Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 812/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-11-04

Sygn. akt I 1 C 812/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni

Wydział I Cywilny - Sekcja d.s. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marzanna Stefaniuk-Muczyńska

Protokolant: Magdalena Czapiewska

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. w Gdyni

na rozprawie

w sprawie z powództwa: C. (...) w W.

przeciwko: (...) spółce z o.o. w G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) spółki z o.o. w G. na rzecz powoda C. (...) w W. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych), przy czym:

a)  kwotę 450 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

b)  kwotę 150 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

c)  kwotę 450 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty i

d)  kwotę 750 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.230 zł 30 gr (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 30/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  oddala wniosek powoda o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powód (...) Szpital (...) MSWiA w W. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu (...) spółce z o.o. w G. (obecnie (...) S.A. w G.) wniósł o zapłatę kwoty 1.800 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dat i należności w pozwie wskazanych oraz o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu podał, że strony procesu łączy umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez powoda na rzecz osób skierowanych przez pozwanego świadczeń medycznych. Za świadczone usługi pozwana obowiązana była płacić powódce wynagrodzenie ustalone wg cennika powoda, a określone w fakturach wystawionej po wykonaniu zleconych usług medycznych. Za świadczenia wykonane w okresie od marca do czerwca 2015 r. pozwana jednakże nie zapłaciła.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu podnosząc, że kontaktowała się z powodem i informowała go o przejściowym braku środków na uregulowanie należności z wymagalnych faktur, zapewniając jednocześnie o woli ich dobrowolnej zapłacie. Wskazała też, że strony podjęły negocjacje co do ratalnej spłaty powstałego zadłużenia. Pozwana podniosła także, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. kontaktowała się z pełnomocnikiem pozwanej, z której to korespondencji wynika, że pozwana deklaruje chęć ugodowego zakończenia postępowania i zobowiązuje się spłacić kwotę główną wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrócić połowę kosztów procesu do końca czerwca 2016 r., o ile powód wyrazi na to zgodę.

Powód zaprzeczył twierdzeniom zawartym w sprzeciwie oświadczając, iż nie prowadził z pozwaną żadnych negocjacji, które dotyczyłyby spłaty powstałego względem powoda zadłużenia. Podniósł, że pozwana nie informowała go też o przejściowym braku środków ani nie deklarowała, przed wniesieniem pozwu, o woli ich dobrowolnej zapłaty, zaś powód nie wyrażał i nie wyraża zgody na jakiekolwiek przesuwanie terminów płatności objętych niniejszym postępowaniem. Zarzucił, iż pozwana od kilku-kilkunastu miesięcy zalega z płatnościami względem powoda na kilka tysięcy złotych, co jest przedmiotem odrębnych postępowań sądowych i we wszystkich tych sprawach podnosi analogiczne argumenty jak w niniejszej sprawie, które to działanie, w ocenie powoda, służy jedynie przewlekaniu postępowania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Strony łączyła umowa o współpracy z dnia 06.08.2012 r. w ramach której powód świadczył na rzecz osób skierowanych przez pozwaną (pacjentów) świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki medycznej, hospitalizacji, badań specjalistycznych i diagnostycznych. Za świadczone usługi pozwana zobowiązała się płacić powódce wynagrodzenie ustalone wg cennika powoda, a określone w fakturach wystawianych po wykonaniu zleconych usług medycznych. Należności za wykonanie świadczeń pozwana zobowiązała się regulować w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek wskazany w fakturze.

Za okres od marca do czerwca 2015 r. powód wystawił pozwanej 4 faktury VAT: (...) na kwotę 450 zł z terminem płatności 21.05.2015 r., (...) na kwotę 150 zł z terminem płatności 30.06.2015 r., (...) na kwotę 450 zł z terminem płatności 08.07.2015 r., (...) na kwotę 750 zł z terminem płatności 14.08.2015 r. Do faktur przesłanych pozwanej został dołączony wydruk zawierający dane osobowe (imię i nazwisko, P. pacjentów, na rzecz których powód świadczył usługi medyczne w tym okresie, datę udzielenia świadczenia medycznego, jego nazwę i numer zgłoszenia podany i zatwierdzony przez pozwaną.

W związku z brakiem płatności powód wysłał pozwanej wezwanie do zapłaty.

(dowód: umowa nr (...) - k. 25-28, faktury VAT - k. 29, 33, 35 i 37 wraz z wydrukami statystyki - k. 31, 36 i 38, i wynikami badań - k. 30 i 32; wezwanie do zapłaty - k. 38a)

W odpowiedzi na skierowany do pozwanej spółki mail z dnia 26.04.2016 r. pełnomocnik pozwanej otrzymał informację, iż należność zasądzona w niniejszej sprawie w postępowaniu elektronicznym zostanie zapłacona do końca czerwca 2016 r.

(dowód: korespondencja mailowa z okresu 26-27.04.2016 r. - k. 62-63)

Pomimo wezwania do zapłaty z dnia 19.10.2015 roku w/w należności pozostały przez pozwaną spółkę nieuregulowane.

(okoliczności bezsporne)

Sąd zważył, co następuje

Ustalenia Sądu dokonane zostały na podstawie złożonych przez strony dokumentów, których treść, w przeciwieństwie do ustalenia skutków z niej wynikających nie była między stronami sporna.

Pozwana nie kwestionowała, że zlecała wykonanie konkretnych usług diagnostycznych, które wyszczególnione zostały w comiesięcznych zestawieniach wykonanych badań. Nie kwestionowała również wysokości należnego wynagrodzenia oraz nie zaprzeczała, że jest w dalszym ciągu dłużnikiem powódki, gdyż nie zaspokoiła wymagalnych wierzytelności. Okoliczności te nie były sporne w toku postępowania.

Sporna była jedynie okoliczność i ewentualne konsekwencje udzielenia przez powoda prolongaty płatności należności dochodzonych w niniejszym postępowaniu.

Rozstrzygając tę kwestię Sąd miał na względzie, iż to na pozwanej, jako stronie wywodzącej korzystne dla siebie skutki prawne z uzyskania odroczenia terminu płatności należności wskazanych w załączonych do akt sprawy dokumentach, ciążył obowiązek wykazania tych okoliczności. Ciężarowi tego obowiązku pozwana jednakże nie podołała.

Nie stanowiła wszak dowodu tej okoliczności korespondencja mailowa z dnia 26 i 27 kwietnia 2016 r. prowadzona pomiędzy pełnomocnikiem pozwanej, a pozwaną, gdyż jak słusznie podniósł to powód, była to jedynie wewnętrzna korespondencja pozwanego, która ani nie spowodowała zapłaty należności objętej przedmiotowym pozwem, ani nie stała się przyczynkiem do podjęcia próby skontaktowania się z powodem w sprawie spłaty długu. Okoliczności tych nie potwierdził także zawnioskowany w charakterze strony Z. P. - wiceprezes zarządu pozwanej spółki, który prawidłowo wezwany na termin rozprawy w dniu 9 września 2009 r. nie stawił się na posiedzeniu Sądu bez usprawiedliwienia, wskutek czego wniosek pozwanej o przeprowadzenie dowodu z jego przesłuchania został przez Sąd oddalony, do której to decyzji procesowej Sądu pozwana nie wniosła zastrzeżenia.

Sąd miał również na uwadze, iż samo rozważanie zwrócenia się przez pozwaną o prolongatę płatności, czy też czynienie tego obecnie w toku postępowania, przy braku akceptacji tego wniosku ze strony osób uprawnionych do podjęcia decyzji w tej sprawie (osób uprawnionych do reprezentacji powódki) nie świadczo o braku wymagalności roszczenia i przedwczesności wystąpienia na drogę sądową. Podobnie o powyższym nie świadczyło ewentualne informowanie o przejściowym braku środków na uregulowanie zobowiązań i zapewnienie o dobrej woli w ich spłacie.

Z uwagi na powyższe, w świetle dowodów przedstawionych przez powódkę, uznać należało, iż skoro wykonała ona obowiązek wynikający z umowy i świadczyła na rzecz pozwanej usługi, to pozwana winna była spełnić obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 735 §1 kc). Strony łączyła bowiem umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisu art. 750 kc, do której odpowiednio należało stosować przepisy o zleceniu (art. 734 kc). Roszczenie powoda wynikało bowiem z obowiązku zapłaty przez zlecającego wynagrodzenia za świadczone usługi. Skoro jednak pozwana tego nie uczyniła, to powódka mogła skutecznie dochodzić zapłaty tego wynagrodzenia oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od tej należności na drodze sądowej. Wysokość tego wynagrodzenia i termin jego płatności wynikał wprost z treści faktur.

Mając powyższe na uwadze w oparciu o przepis art. 735 kc i art. 481 §1 kc orzeczono jak w pkt. I wyroku, uwzględniając powództwo w całości.

W konsekwencji pozwana, jako strona przegrywająca, została obciążona wszystkimi kosztami procesu powstałymi w sprawie, czego skutkiem było zasądzenie na rzecz powódki zwrotu kosztów zastępstwa procesowego reprezentującego ją pełnomocnika będącego radca prawnym w wysokości 1.200 zł oraz zwrotu uiszczonej przez powoda opłaty od pozwu (30 zł) oraz wydatku poniesionego w związku z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej - opłaty operatora płatności eCard w postępowaniu elektronicznym (0,30 zł). Orzeczenie w tym zakresie wydano na podstawie art. 98 kpc i 99 kpc oraz art. 108 kpc. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego ustalono zgodnie z brzmieniem §2 pkt. 3 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1804).

W pkt. III wyroku Sąd oddalił wniosek powoda o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, uznając iż wbrew opinii powoda, pozwana spółka w toku niniejszego procesu uznania powództwa nie dokonała.

SSR Marzanna Stefaniuk-Muczyńska

ZARZĄDZENIE

1)  odnotować w rep. C i kontrolce uzasadnień

2)  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanej,

3)  akta przedłożyć z wpływem lub za 21 dni

G., dnia 24 listopada 2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzanna Stefaniuk-Muczyńska
Data wytworzenia informacji: