Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 1734/15 - postanowienie Sąd Rejonowy w Tczewie z 2017-05-25

Sygn. akt I Co 1734/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Rafałko

Protokolant: Daria Rasmus

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. w Tczewie

na posiedzeniu jawnym

spraw egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. o sygn. akt Km 1004/07 i Km 1154/15 z wniosku wierzycieli W. K. oraz P.R.E.S.C.O. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko dłużnikowi R. L.

z udziałem wierzycieli hipotecznych Banku Spółdzielczego w P. oraz Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w T.

o egzekucję z nieruchomości

postanawia

udzielić przybicia prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w T. przy ul. (...), dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą Kw nr (...) wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Tczewie Kw nr (...) w wysokości (...) części, na rzecz M. K., PESEL (...) nabytego za cenę 104 900 zł (sto cztery tysiące dziewięćset złotych) po przeprowadzeniu w dniu 25 maja 2017 r. licytacji.

Sygn. akt I Co 1734/15

Uzasadnienie postanowienia z dnia 25 maja 2017 r.

Sąd prowadzi nadzór nad egzekucją z nieruchomości lokalowej położonej w T. przy ul. (...) objętej księgą wieczystą Kw nr (...) Sądu Rejonowego w Tczewie.

W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się licytacja, w trakcie której najwyższą cenę nabycia zaoferował licytant M. K..

Zgodnie z art. 987 k.p.c. po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników.

Stosowanie do dyspozycji art. 991 k.p.c. Sąd odmówi przybicia z powodu naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik przetargu (§ 1). Sąd odmówi również przybicia, jeżeli postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie (§ 2).

Przepis art. 991 k.p.c. przewiduje trzy podstawy odmowy udzielenia przybicia. Są nimi: 1) naruszenie przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania, 2) stwierdzenie, że postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu, 3) stwierdzenie, że uczestnik postępowania nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw, albo że będąc na licytacji, nie wystąpił ze skargą na to uchybienie.

W ocenie Sądu w realiach przedmiotowej sprawy nie wystąpiły żadne z wyżej wymienionych podstaw odmowy przybicia. Sąd nie dopatrzył się w szczególności żadnych naruszeń przepisów, do których miało by dojść w toku licytacji, jak i w czasie przed licytacją, zwłaszcza związanych z dokonaniem obwieszczenia o licytacji w sposób określony w art. 955 k.p.c. Z akt Km 1154/15 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie A. Z. jednoznacznie wynika, że ogłoszenie obwieszczenia o licytacji zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku sądu rejonowego, przy którym komornik działa, w lokalu organu gminy oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowości, tj. w (...) (vide k. 155-159 oraz k. 171 akt Km 1154/15). Na marginesie jedynie zauważyć należy, że nawet brak obwieszczenia przewidzianego w art. 955 k.p.c. nie może skutkować odmową przybicia (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1998 r., II CKN 567/97, LEX nr 1225285).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 987 k.p.c., orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Solińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marek Rafałko
Data wytworzenia informacji: