Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 1245/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-02-22

Sygn. akt: I 1 C 1245/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w Gdyni

sprawy z powództwa G. A.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda G. A. kwotę 1470 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16.2.2016r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda G. A. kwotę 317,00 zł (trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 270,00 (dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 24 października 2016 roku powód G. A. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 1470 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 16 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty, a także kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że jest współwłaścicielem samochodu osobowego marki B., model E61, o numerze rejestracyjnym (...). Nadto, strony niniejszego postępowania łączyła w okresie od dnia 17.3.2016 r do dnia 16.3.2017r umowa o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, m.in., (...) / PAS/ w wariancie M. / podstawowa ochrona / .

W okresie objętym obowiązywaniem umowy, w dniu 9 maja 2016 roku doszło do zdarzenia, w wyniku którego w ubezpieczonym pojeździe została uszkodzona szyba. Ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego nie dokonał usunięcia szkody, więc G. A. sam wykonał naprawę w warsztacie samochodowym i przedstawił fakturę na kwotę 1470 zł; ubezpieczyciel nie wypłacił powodowi kwoty 1 470 złotych, mimo przedstawienia faktury za wykonanie zastępcze.

Powód wskazał, że zawarł z pozwanym (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowę ubezpieczenia auto szyba, w warsztacie wskazanym przez ubezpieczyciela nie było odpowiedniej szyby i nie sprowadzono jej , dlatego też powód dokonał naprawy na własny koszt w warsztacie, w którym od ręki była dostępna odpowiednia szyba, przedstawił pozwanemu fakturę, a pozwany winien mu zwrócić koszty naprawy pojazdu według w/w faktury.

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa wskazując, iż powód nie dokonał naprawy zastępczej zgodnie z OWU , co było niezbędnym warunkiem do wypłaty odszkodowania za wykonanie zastępcze.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 17.3.2016 roku G. A. i M. A. będący współwłaścicielami, w udziałach po 1/2 części, samochodu osobowego marki B., model E61, o numerze rejestracyjnym (...), zawarli z (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowę m. in. umowę o ubezpieczenie auto szyba w tzw. wariancie m. podstawowym do wysokości sumy ubezpieczenia 2000zł.

Do umowy ubezpieczenia zastosowanie miały ogólne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego ustalone uchwałą zarządu (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. numer (...) z dnia 28 września 2015 roku.

niesporne, a nadto: polisa - k. 26-28 akt, ogólne warunki ubezpieczenia - k. 29-43 akt, nagranie rozmowy, k. 98

Zgodnie z § 37 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia komunikacyjnego ustalonych uchwałą zarządu (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. numer (...) z dnia 28 września 2015 roku ,zakresem ubezpieczenia PAS objęta jest organizacja i pokrycie kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby : czołowej, bocznej, lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu.

Zgodnie z § 39 pkt 3 (...) nie zwraca kosztów usług assistance poniesionych przez ubezpieczonego, w przypadku, gdy usługi te nie zostały zorganizowane przez (...), z zastrzeżeniem § 6 ust 4 zd. 2 i § 42 ust 4., czyli, w przypadku, gdy przedstawiciel (...) nie dokona naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w terminie 7-u dni od dnia zgłoszenia w (...) zajścia i pozostawienia do dyspozycji (...) pojazdu w celu wykonania usługi lub gdy powiadomienie (...) w sposób określony w § 85 pkt 1 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, lub brak było możliwości wymiany szyby prze przedstawiciela (...) w powodu braku szyby porównywalnej jakości; w tych wypadkach poszkodowany sam może wymienić szybę, a (...) obowiązane jest zwrócić mu koszty na ten cel poniesione na podstawie rachunku lub faktury VAT i dowodów ich zapłaty do wysokości faktycznie poniesionych kosztów , maksymalnie do sumy ubezpieczenia.

niesporne, a nadto: ogólne warunki ubezpieczenia- k. 29-43 akt

W dniu 9 maja 2016 roku doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzona została szyba w należącym do G. A. i M. A., samochodu osobowego marki B., model E61, o numerze rejestracyjnym (...).

Przedmiotowa szkoda została zgłoszona ubezpieczycielowi w dniu 9 maja 2016 roku.

Likwidacja szkody miała nastąpić w ramach ubezpieczenia auto szyba.

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wskazał warsztat , którego pierwotnie nie chciał zaakceptować G. A., w którym dokonano oględzin samochodu w dniu 23.5.2016 i stwierdzono, że nie mają szyby potrzebnej do wymiany , wskazując jednocześnie na możliwość zamówienia jej. Do dnia 2.6.2016r nie dokonano wymiany szyby w warsztacie wskazanym przez (...) , dlatego G. A. dokonał wymiany tej szyby w (...) S.C. w G. w dniu 2.6.2016r i przedstawił (...) fakturę VAT na kwotę 1470 zł.

Niesporne, a nadto: faktura VAT , k. 46, zeznania powoda, k. 109-111 - na nośniku, pismo (...) z 9.8.2016r k. 45, nagranie rozmowy, k. 98

Pismem z datą w nagłówku "dnia 15 czerwca 2016 roku" (...) poinformowało G. A., ze mimo złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów , nie wypłaca mu kwoty objętej faktura VAT z dnia 2.6.2016r, albowiem dokonał naprawy bez zgody (...).

G. A. złożył pismo - odwołanie od decyzji dotyczących rozliczenia szkody z dnia 9 maja 2016 roku w należącym do niego pojeździe, powołując się na zawarcie umowy auto - szyby i OWU w tym zakresie , w szczególności na § 42 ust 4.

W odpowiedzi na powyższe, pismem z datą w nagłówku "dnia 18 lipca 2016 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. odmówił zapłaty za przedłożona fakturę , wskazując na brak możliwości skorzystania z wykonania zastępczego w ramach usługi (...). Podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, ubezpieczyciel wskazał, że można dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

odwołanie od decyzji -k.51, pismo - (...) ,k. 52, zeznania powoda, k. 109-111 - na nośniku , nagranie rozmowy, k. 98

Koszty naprawy pojazdu marki wynoszą 3 883,13 złotych.

Koszty naprawy , poprzez wymianę szyby, pojazdu marki B., model E61, o numerze rejestracyjnym (...) według faktury wystawionej przez (...) S.C. w G. w dniu 2.6.2016r wyniosły kwotę 1470 zł

Faktura VAT z dnia 2.6.2016r- k. 46

Sąd zważył, co następuje:

Ustalenia powyższego stanu faktycznego Sąd dokonał na podstawie wyżej wymienionych dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania, których zarówno autentyczność, jak i prawdziwość w zakresie twierdzeń w nich zawartych nie budziła wątpliwości Sądu, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary, tym bardziej, że nie były one kwestionowane w zakresie ich mocy dowodowej przez żadną ze stron. Nadto, dokonując ustaleń w niniejszej sprawie, Sąd oparł się również na zeznaniach powoda. Sąd ocenił je jako logicznie poprawny wywód zgodny z dokumentami przedstawionymi w sprawie. Ze względu na powyższe Sąd uznał zeznania powoda za w pełni przekonujące.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Łącząca strony umowa ubezpieczenia auto - szyba przewidywała obowiązek wymiany szyby w przypadku jej uszkodzenia , chyba , ze ubezpieczyciel- przedstawiciel (...) nie dokona naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w terminie 7-u dni od dnia zgłoszenia w (...) zajścia i pozostawienia do dyspozycji (...) pojazdu w celu wykonania usługi lub gdy powiadomienie (...) w sposób określony w § 85 pkt 1 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, lub brak było możliwości wymiany szyby przez przedstawiciela (...) w powodu braku szyby porównywalnej jakości; w tych wypadkach poszkodowany sam może wymienić szybę, a (...) obowiązane jest zwrócić mu koszty na ten cel poniesione na podstawie rachunku lub faktury VAT i dowodów ich zapłaty do wysokości faktycznie poniesionych kosztów , maksymalnie do sumy ubezpieczenia.

Poza sporem pozostawało, że powód zgłosił szkodę w dniu 9.5.2016r, że początkowo nie godził się na warsztat wskazany przez (...), potem jednak się zgodził i przedstawił samochód do oględzin w dniu 23.5.2016r, a także to, że wskazany przez (...) warsztat nie miał odpowiedniej szyby ,ale mógł ją zamówić, że nie zgłoszono się do powoda od dnia 23.5.2016r do dnia 2.6.2016r z tego warsztatu celem wymiany szyby po jej sprowadzeniu oraz że G. A. dniu 2.6.2016r wymienił sam szybę w warsztacie innym, niż proponowany przez (...) i zapłacił 1470 zł , (...) nie kwestionował wysokości w/w kwoty .

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się zatem do określenia właściwego sposobu naprawienia szkody w pojeździe powoda.

Podstawę prawną żądania powodów stanowił art. 805 k.c., zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (§ 1). Stosownie zaś do treści § 2 art. 805 k.c. przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

W ocenie Sądu należy zważyć przede wszystkim na okoliczność, że odszkodowanie, o jakim mowa w treści art. 805 § 2 k.c. nie jest tożsamym z normowanym w art. 361 k.c. - art. 363 k.c. Ustawodawca nieprzypadkowo posługuje się bowiem tutaj pojęciem "określonego odszkodowania", a więc ustalonego wedle reguł określonych w umowie ubezpieczenia i ogólnych warunkach ubezpieczenia. Oceniając więc, w jakim zakresie winna nastąpić wypłata na rzecz powodów odszkodowania, należy brać pod uwagę przede wszystkim zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, nie zaś ogólne reguły ustalania zakresu obowiązku naprawienia szkody, normowane w art. 363 k.c. i orzecznictwo ich dotyczące (tak Sąd Okręgowy w Słupsku w wyroku z dnia 30 marca 2016 roku, sygn. akt I Ca 81/16).

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy, poza sporem pozostawało, że została przez powoda przedłożona faktura VAT dokumentująca zastępczą w rozumieniu § 42 ust 4., OWU naprawę pojazdu poprzez wymianę szyby na taką samą , jaka była wcześniej zamontowana i że nastąpiło to po co najmniej 7-u dniach od oględzin w warsztacie wskazanym przez (...), który taką szybą nie dysponował. W takiej sytuacji, w ocenie Sądu, domaganie się przez powoda zwrotu poniesionych kosztów wykonania zastępczego, uznać należy za zasadne. Zgodnie przedstawioną fakturą VAT była to kwota 1470 zł , nie przekraczająca sumy ubezpieczenia / 2000 zł/. Obowiązek posiadania zgody (...) na w/w wykonanie zastępcze nie wynika z OWU.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że ubezpieczyciel nie wypłacił powodowi kwoty 1 470 złotych, Sąd z tytułu odszkodowania za koszty naprawy samochodu powoda, na podstawie art. 805 k.c. zasądził kwotę 1470 złotych, mieszcząca się w ramach sumy ubezpieczenia.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 k.c. w zw. z art. 482 k.c. i zasądził na rzecz powoda odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty 1 470 złotych za okres od dnia 16 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty.

W punkcie II wyroku, uznając, iż powód wygrał sprawę, Sąd orzekł o kosztach procesu na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z § 6 punkt 4 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 317 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu (30 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej, 17 złotych tytułem zwrotu opłaty skarbowej, 270 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Jednocześnie biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy pełnomocnika powodów, Sąd nie znalazł podstaw do przyznania mu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotnej stawki minimalnej. W ocenie Sądu obecności pełnomocnika na kolejnych terminach rozprawy, składanie pism przygotowawczych stanowiących ustosunkowanie się do pism strony przeciwnej ,składanie środków zaskarżenia w sprawach incydentalnych ,stanowią czynności będące realizacją wymaganej od pełnomocnika należytej staranności przy prowadzeniu sprawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: