Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1245/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kwidzynie z 2016-04-06

Sygn. akt I C 1245/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska

Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Sokołowska

po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 roku w Kwidzynie

na rozprawie sprawy

z powództwa M. R. (1), L. R. i S. R.

przeciwko (...) Bank S.A. we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 18 sierpnia 2015 roku wydany przez (...) Bank S.A. we W., któremu na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kwidzynie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu sygn.akt I Co 1819/15 Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie – Wydział I Cywilny nadał klauzulę wykonalności w dniu 25 września 2015 roku;

II.  odstępuje od obciążenia pozwanego (...) Bank S.A. we W. na rzecz powodów zwrotem kosztów procesu.

Sędzia Sądu Rejonowego

Danuta Kozikowska

Sygn. akt I C 1245/15

UZASADNIENIE

Powodowie M. R. (1) , L. R. i S. R. w pozwie wniesionym przeciwko (...) Bank SA we W. domagali się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego tj. bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez pozwanego (...) Bank SA we W., któremu Sąd Rejonowy w Kwidzynie postanowieniem z dnia 25 grudnia 2015r. wydanym w sprawie I Co 1819/15 nadał klauzulę wykonalności. Nadto powodowie wnieśli o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powodowie podali, że postanowieniem z dnia 25 -09-2015r. referendarz sądowy nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu w dniu 11-08-2015r. przez pozwanego. Nadto podali, że pozwany wystawił bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercom J. R., którego zobowiązanie wynikało z pożyczki nr (...), zawartej w dniu 02-03-2009r. Wskazali , że J. R. zmarł w dniu 16-11-2010r. i z tym dniem ich zdaniem umowa uległa rozwiązaniu, a roszczenie o zwrot pożyczki stało się wymagalne. Ponieważ roszczenie o zwrot pożyczki wynika z prowadzonej działalności gospodarczej pozwanego, dlatego zdaniem powodów, w myśl art. 118 k.c. termin przedawnienia wynosi 3 lata. W związku z tym, że powodowie nie uznali roszczenia i nie nastąpiło przerwanie przedawnienia, dlatego zdaniem powodów roszczenie jest przedawnione, a pozew jest uzasadniony.

Pozwany (...) Bank SA we W. uznał w całości powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego oraz wniósł o nieobciążanie pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powodów, na podstawie art. 102 k.p.c.(k. 44-47 akt).

Sąd ustalił, co następuje:

Postanowieniem z dnia 25 września 2015r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie – Wydział Cywilny o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu sygn.. akt I Co 1819/15 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu w dniu 11 sierpnia 2015r. przez (...) Bank SA we W. na mocy którego dłużnicy L. R., M. R. (1) , M. R. (2) i S. R. będący spadkobiercami dłużnika J. R. winni byli zapłacić solidarnie wierzycielowi (...) Bank SA we W. kwotę 24.274,40 zł wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 20.919,21 zł, poczynając od dnia 12 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty.

(dowód: postanowienie wydane przez Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie – Wydział Cywilny z dnia 25 września 2015r. k. 41 –42 akt I Co 1819/15 )

Na wniosek wierzyciela (...) Bank SA we W. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie M. C. wszczął egzekucję na podstawie na podstawie tytułu wykonawczego w sprawie I Co 1819/15.

(dowód: akta sprawy egzekucyjnej Km 2348/15)

Sąd zważył, co następuje:

Okoliczności faktyczne w istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy Sąd ustalił na podstawie danych wynikających z zebranych w sprawie dokumentów, a także dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy egzekucyjnej Km 2348/15 oraz w sprawie I Co 1819/15. Strony nie kwestionowały wiarygodności oraz prawdziwości danych wynikających z tych dokumentów, a Sąd orzekający nie znalazł innych podstaw, aby tym danym odmówić mocy dowodowej.

Istnienie zadłużenia, jego wymagalność jak i wysokość przez strony nie była kwestionowana.

W przedmiotowej sprawie powodowie M. R. (1) , L. R. i S. R. w pozwie wniesionym przeciwko (...) Bank SA we W. domagali się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego tj. bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez pozwanego (...) Bank SA we W., któremu Sąd Rejonowy w Kwidzynie postanowieniem z dnia 25 grudnia 2015r. wydanym w sprawie I Co 1819/15 nadał klauzulę wykonalności, na podstawie którego powodowie winni byli zapłacić solidarnie wierzycielowi (...) Bank SA we W. kwotę 24.274,40 zł wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 20.919,21 zł, poczynając od dnia 12 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty. Na wniosek (...) Bank SA we W. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie M. C. wszczął egzekucję na podstawie w/w tytułu.

Stosownie do art. 843§ 3 k.p.c. w pozwie powodowie powinni przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mogli zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Z powyższego uregulowania wynika, że przepis ten przewiduje prekluzję w zgłaszaniu zarzutów i faktów oraz stanowi wyjątek od ogólnych zasad w zakresie postępowania dowodowego.

Powodowie podnieśli zarzut przedawnienia roszczenia , wynikającego z w/w tytułu wykonawczego.

Pozwany uznał w całości powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, a uznanie to nastąpiło przy pierwszej czynności procesowej(w odpowiedzi na pozew).

Zgodnie z treścią przepisu art. 840 k.p.c. dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym nie będącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2)po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3)  jeżeli małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powództwo przeciwegzekucyjne jest merytorycznym środkiem obrony przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji, zarówno co do jej zasadności, jak i dopuszczalności. Dłużnik wnosząc powództwo przeciwegzekucyjne powinien sprecyzować w pozwie o jaki tytuł wykonawczy chodzi oraz w jakim zakresie domaga się pozbawienia czy ograniczenia jego wykonalności. Żądanie dłużnika może dotyczyć jedynie pozbawienia lub ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego, a nie uchylenia klauzuli wykonalności.

Powództwo z przepisu art. 840 k.p.c., jako środek merytorycznej obrony dłużnika, pozwala na zakwestionowanie wykonalności tytułu wykonawczego w drodze badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tym tytułem i w konsekwencji musi być oparte na przyczynach materialnoprawnych wymienionych w punktach 1 – 3 przytoczonego powyżej przepisu.

Zarzut przedawnienia podnoszony przez powodów wskazuje, iż podstawy prawnej wniesionego przez nich powództwa przeciwegzekucyjnego należałoby doszukiwać się w przepisie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.

Przedawnienie jest zdarzeniem niezależnym od woli stron, który uwzględnia Sąd jedynie na zarzut. Powodowie powołując się na art. 118 k.c. wskazali, że upłynął trzyletni termin od wymagalności umowy pożyczki nr (...), którą zawarł spadkodawca J. R. z pozwanym (...) Bankiem SA we W..

Powodowie podnieśli zarzut przedawnienia, który skutkował pozbawieniem wykonalności tytułu wykonawczego.Strona pozwana uznała zarzut przedawnienia.

Zważywszy na powyżej okoliczności Sąd uznał, że powództwo wniesione przez powodów było zasadne i jako takie zasługiwało na uwzględnienie, na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. oraz art. 843 § 3 k.p.c.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 102 k.p.c.

Reguła przewidziana w art. 98 § 1 k.p.c. stanowi, że strona przegrywająca obowiązana jest na żądanie wygrywającej strony zwrócić koszty procesu. Aby wyłączyć działanie ustanowionej w art. 98 § 1 k.p.c. reguły, że ten kto przegrał spór zwraca koszty procesu temu, czyje racje zostały uznane za słuszne, Sąd może uwolnić stronę od obowiązku zwrotu kosztów procesu na podstawie art. 102 k.p.c., jeśli stwierdzi, że zachodzi wypadek szczególnie uzasadniony.

Przepis ten nie konkretyzuje pojęcia wypadków szczególnie uzasadnionych, toteż ich kwalifikacja należy do Sądu, który – uwzględniając całokształt okoliczności konkretnej sprawy – powinien kierować się własnym poczuciem sprawiedliwości. Do kręgu okoliczności branych pod uwagę przez Sąd przy ocenie przesłanek z art. 102 k.p.c., ma na uwadze fakty związane z samym przebiegiem procesu, jak i będące na zewnątrz procesu. Do pierwszych zaliczane są sytuacje wynikające z charakteru żądania poddanego rozstrzygnięciu, przedawnienie, prekluzja(patrz: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2013-04-17w sprawie V CZ 124/12, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2011-12-01 w sprawie I CZ 26/11 opubl. LEX nr 1101325, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2015-06-12 w sprawie I ACa 102/15 opubl. LEX nr 1916680).

Podkreślić należy, że roszczenie przedawnione nie wygasa, tylko zmienia się w tzw. zobowiązanie niezupełne(naturalne), którego cechą jest niemożność jego przymusowej realizacji. Z istnieniem roszczenia przedawnionego związane są pewne skutki prawne, ale nie oznacza, że staje się ono bezprzedmiotowe. Wierzyciel ma możliwość dochodzenia przedawnionego roszczenia, jednakże w przypadku podniesienia przed Sądem przez dłużnika zarzutu przedawnienia, stanowi on podstawę oddalenia powództwa. Zarzut przedawnienia stanowi też podstawę powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Z powyższego zatem wynika, że dłużnik nie jest zobowiązany do skorzystania z zarzutu przedawnienia, a spełnienie świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela, byłoby zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Powodowie nie przedłożyli żadnego dowodu na to, iż wzywali pozwanego do odstąpienia od egzekwowania roszczenia, powołując się na zarzut przedawnienia przed wytoczeniem powództwa.

Pozwany uznał powództwo przy pierwszej czynności tj. w odpowiedzi na pozew. W związku z powyższymi okolicznościami Sąd uznał, iż zachodzi wypadek szczególnie uzasadniony przewidziany w art. 102 k.p.c. , a obciążenie pozwanego jako strony przegrywającej kosztami procesu byłoby niesłuszne i niesprawiedliwe.

SSR Danuta Kozikowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Olszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kwidzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Kozikowska
Data wytworzenia informacji: