Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 899/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-11-29

Sygn. akt: I C 899/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Żelewska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Justyna Gronda

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2016 r. w G.

sprawy z powództwa K. R. i B. R.

przeciwko E. R.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  kosztami procesu obciąża powodów uznając je za uiszczone.

UZASADNIENIE

Powodowie K. R. i B. R. wnieśli pozew przeciwko pozwanym M. R. i E. R. domagając się solidarnie zapłaty kwoty 2.080,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami szczegółowo określonymi w piśmie z dnia 12.12.2012r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powodowie podnieśli, że strony są współwłaścicielami nieruchomości położonej w G. przy ul. (...) w udziale po 50 %. Pomimo tego pozwani nie płacą zobowiązań z tytułu opłat za media (wodę, gaz), które w pełnej wysokości są uiszczane przez powodów. W niniejszej sprawie powodowie domagają się zapłaty 2/3 należności za zużycie wody i gazu ziemnego w budynku z uwagi, iż w lokalu zajmowanym przez pozwanych zamieszkują 4 osoby, zaś w lokalu powodów jedynie 2.

(pozew k. 3-5, pismo k. 35 - 36)

W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o oddalenie powództwa, wskazując, iż wszelkie opłaty za media regulują na bieżąco w wysokości 50% zgodnie wcześniejszymi wyrokami Sądu Rejonowego w Gdyni, choć ich zdaniem i tak jest to zbyt dużo, albowiem powodowie ogrzewają gazem lokal dwupoziomowy. Pozwani zakwestionowali też roszczenie o zapłatę odsetek.

(odpowiedź na pozew k. 50)

Wyrokiem z dnia 23 września 2013r. Sąd Rejonowy w Gdyni oddalił powództwo. Na skutek apelacji Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 20 maja 2014r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Gdyni wskazując na konieczność wyłączenia i przekazania sprawy przeciwko M. R. do rozpoznania do sprawy VII Ns 1315/11 dotyczącej zniesienia współwłasności spornej nieruchomości z którą związane są dochodzone opłaty za media. Natomiast w odniesieniu do pozwanej E. R. rozważyć również jej przekazanie bądź ewentualnie zawieszenie.

(wyrok SR k. 121, uzasadnienie k. 126 – 127, wyrok SO k. 251, uzasadnienie k. 257 – 263)

Sprawa została przekazana do rozpoznania do sprawy o sygn. akt VII Ns 1315/11 tut. Sądu dotyczącej zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. (...) w G., jednakże ostatecznie żądanie pozwu skierowane przeciwko E. R. nie zostało rozstrzygnięte w trybie nieprocesowym.

(zarządzenie k. 282, postanowienie k. 288)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powodowie K. R. i B. R. oraz M. R. do dnia 19 kwietnia 2016r. byli współwłaścicielami nieruchomości położonej w G. przy ul. (...) po połowie. Pozwana E. R. jest od 1987r. żoną M. R. a w ich małżeństwie istnieje ustrój wspólności ustawowej. W spornym okresie zamieszkiwała wraz z rodziną (mężem i dwiema córkami) w w/w nieruchomości.

(okoliczności bezsporne)

B. i K. R. są stronami umów zawartych z (...) S.A. w W. oraz (...) sp. z o.o. w G. w przedmiocie dostarczania do budynku przy ul. (...) w G. – odpowiednio – gazu ziemnego i wody.

(okoliczności bezsporne)

E. R. wraz z mężem dokonała na rzecz (...) sp. z o.o. w G. wpłat na poczet należności za wodę w następujący sposób:

-

w dniu 17 grudnia 2012r. na poczet faktury nr (...) kwoty 428,66 zł (w tym kwota główna 419,66 zł),

-

w dniu 20 listopada 2012r. na poczet faktury nr (...) kwoty 352,88 zł (w tym kwota główna 334,88 zł).

(dowód: przelew k. 56, przelew, k. 51, faktury k. 23 i 10v

Pozwana wraz z mężem dokonała również wpłat na rzecz (...) S.A. na poczet należności za gaz w następujący sposób:

-

w dniu 20 listopada 2012r. na poczet faktury nr (...) wpłaty kwoty 170,49 zł (w tym kwota główna 159,49 zł),

-

w dniu 20 listopada 2012r. na poczet faktury nr (...) wpłaty kwoty 301,10 zł (w tym kwota główna 286,10 zł),

-

w dniu 17 grudnia 2012r. na poczet faktury nr (...) wpłaty kwoty 239,83 zł (w tym kwota główna 230,39 zł).

-

w dniu 17 grudnia 2012r. na poczet faktury nr (...) wpłaty kwoty 244,39 zł (w tym kwota główna 240,39 zł),

(dowód: faktury k. 6, 17, 20 i 26, przelewy k.52-55

Wszelkie powyższe wpłaty stanowiły 50% wartości rachunków plus doliczone odsetki i były dokonywane bezpośrednio na rzecz dostawców mediów.

(okoliczności bezsporne: zeznania powoda płyta k. 334 – 00:15:47 – 00:23:17)

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie VII Ns 1315/11 dokonał zniesienia współwłasności spornej nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu nr (...) na rzecz powodów oraz lokalu nr (...) na rzecz pozwanego M. R.. Ponadto dokonał rozliczenia objętych niniejszym postępowaniem kosztów zużycia mediów uznając, iż zobowiązania M. R. z tego tytułu wygasło na skutek dokonania powyższych wpłat stanowiących 50% wartości należności.

(okoliczność bezsporna: postanowienie wraz z uzasadnieniem k. 293 – 319)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony do akt niniejszej sprawy, które nie budzą wątpliwości sądu co do ich autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, ani też żadna ze stron ich nie kwestionowała. Ponadto sąd uznał również za wiarygodne zeznania powoda K. R. i pozwanej E. R., które znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.

Sąd natomiast oddalił dowód z zeznań świadków G. P. i L. R., albowiem wszelkie okoliczności sporne zdaniem sądu zostały już w dostateczny sposób wyjaśnione, a nadto okoliczności na które miały zeznawać nie miały zdaniem sądu istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia i spowodowałyby tylko nieuzasadnione przedłużenie niniejszego postepowania.

K. R. i B. R. ostatecznie domagali się od pozwanej E. R. zwrotu połowy opłat za zużycie gazu oraz 2/3 opłat za wodę dostarczanych do budynku przy ul. (...) w G.. Podstawę prawną roszczenia powodów stanowił art. 405 k.c., zgodnie z którym kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. W świetle powyższego przepisu przesłankami bezpodstawnego wzbogacenia są: wzbogacenie jednego podmiotu, zubożenie drugiego podmiotu, związek przyczynowy pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem oraz brak podstawy przysporzenia majątkowego.

W ocenie Sądu roszczenie powodów nie zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z przedłożonych dokumentów i co potwierdził również powód przesłuchiwany w charakterze strony w niniejszym postępowaniu, połowa rachunków za wodę oraz gaz, których zapłaty domaga się w niniejszym postępowaniu została uiszczona przez M. R. bezpośrednio na rzecz dostawców mediów. Powyższe wynika również z rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie VII Ns 1315/11 dotyczącej zniesienia współwłasności, gdzie rozpatrywane było żądanie powodów zgłoszone pierwotnie w niniejszym pozwie w odniesieniu do M. R.. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż skoro pozwana zamieszkuje wraz z mężem na spornej nieruchomości oraz pozostaje z nim w ustroju wspólności ustawowej zobowiązanie pozwanej oraz M. R. jest zobowiązaniem solidarnym. W konsekwencji zapłata świadczenia przez jednego z małżonków zwalnia drugiego od takiej zapłaty. Tym samym skoro bezspornie mąż pozwanej M. R. uiścił połowę spornych rachunków za gaz i wodę, to roszczenie powodów zostało zaspokojone w tym zakresie.

Zważyć jednak należało, iż powodowie domagali się w niniejszym postępowaniu zapłaty rachunków za wodę w wysokości przekraczającej udział M. R. we współwłasności tj. w 2/3 a nie połowie. Powodowie uzasadniali powyższe okolicznością zamieszkiwania w budynku będącym przedmiotem współwłasności przez pozwaną wraz 3 osobową rodziną, a tym samym wyższym zużyciem wody. W ocenie sądu powodowie nie wykazali jednak w myśl art. 6 k.c., aby pozwana wraz z rodziną zużyła aż 2/3 ogólnej objętości wody wynikającej z przedstawionych faktur VAT. Podkreślić należy, iż na podstawie złożonych przez strony dowodów nie jest możliwe ustalenie rzeczywistego zużycia mediów przez którąkolwiek ze stron. Licznik mierzący zużycie wody podłączonej do spornej nieruchomości jest bowiem wspólny na oba lokale. W związku z tym nie ma możliwości ustalenia zużycia mediów przez osoby zamieszkujące jedynie w konkretnym lokalu. Mało tego ścisłe udowodnienie powyższej okoliczności byłoby trudne również w przypadku dopuszczenia z urzędu dowodu z przesłuchania świadków czy nawet dowodu z opinii biegłego, albowiem na zużycie mediów ma wpływ zbyt wiele czynników i już choćby kilkudniowa nieobecność w mieszkaniu, czy rodzaj sprzętu (zmywarka), może spowodować mniejsze zużycie wody w gospodarstwie domowym. W związku z tym, skoro powodowie nie wykazali, aby pozwana wraz z rodziną zużyła o 1/3 więcej wody niż powodowie Sąd uznał, iż zasadne jest obciążenie pozwanej jedynie połową kosztów zużytej wody, zwłaszcza, iż przed zaistnieniem konfliktu strony w taki właśnie sposób rozliczały się. W związku jednak z tym, iż również te rachunki zostały w tym zakresie zapłacone, co wynika z postępowania dotyczącego zniesienia współwłasności powództwo podlegało oddaleniu.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 405 k.c. a contrario Sąd oddalił powództwo jako bezzasadne.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. i biorąc pod uwagę, iż powodowie przegrali niniejsze postępowanie w całości to ich Sąd obciążył kosztami procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Żelewska
Data wytworzenia informacji: