Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 299/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-04-13

Sygn. akt: I 1 C 299/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko M. J. (1)

o zapłatę

I zasądza od pozwanego M. J. (1) na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 3.625, 45 zł (trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 45/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30.11.2015r. do dnia zapłaty;

II umarza postepowanie w pozostałej cześci

III zasądza od pozwanego M. J. (1) na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 717,00 zł ( siedemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 600,00 (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. J. (2) kwoty 5681,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powód wskazał, że strony w dniu 29 lipca 2014 r. zawarły umowę pożyczki nr (...) na łączną kwotę 7854,12 zł. Nadto powód wskazał, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. dokonał wypowiedzenia w/w umowy pożyczki, co skutkowało natychmiastową wymagalnością całości zobowiązania pozwanego. Powód wyjaśnił, że według stanu na dzień wniesienia pozwu do uregulowania całości zobowiązania pozostaje łączna kwota 5.681,45 zł.

(pozew - k. 2-3v)

W dniu 14 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni, w sprawie o sygn. akt I 1 Nc 9697/15, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty - k. 14)

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany M. J. (2) wniósł sprzeciw, którym zaskarżył wydany nakaz zapłaty w całości. Pozwany zakwestionował sposób wyliczenia i wysokość zadłużenia z tytułu należności głównej. Nadto pozwany podniósł zarzut bezzasadności żądania spłaty kwoty za obsługę zadłużenia w domu za czas, kiedy pozwany płacił raty przekazem. Pozwany zarzucił również, że powód nienależnie pobierał podwójną opłatę za odbiór rat w domu z dwóch umów pożyczki przy okazji jednej wizyty. Pozwany oświadczył, że wypowiedział umowę w części dotyczącej opłaty za pobieranie rat w domu, albowiem płacił przelewem poszczególne raty.

(sprzeciw - k. 16,24)

Pismem z dnia 23.3.2016r powód ograniczył żądanie pozwu do kwoty 3625,45 zł, cofając powództwo i zrzekając się roszczenia w pozostałej części

( pismo z dnia 23.3.2016r- k. 35-35v.)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 29 lipca 2014 r. pomiędzy (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. (pożyczkodawcą) a M. J. (2) (pożyczkobiorcą) doszło do zawarcia umowy pożyczki nr (...). W dniu 11 sierpnia 2014 r. M. J. (2) wypowiedział umowę w zakresie obsługi rat pożyczki w domu i oświadczył, że będzie płacić raty na wskazane konto bankowe

okoliczność niesporna, nadto u mowa pożyczki k 4-5v, wypowiedzenie k. 17

Pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty zobowiązania w łącznej wysokości 7.854,12 zł, na którą składają się: kwota pożyczki netto - 4.000,00 zł, odsetki umowne - 508,52 zł, opłata przygotowawcza - 464,00 zł, składka na ubezpieczenie spłaty pożyczki - 640,00 zł oraz opłata za dodatkową obsługę w postaci obsługi pożyczki w domu klienta - 2.056 zł. W treści umowy pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty pożyczki w tygodniowych ratach pierwsza - 130, 43 zł i każda następna - po 130,00 zł każda.

okoliczność bezsporna, a nadto umowa pożyczki - k. 5-5v.

M. J. (1) regularnie spłacał raty pożyczki, zaś od dnia 12 sierpnia 2014 r. uiszczał kolejne raty pożyczki na konto powoda.

okoliczność niesporna, a nadto wypowiedzenie pożyczki- k. 17, dowód wpłaty k. 18, pismo pozwanego z dnia 15.9.2015r -k. 19, pismo pozwanego z dnia 23.10.2015r, k.20, z 17.5.2015r k. 21, 12.5.2015r k. 22,9.8.2015r k. 23,

Pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (...) S.A. wypowiedział M. J. (1) umowę pożyczki , wskazując na łączne zaległości w kwocie 5.874,73 zł. Termin wypowiedzenia umów pożyczki upływać miał z dniem 14 maja 2015 r., ale nie później niż po upływie 30 dni od doręczenia wezwania.

okoliczność bezsporna, a nadto wypowiedzenie umowy pożyczki - k. 6

Pismem z dnia 9 października 2015 r. (...) S.A. wezwał M. J. (1) do zapłaty kwoty 5.681,45 zł z tytułu umów pożyczki nr (...).

okoliczność bezsporna, a nadto przesądowe wezwanie do zapłaty - k. 7

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dowodów z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową w toku postępowania, których prawdziwość nie budziła wątpliwości Sądu co do swej wiarygodności, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary. Pozostałe dokumenty zgromadzone w aktach nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż nie wnoszą do sprawy żadnych nowych istotnych okoliczności.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie bezsporne było, że strony łączyła umowa pożyczki , która nie została spłacona przez pożyczkobiorcę przed terminem spłaty. Poza sporem pozostawało również to, że pozwany dokonał wypowiedzenia przed upływem 14-u dni sposobu spłaty rat w domu klienta w ten sposób, że będzie je uiszczał na konto bankowe oraz że pożyczkodawca wypowiedział umowę pożyczki ze względu na zaległości w spłacie poszczególnych rat , albowiem zaliczał wpłaty pozwanego zgodnie z pk-tem 15 umowy najpierw na spłatę opłaty za obsługę pożyczki, potem odsetki, potem kwota brutto pożyczki.

Spór sprowadzał się do ustalenia prawidłowości wyliczenia zadłużenia pozwanego z tytułu umowy pożyczki nr (...) , a w konsekwencji wysokości zadłużenia pozwanego. Pomiędzy stronami sporne było czy powód zasadnie domaga się od pozwanego zapłaty kwoty za obsługę pożyczki w domu za czas, kiedy pozwany nie spłacał rat w sposób wskazany w umowie.

Z uwagi na to, że pozwany zakwestionował sposób wyliczenia zadłużenia z uwzględnieniem opłaty za spłatę pożyczki w domu klienta, a w konsekwencji wysokość zadłużenia wynikającego z umowy pożyczki nr (...), przerzucił tym samym ciężar dowodu na powoda. W tej sytuacji powód winien był przedstawić dowody przedstawiające dokładny sposób wyliczenia zadłużenia pozwanego wynikającego z umowy.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że powód wykazał wysokość swojego żądania

Z treści umowy pożyczki wynika, że klient może odstąpić od umowy w terminie 14-u dni od jej zawarcia, jednakże nie dotyczy to wypowiedzenia poszczególnych jej postanowień, a tylko całej umowy. W przypadku pozwanego - wypowiedział on tylko element umowy w postaci pobierana rat w domu klienta. Skutek w postaci rezygnacji z tego sposobu spłaty pożyczki nie mógł nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli, albowiem treść umowy wzajemnej można zmienić tylko zgodnie, a więc poprzez złożenie oświadczeń woli przez obie strony; skoro powód nie zgodził się na zmianę sposobu spłaty, nie można przyjąć, że ta zmiana nastąpiła/ por. § 2.art 487 kc :" Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej."/.

W tej sytuacji Sąd zajął się prawidłowością wyliczenia przez powoda dokonanych przez pozwanego wpłat z tytułu łączącej strony umowy pożyczki z uwzględnieniem faktu, że za okres wpłat na rachunek powoda nie należy naliczać opłaty za obsługę rat w domu klienta. W ocenie Sądu na podstawie przedstawionego przez powoda wyliczenia uwzględniającego tę okoliczności i wobec cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w części obejmującej te wpłaty i pomniejszeniu za ten czas kwoty opłaty za obsługę klienta w domu do okresu faktycznie wykonywanej usługi uwzględniając okres trwania umowy zakończonej wcześniej wypowiedzeniem przez powoda, należy stwierdzić, że powód wykazał należycie zasadność żądania kwoty 3625,45 zł .

Mając na uwadze powyższe Sąd w pkt I wyroku na podstawie art.487 par 2 kc orzekł jak w p-kcie I wyroku .

O odsetkach Sąd orzekł zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 481.kc § 1.:" Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi."

Art. 355. kpc stanowi w § 1. , że :"Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.", wobec cofnięcia części żądania pozwu przed rozprawą, Sąd umorzył postepowanie w tej części.

O kosztach procesu Sąd orzekł w pkt III wyroku na podstawie art. 98 i 108 k.p.c. i § 6 pkt 2 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349), zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Z uwagi na to, że stroną przegrywającą niniejsze postępowanie był pozwany, Sąd wyroku obciążył go powstałymi kosztami procesu w kwocie 717,00 zł. Na zasądzoną od pozwanego na rzecz powoda kwotę 717,00 zł składa się kwota 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego oraz kwota 250 zł opłaty od pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: