Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 156/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-04-10

Sygn. akt IV Cz 156/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku, Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Watemborska ( spr.)

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. J.

o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie Sądu Rejonowego w Słupsku sygn. akt IX Co 5989/12

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie IXCo 5989/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt IV Cz 156/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Słupsku uwzględnił wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych w części obejmującej opłatę kancelaryjną za odpisy dokumentów, w pozostałym zakresie sąd umorzył postępowanie wywołane wnioskiem J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie i oddalił wniosek J. J. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W ocenie Sądu I instancji w niniejszej sprawie nie przewiduje się pobrania opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych oraz w przedmiocie odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu wobec czego postępowanie wywołane wnioskiem o zwolnienie od niepodlegających pobraniu opłat winno zostać umorzone. Ponadto zdaniem Sądu meriti nie istnieje potrzeba ustanowienia dla wnioskodawcy adwokata lub radcy prawnego, gdyż sprawa jest już prawomocnie rozstrzygnięta.

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się wnioskodawca, wnosząc zażalenie, w którym domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu podniósł, że sąd oddając jego wnioski naruszył art. 101 i 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz art. 117 kpc zaś wszczęta przez niego sprawa jest zawiła, pozwany w sprawie to legalista, zaś jego złe warunki osobiste i zdrowotne stanowią przesłankę do ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy jako niezasadne nie zasługuje na uwzględnienie.

Zasadnie Sąd I instancji uznał, że w przedmiotowej sprawie po stronie wnioskodawcy nie powstał żaden obowiązek uiszczenia kosztów sądowych, zatem brak jest podstaw do analizowania sytuacji materialnej, życiowej i zdrowotnej wnioskodawcy celem stwierdzenia, czy winien on zostać zwolniony od kosztów sądowych w sprawie ( poza rozstrzygnięciem zawartym w pkt 1 postanowienia z dnia 4 stycznia 2013r.). Sprawa jest prawomocnie zakończona i żadne koszty wnioskodawcy już nie obciążają, zasadnie zatem Sąd I instancji umorzył postępowanie wywołane wnioskiem J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie.

Słusznie Sąd I instancji uznał także, że nie zachodzi potrzeba ustanowienia dla wnioskodawcy pełnomocnika z urzędu.

Aby strona mogła skutecznie domagać się ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu, musi zostać spełniona przesłanka, o której mowa w § 5 art. 117 kpc tj. udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie sąd musi uznać za potrzebny. Jak już wskazano wyżej niniejsza sprawa jest już prawomocnie zakończona, brak jest zatem podstaw do uznania potrzeby ustanowienia na tym etapie postępowania dla wnioskodawcy pełnomocnika z urzędu.

Pozbawione podstaw wydają się także argumenty żalącego dotyczące oceny pozwanego jako legalisty, skoro sąd, ani I instancji, ani też sąd II instancji nie wie, kto miałby być pozwanym w sprawie.

Z uwagi na powyższe na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Watemborska
Data wytworzenia informacji: