Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1439/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-07-03

Sygn. akt I C 1439/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:
Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk
Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2017 r. w G. sprawy z powództwa H. P. przeciwko E. O.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej E. O. na rzecz powódki H. P.:

a.  odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 30.000 zł za okres od dnia 16 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

b.  kwotę 27.267 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 16 maja 2016 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej E. O. na rzecz powódki H. P. kwotę 10.864,76 zł (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1439/16

UZASADNIENIE

Powódka dochodziła od pozwanej kwoty 57.267 zł wraz z odsetkami i kosztami tytułem połowy wydatków poniesionych na cześć wspólną nieruchomości będącej współwłasnością stron.

W dniu 29 czerwca 2016 r. referendarz sądowy wydał nakaz zapłaty (sygn. I Nc 844/16), który nie został zaskarżony przez pozwaną do kwoty głównej 30.000 zł i tym zakresie uprawomocnił się.

Stan faktyczny

Powódka i pozwana byli właścicielami lokali mieszkalnych, z którymi związany jest udział po ½ w części wspólnej nieruchomości przy ul. (...) ( (...)). Pozwana jest współwłaścicielem nadal, natomiast powódka zbyła udział 27 stycznia 2016 r.

Okoliczności bezsporne

Prawomocnym postanowieniem z dnia 9 listopada 2012 r. (sygn. VII Ns 1826/12) Sąd Rejonowy w Gdyni upoważnił H. P. do wykonania na jej koszt robót remontowych wraz z koniecznymi pracami towarzyszącymi przy zastosowaniu dowolnej technologii dopuszczonej prawem budowlanym w budynku położonym w G. przy ul. (...), tj. wykonanie napraw pokrycia dachu i więźby dachowej, wykonanie napraw elewacji warz z opaską betonową, wykonania napraw muru oporowego, wykonanie remontu klatki schodowej, wykonanie remontu instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnej, przeniesienie rzeczy uczestniczki (E. O.) znajdujących się na strychu i w piwnicy do innych pomieszczeń oraz dokonania remontu strychu i piwnicy.

Dowód: odpis orzeczenia, k. 13

Powódka w czasie gdy była współwłaścicielką zleciła wykonanie robót objętych w/w postanowieniem i zapłaciła za nie łącznie 114.534,11 zł.

Dowód: umowy, faktury, kosztorysy, k. 14-37

Koszty wykonanych na zlecenie powódki robót mieszczą się na poziomie średnich i nie są zawyżone lub nieuzasadnione.

Dowód: opinia biegłego J. K., k. 92-95

Powódka wezwała pozwaną do zapłaty 57.267 zł pismem z dnia 31 marca 2016 r., nadanego 1 kwietnia 2016 r., dołączając kosztorysy i faktury. Pozwana odmówiła zapłaty.

Dowód: pismo, k. 38

pismo, k. 47

Ocena dowodów

Przedłożone umowy z przedsiębiorcami budowlanymi, faktury i kosztorysy w połączeniu z opinią biegłego J. K., którą Sąd uznaje za jasną, pełną i wewnętrznie niesprzeczną dowodzą w sposób niezbity, że koszty poniesione przez powódkę nie były nadmierne lub nieuzasadnione. Pozostają one także w ramach zakresu upoważnienia przewidzianego postanowieniem Sądu wydanym w sprawie sygn. VII Ns 1826/12. Zawarty w sprzeciwie zarzut niewykonania części robót jest pozbawiony znaczenia, gdyż za niewykonaną część zakresu robót remontowych powódka po prostu nie dochodzi zapłaty, co zresztą jest dość logiczne, bo nie poniosła w tym zakresie wydatków.

Kwalifikacja prawna

Podstawą prawną rozstrzygnięcia jest art. 207 k.c., który stanowi, iż „ pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Tak więc w niniejszej sprawie wydatki związane ze współwłasnością części wspólnej strony ponoszą po połowie, tj. wg wielkości udziałów (po ½). Ich łączna wysokość wynosiła 114.534,11 zł i została jak dotąd w całości pokryta przez powódkę. W świetle art. 207 k.c. służy jej więc przeciwko drugiemu współwłaścicielowi roszczenie o zwrot połowy wydatków, tj. 57.267 zł, tak aby rozkład wydatków zgadzał się z proporcją udziałów we współwłasności. Część z tej sumy jest już objęta niezaskarżoną częścią nakazu zapłaty (30.000 zł). Pozostała zaś część podlega zasądzeniu wyroku. Pozwana pozostawała w opóźnieniu z zapłatą 57.267 zł w dniu 16 maja 2016 r., gdyż w dniu 4 kwietnia 2016 r. otrzymała pismo wzywające do zapłaty w terminie dwóch tygodni (art. 455 k.c.).

Należy też wyjaśnić, że roszczenie o zwrot nakładów (wydatków) jest roszczeniem o charakterze obligacyjnym, a więc dotyczy personalnie tych osób, które były współwłaścicielami w momencie ich ponoszenia (por. m.in. wyrok SN z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 57/96, uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r., III CZP 11/06). Ta uwaga jest istotna, gdyż od 27 stycznia 2016 r. powódka nie jest już współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości, natomiast była nią w chwili dokonywania rzeczowych wydatków.

Mając powyższe na uwadze w punkcie I. sentencji na mocy art. 207 k.c., art. 455 k.c., art. 481 § 1 i § 2 k.c. zasądzono od pozwanej na rzecz powódki: kwotę 27.267 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 16 maja 2016 r. do dnia zapłaty oraz odsetki ustawowe od kwoty 30.000 zł za okres od dnia 16 maja 2016 r. do dnia zapłaty, tj. pozostałą część dochodzonego pozwem roszczenia – poza częścią wynikającą z niezaskarżonej części nakazu zapłaty.

Koszty

O kosztach orzeczono jak w punkcie II. sentencji na mocy art. 98 § 1 k.p.c. Pozwana przegrała proces w całości. Na zasądzone koszty składa się: opłata sądowa od pozwu (2864 zł), opłata za czynności radcy prawnego w stawce minimalnej (7.200 zł, § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, w brzmieniu pierwotnym), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł), wykorzystana cześć zaliczki (783,76 zł).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Tadeusz Kotuk
Data wytworzenia informacji: