Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1060/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kwidzynie z 2017-01-25

Sygn. akt I C 1060/16

WYROK ZAOCZNY

w stosunku do W. C., R. M., E. C., K. C. i J. C. (1)

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kwidzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Halina Ostafińska - Kołacka

Protokolant: stażysta Ewelina Gadomska

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 roku w Kwidzynie

na rozprawie sprawy

z powództwa K. M.

przeciwko Z. B. (1), W. C., Z. B. (2), K. B., M. O., R. M., A. M. (1), A. M. (2), P. C., B. C., E. C., K. C., J. C. (1) i T. C.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

I.  uzgodnić treść księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości rolnej położonej
w S., gmina P. przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych KW (...) w ten sposób, że w dziale II księgi wieczystej wpisać jako właściciela „L. Ż.” w miejsce błędnie wpisanego „L. Z.”;

II.  zasądzić solidarnie od pozwanych Z. B. (2), M. O., A. M. (1), A. M. (2), P. C., Z. B. (1), W. C., R. M., E. C., K. C. i J. C. (1) na rzecz powoda K. M. kwotę 11.717,00 (jedenaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych 00/100), tytułem kosztów postępowania sądowego;

III.  nie obciążać pozwanych K. B., B. C. i T. C. kosztami postępowania sądowego na rzecz powoda K. M..

Sędzia Sądu Rejonowego

Halina Ostafińska - Kołacka

Sygn. akt I C 1060/16

UZASADNIENIE

Powód K. M. wniósł do Sądu Rejonowego w Kwidzynie pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej KW Nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym przez wpisanie w Dziale II – „Własność” jako właściciela „L. Ż.” w miejsce „L. Z.”. Powód wnosił również o zasądzenie solidarnie od pozwanych Z. B. (1), W. C., Z. B. (2), K. B., M. O., R. M., A. M. (1), A. M. (2), P. C., B. C., E. C., K. C., J. C. (1) i T. C. kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dziale II – „Własność” księgi wieczystej KW Nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych jako właściciel wpisany jest L. Z., syn A. i M.. Przytoczona treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż właściciel w rzeczywistości nosił nazwisko „Ż.”. Przyczyną zaistnienia omyłki była okoliczność, iż w odpisie prawomocnego orzeczenia o wykonaniu aktu nadania, sygnatura RV.26 – 113/59 z dnia 15 czerwca 1959 r., na podstawie którego dokonano wpisu w księdze wieczystej, nazwisko właściciela zapisano nieczytelnie lub błędnie.

Zarówno powód, jak i pozwani są spadkobiercami L. Ż. i współwłaścicielami gospodarstwa rolnego objętego przedmiotową księgą wieczystą, zatem jest w ich interesie doprowadzenie księgi wieczystej do aktualnego stanu prawnego.

Pozwani Z. B. (1), Z. B. (2), K. B., M. O., A. M. (1), A. M. (2), P. C., B. C., T. C. i R. M. uznali powództwo, zaś pozwani W. C., E. C., K. C. i J. C. (1) nie zajęli żadnego stanowiska w niniejszej sprawie.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Powiatowa Komisja Osadnictwa Rolnego w I. nadała L. Ż. gospodarstwo rolne położone we wsi S. w Gminie G. (obecnie Gmina P.), składające się z działki nr (...), zabudowanej domem, oborą i kurnikiem. Nadanie zostało stwierdzone aktem nadania nr (...) z dnia 5 lutego 1949 r.

W dniu 15 czerwca 1959 r. wydano orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, sygnatura RV.26-113/59, w którym omyłkowo nazwisko właściciela zapisano jako „L. Z.”. Na podstawie odpisu wyżej wskazanego prawomocnego orzeczenia dokonano wpisu właściciela w księdze wieczystej KW Nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

/dowód: kopia aktu nadania – k. 34, odpis zwykły księgi wieczystej – k. 7, akta księgi wieczystej KW Nr (...), wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – k. 9 – 10, wypis z aktu urodzenia L. Ż. – k. 11, uwierzytelniona kserokopia aktu urodzenia L. Ż. - 45/

L. Ż. zmarł dnia 3 marca 1968 r. Prawo do spadku po nim zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 05 listopada 2007 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 560/07 nabyli żona spadkodawcy F. Ż. oraz jego dzieci J. C. (2) i B. Ż. po 1/3 części każdy z nich, z tym że udział w gospodarstwie rolnym poł. w S. objętym księgą wieczystą, której dotyczy postępowanie w niniejszej sprawie na mocy ustawy nabyli żona spadkodawcy F. Ż. oraz córka spadkodawcy J. C. (2) po ½ części każda z nich.

F. Ż. zmarła dnia 20 stycznia 1974 r. Prawo do spadku po niej na podstawie ustawy nabyły dzieci spadkodawcy J. C. (2) i B. Ż., po ½ części każde z nich, z tym że udział w gospodarstwie rolnym położonym w S. na mocy ustawy nabyła córka spadkodawcy J. C. (2). Powyższe zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 05 listopada 2007 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 560/07.

J. C. (2) zmarła dnia 21 kwietnia 1999 r., spadek po niej na podstawie ustawy nabyły dzieci spadkodawczyni Z. B. (1), G. M., E. B., W. C., L. C., G. C. i wnuk P. C. po 1/7 części każdy z nich.

G. C. zmarł 11 grudnia 2006 r. Spadek po nim na podstawie ustawy nabyło rodzeństwo Z. B. (1), G. M., E. B., W. C., L. C. i bratanek spadkodawcy P. C. po 1/6 części każde z nich, z tym, że udział w gospodarstwie rolnym wchodzącym w skład spadku na podstawie ustawy nabyło rodzeństwo spadkodawcy Z. B. (1), G. M., E. B., W. C. i bratanek spadkodawcy P. C. po 1/5 części każde z nich.

Nabycie spadku po J. C. (2) i G. C. zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 9 lipca 2007 roku, sygn. akt I Ns 383/07.

L. C. zmarł 8 lutego 2010 r., spadek po nim na podstawie ustawy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 29 października 2012 r., sygn.. akt I Ns 553/12 nabyła żona B. C. w ¼ części oraz dzieci E. C., K. C., J. C. (1) oraz T. C. po 3/16 części każde z nich.

G. M. zmarła dnia 30 czerwca 2010 r. Spadek po niej na podstawie ustawy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 4 października 2013 r., sygn.. akt I Ns 569/13 nabył małżonek R. M. w ¼ części oraz dzieci M. O., R. M., K. M., A. M. (1) i A. M. (2) po 3/20 części każdy z nich.

R. M. zmarł 15 września 2010 r. Spadek po nim na podstawie ustawy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt I Ns 120/11 nabyły dzieci R. M., M. O., A. M. (1) i K. M. po ¼ części każdy z nich.

E. B. zmarła dnia 12 grudnia 2010 r., spadek po niej na podstawie ustawy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt I Ns 499/13 nabyły córki Z. B. (2) i K. B. po ½ części każda z nich.

Na skutek dziedziczenia współwłaścicielami gospodarstwa rolnego objętego księgą wieczystą KW Nr (...) stali się Z. B. (1) w udziale 1/6 części, W. C. w udziale 1/6 części, P. C. w udziale 1/6 części, Z. B. (2) w udziale 1/12 części, K. B. w udziale 1/12 części, B. C. w udziale 1/24 części, E. C. w udziale 1/32 części, K. C. w udziale 1/32 części, J. C. (1) w udziale 1/32 części, T. C. w udziale 1/32 części, M. O. w udziale 17/480 części, R. M. w udziale 17/480 części, A. M. (1) w udziale 17/480 części, K. M. w udziale 17/480 części i A. M. (2) w udziale 12/480 części.

/ dowód: postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po L. Ż. i F. Ż. – k. 12, postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po J. C. (2), C. C. i G. C. – k. 13, postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po E. B. – k. 14, postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po G. M. – k. 15, postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po R. M. – k. 16 – 17, postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po L. C. – k. 18 /

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, których prawdziwości strony nie kwestionowały, oraz na podstawie akt księgi wieczystej KW Nr (...).

Stan faktyczny jest bezsporny.

Sąd uznał, że powództwo jest zasadne.

Istotnym jest to, że księgi wieczyste winny odzwierciedlać rzeczywisty stan prawny.

Artykuł 10 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 790) dopuszcza możliwość wytoczenia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym między innymi w sytuacji błędnego wpisania prawa w księdze wieczystej, przy czym wyżej wymienione roszczenie przysługuje jedynie wówczas, gdy kwestionowany wpis w księdze wieczystej jest prawomocny, co oznacza, że nie może być podważony przez wniesienie środka odwoławczego w postępowaniu wieczystoksięgowym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1994 r., III CZP 43/94.)

Przez stan prawny nieruchomości należy rozumieć stan odnoszących się do niej praw wpisanych w działach II, III i IV księgi wieczystej.

W niniejszej sprawie prawidłowe nazwisko pierwotnego właściciela gospodarstwa niewątpliwie brzmi „L. Ż.”. Świadczy o tym treść jego aktu urodzenia oraz aktu nadania gospodarstwa rolnego.

Wpis w księdze wieczystej objęty powództwem w niniejszej sprawie został dokonany postanowieniem Sądu Powiatowego w Iławie z dnia 15 listopada 1959 r. Odpis powyższego postanowienia został doręczony L. Ż. w dniu 2 stycznia 1960 r., co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru znajdującego się w aktach księgi wieczystej. Zgodnie z obowiązującym wówczas art. 48 § 1 i 2 Dekretu z dnia 11 października 1946 r. Prawo o księgach wieczystych postanowienie o wpisie uprawomocniło się po upływie miesiąca od doręczenia, tj. z dniem 2 lutego 1960 r., zatem jedynym środkiem prawnym umożliwiającym „sprostowanie” błędnego wpisu jest obecnie powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 790) orzekł jak w punkcie I.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II wyroku na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 102 k.p.c.

Pozwani jako przegrywający sprawę w całości winni solidarnie zwrócić powodowi całość poniesionych przez niego kosztów postępowania. Na koszty te składają się zaś: opłata sądowa od pozwu w kwocie 9.000 zł, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym w kwocie 2.700 zł (§ 5 pkt 8 w zw. z § 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r.) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Jednocześnie Sąd postanowił odstąpić od obciążenia pozwanych K. B., B. C. i T. C. kosztami niniejszego postępowania.

Pozwana K. B. nie pracuje, ponieważ samotnie wychowuje dziewięcioletnie dziecko cierpiące na autyzm dziecięcy. Utrzymuje się z zasiłku rodzinnego z opieki społecznej w kwocie 124,00 zł miesięcznie wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 110,00 zł miesięcznie, świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w kwocie 1.300,00 zł miesięcznie, zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia w kwocie 153,00 zł miesięcznie i alimentów z funduszu alimentacyjnego w kwocie 500 zł miesięcznie.

Pozwana B. C. utrzymuje się z renty rodzinnej w kwocie 500,83 zł. Zamieszkuje w lokalu socjalnym i opiekuje się niepełnosprawnym synem T. C., który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem pozwana otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1300,00 zł miesięcznie.

Pozwany T. C. z racji niepełnosprawności nie pracuje i otrzymuje rentę rodzinną w kwocie 1099,46 zł.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 102 k.p.c. orzekł jak w punkcie III.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Olszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kwidzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Halina Ostafińska-Kołacka
Data wytworzenia informacji: