Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 212/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2018-06-14

Sygn. akt I C 212/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2018r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Hanna Kaflak-Januszko

Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Kompiel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2018 r. w S. sprawy

z powództwa R. R.

przeciwko B. F.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. F. na rzecz powoda R. R. kwotę 7.600, 00 zł (siedem tysięcy sześćset zł 00/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11.07.2017 r. do 13.06.2018 r.;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  należność zasądzoną w pkt. I sentencji rozkłada na 12 (dwanaście) równych rat, płatnych co miesiąc do końca każdego miesiąca, poczynając od lipca 2018r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku nie uiszczenia którejkolwiek z nich w terminie;

IV.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.197,00 zł ( dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem zł 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 212/18

UZASADNIENIE

Powód R. R. domagał się zapłaty 8.000,00 zł tytułem wykonania polecenia testamentowego zmarłej K. R. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11.07.2017 r. do dnia zapłaty od tej kwoty i kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 2.400,00 zł.

Pozwana B. F. (p. C.-F.) wniosła o oddalenie powództwa, powołując się na pogląd prawny, iż polecenie jest zobowiązanie naturalnym i wobec tego nie może być dochodzone na drodze sądowej. Nadto wskazała, że częściowo dokonała spłaty, powoływała się na prolongatę, jakiej udzielił jej powód uprzednio i wniosła o rozłożenie świadczenia na raty, gdyby powództwo było uwzględnione.

Sąd ustalił, co następuje :

Zmarła 7.02.2014 r. K. R. w testamencie notarialnym (otwartym 25.02.2014 r.), na podstawie którego pozwana-siostrzenica stała się jej spadkodawczynią, wydziedziczyła powoda-brata, ale jednocześnie obciążyła powołaną do spadku wykonaniem polecenia – zobowiązując pozwaną do wypłaty powodowi 8.000,00 zł w ciągu 6 miesięcy od otworzenia spadku i wskazując, iż powód sfinansował wykup lokalu spadkodawczyni.

Pismem z 16.06.2017 r. powód wezwał pozwaną do wykonania polecenia w terminie 7 dni.

Następnie zlecił dochodzenie należności firmie windykacyjnej.

Pismem z 9.10.2017 r. pozwana odpowiedziała, że jest zainteresowana ugodowym załatwieniem sprawy.

Pozwana nie odpowiedziała na propozycję spłaty w 3 ratach, począwszy od października 2017 r.

fakty przyznane (nadto dokumenty k. 7-14, 17)

Pozwana wpłaciła po 200,00 zł 3.09.2015 r. i 30.10.2015 r. .

dowód: dowody wpłaty k. 38

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo podlegało uwzględnieniu na podstawie art. 985 w zw. z art. 982 kc, poza częścią, co do której została wykazana spłata.

Stan faktyczny nie budził wątpliwości, a dokumenty pozwoliły ocenić zakres wykonania zobowiązania. Nie było wątpliwości co do ich wiarygodności. Przy tym powód nie negował, że wpłaty dotyczyły należności głównej. Podobnie przyjęty w pozwie termin wymagalności nie był sporny.

Sąd nie podzielił stanowiska, że polecenie jest zobowiązaniem naturalnym. Jeżeli bowiem polecenie jest jednoznaczne co do swej treści i możliwe do wykonania, jego beneficjent powinien mieć możność uzyskania przeznaczonego dla niego świadczenia, a zobowiązany powinien honorować wolę dysponenta majątku, czyli spadkodawcy. W niniejszej sprawie ta podbudowa zyskiwała znaczenie, skoro spadkodawczyni w ten sposób rozliczała się z powodem, a pozwana korzystała w całości z dobra nabytego uprzednio także dzięki nakładowi powoda.

Za koncepcją ochrony sądowej dla polecenia spadkowego wypowiedział się K. O. w komentarzu do art. 982 kc, dostępnym w systemie L. po analizie dorobku orzecznictwa i doktryny.

Wniosek o rozłożenie spłaty na raty został uwzględniony na podstawie art. 320 kpc tylko w zakresie zaakceptowanym przez powoda, gdyż pozwana nie przedstawiała żadnych okoliczności, pozwalających sądowi na miarkowanie wniosku, a to zobowiązanie było jej znane od dawna.

O kosztach rozstrzygnięto na podstawie art. 100 kpc z uwzględnieniem § 2 ust.4 rozporządzenia z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie …– /Dz.U. 2015.1800 ze zm. /, gdyż oddalenie nastąpiło w niewielkim zakresie (co do 5 %) w ten sposób, że zasądzono opłatę od pozwu proporcjonalnie do uwzględnionego zakresu powództwa oraz całość kosztów zastępstwa procesowego bez obciążania kosztami drugiej strony, tj. 380,00 zł+1.817,00 zł.

Brak jest podstaw w naszym systemie prawnym do zasądzania kosztów procesu z odsetkami (zob. uchwała SN z 2005.2011 r., III CzP 16/11).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Zubrzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Kaflak-Januszko
Data wytworzenia informacji: