Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3276/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2018-04-12

Sygn. akt I C 3276/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Kaniowska

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 roku w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa E. D. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.

przeciwko W. W. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej W. W. (1) na rzecz powoda E. D. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. kwotę 456,01 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i 01/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28.04.2017 roku do dnia 12.04.2018 roku, płatnej w czterech ratach, pierwsze trzy raty każda w wysokości 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), ostatnia rata w wysokości 96,01 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i 01/100), płatnych co miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego począwszy od drugiego miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku, płatnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku opóźnienia w zapłacie raty, przy czym ostatnia rata płatna wraz z zasądzonymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 28.04.2017 roku do dnia 12.04.2018 roku;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 131,92 zł (sto trzydzieści jeden złotych i 92/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

sygn. akt I C 3276/17

UZASADNIENIE

Powód E. D. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Funduszu Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. , reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł w dniu 27.04.2017 roku w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko W. W. (1) o zapłatę kwoty 6.570,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28.04.2017 roku od dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów sądowych 83,00 zł, kosztów zastępstwa procesowego 1.200,00 zł i opłaty manipulacyjnej 0,83 zł (prowizja e - card).

W uzasadnieniu podał, że (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytowo – akcyjną i pozwaną wiązała umowa pożyczki z dnia 09.09.2015 roku nr (...).

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna na mocy umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 19.07.2015 roku przelała wierzytelność na powoda.

Pozwana nie wywiązała się z umowy, w związku z czym umowa pożyczki została wypowiedziana i z dniem 28.05.2016 roku stała się wymagalna.

W dniu 16.05.2017 roku został wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Pozwana W. W. (1) w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty domagając się oddalenia powództwa w całości.

W uzasadnieniu podała, że zawarła z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowo – akcyjną umowę pożyczki nr (...) na kwotę 3.000,00 zł. Wskazała, iż pożyczka ta była terminowo spłacana, a w spłacie pomagał jej syn.

Pozwana podała, że nie przypomina sobie, aby zalegała z płatnościami, aby otrzymała zawiadomienie o nabyciu przedmiotowej wierzytelności, ani wezwanie do zapłaty.

W piśmie procesowym z dnia 30.01.2018 roku powód wskazał, że na kwotę dochodzoną pozwem składają się:

- kwota 1.276,20 zł z tytułu zaległego kapitału udzielonej pożyczki,

- kwota 85,01 zł z tytułu odsetek karnych naliczonych od zadłużenia przeterminowanego do dnia wypowiedzenia umowy pożyczki wg zmiennej stopy procentowej określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, następnie odsetki ustawowe oraz dalsze odsetki za opóźnienie od dnia następnego po dniu wymagalności do dnia sporządzenia pozwu,

- kwota 5.209,62 zł z tytułu opłaty naliczonej za wyboru pakietu opcjonalnego pakietu komfort, tj. rezygnacji z tradycyjnego sposobu spłaty na rzecz spłaty na warunkach określonych w umowie - obsługi w miejscu zamieszkania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10.09.2015 roku została zawarta umowa pożyczki nr (...) (37/N) pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjną z siedzibą w K. (jako pożyczkodawcą) a W. W. (1) (jako pożyczkobiorcą).

W umowie wskazano:

- pożyczka 3.000,00 zł;

- całkowita kwota pożyczki 3.000,00 zł,

- czas obowiązywania umowy (...) tygodni,

- warunki spłaty - w ratach tygodniowych zgodnie z harmonogramem spłat,

- opcjonalny pakiet komfort - tak,

- opłata z tytułu opcjonalnego pakietu komfort 5.790,00 zł,

- spłata na rachunek bankowy pożyczkodawcy - nie.

Niespłacenie poszczególnych rat w terminie, powodowało powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pożyczkodawca naliczał odsetki karne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego (punkt 6.1. umowy).

Załącznik do umowy stanowi regulamin (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia regulaminu, ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. (punkt 12.4 i 12.5 umowy).

(dowód: umowa pożyczki z dnia 10.09.2015 roku k. 33 -34)

W dniu 17.09.2015 roku została zawarta pomiędzy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjną z siedzibą w K. (zwanej dalej „Inicjatorem sekurytyzacji” lub „spółką”), a E. D. Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym z siedzibą w G. (zwanym dalej (...)) umowa sekurytyzacji nr (...), na mocy której Inicjator Sekurytyzacji przelał przysługujące mu wierzytelności z tytułu zawartych umów pożyczek na rzecz Nabywcy.

Na liście wierzytelności sporządzonej na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności wpisana jest umowa pożyczki nr (...) zawarta z pozwaną.

(dowód: umowa sekurytyzacji nr (...) z dnia 17.09.2015 roku k. 25-26, lista wierzytelności k. 27)

Pismem z dnia 02.10.2015 roku E. D. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. poinformował W. W. (1) o zmianie wierzyciela oraz zmianie podmiotu, na rzecz którego winny być dokonywane spłaty rat pożyczki.

W piśmie z dnia 20.11.2015 r. wezwano W. W. (1) do spłaty zaległych rat pożyczki.

(dowód: pismo informacyjne z dnia 02.10.2015 roku k. 28, pismo z dnia 20.11.2015 roku k. 29 - 30)

Pismem z dnia 06.04.2016 roku E. D. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. wypowiedział W. W. (1) umowę pożyczki nr (...), podając jako przyczynę wypowiedzenia zaleganie ze spłatą rat.

(dowód: wypowiedzenie umowy pożyczki k. 31)

W. W. (1) dokonywała spłat rat pożyczki samodzielnie. Dwie pierwsze raty spłaciła w biurze (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą w K..

Kwota 1.000,00 zł została zapłacona przez pozwaną w dniu 13.06.2016 roku w kasie Agencji (...) S.A..

Spłata pożyczki dokonywana była też z konta bankowego W. W. (2) tytułem spłaty pożyczki W. W. (1) nr umowy pożyczki (...).

Nikt z pracowników powoda, ani firmy pożyczkowej nie przychodził do niej po odbiór poszczególnych rat pożyczki do domu.

Pozwana z tytułu umowy pożyczki spłaciła łącznie kwotę 2.629,00 zł.

(dowód: zeznania pozwanej złożone na rozprawie w dniu 15.02.108 roku k. 51 - 52, wydruk potwierdzenia dokonanej operacji na kwotę 1.000 zł– k. 57, druk rozliczenia do umowy numer (...) wpłaty dwóch rat w kwotach po 360 zł – 58, potwierdzenia dokonania przelewów:

- kwoty 389 zł - k. 59,

- kwoty 20 zł z dnia 16.05.2016 roku - k. 63,

- kwoty 20 zł k. z dnia 23.05.2016 roku – k. 61, k. 64,

- kwoty 20 zł z dnia 30.05.2016 roku - k. 62,

- kwoty 20 zł z dnia 13.06.2016 roku – k. 65,

- kwoty 20 zł z dnia 27.06.2016 roku - k. 68,

- kwoty 20 zł z dnia 04.07.2016 roku - k. 70,

- kwoty 20 zł z dnia 11.07.2016 roku - k. 66, 69,

- kwoty 20 zł z dnia 18.07.2016 roku - k. 67,

- kwoty 20 zł z dnia 01.08.2016 roku - k. 71, 74,

- kwoty 20 zł z dnia 08.08.2016 roku - k. 72,

- kwoty 20 zł z dnia 12.08.2016 roku - k. 75,

- kwoty 20 zł z dnia 22.08.2016 roku- k. 73,

- kwoty 20 zł z dnia 29.08.2016 roku- k. 76,

- kwoty 20 zł z dnia 06.09.2016 roku - k. 77, 79,

- kwoty 20 zł z dnia 12.09.2016 roku - k. 80,

- kwoty 20 zł z dnia 19.09.2016 roku - k. 78,

- kwoty 20 zł z dnia 26.09.2016 roku - k. 81,

- kwoty 20 zł z dnia 03.10.2016 roku - k. 83,

- kwoty 20 zł z dnia 10.10.2016 roku - k. 82, k. 85,

- kwoty 20 zł z dnia 17.10.2016 roku - k. 84, k. 86,

- kwoty 20 zł z dnia 01.11.2016 roku - k. 89, 91,

- kwoty 20 zł z dnia 07.11.2016 roku - k. 87,

- kwoty 20 zł z dnia 14.11.2016 roku - k. 90,

- kwoty 20 zł z dnia 28.11.2016 roku - k. 88,

- kwoty 20 zł z dnia 05.12.2016 roku - k. 92,

- kwoty 20 zł z dnia 12.12.2016 roku - k. 93)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

W dacie wniesienia pozwu obowiązywały przepisy elektronicznego postępowania upominawczego, na mocy których sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony przez pozwanego nie wymagał uzupełnienia braków formalnych. Sprawa podlegała rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Wniosek powoda zawarty w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym o umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchylenia nakazu zapłaty - nie dotyczy sytuacji, gdy wniesiono sprzeciw od nakazu zapłaty (tak komentarz K. W. do art. 505 32 k.p.c., lex)

W sprawie nie było sporu między stronami co do faktu zawarcia umowy pożyczki z dnia 10.09.2015 roku. Pozwana wskazała w sprzeciwie, ze nie otrzymała zawiadomienia o przelewie.

Powód wykazał w sprawie dowodem z dokumentu w postaci umowy sekurytyzacji, że wierzytelność przysługująca pożyczkodawcy z tytułu zawartej umowy pożyczki z pozwaną została przelana na powoda.

Sporna w sprawie była wysokość dochodzonej pozwem kwoty.

Pozwana zaprzeczyła, aby raty pożyczki były odbierane w miejscu zamieszkania pozwanej.

Ciężar wykazania tego, że powodowi przysługuje kwota 1.276,20 zł z tytułu kapitału i z kwota 5.209,62 zł z tytułu pakietu komfort - spoczywał zgodnie z przepisem art. 6 k.c. na powodzie.

Powód temu obowiązkowi sprostał jedynie w nieznacznej części.

Powód nie wykazał, aby przysługiwała mu kwota 5.209,62 zł z tytułu pakietu komfort. Umowa pożyczki poza wskazaniem kwoty 5.790,00 zł stanowiącej opłatę z tytułu opcjonalnego pakietu komfort, nie reguluje warunków, które uprawniają pożyczkodawcę bądź powoda do naliczania tej opłaty. Powód nie złożył w poczet materiału dowodowego regulaminu, który stanowił załącznik do umowy.

Ponadto powód nie wykazał, aby pożyczka była odbierana od pozwanej w jej miejscu zamieszkania.

Pozwana zeznając zaprzeczyła, aby raty pożyczki były odbierane w jej miejscu zamieszkania. Podała, że osobiście spłacała pożyczkę w banku, lokalu w G. bądź przelewami na konto. Powód nie kwestionował twierdzeń pozwanej, które znajdują potwierdzenie w złożonych do akt przelewach, wydruku potwierdzenia wpłaty na konto kwoty 1.000,00 zł jak i druku rozliczenia umowy.

Uznać zatem należy, że powód nie wykazał, aby przysługiwała mu kwota dochodzona pozwem w wysokości 5.209,62 zł z tytułu pakietu komfort.

Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie pozwana spłaciła z tytułu tej pożyczki kwotę 2.629,00 zł. wiktoria W. z tytułu kapitału pożyczki zobowiązana była zapłacić kwotę 3.000,00 zł. Zatem do zapłaty pozostała kwota 371,00 zł. Żądanie pozwu w tym zakresie zasługuje na uwzględnienie jak również kwota w wysokości 85,01 zł z tytułu odsetek.

Jak stanowi przepis art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Wobec powyższego sąd na podstawie przepisu art. 720 § 1 k.c. w zw. z art. 509 § 1 i 2 k.c. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 456,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28.04.2017 roku do dnia 12.04.2018 roku, stanowiącą sumę niespłaconej pożyczki w wysokości 371 zł oraz należnych powodowi odsetek za nieterminową spłatę w kwocie 85,01 zł, o czym orzekł jak w punkcie pierwszym wyroku.

Pozwana wniosła o rozłożenie dochodzonej pozwem należności na raty w wysokości 100 - 120 zł miesięcznie. Pozwana powołała się na swoją sytuację finansową.

Sąd zważył, że zgodnie z treścią art. 320 k.p.c. w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. W doktrynie podkreśla się, że uprawnienie to przysługuje sądowi w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a więc w sytuacjach, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny czy zdrowotny spełnienie zasądzonego świadczenia byłoby dla pozwanej niemożliwe do wykonania lub w każdym razie bardzo utrudnione i narażałoby ją lub jej bliskich na niepowetowane szkody.

Sąd uznał, że wniosek pozwanej o rozłożenie świadczenia na raty zasługiwał na uwzględnienie. Pozwana jest osobą w podeszłym wieku, utrzymuje się samodzielnie z otrzymywanej renty w wysokości 1.000 zł miesięcznie i dodatku za podeszły wiek w wysokości 200 zł. Opłaca samodzielnie podatki, światło, utrzymuje mieszkanie. Natomiast z uwagi na istniejące zadłużenia przez trzy miesiące otrzymywała kwotę jedynie 400,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd rozłożył pozwanej zasądzoną kwotę na cztery raty, płatne co miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego począwszy od drugiego miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku, w ten sposób, że pierwsze trzy raty płatne w wysokości po 120,00 zł, a ostatnia rata w wysokości 96,01 zł płatna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 28.04.2017 roku do dnia 12.04.2018 roku.

W pozostałym zakresie sąd powództwo oddalił, o czym orzekł w punkcie drugim sentencji wyroku.

Powód wygrał sprawę w 6,94%, a pozwana w 93,06%.

O kosztach Sąd orzekł w punkcie trzecim sentencji wyroku na podstawie przepisu art. 100 zd.1 k.p.c. zasądzając na rzecz powoda kwotę 131,92 zł.

Koszty procesu poniesione prze powoda wyniosły łącznie 1.900,83 zł, na którą składa się: opłata od pozwu w kwocie 83,00 zł (dodatkowo uiszczona opłata od pozwu podlegać będzie zwrotowi, albowiem powód nie powinien był być o nią wzywany), wynagrodzenie radcy prawnego w wysokości 1.800,00 zł (par. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych) opłata manipulacyjna – 0,83 zł oraz opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (łącznie kwota 1.900,83 x 6,94% = 131,92 zł).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Zubrzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Niemczyk
Data wytworzenia informacji: