Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1344/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-11-23

Sygn. akt I C 1344/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2017r.

Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział I Cywilny

w składzie

Przewodniczący: SSR Adrianna Gołuńska-Łupina

Protokolant: st. sek. sąd. Iwona Górska

po rozpoznaniu w dniu 09 listopada 2017 r. w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej im. F. S. w G.

przeciwko J. B.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. w G. na rzecz pozwanej J. B. kwotę 2400 zł. ( dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

Sygn. akt I C 1344/16

UZASADNIENIE

Powód Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa im. F. S. w G. dniu 01 stycznia 2011 roku wniosła pozew do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przeciwko J. B., domagając się od niej zapłaty kwoty 24 300,39 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia 05 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

( k. 3-4)

W dniu 17 stycznia 2011 roku Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty uwzględniając żądanie powoda w całości. Nakaz zapłaty doręczono na adres wskazany w pozwie. Postanowieniem z dnia 25 marca 2011 roku Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie nadał nakazowi zapłaty klauzule wykonalności.

( k.5, k.7)

W dniu 28 października 2015 roku pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa.

( k. 7v -14)

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie odrzucił sprzeciw pozwanej i przekazał sprawę do właściwego Sądu Rejonowego uznając, iż nakaz nie został prawidłowo doręczony i nie rozpoczął biegu termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

(k. 15)

W piśmie z dnia 14 marca 2017 roku pozwana wniosła zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powodowej, ewentualnie rozłożenie zasądzone roszczenia na raty.

(k. 64-65)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 kwietnia 2009r. pomiędzy Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. F. S. z siedzibą w G. a J. B. została zawarta umowa pożyczki nr (...), na mocy której (...) pożyczył kwotę 25 500 zł na okres od dnia 23 kwietnia 2009r. do dnia 23 kwietnia 2014 r. Pożyczka miała być oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zarząd (...) wynoszącej na dzień zawarcia umowy 15,85 % w skali roku. Spłata pożyczki miała następować w miesięcznych ratach zgodnie z planem spłaty pożyczki.

W ust. 20 umowy pożyczki strony ustaliły, że w przypadku nieterminowej spłaty pożyczki należność z tego tytułu staje się w dniu następnym należnością przeterminowaną. Od niespłaconego w całości lub części kapitału, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia pobierane sąd odsetki według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w danym okresie dla pożyczek przeterminowanych wynoszącej na dzień zawarcia umowy 21%. (...) może dokonać zmiany wysokości odsetek, z tym zastrzeżeniem, iż maksymalna stopa procentowa nie może przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Umowa została wypowiedziana 06 września 2010 roku

(okoliczność bezsporna: umowa k. 36-37, wypowiedzenie umowy k. 39 akt)

Przedmiotowa wierzytelność względem J. B. a wynikająca z umowy nr (...) przeszła na (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 19 października 2012r. na mocy umowy dotyczącej obsługi wierzytelności zawartej pomiędzy powodem a poprzednim wierzycielem - (...) S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Nadto uprzedni wierzyciel (...) S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu nabył uprawnienie od pierwotnego wierzyciela Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. na podstawie umowy przelewu wierzytelności również z dnia 19 października 2012r.

(okoliczności bezsporne: umowa przelewu k. 11-17 akt I Co 2801/13 Sądu Rejonowego dla (...) W. w W.).

Postanowieniem z dnia 18 września 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Wola w Warszawie na podstawie art. 788 k.p.c. nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 17 stycznia 2011 roku wydanemu przez Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie przeciwko J. B. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S..

(okoliczność bezsporna: postanowienie z dnia 18 września 2013 roku k. 34-35 akt I Co 2801/13 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie ).

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wszczęła egzekucję przeciwko J. B. na podstawie postanowienia z dnia 18 września 2013 roku Sądu Rejonowy dla Warszawy Wola w Warszawie. Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2016 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie umorzył postępowanie egzekucyjne.

(okoliczność bezsporna: akta KM 2178/15).

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny był w zasadzie bezsporny pomiędzy stronami, a nadto sąd ustalił go na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony do akt niniejszej sprawy, które nie budzą wątpliwości sądu co do ich autentyczności i prawdziwości, a nadto żadna ze stron ich nie kwestionowała oraz na podstawie akt I Co 2801/13 Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie oraz akt egzekucyjnych KM 2178/15 .

Powód w niniejszym postępowaniu domagał się zapłaty od pozwanej kwoty łącznie 24 300,39 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia 05 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty Powód oparł zatem swoje roszczenie na treści art. 720 § 1 k.c.

Pozwana nie kwestionowała wysokości kwoty dochodzonej pozwem albowiem w piśmie z dnia 14 marca 2017 roku wniosła o rozłożenie dochodzonej należności na 48 równych rat płatnych z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego. Tym samym powódka uznała roszczenie co do wysokości. Powódka podniosła jednakże zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powodowej w związku z przelewem wierzytelności dochodzonej niniejszym pozew na rzecz (...) spółki z o.o. w S..

W ocenie Sądu podniesiony zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powoda jest zasadny.

Należy podkreślić, iż celem i skutkiem przelewu w sferze prawa materialnego jest przejście wierzytelności na nabywcę i utrata jej przez cedenta-zbywcę ( art. 509 k.c.). Przelew powoduje więc, że cedent przestaje być wierzycielem, a staje się nim cesjonariusz. Dotychczasowy wierzyciel zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. Cesjonariusz nabywa wierzytelność w takim zakresie i stanie, w jakim znajdowała się w chwili dokonania przelewu.

W sprawie było pomiędzy stronami bezsporne, iż doszło do przelewu wierzytelności dochodzonej pozwem na rzecz (...) spółki z o.o. w S. w dniu 19 października 2012 roku i konieczne było zbadanie wpływu powyższego przelewu na toczące się postępowanie pomiędzy powodem (...) im. (...) w G. jako zbywcą wierzytelności, a pozwaną J. B..

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania art. 192 pkt 3 k.p.c., który skutkowałby zachowaniem legitymacji czynnej po stronie powoda pomimo zbycia wierzytelności po wniesieniu pozwu. Ochrona wynikająca z powołanego przepisu służy zapewnieniu stabilności postepowania, ale znajduje zastosowanie w sytuacji gdy do zbycia wierzytelności doszło po doręczeniu pozwu. W niniejszej sprawie wierzytelność została zbyta w dniu 19 października 2012 roku, natomiast pozew został doręczony pozwanej 23 stycznia 2017 roku ( k. 53).

W ocenie Sądu nie znajduje również zastosowania art. 196 § 1 k.p.c. skoro powód wnosił o zastosowanie powyższego przepisu i zawiadomienie o toczącym się postepowaniu (...) spółkę z o.o. w S..

Stosownie do treści powołanego przepisu jeżeli okaże się, że powództwo zostało wniesione nie przez osobę, która powinna występować w sprawie w charakterze powoda, sąd na wniosek powoda zawiadomi o toczącym się procesie osobę przez siebie wskazaną. Osoba ta może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia wstąpić do sprawy w charakterze powoda.

W rozpoznawanej sprawie pozew został wniesiony przez stronę, która posiadała legitymację czynną w dacie złożenia pozwu, a powołany przepis dotyczy przekształceń podmiotowych po stronie powodowej w sytuacji gdy powód w dniu wniesienia pozwu nie posiadał takiej legitymacji.

Na marginesie wskazać należy, iż nie było przedmiotem postępowania ustalanie wzajemnych relacji pomiędzy cesjonariuszem, a cedentem albowiem jest to kwestia wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami umowy przelewu wierzytelności.

Mając na uwadze powyższe Sąd w punkcie I-szym wyroku na podstawie art. 720 § 1 k.c. w zw. z art. 509 k.c. oddalił powództwo.

O kosztach Sąd orzekł w punkcie I wyroku na podstawie art. 98 k.p.c.i zasądził powoda na rzecz pozwanej kwotę 2400 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, których wysokość ustalono w oparciu o § 6 pkt 5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. W ocenie Sądu powód przegrał proces w całości albowiem utracił legitymację czynną w toku postępowania wobec zawarcia umowy przelewu wierzytelności. Na powyższe nie ma wpływu przebieg postępowania w niniejszej sprawie. Powód w pozwie jest zobowiązany do wskazania aktualnego adresu pozwanego i ponosi wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym adresem w przypadku doręczenia korespondencji sądowej na taki adres. Pozwana nie miała natomiast żadnego wpływu na decyzję powoda o dokonaniu przelewu wierzytelności i nie można jej obciążać kosztami.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Adrianna Gołuńska-Łupina
Data wytworzenia informacji: