Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 315/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-10-23

Sygn. akt I C 315/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:
Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk
Protokolant: Jolanta Migot

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2017 r. w G. sprawy z powództwa M. O. przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. O. kwotę 5.291,55 zł (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 24 marca 2017 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. O. kwotę 2882 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 315/17

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 4 kwietnia 2016 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd P. nr rej. (...), stanowiący własność L. W.. Winnym kolizji był kierujący pojazdem ubezpieczonym w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) S.A. w W..

Okoliczności bezsporne

Zakład ubezpieczeń wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w kwocie 4.947,65 zł.

Okoliczność bezsporna

Poszkodowany przelał wierzytelność wynikającą z przedmiotowego zdarzenia w zakresie dotychczas niezaspokojonym na M. O. w dniu 24 czerwca 2016 r.

Okoliczności bezsporne

Niezbędny koszt przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, przy założeniu stosowania technologii producenta, cen usług z rynku lokalnego oraz zastosowania części nowych, nawet o typu Q, wyniósłby 10.544,08 zł (brutto).

Okoliczność bezsporna

Ocena dowodów

Kluczowe znaczenia dla rozstrzygnięcia miała treść opinii biegłego powołanego przez sąd. Opinia P. L. jest zdaniem Sądu pełna, jasna i wewnętrznie niesprzeczna. Nie była kwestionowana przez strony. Pozostałe ustalenia faktyczne są bezsporne.

Kwalifikacja prawna

Zasada odpowiedzialności oraz legitymacja powódki nie były kwestionowane.

Spór co do kwestii kosztów przywrócenia stanu poprzedniego uszkodzonego pojazdu wyjaśniło postępowanie dowodowe, a mianowicie dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy samochodowego. Z tego dowodu wynika, że niezbędny kosztów przywrócenia stanu poprzedniego wyniósłby 10.544,08 zł, co przy uwzględnieniu dotychczasowej, dobrowolnej wypłaty przez ubezpieczyciela z tego tytułu kwoty 4.947,65 zł oznacza, że powódce należna jest pozostała cześć odszkodowania stanowiąca różnicę w/w sum (5.596,43 zł). Ponieważ suma ta jest wyższa niż dochodzona z tego tytułu pozwem (w pozwie – 4.982,88 zł), oznacza to, że powództwo w całości jest zasadne, także w odniesieniu do skapitalizowanych odsetek (308,67 zł) oraz dalszych odsetek za opóźnienie. W tej sytuacji granicą wyrokowania są oczywiście sumy wskazane w pozwie (por. art. 321 § 1 k.p.c.).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I. sentencji na mocy art. 509 k.c. w zw. z art. 415 k.c. w zw. z art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 822 § 1 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych […].

O kosztach procesu orzeczono jak w punkcie II. sentencji na mocy art. 98 § 1 k.p.c. Na zasądzone na rzecz wygrywającej proces powódki składa się: opłata sądowa od pozwu (265 zł), opłata za czynności adwokackie w stawce minimalnej (1.800 zł, § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, ze zm.), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł), wykorzystana zaliczka (800 zł).

Orzeczenie o nieuiszczonych kosztach sądowych – z uwagi na trwanie postępowania zażaleniowego – zostanie wydane po jego prawomocnym zakończeniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Tadeusz Kotuk
Data wytworzenia informacji: