Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 1524/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-12-01

Sygn. akt I 1 C 1524/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, w składzie:

Przewodniczący:

SSR Justyna Supińska

Protokolant:

sekr. sąd. Magdalena Czapiewska

po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2015 roku w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G.

przeciwko R. B.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  kosztami procesu obciąża powoda (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w G.;

III.  nakazuje ściągnąć od powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 1 476 złotych ( jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych tymczasowo wyłożonych przez Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 marca 2014 roku powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od pozwanej R. B. kwoty 2 724,20 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi za okres od dnia 05 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 14 maja 2001 roku pozwana R. B. zawarła z powodem umowę o sprzedaż energii elektrycznej do mieszkania przy ulicy (...) w G.. W dniu 24 kwietnia 2013 roku podczas kontroli przeprowadzonej u pozwanej stwierdzono nielegalny pobór energii elektrycznej polegający na manipulacji w układzie pomiarowym, a nadto brak plomb legalizacyjnych, co zostało spowodowane przez osoby trzecie. Powód wskazał ponadto, że zabezpieczony w trakcie kontroli licznik został poddany badaniom (ekspertyza nr 36/ (...)/2013), w czasie których potwierdzono nielegalny pobór energii poprzez ingerencję w układ pomiarowy – ślady na wirniku świadczyć miały o wstrzymywaniu pracy licznika, co skutkowało zmniejszeniem lub brakiem naliczania zużycia energii przez układ pomiarowy, zaś brak plomb legalizacyjnych umożliwiał dostęp do wnętrza licznika i świadczył o ściągnięciu plomb przez osoby trzecie. Powód wskazał nadto, iż w związku z ujawnieniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, na podstawie Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (...) Elektrycznej, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wystawił pozwanej noty obciążeniowe nr (...) na kwotę 2 621,56 złotych i nr (...) na kwotę 102,64 złotych.

Nakazem zapłaty z dnia 14 maja 2014 roku wydanym w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt I 1 Nc 1901/14 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdyni uwzględnił żądanie pozwu w całości.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwana R. B. wniosła sprzeciw zaskarżając wydany nakaz zapłaty w całości i wnosząc o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że nigdy podczas wcześniejszych kontroli nie ustalono ingerowania w układ pomiarowy, zaś licznik znajduje się na klatce schodowej i nie jest zamykany na klucz. Nadto pozwana wskazała, iż regularnie opłacała rachunki za energię elektryczną i dotyczą one podobnego zużycia energii w okresach sprzed i po kontroli, a poza tym licznik po raz ostatni wymieniany był w 1995 roku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 maja 2001 roku pomiędzy (...) Spółką Akcyjną a R. B. doszło do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego przy ulicy (...) w G..

niesporne, a nadto: umowa sprzedaży energii elektrycznej o numerze ewidencyjnym (...) – k. 27-31 akt

W dniu 24 kwietnia 2013 pracownicy powoda – J. J. i W. G., w obecności R. B., przeprowadzili kontrolę w lokalu przy ulicy (...) w G. mającą na celu sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia energii elektrycznej, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości – wyjaśnienie przyczyn ich powstania, ustalenie, czy miało miejsce pobieranie energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego oraz sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania energii elektrycznej z warunkami określonymi w umowie.

W toku przeprowadzonej kontroli pracownicy (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. stwierdzili brak plomb legalizacyjnych, wciśniętą uszczelkę w dolnej części z prawej strony pomiędzy obudową metalową a szklaną, stwierdzając, iż powyższe manipulacje powodowały ingerencję osób trzecich przy liczniku. Wobec poczynionych ustaleń dokonali oni wymiany licznika, a dotychczas zainstalowany zabezpieczyli celem przekazania do ekspertyzy mechanoskopijnej.

niesporne, a nadto: upoważnienie do przeprowadzania kontroli – k. 34 akt, protokół kontroli nr (...) – k. 31 akt, załącznik szczegółowy do protokołu kontroli nr (...) – k. 32-33 akt, zlecenie – k. 27, zeznania świadka J. J. – k. 84-85 akt

W dniu 06 maja 2013 roku na zlecenie (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. poddało ekspertyzie mechanoskopijnej i metrologicznej zdemontowany w mieszkaniu R. B. licznik energii elektrycznej typu A52, o numerze fabrycznym (...), wyprodukowany w 1975 roku, podczas której stwierdzono, iż brak plomb legalizacyjnych umożliwia dostęp do wnętrza silnika i świadczy o ściągnięciu plomb przez osoby trzecie, zaś ślady na wirniku świadczą o jego wstrzymywaniu przez osoby trzecie, co skutkuje zmniejszeniem lub brakiem (na okres zatrzymania wirnika) naliczania zużycia energii elektrycznej przez układ pomiarowy. Powyższe zaś świadczy o ingerencji osób trzecich we wnętrze licznika.

ekspertyza nr 36/ (...)/2013 – k. 48-51 akt

Z przeprowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 13 listopada 2014 roku, zmienionego postanowieniem z dnia 24 marca 2015 roku, opinii biegłego – specjalisty Ośrodka (...) w G. Stowarzyszenia Elektryków (...) wynika, iż całkowity brak plomb legalizacyjnych świadczy o celowym i świadomym jej usunięciu, jednakże poprawne ułożenie śrub osłony, brak śladów odkręcania tych śrub, brak uszkodzeń uszczelki, poprawnie założona osłona świadczą, że nie było ingerencji do wnętrza licznika; do takiego wniosku nie upoważnia również obecność śladów na tarczy wirnika, gdyż ustalenie ich pochodzenia nie jest możliwe.

opinia techniczna nr 13/E- (...) – k. 128-131 akt, odpowiedź na zarzuty – k. 166-168 akt

Z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. na podstawie Taryfy energii elektrycznej obowiązującej w 2013 roku wystawił notę obciążeniową nr (...) na kwotę 2 621,56 złotych oraz notę obciążeniową nr (...) na kwotę 102,64 złotych.

niesporne, a nadto: nota obciążeniowa nr (...) – k. 39 akt, nota obciążeniowa nr (...) – k. 40 akt, załącznik do protokołu kontroli nr 38/09/22/2 – k. 32, Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (...) Elektrycznej 2009 – k. 35-36 akt, dane do wystawienia noty obciążeniowej z tytułu (...) k. 37 akt, wyliczenie należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej – k. 38 akt, zeznania świadka J. Ł. – k. 84-85 akt, pismo z dnia 04 lipca 2013 roku wraz z potwierdzeniem odbioru – k. 41-42 akt, pismo z dnia 26 sierpnia 2013 roku wraz z potwierdzeniem odbioru – k. 43-44 akt

Pismem z dnia 29 sierpnia 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. wezwała R. B. do zapłaty kwoty 2 621,56 złotych.

Pismem z dnia 04 listopada 2013 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. wezwała R. B. do zapłaty kwoty 2 724,20 złotych jako sumy kwot wskazanych w wystawionych notach obciążeniowych.

niesporne, a nadto wezwanie do zapłaty – k. 45 akt, wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru –k. 46-47 akt

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania. Dokumenty uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budziły one zastrzeżeń Sądu co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych, jak również nie były kwestionowane przez strony. Przy ustalaniu stanu faktycznego Sąd oparł się również na zeznaniach świadków – J. Ł. J. J. – pracowników powoda; zeznania te posłużyły uzupełnieniu materiału dowodowego i z uwagi na to, że były wewnętrznie spójne, a także korespondowały z pozostałymi dowodami zebranymi w sprawie, Sąd uznał je za wiarygodne w całości.

Sąd oparł się również na opinii biegłego – specjalisty Ośrodka (...) w G. Stowarzyszenia Elektryków (...), w tym na pisemnej opinii uzupełniającej, w której biegły odniósł się do zarzutów sformułowanych przez powoda, uznając, iż opinia ta była rzetelna i fachowa, w sposób pełny i logiczny wskazywała, iż całkowity brak plomb legalizacyjnych świadczy wprawdzie o celowym i świadomym ich usunięciu, jednakże poprawne ułożenie śrub osłony, brak śladów odkręcania tych śrub, brak uszkodzeń uszczelki, poprawnie założona osłona wskazują, że nie było ingerencji do wnętrza licznika, do takiego wniosku nie upoważnia również obecność śladów na tarczy wirnika, gdyż ustalenie ich pochodzenia nie jest możliwe.

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedziba w G. dochodził w niniejszej sprawie należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej, stwierdzonego w lokalu mieszkalnym zajmowanym przez pozwaną R. B., swoje roszczenie wywodząc z treści przepisu art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U z 2012 roku, poz. 1059 ze zmianami), który stanowi, że w razie nielegalnego pobierania energii z sieci, przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych.

Przez nielegalny pobór energii ustawa Prawo energetyczne rozumie pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy (art. 3 pkt 18 ustawy).

A zatem do przypisania pozwanej R. B. odpowiedzialności za nielegalny pobór energii wymagane było spełnienie łącznie dwóch przesłanek: ingerencji w układ pomiarowo – rozliczeniowy oraz zaistnienie wpływu tej ingerencji na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ.

W niniejszej sprawie bezspornym było, że strony łączyła umowa sprzedaży energii elektrycznej. Poza sporem pozostawało również to, że podczas kontroli przeprowadzonej u pozwanej R. B. stwierdzono nieprawidłowości odnośnie licznika znajdującego się na klatce schodowej i dokonano jego wymiany. Jednakże z opinii biegłego powołanego w niniejszej sprawie wynika, iż poprawne ułożenie śrub osłony, brak śladów odkręcania tych śrub, brak uszkodzeń uszczelki, poprawnie założona osłona wskazują, iż nie było ingerencji do wnętrza licznika i do takiego wniosku nie upoważnia również obecność śladów na tarczy wirnika, gdyż ustalenie ich pochodzenia nie jest możliwe, a zatem przypisanie ich powstania pozwanej nie byłoby uprawnione.

W tej sytuacji, skoro, jak wynika z opinii biegłego, nie miała miejsca ingerencja w układ pomiarowo – rozliczeniowy, nie została spełniona pierwsza przesłanka pozwalająca na przypisanie pozwanej R. B. odpowiedzialności za nielegalny pobór energii.

A zatem brak wykazania, że miała miejsce ingerencja w układ pomiarowo – rozliczeniowy licznika, a tym samym, że do nielegalnego poboru w ogóle doszło, oznacza brak możliwości zastosowania domniemań i podstawy odpowiedzialności pozwanej R. B. z art. 57 ustawy Prawo energetyczne. Tylko bowiem w sytuacji, gdyby wykazane zostało, że miał miejsce nielegalny pobór energii i że był on wynikiem celowej ingerencji pozwanej nastawionej na zafałszowanie wskazań licznika, możliwe byłoby przypisanie pozwanej odpowiedzialności i obciążenie jej opłatą za nielegalny pobór. Stwierdzony jednoznacznie i niekwestionowany brak plomb legalizacyjnych mogłyby zaś stanowić podstawę do jakichkolwiek domniemań faktycznych co do dokonywania ingerencji w układ pomiarowy przez odbiorcę tylko w sytuacji, gdy jedynie on lub osoby działające na jego rzecz miałby by dostęp do licznika, a więc licznik pomiarowy byłby zabezpieczony w taki sposób, że nie miałyby do niego dostępu osoby trzecie. W niniejszej sprawie zaś licznik pomiarowy znajdował się na klatce schodowej i nie był zamykany na klucz, a biegły jednoznacznie, mimo braku plomb legalizacyjnych, wykluczył ingerencję we wnętrze licznika.

W ocenie Sądu powództwo na uwzględnienie nie zasługuje również w części dotyczącej żądania opłaty za wymianę licznika, albowiem z treści łączącej strony umowy nie wynika, ażeby koszty tej wymiany miały obciążać pozwaną R. B..

Konsekwencją powyższych ustaleń było uznanie, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, stąd też Sąd na podstawie art. 57 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U z 2012 roku, poz. 1059 ze zmianami) w zw. z art. 6 k.c. a contrario powództwo oddalił.

O kosztach procesu w puncie II sentencji wyroku Sąd rozstrzygnął zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. obciążając tymi kosztami powoda. Na podstawie zaś art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1025) Sąd nakazał ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 1 476 złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Supińska
Data wytworzenia informacji: