Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 673/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-09-23

Sygn. akt: I 1 C 673/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, w składzie:

Przewodniczący:

SSR Justyna Supińska

Protokolant:

sekr. sąd. Magdalena Czapiewska

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2016 roku w Gdyni

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko T. L.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej T. L. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 2 726,50 złotych ( dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy) wraz z odsetkami:

-

umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 2 270,47 złotych za okres od dnia 03 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

-

umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, nie przekraczającymi dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonymi od kwoty 2 270,47 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanej T. L. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 404,92 złotych ( czterysta cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 22 kwietnia 2015 roku powód (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej T. L. kwoty 2 726,50 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 2 270,47 złotych za okres od dnia 03 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty, a także kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powód wskazał, że na podstawie umowy kredytu o numerze (...) zawartej w dniu 05 listopada 2013 roku udzielił pozwanej T. L. kredytu na zakup towarów. Powód nadto wskazał, że pozwana była zobowiązana do spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty, jednak pomimo wezwań i monitów nie wywiązała się z obowiązku spłaty należności. Powód wyjaśnił, że dochodzi kwoty objętej pozwem na podstawie wyciągu z ksiąg banku z dnia 02 kwietnia 2015 roku, na którą to kwotę składają się następujące należności: należność główna w kwocie 2 270,47 złotych, odsetki liczone za okres od dnia 05 listopada 2013 roku do dnia wystawienia wyciągu z ksiąg banku w kwocie 171,03 złotych, koszty, opłaty i prowizje w kwocie 285 złotych oraz dalsze odsetki umowne naliczane od kwoty kapitału, tj. od kwoty 2 270,47 złotych za okres od dnia następnego po wystawieniu wyciągu z ksiąg banku do dnia zapłaty.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 23 czerwca 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I 1 Nc 3494/15 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni uwzględnił żądanie pozwu w całości.

Postanowieniem z dnia 07 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gdyni uchylił powyższy nakaz zapłaty wobec braku możliwości doręczenia jego odpisu pozwanej na adres wskazany w pozwie, a następnie – uwzględniając wniosek powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W., zawarty w piśmie z datą w nagłówku „dnia 01 kwietnia 2016 roku” (data prezentaty: 2016-04-05), ustanowił kuratora dla pozwanej nieznanej z miejsca pobytu w osobie pracownika tutejszego Sądu – H. C..

W złożonej odpowiedzi na pozew oraz piśmie procesowym z dnia 04 sierpnia 2016 roku kurator oświadczył, że podejmowane przez niego czynności nie doprowadziły do ustalenia aktualnego miejsca pobytu pozwanej T. L.. Kurator sądowy nie zakwestionował zasadności złożonego pozwu, wiarygodności dołączonych do niego dokumentów, ani też wysokości żądania powoda, niemniej jednak z ostrożności procesowej wniósł o oddalenie powództwa i przyznanie mu wynagrodzenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 05 listopada 2013 roku pomiędzy (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. a T. L. doszło do zawarcia umowy kredytu o numerze (...) na zakup towarów/usług, na podstawie której bank udzielił T. L. kredytu w kwocie 2 531,91 złotych, którego spłata miała nastąpić w 36 miesięcznych ratach, w terminie do dnia 15 listopada 2016 roku.

niesporne, a nadto: umowa kredytu na zakup towarów numer (...) – k. 26-27 akt, harmonogram spłaty – k. 16 akt

(...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. pismem z dnia 20 listopada 2014 roku, wysłanym na adres: G., ulica (...), wypowiedział T. L. umowę kredytu zawartą w dniu 05 listopada 2013 roku z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, wzywając jednocześnie do uregulowania zadłużenia wynikającego ze wskazanej wyżej umowy w łącznej kwocie 2 641,30 złotych.

niesporne, a nadto: wypowiedzenie umowy – k. 19 akt, niepodjęta przesyłka zawierająca wypowiedzenie umowy – k. 19a akt

W dniu 02 kwietnia 2015 roku (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wystawił wyciąg z ksiąg banku stwierdzający zadłużenie T. L. z umowy kredytu na zakup towarów/usług zawartej w dniu 05 listopada 2013 roku.

W wyciągu tym wskazano, że na dzień wystawienia tego dokumentu zadłużenie T. L. wynosi łącznie 2 726,50 złotych, na co składa się: należność główna w kwocie 2 270,47 złotych, odsetki umowne liczone za okres od dnia 05 listopada 2013 roku do dnia wystawienia wyciągu w kwocie 171,03 złotych oraz opłaty i prowizje w kwocie 285 złotych. Nadto wskazano, że od kwoty 2 270,47 złotych od dnia następnego po dniu wystawienia wyciągu będą liczone dalsze odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.

niesporne, a nadto wyciąg z ksiąg banku – k. 18 akt

Sąd zważył, co następuje:

Ustalenia powyższego stanu faktycznego Sąd dokonał na podstawie wyżej wymienionych dowodów z dokumentów przedłożonych przez powoda w toku postępowania, których zarówno autentyczność, jak i prawdziwość w zakresie twierdzeń w nich zawartych nie budziła wątpliwości Sądu, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary, tym bardziej, że nie były one kwestionowane w zakresie ich mocy dowodowej przez żadną ze stron.

Kurator ustanowiony dla pozwanej T. L., której miejsce pobytu nie jest znane, nie zakwestionował ani zasadności złożonego pozwu, ani wiarygodności dołączonych do niego dokumentów, jak też wysokości żądania powoda, wobec czego uznać należało stan faktyczny sprawy za bezsporny.

W ocenie Sądu powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż roszczenie powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. znajduje swoje normatywne podstawy w treści przepisu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 128 ze zmianami), zgodnie z którym przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Mając na uwadze, że strona pozwana reprezentowana przez kuratora sądowego nie zakwestionowała zasadności i wysokości żądania powoda, jak również okoliczność, że z przedstawionych przez powoda dokumentów w postaci umowy kredytu na zakup towarów z dnia 05 listopada 2013 roku i wyciągu z ksiąg rachunkowych banku jednoznacznie wynika zarówno wysokość, jak i podstawa dochodzonego od pozwanego roszczenia, Sąd w punkcie I wyroku z dnia 23 września 2016 roku, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 128 ze zmianami) w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku) i art. 481 § 1, § 2 1, § 2 2 k.c. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku), orzekł zgodnie z żądaniem pozwu i zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2 726,50 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 2 270,47 złotych za okres od dnia 03 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, nie wyższymi jednakże od wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie (dwukrotna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie) liczonych od kwoty 2 270,47 złotych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie II wyroku zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. zasądzając od pozwanej T. L. jako strony przegrywającej niniejszy proces na rzecz powoda kwotę 404,92 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą składają się kwoty: 100 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu, 300 złotych tytułem zwrotu uiszczonej przez powoda zaliczki na wynagrodzenie kuratora sądowego oraz 4,92 złotych tytułem zwrotu opłaty notarialnej za sporządzenie wierzytelnego odpisu pełnomocnictwa.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia apelacji,

3.  akta przedłożyć z wpływem lub za 30 dni.

G., dnia 10 października 2016 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Supińska
Data wytworzenia informacji: