Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 977/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2015-09-29

Sygn. akt I 1 C 977/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Justyna Supińska

Protokolant:

sekr. sąd. Magdalena Czapiewska

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 roku w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł.

przeciwko Z. J.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej Z. J. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwotę 1 360,39 złotych ( jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi za okres od dnia 09 października 2014 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej Z. J. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwotę 227 złotych ( dwieście dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 180 złotych ( sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. pozwem z dnia 09 października 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanej Z. J. kwoty 1 360,39 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi za okres od dnia 09 października 2014 roku do dnia zapłaty, a także kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powód wskazywał, że pozwana Z. J. zawarła z powodem umowę ubezpieczenia na okres od dnia 01 marca 2012 roku do dnia 28 lutego 2013 roku, potwierdzoną polisą o numerze (...) zobowiązując się do opłacania comiesięcznej składki w zamian za ochronę ubezpieczeniową udzielaną jej przez powoda.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 października 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1467391/14 Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwana Z. J. złożyła sprzeciw, uzupełniony pismem z datą prezentaty: 2015-06-01, zaskarżając ten nakaz zapłaty w całości i podnosząc zarzut nieistnienia umowy ubezpieczenia będącej podstawą powództwa. Jednocześnie pozwana przyznała, iż zawarła z powodem przedmiotową umowę ubezpieczenia, jednakże, była ona przekonana po lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia, iż wystarczy zaprzestać opłacania raty składki za kolejne okresy płatności, by umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu. Nadto wskazała, iż pismem z dnia 12 czerwca 2012 roku uchyliła się od skutków prawnych czynności prawnej jaką było przystąpienie do umowy ubezpieczenia, z uwagi na działanie pod wpływem błędu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i Z. J. zawarli, za pośrednictwem sieci Internet, na wniosek Z. J. z dnia 19 lutego 2012 roku, umowę indywidualnego ubezpieczenia (...) Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne”. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 marca 2012 roku do dnia 28 lutego 2013 roku, zaś jej integralną częścią były m. in. ogólne warunki ubezpieczenia (...) Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne” zatwierdzone uchwałą zarządu (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. nr (...) z dnia 14 października 2005 roku oraz Aneks Uniwersalny zatwierdzony uchwałą zarządu (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. nr (...) z dnia 19 lipca 2007 roku ze zmianami.

Umowa została potwierdzona polisą o numerze (...).

Zgodnie z umową składka ubezpieczeniowa wynosiła 1 164 złotych i była opłacana z góry do 28. dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, za który jest należna, w ratach miesięcznych w wysokości po 97 złotych.

Z. J. uiściła pierwszą ratę składki ubezpieczeniowej.

Z. J. nie uiściła pozostałych rat składki ubezpieczeniowej.

niesporne; polisa – k. 25-28 akt; wniosek – k. 29-31 akt; twierdzenia pozwanej Z. J. – 00:01:18-00:14:40

Z. J. pismem z dnia 12 czerwca 2012 roku poinformowała (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł., iż umowa ubezpieczenia łącząca strony uległa rozwiązaniu na podstawie art. 12 pkt 1d w zw. z art. 11 pkt 10 i pkt 11 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne” oraz złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych czynności prawnej – przystąpienia do przedmiotowego ubezpieczenia, z uwagi na działanie pod wpływem błędu, wskazując, iż była ona przeświadczona, iż zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia nieopłacenie raty składki automatycznie prowadzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Dnia 19 lutego 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. pismem nr (...)- (...) z dnia 19 lutego 2014 roku wezwała Z. J. do uiszczenia zaległych art składki ubezpieczeniowej.

Pismem z dnia 26 czerwca 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. skierowała do Z. J. przedsądowe wezwanie do zapłaty, zaś pismem z dnia 25 lipca 2014 roku – ostateczne wezwanie do zapłaty zaległych rat składek.

W odpowiedzi na powyższe w piśmie z dnia 14 lipca 2014 roku Z. J. ponownie poinformowała (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł., iż umowa ubezpieczenia łącząca strony uległa rozwiązaniu na podstawie art. 12 pkt 1d w zw. z art. 11 pkt 10 i pkt 11 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne” oraz wskazała, iż złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych czynności prawnej – przystąpienia do przedmiotowego ubezpieczenia, z uwagi na działanie pod wpływem błędu, wskazując, iż była ona przeświadczona, iż zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia nieopłacenie raty składki automatycznie prowadzi do rozwiązania umowy.

ostateczne wezwanie do zapłaty – k. 33 akt; przedsądowe wezwanie do zapłaty – k. 34 akt; pismo Z. J. wraz z potwierdzeniem odbioru – k. 35, 37 akt, wezwanie do zapłaty – k. 35v-36 akt, pismo Z. J. – k. 36v akt; twierdzenia pozwanej Z. J. – 00:01:18-00:14:40

Zgodnie z treścią Aneksu Uniwersalnego, w przypadku sprzeczności dotychczasowych zapisów o.w.u. z postanowieniami aneksu oraz w przypadku braku odpowiednich postanowień o.w.u. w tym zakresie, stosuje się postanowienia aneksu. Stosownie do punktu 6 aneksu w razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł., o ile po upływie terminu wezwało ono ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, a rata składki w wyznaczonym terminie nie została uiszczona. W takiej sytuacji, zgodnie z punktem 28, umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego.

Stosownie natomiast do treści art. 11 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne” ubezpieczającemu, który nie opłaci drugiej lub następnej raty składki w wyznaczonym terminie, (...) Spółka Akcyjna udziela dodatkowo siedmiodniowej prolongaty terminu płatności, liczonej od dnia wymagalności raty. W przypadku nieopłacenia raty składki w terminie prolongaty, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z pierwotnym terminem płatności nieopłaconej raty składki (pkt 11).

Umowa ubezpieczenia, zgodnie z art. 12 pkt 1d, ulega rozwiązaniu m. in. w przypadku nieopłacenia składki w wyznaczonych terminach, o których mowa w art. 11.

aneks uniwersalny – k.73 akt; ogólne warunki ubezpieczenia (...) Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne” – k. 70-72 akt

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny będący podstawą rozstrzygnięcia niniejszej sprawy Sąd ustalił na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci dokumentów oraz dowodu z przesłuchania strony – pozwanej Z. J., wskazując, iż dokumenty przedłożone przez strony Sąd uznał za w pełni wiarygodne i nie budzące wątpliwości co do ich autentyczności, tym bardziej, że nie były one kwestionowane przez żadną ze stron postępowania, zaś twierdzenia pozwanej – za wiarygodne w zakresie, w jakim znajdują potwierdzenie w pozostałym materialne dowodowym.

Powyższy stan faktyczny był zasadniczo niesporny między stronami, istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy łącząca strony umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu w oparciu o obowiązujące zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia i aneksu uniwersalnego stanowiących integralną część umowy z chwilą zaprzestania uiszczenia rat składki czy też umowa ta była nieważna, z uwagi na uchylenie się przez pozwaną Z. J. od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności rozważenia wymagała kwestia oceny skuteczności oświadczenia pozwanej Z. J. złożonego pismem z dnia 12 czerwca 2012 roku o uchyleniu się od skutków prawnych czynności prawnej – przystąpienia do przedmiotowego ubezpieczenia, z uwagi na działanie pod wpływem błędu polegającego na przeświadczeniu pozwanej, iż zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, nieopłacenie przez nią raty składki automatycznie prowadzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia, albowiem niewątpliwie był to zarzut najdalej idący, którego uwzględnienie powoduje nieważność umowy z mocą wsteczną, znosząc całą czynność prawną.

Zgodnie z treścią art. 84 k.c. w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny) [§ 2].

Według powszechnie przyjętego rozumienia, błąd polega na fałszywym, mylnym wyobrażeniu o otaczającej rzeczywistości; oznacza więc pewną zaszłość psychiczną i wyraża się w mylnym wyobrażeniu o rzeczywistym stanie sprawy (o prawdziwym stanie rzeczy) lub w ogóle brakiem takiego wyobrażenia. Odwołanie się do takiego rozumienia błędu pozwala już na wstępie wykluczyć pewne sytuacje, które błędem nie są, w szczególności nie ma błędu np. jeżeli oświadczający znał otaczającą go rzeczywistość i rozumiał okoliczności np. zawieranej umowy, ale wyciągnął z nich niewłaściwe wnioski i podjął niesłuszną czy też niekorzystną dla siebie decyzję. Błąd bowiem polega na nieprawidłowości widzenia, a nie na nieumiejętności przewidywania i wnioskowania.

W niniejszej sprawie pozwana Z. J. wskazywała, iż zapoznała się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, nie czytała natomiast aneksu uniwersalnego, bo go nie otrzymała, jednocześnie przyznając, iż zaznaczyła odpowiednie pole, że z jego treścią również się zapoznała. W takiej sytuacji, w ocenie Sądu, również nie można mówić o błędzie, analogicznie, jak w sytuacji, gdy ktoś składa podpis na dokumencie bez uprzedniego przeczytania go – w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z myleniem się, gdyż osoba taka świadomie akceptuje postanowienia zawarte w dokumencie (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 31 maja 1994 roku, sygn. akt IIICZP 75/94, OSP 1995, z. 2, poz. 33).

Kolejną przesłanką, która musi być spełniona zawsze w przypadku błędu, niezależnie od rodzaju czynności prawnej, jest jego istotność, oceniana tylko według kryteriów obiektywnych, odnoszonych do oceny rozsądnego człowieka, który znając prawdziwy stan rzeczy, nie złożyłby oświadczenia woli tej treści (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 grudnia 2012 roku, sygn. akt V CSK 25/12, LEX nr 1293974). Według powszechnie przyjętego określenia obiektywna istotność błędu oznacza więc, że błąd jest tego rodzaju, że żaden rozsądny człowiek, znający prawdziwy stan rzeczy, nie złożyłby oświadczenia woli tej treści. Oświadczenie woli w konfrontacji z rzeczywistością przedstawia się jako nieracjonalne, pozbawione uzasadnienia z punktu widzenia życiowego lub prawnego. Dla oceny istotności błędu nie ma natomiast znaczenia przez co został wywołany, podobnie jak nie przeszkadza uznaniu błędu za istotny okoliczność, iż został on spowodowany przez samego błądzącego (zagadnienie znaczenia własnej winy (niedbalstwa) błądzącego dla powstaniu błędu przedstawia S. Sołtysiński, Niedbalstwo błądzącego i inne uwagi na temat art. 84 k.c. (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012, s. 141–151).

Sąd podzielając przedstawione wyżej stanowisko doktryny i judykatury uznał, iż w okolicznościach niniejszej sprawy przeświadczenie pozwanej, iż niezapłacenie raty składki skutkować będzie rozwiązaniem umowy nie nosi cech błędu w rozumieniu art. 84 k.c. Pozwana, jak twierdziła zapoznała się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, potwierdziła również zapoznanie się z treścią postanowień aneksu uniwersalnego i w tej sytuacji nieumiejętność wnioskowania czy wyciagnięcie błędnych wniosków, niewłaściwe zinterpretowanie postanowień łączącej strony umowy, nie może być uznane za błąd prowadzący do nieważności umowy. Pozwana jako osoba dorosła i wykszatłcona, z pewnym bagażem doświadczenia życiowego przecież, winna zdawać sobie sprawę z tego, jakie są mechanizmy działania tego rodzaju umów i jakie konsekwencje wiążą się z brakiem zapłaty raty składki ubezpieczeniowej. W sytuacji, gdy zawarła umowę ubezpieczenia, zaś ubezpieczyciel świadczył w okresie objętym tą umową ochronę ubezpieczeniową, powinna wywiązać się z ciążącego na niej obowiązku zapłaty pozostałych rat składki.

W ocenie Sądu rozpoznającego sprawę, w okolicznościach tej sprawy nie można mówić również o zaistnieniu kolejnej przesłanki tj. wywołania błędu przez stronę powodową, zwłaszcza, tak jak podnosił pełnomocnik pozwanej, poprzez nieprecyzyjne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia i aneksu uniwersalnego. Oczywiście, niejasności w treści przedmiotowych dokumentów wywołane ich wadliwą lub niedbałą redakcją nie mogą być tłumaczone na niekorzyść pozwanej, która nie ma na nie żadnego wpływu, niemniej jednak w ocenie Sądu takich niejasności czy niedbałości w ich treści nie ma. Jest to uzasadnione tym bardziej, że pozwana, jak sama wskazała, swoje przekonanie co do skutków nieopłacenia raty składki w terminie kształtowała wyłącznie w oparciu o treść ogólnych warunków ubezpieczenia, stąd też gdyby nawet istniały jakieś rozbieżności pomiędzy postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia i aneksu uniwersalnego, to i tak nie miałyby one wpływu na powzięte – jedynie w oparciu o lekturę zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia – przekonanie pozwanej odnośnie rozwiązania umowy ubezpieczenia wskutek niezapłacenia składki raty.

Mając powyższe rozważania na względzie, w ocenie Sądu okoliczności przedmiotowej sprawy nie pozwalają na przyjęcie, iż pozwana Z. J. działała pod wpływem błędu spełniającego przesłanki określone w art. 84 k.c. i skutkujące nieważnością umowy.

Niewątpliwie normatywną podstawę odpowiedzialności pozwanej Z. J. stanowią przepisy art. 805 k.c. wraz z umową ubezpieczenia (...) Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne”, potwierdzoną polisą nr (...) oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia i aneksem uniwersalnym, którego postanowienia znajdowały odpowiednie zastosowanie w sytuacji sprzeczności dotychczasowych zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia z postanowieniami aneksu oraz w przypadku braku odpowiednich postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia w tym zakresie.

Stosownie do punktu 6 aneksu uniwersalnego, w razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł., o ile po upływie terminu wezwało ono ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, a rata składki w wyznaczonym terminie nie została uiszczona. W takiej sytuacji, zgodnie z punktem 28, umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego.

Stosownie natomiast do treści art. 11 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) Harmonia – ubezpieczenie zdrowotne” ubezpieczającemu, który nie opłaci drugiej lub następnej raty składki w wyznaczonym terminie, (...) Spółka Akcyjna udziela dodatkowo siedmiodniowej prolongaty terminu płatności, liczonej od dnia wymagalności raty. W przypadku nieopłacenia raty składki w terminie prolongaty, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z pierwotnym terminem płatności nieopłaconej raty składki (pkt 11).

Treść wskazanych powyżej postanowień aneksu uniwersalnego, w ocenie Sądu, odnosi się do jednego ze sposobów rozwiązania umowy, a mianowicie do jej rozwiązania w drodze wypowiedzenia – w przypadku nie zapłacenia raty składki, pod warunkiem uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni i powiadomienia o skutkach niezapłacenia raty składki w tym terminie. W takiej sytuacji, zgodnie z punktem 28, umowę uważa się za wypowiedzianą, a więc rozwiązaną przez wypowiedzenie, przez ubezpieczającego.

Oceniając całokształt okoliczności niniejszej sprawy wskazać należy, iż w ocenie Sądu nie ma wątpliwości, iż zachowanie się pozwanej, która zaprzestała uiszczenia składki, nie może być poczytane za rozwiązanie przez nią umowy w drodze wypowiedzenia w rozumieniu punktu 6 w zw. z punktem 28 aneksu uniwersalnego, albowiem nie było żadnych wątpliwości, że powód nie wezwał pozwanej do uiszczenia raty składki w dodatkowym terminie 7 dni.

W zakresie odnoszącym się do możliwości i sytuacji, w których umowa mogła ulec rozwiązaniu w inny sposób aniżeli poprzez uznanie umowy za wypowiedzianą przez ubezpieczającego (w warunkach określonych w punkcie 6 w zw. z punktem 28 aneksu uniwersalnego) koniecznym jest odniesienie się do postanowień zawartych w ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiących integralną część umowy.

Pozwana Z. J., powołując się w piśmie z dnia 12 czerwca 2012 roku na zapis art. 12 pkt 1d w zw. z art. 11 pkt 10 i pkt 11 ogólnych warunków ubezpieczenia wskazywała, iż z uwagi na niezapłacenie w terminie raty składki łącząca strony umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu.

Jak wynika z treści art. 12 pkt 1d ogólnych warunków ubezpieczenia umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, a odpowiedzialność (...) Spółki Akcyjnej wygasa, w przypadku nieopłacenia składki w wyznaczonych terminach, o których mowa w art. 11, przy czym wskazać jednocześnie należy, iż art. 12 dotyczy różnych okoliczności, w których dochodzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia, zaś jego punkt 1d – odnosi się do jednej z takich okoliczności, a mianowicie okoliczności polegającej na braku płatności raty składki w terminach określonych w art. 11.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 w przypadku nieopłacenia raty składki w terminie prolongaty, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z pierwotnym terminem płatności nieopłaconej raty składki. Zgodnie natomiast z art. 11 pkt 10 ubezpieczającemu, który nie opłaci drugiej lub następnej raty składki w wyznaczonym terminie, (...) Spółka Akcyjna udziela dodatkowo 7-dniowej prolongaty terminu płatności, liczonej od dnia wymagalności raty.

W ocenie Sądu, interpretacja powyższych zapisów wskazuje w sposób nie budzący wątpliwości na możliwość rozwiązania się łączącej strony umowy jedynie w sytuacji, gdy rata składki nie zostanie zapłacona w tzw. „terminie prolongaty”; nie sposób zaś z ich brzmienia wyprowadzać wniosku, iż rozwiązanie umowy nastąpi także od razu w przypadku upływu terminu płatności raty składki.

Skoro, mając na względzie powyższe rozważania, brak było podstaw do przyjęcia, iż w niniejszej sprawie miał miejsca skutek w postaci rozwiązania umowy ubezpieczeniowej spowodowany niezapłaceniem raty składki, Sąd stanął na stanowisku, iż powodowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za czas trwania umowy, stąd też na podstawie art. 805 k.c. w zw. z art. 481 k.c. w zw. z art. 482 k.c. Sąd w punkcie I wyroku zasądził od pozwanej Z. J. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwotę 1 360,39 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 09 października 2014 roku do dnia zapłaty.

O kosztach procesu w puncie II sentencji wyroku, Sąd rozstrzygnął zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 490) obciążając tymi kosztami pozwaną Z. J. i uznając, iż stronie powodowej reprezentowanej w niniejszej sprawie przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego należy się kwota 227 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, na co składa się kwota: 30 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej, 180 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 17 złotych tytułem zwrotu uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Supińska
Data wytworzenia informacji: