkodowania . A. G. (1) pismem z dnia 5.04.2012r. wniosła o ponowne oględziny pojazdu ze względu na uszkodzenia , które widać po rozebraniu pojazdu do naprawy . Ponowne oględziny pojazdu powoda skutkowały ustaleniem dodatkowych uszkodzeń następujących elementów : nadkola P L, tapicerki drzwi P L, podn szyby B sil T L, tapicerki drzwi T L, listwy ochronnej L zderzaka T , prowadnicy Z L zderzaka T , nadkola T L . Decyzją z dnia 27.04.2012r. przyznano i wypłacono dodatkowe odszkodowanie w wysokości 1.523,30zł.

/bezsporne, nadto dowód: 2 protokoły szkody , pisma (...) z 4.04.2012. oraz z 27.04.2012r., pismo A. G. z 5.04.2012r. w aktach szkody , kalkulacja naprawy –k.20-22 /

Pismem z dnia 11.07.2012r. pełnomocnik powoda domagał się dopłaty odszkodowania w kwocie 9.237,90zł. wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od 31 dnia po zgłoszeniu szkody do dnia zapłaty . Żądanie uzasadniał załączoną kalkulacją naprawy sporządzoną przez rzeczoznawcę na zlecenie powoda . (...) pismem z dnia 24.07.2012r. poinformowało , że wypłacone odszkodowanie należy traktować jako bezsporne . W przypadku przedłożenia rachunków za naprawę pojazdu roszczenia zostaną ponownie rozpatrzone i możliwe będzie przyznanie dodatkowego odszkodowania w kwocie faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów naprawy .

/dowód: pismo pełnomocnika powoda z 11.07.2012r., pismo(...)z 25.07.2012r. w aktach szkody oraz k.23-25, 32-33, kalkulacja naprawy-k.26-30 i w aktach szkody /

Celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty przywrócenia pojazdu poszkodowanego do stanu sprzed szkody z dnia 27.03.2012r. wynoszą 14.258zł. brutto.

/dowód: opinia biegłego sądowego W. B. – k.60-73 /

Sąd zważył

Kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód komunikacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124.1152). Zgodnie z art. 34 powołanej ustawy z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

W świetle przepisów Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów zarówno wówczas, gdy odpowiedzialność posiadacza lub kierującego pojazdem oparta jest na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 w zw. z art. 435 § 1 kc), jak i wówczas, gdy oparta jest na zasadzie winy (art. 436 § 2 w zw. z art. 415 kc).

W niniejszej sprawie bezsporną pozostawała okoliczność, że do powstania szkody w pojeździe powoda doszło na skutek zderzenia się pojazdów mechanicznych. Pojazd sprawcy szkody objęty był ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez poprzednika prawnego pozwanego. W związku z tym po stronie powoda jako poszkodowanego powstało roszczenie odszkodowawcze, które na mocy art. 822 § 4 kc mogło być dochodzone bezpośrednio od pozwanego jako ubezpieczyciela (vide: uzasadnienie do Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 7 lutego 2008r. III CZP 115/2007).

Pozwany nie kwestionował swojej odpowiedzialności z tytułu przedmiotowego zdarzenia wypłacając powodowi odszkodowanie w łącznej wysokości 6.336,11zł.

Spór sprowadzał się do ustalenia rozmiarów wyrządzonej szkody. Pamiętać należy , że celem ochrony ubezpieczeniowej jest zapewnienie uprawnionemu pełnej kompensaty ze strony ubezpieczyciela szkody. Kompensacyjna funkcja odpowiedzialności odszkodowawczej wymaga ustalenia odszkodowania w takiej wysokości, aby cały uszczerbek został wyrównany, z drugiej zaś strony, aby poszkodowany nie został niezasadnie wzbogacony.

Dla potrzeb ustalenia wysokości szkody w pojeździe powoda Sąd przeprowadził dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu kosztorysowania szkód komunikacyjnych . Przedmiotowa opinia okazała się logicznie spójna, fachowa, rzetelna , zgodna z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy . Pozwany nie zakwestionował jej . Strona powodowa zarzuciła biegłemu bezpodstawne potrącenie 50% wartości drzwi tylnych lewych w sytuacji gdy strony nie zastosowały takiego potrącenia wobec czego kwestia ta nie była sporną .

W ocenie Sądu w/w zarzut okazał się być chybionym . Biegły zgodnie z postanowieniem ustalił koszty przywrócenia pojazdu powoda do stanu sprzed szkody z dnia 27.03.2012r. Przeprowadzone na etapie postępowania likwidacyjnego badanie grubości powłoki lakierniczej wykazało fakt naprawy drzwi tylnych lewych przed kolizją z 27.03.2012r. Okoliczność ta musiała być uwzględniona przez biegłego i Sąd meriti . Wynika to wprost z treści art.361 kc . W pozostałym zakresie opinia nie była podważana . Z tego też względu Sąd oparł na niej ustalenia faktyczne w zakresie wysokości szkody w pojeździe powoda i przyjął za biegłym, że koszty przywrócenia jego pojazdu do stanu sprzed szkody z dnia 27.03.2012r. wynoszą 14.258zł. brutto. Oszacowany przez biegłego koszt naprawy pojazdu powoda odpowiada szkodzie rozumianej jako różnica pomiędzy wartością pojazdu powoda w chwili wypadku a jego wartością po wypadku . Skoro w wyniku przedmiotowego zdarzenia uszkodzeniu w pojeździe powoda uległy oryginalne części, Sąd za zasadne i celowe uznał uwzględnienie przy ustalaniu wysokości szkody cen nowych oryginalnych części zamiennych . Uzależnienie wypłaty wyższego odszkodowania od faktu udokumentowania zakupu oryginalnych części zamiennych jest nie do przyjęcia w realiach niniejszej sprawy. Skoro powód wybrał kosztorysowy sposób rozliczenia szkody, to bez znaczenia przy ocenie rozmiarów obowiązku odszkodowawczego pozwanego jest to jakim kosztem powód faktycznie dokonał naprawy pojazdu i czy w ogóle to uczynił albo zamierza uczynić. Podkreślenia wymaga, że odszkodowanie ma wyrównać uszczerbek w majątku poszkodowanego, a zatem ciążący na zakładzie ubezpieczeń obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawiać (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2007 r. I ACa 1179/06). Wysokość odszkodowania zakładu ubezpieczeń jest ustalana według zasad art. 363 § 2 kc, w związku z art. 361 § 2 kc, co oznacza, że odszkodowanie ma odpowiadać kosztom przywrócenia pojazdowi jego wartości sprzed wypadku (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001r. III CZP 68/01). Z zebranego w sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że w przedmiotowym zdarzeniu uszkodzeniu w pojeździe powoda uległy oryginalne części. Przywrócenie uszkodzonego pojazdu mechanicznego do stanu poprzedniego oznacza przywrócenie mu nie tylko wyglądu sprzed wypadku, ale przede wszystkim sprawności technicznej, zapewniającej bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu. Z tego też względu Sąd orzekający w niniejszej sprawie stoi na stanowisku, że przy ustalaniu wysokości szkody zasadne jest uwzględnianie cen nowych części oryginalnych, które niewątpliwie są bardziej wytrzymałe i jakościowo lepsze niż większość części nieoryginalnych, a przede wszystkim posiadają gwarancje producenta co do tego, że zostały wykonane zgodnie z jego wymogami technologicznymi wpływającymi na jakość i trwałość produktu .. (...) podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 12 kwietnia 2012r. (sygn. akt III CZP 80/11), w której jednoznacznie wskazał, że zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części. Wprawdzie Sąd Najwyższy dopuścił możliwość obniżenia odszkodowania o kwotę odpowiadającą wzrostowi wartości pojazdu, jednakże powyższe uzależnił od wykazania tejże przesłanki przez ubezpieczyciela argumentując to tym, że z faktu wzrostu wartości pojazdu skutek prawny wywodzi zakład ubezpieczeń, gdyż dzięki temu może zmniejszyć sumę ubezpieczeniową, którą zobowiązany jest wypłacić. Ponieważ pozwany w żaden sposób nie wykazał, aby części w pojeździe powoda wymagające wymiany były znacznie wyeksploatowane, czy przestarzałe technicznie, Sąd nie miał podstaw, by odstąpić od powszechnej reguły i uznać, że uwzględnienie nowych części w miejsce dotychczas użytkowanych istotnie doprowadziło do wzrostu wartości pojazdu powoda w porównaniu do stanu sprzed wypadku. O tym, że zamontowanie części nowych w miejsce starych prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia można by mówić tylko wtedy, gdyby spowodowało to wzrost wartości pojazdu jako całości. Z faktów powszechnie znanych wynika natomiast, że jeżeli pojazd jest „wypadkowy” to cena możliwa do uzyskania przy jego sprzedaży będzie zawsze mniejsza niż cena takiego samego pojazdu ale „nie wypadkowego”. Nie ma przy tym znaczenia, że w samochodzie „wypadkowym” zamontowane zostały elementy nowe w miejscu już zużytych.

Reasumując, po uwzględnieniu wysokości szkody poniesionej przez powoda oraz wysokości dotychczas wypłaconego odszkodowania Sąd za zasadne uznał żądanie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 7.921,89zł. ( 14.258zł. – 6.336,11zł. ) oddalając powództwo w pozostałej części , o czym orzekł w punktach I i II sentencji wyroku .

W myśl art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie . Dokumentacja zgromadzona w aktach szkody potwierdza , że została ona zgłoszona poprzednikowi pozwanego w dniu 29.03.2012r. , co oznacza, że pozwany od dnia 30.04.2012r. opóźnia się ze spełnieniem świadczenia . W tej sytuacji słuszne jest żądanie zasądzenia odsetek ustawowych od dnia 30.04.2012r. na podstawie art. 481 § 1 i 2 kc). Przypomnieć należy , że biegły , zgodnie ze zleceniem Sądu , ustalił ekonomicznie uzasadnione koszty przywrócenia pojazdu powoda do stanu sprzed szkody z dnia 27.03.2012r. wg stawek i cen obowiązujących na lokalnym rynku w pierwszym kwartale 2012r.

O kosztach procesu w punkcie III wyroku orzeczono na podstawie art. 108 § 1 kpc w zw. z art. 100 kpc. Z uwagi na to, że powództwo zostało uwzględnione w 85,7% Sąd stosunkowo rozliczył koszty procesu . Koszty poniesione przez powoda to : opłata sądowa od pozwu – 462zł, wynagrodzenie radcy prawnego – 1.200 zł (§ 6 pkt 4 rozporządzenia MS z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych … /Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm./), opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa – 17zł, wykorzystana zaliczka na wynagrodzenie biegłego – 793zł.( do zwrotu pozostała kwota 7zł. ), co łącznie dało kwotę 2.472zł. , 85,7% z tej kwoty to 2.118,50zł. Koszty poniesione przez pozwanego to : , wynagrodzenie radcy prawnego – 1.200 zł (§ 6 pkt 4 rozporządzenia MS z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych … /Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm./), opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa – 17zł, 14,3% z kwoty 1.217zł. to 174zł. Dokonując wzajemnej kompensacji kosztów do zwrotu dla powoda pozostaje kwota 1.944,50zł. ( 2.118,50zł. – 174zł. ) .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Kozela
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Rzeczkowska
Data wytworzenia informacji: