Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 367/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-04-27

Sygn. akt: I 1 C 367/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Gdyni

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G.

przeciwko (...) z siedzibą w Ł.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powoda Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G. kwotę 8.551,19zł (osiem tysięcey pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 19/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21.08.2014r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanej (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powoda Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G. kwotę 2.717,00 zł ( dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 2.400,00 (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. pozwem z dnia 08 lutego 2016 roku złożonym w postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. kwoty 8551,19 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi za okres od dnia 21 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty, a także kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powód wskazywał, że pozwana (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. zawarła z powodem umowę ubezpieczenia na okres od dnia 01 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku, potwierdzoną polisą o numerze (...) zobowiązując się do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez pozwanego powodowi w zamian za opłacaną składkę.

Pozwana (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. złożyła odpowiedź na pozew i podnosząc zarzut , że brak przedmiotu ubezpieczenia w zawartej miedzy stronami umowie ubezpieczenia będącej podstawą powództwa. Jednocześnie pozwana przyznała, iż zawarła z powodem przedmiotową umowę ubezpieczenia, jednakże, umową tą nie jest objęty przedmiot w postaci sieci wodociągowej i instalacji wodnych poza budynkami, drogi, chodniki i zalania, poszukiwania miejsca awarii . Nadto wskazała, iż odmówiła wypłaty odszkodowania .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. i Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. zawarli umowę ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku, zaś jej integralną częścią były m. in. ogólne warunki ubezpieczenia - Pakiet dla spółdzielni Mieszkaniowych.

Umowa została potwierdzona polisą o numerze (...).

Zgodnie z umową składka ubezpieczeniowa wynosiła 1 1350 złotych i była opłacana w dwóch ratach: I- w wysokości 5675 zł do 15.10.2013r i II-m w wysokości 5675 zł do dnia 15.4.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. uiściła obie składki ubezpieczeniowe.

Przedmiotem ubezpieczenia były budynki - wg wykazu mienia, budowle, maszyny urządzenia, wyposażenie wraz z niskocennymi składnikami majątku i sprzętem elektronicznym, mienie osób trzecich, środki obrotowe, gotówka w kasie

niesporne; polisa - k. 13-15 akt; wykaz mienia do polisy (...). - k. 16 akt, ogólne warunki umów k. 55-59

W dniu 27.12.2013r nastąpiła awaria w postaci przecieku wody z powodu pęknięcia złącza ZW należącego do Spółdzielni do domu jednorodzinnego nr 6 przy ul. (...) ,co spowodowało pochylenie schodów wejścia do domu przy ul. (...) powodując zablokowanie drzwi wejściowych i odspojenie od ściany budynku murów bocznych schodów oraz zapadlisko w jezdni ulicy (...) na długości domów jednorodzinnych nr 6 i 4.

Ok. godz. 11,30 wpłynęło do Spółdzielni (...) w G. zgłoszenie o awarii od pana P. D. , właściciela domu jednorodzinnego nr 3 przy ul. (...) w G.. On też zawiadomił pogotowie (...), które zakręciło zasuwę na przyłączu ZW do domu jednorodzinnego nr 3 i odesłało do właściciela sieci- Spółdzielni (...) w G. celem naprawy awarii, wystawiając fakturę na kwotę 281, 67 zł spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. w dniu 8.1.2014r za tę usługę.

Między godz. 13-14 tego dnia została przeprowadzona wizja lokalna odcinka ul. (...) od nr 3 do 9 przez zastępcę Prezesa Spółdzielni P. w G. inż. K., podczas której stwierdzono :

a/ w domu jednorodzinnym nr 3:

- w piwnicy z piecem gazowym przeciek z zewnątrz domu po wprowadzonej rurze przyłącza ZW oraz pod zabudową na podłogę do odpływu kanalizacji sanitarnej;

- pomieszczenie kotłowni wraz z pomieszczeniem gospodarczym i magazynem opału -przecieki przez ścianę oraz prze posadzkę/wylewkę/;

b/ przed domem jednorodzinnym nr 3 :

- zapadnięte schody wejściowe do domu od strony ulicy-chodnika, co spowodowało pochylenie podestu przy drzwiach,

- zapadnięte w części od ulicy - chodnika murki oporowe schodów, co spowodowało odspojenie części górnej murków od ściany domu i zablokowanie drzwi wejściowych do domu mi pęknięcia elewacji

c/ chodnik przed schodami do domu nr 3 zapadnięty na długości ok. 1 m ,

d/ jezdnia na długości domów nr 3 i 6 zapadnięta tworząc koleiny przy krawężnikach.

Ok. godz. 15 okazało się, że (...) nie usunie tej awarii, wobec czego Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) zwróciła się do firmy (...), która też odmówiła. Dopiero firma (...), ok. godz. 16 zgodziła się na naprawienie awarii, dokonała oględzin i ok. godz. 17.00 rozpoczęła prace związane z odkryciem wodociągu o średnicy 150 mm przy zasuwie przyłącza ZW do domu jednorodzinnego nr 6 i schodach do domu nr 3 . Prace przerwano ok. 21.00, ponieważ nie wykryto uszkodzenia. Prace wznowiono 28.12.2013r ok. godz. 8.00 i znaleziono uszkodzenie przyłącza ZW do domu jednorodzinnego nr 6 pod jezdnią o średnicy 40 mm; do godz. 15.00 usunięto awarię.

Za wykonaną pracę firma (...) wystawiła 31.12.2013r fakturę na kwotę 7152, 45 zł na podstawie zlecenia z 27.12.2013r . W dniu 28.12.2013r kupiono tez złączkę zacisk za kwotę 117, 07 zł.

Inspektor nadzoru D. K., opracowała dla Spółdzielni opinię dotyczącą przyczyn i skutków w/w awarii z wykazaniem szkód , jakie poczyniła awaria.

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. pismem z dnia 30 grudnia 2013 roku zgłaszając szkodę , poinformowała (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł., iż w dniu 27.12.2013r miała miejsce awaria w postaci przecieku wody z powodu pęknięcia złącza ZW należącego do Spółdzielni do domu jednorodzinnego nr 6 przy ul. (...) ,co spowodowało pochylenie schodów wejścia do domu przy ul. (...) powodując zablokowanie drzwi wejściowych i odspojenie od ściany budynku murów bocznych schodów oraz zapadlisko w jezdni ulicy (...) na długości domów jednorodzinnych nr 6 i 4 wskazując, iż awaria została usunięta do dnia 30.12.2013r .

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. odmówiła wypłaty odszkodowania decyzją w dniu 21.8.2014r z powodu tego, że szkoda nastąpiła w majątku, który nie został zgłoszony do ubezpieczenia, w szczególności powołując się na ogólne warunki umów par. 4 pkt 1 i 2 uznając, że siec wodociągowa, która uległą awarii, nie została zgłoszona do ubezpieczenia.

Dnia 15.4.2014r Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. zleciła A. D. w B. odtworzenie jezdni i chodnika po awarii w dniu 27.12.2013r za wynagrodzeniem w kwocie 1168 zł z terminem zakończenia prac do 30.4.2014r. A. D. wykonał zleconą prace w terminie, wystawił rachunek i otrzymał wynagrodzenie.

zgłoszenie szkody k. 16 akt; protokół z usuwania awarii - k. 17-18 akt; opinia inspektora nadzoru- k. 19, akt, ponaglenie - k. 20-21 akt, decyzja z dnia 21.8.2014r - k. 22 akt; decyzja z dnia 30.10.2014r k.23 akt; podtrzymanie decyzji k,24 akt; pismo o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia szkody k. 25 akt; faktura z dnia 28.12.2013r k. 26 akt; umowa o dzieło z dnia 15.4.2014r k. 27-akt; rachunek z dnia 30.4.2014r k 28, dowód wpłaty k. 29 akt; zlecenie z dnia 27.12. (...) k 30 akt; zestawienie prac firmy (...) k. 31akt; faktura z dnia 31.12.2013r k 32 akt; faktura z dnia 8.1.2014r (...) k. 33 akt;

Awaria miała miejsce w okresie między Bożym Narodzeniem a S. 2013r w piątek. Sobota to 28.12.2013r, niedziela to 29.12.2013r, poniedziałek to 30.12.2013r, wtorek to 31.12.2013r.

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny będący podstawą rozstrzygnięcia niniejszej sprawy Sąd ustalił na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci dokumentów, wskazując, iż dokumenty przedłożone przez strony Sąd uznał za w pełni wiarygodne i nie budzące wątpliwości co do ich autentyczności, tym bardziej, że nie były one kwestionowane przez żadną ze stron postępowania, zaś twierdzenia pozwanej - za wiarygodne w zakresie, w jakim znajdują potwierdzenie w pozostałym materialne dowodowym.

Powyższy stan faktyczny był zasadniczo niesporny między stronami, istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy łącząca strony umowa ubezpieczenia obejmowała budowle w postaci wodociągu poza budynkiem w oparciu o obowiązujące zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia stanowiących integralną część umowy. Ponadto pozwany zarzucał, że ilość godzin poświęcona na usunięcie awarii została zawyżona, wobec czego wniósł o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa i remontów sieci wodociągowych na okoliczność czasu niezbędnego do usunięcia skutków tej awarii z wyodrębnieniem czasu potrzebnego do odnalezienia miejsca awarii. Poza tym pozwana zarzuciła, ze powód nie umożliwił pozwanej oględzin miejsca awarii oraz zakresu szkody, co stanowi też odmowe wypłaty odszkodowania.

W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności rozważenia wymagała kwestia oceny, czy sieć wodociągowa poza budynkami była przedmiotem ubezpieczenia objętym polisą nr (...), zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Po pierwsze, w treści polisy wymienia się pojęcie budowli. W par. 4 pkt 4 owu także wymienia się i definiuje pojęcie budowli dla potrzeb ubezpieczenia mienia spółdzielni. Wskazano tam, że budowla , to trwale związany z gruntem obiekt budowlany nie będący budynkiem ani obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczną i użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami , jak : wolno stojące maszty antenowe, urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, instalacje przemysłowe wolno stojące, lub urządzenia techniczne wraz z częściami budowlanymi, przydomowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, fundamenty, pod maszyny i urządzenia;

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane pod pojęciem budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; definicja budowli zbudowana została na podstawie dwóch zaprzeczeń oraz przykładowego, a więc otwartego, wyliczenia obiektów stanowiących budowle. Oznacza to, że obiekt, mimo że nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury, może stanowić budowlę, a tym samym zostać zakwalifikowany jako obiekt budowlany. Zawarte w komentowanym przepisie wyliczenie wyznacza zakres znaczeniowy definiowanego pojęcia. Dlatego w przypadkach nastręczających trudności przy zakwalifikowaniu wytworu ludzkiej działalności oceny należy dokonać także na podstawie ustaleń, czy dany obiekt ma cechy wspólne z wymienionymi w przepisie przykładami, czy jest do nich podobny. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 stycznia 2010 r., II OSK 186/09, LEX nr 597412, stwierdził, że budowlą jest każdy inny obiekt, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury, ale który jest podobny do wymienionych w art. 3 pkt 3 wytworów ludzkiej działalności. Np. sieci uzbrojenia terenu są budowlą i tego charakteru nie pozbawia ich okoliczność, że sieć taka jest realizowana na kilku działkach traktowanych jako jedna nieruchomość. O przypisaniu danej inwestycji do budowli decyduje jej charakter, a nie miejsce (wyrok NSA z dnia 15 lutego 2012 r., II OSK (...), LEX nr 1145578). W wyroku z dnia 28 kwietnia 2006 r., II OSK 777/05, LEX nr 211843, NSA stwierdził, że zgodnie z wykładnią art. 3 pkt 3 każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury jest budowlą, a użyty tam zaimek "jak:" świadczy o tym, że jest to przykładowe wyliczenie różnych budowli i nie jest to katalog zamknięty.

W niniejszej sprawie pozwana (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wskazywała, iż wodociąg nie należy do budowli w rozumieniu wskazanym w par. 4.4 owu. W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę aprobatę dla przedstawionego wyżej stanowisko doktryny i judykatury, w okolicznościach niniejszej sprawy sieć wodociągowa stanowiąca połączenie umożliwiające korzystanie z instalacji wodnej budynkom, która znajduje się poza budynkiem, jest budowlą w rozumieniu zarówno prawa budowlanego, jak i zapisu w owu pozwanego . Wymienienie pojęcia budowli w polisie , zdaniem Sądu przesądza o objęciu tych obiektów w/w polisą, a rodzaj budowli mieści się w granicach wskazanych w cytowanych przepisach prawa budowlanego. Tak więc, ta awaria była objęta , zdaniem Sądu , polisą nr (...).

W ocenie Sądu rozpoznającego sprawę, w okolicznościach tej sprawy , zgodnie z treścią polisy oraz par 16 owu awaria sieci wodociągowej dotyczy też awarii odcinka położonego poza budynkiem.

Mając powyższe rozważania na względzie, w ocenie Sądu okoliczności przedmiotowej sprawy nie pozwalają na przyjęcie, iż pozwana nie objęła ubezpieczenie tej sieci, która uległa awarii.

Niewątpliwie normatywną podstawę odpowiedzialności pozwanej stanowią przepisy art. 805 k.c. wraz z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą nr (...) oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Stosownie do punktu 3 par 67 owu, wysokość szkody ustala się na podstawie faktycznego rozmiaru szkody oraz kosztów koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego istniejącego przed zdarzeniem powodującym szkodę, bez unowocześniania i przebudowy przedmiotu ubezpieczenia .

Wysokość szkody ustala się na podstawie par 68 pkt 1a jako wartość nowej lub księgowej brutto: koszt odbudowy lub remontu uszkodzonego obiektu z zachowaniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów, rodzaju zastosowanych materiałów, i wyposażenia potwierdzonej kosztorysem przedłożonym przez ubezpieczającego wykonanym zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia cen stosowanych w budownictwie, albo rzeczywistej - pomniejszonej o faktyczny stopień zużycia uszkodzonych elementów .

Treść wskazanych powyżej postanowień, w ocenie Sądu, odnosi się do sytuacji zaistniałej w niniejszej sprawie. Pozwany kwestionując wysokość poniesionych kosztów , zarzucał tylko nadmierną ilość godzin poświęconych na odnalezienie miejsca awarii, nie wskazał konkretnie jednak, dlaczego czyni taki zarzut, dlatego Sąd uznał, że przedstawione dowody na potwierdzenie przebiegu zdarzeń przez powoda wobec negacji tylko słownej pozwanego ,są wystarczające do wyjaśnienia sprawy ,a powoływanie biegłego w tej sprawie przedłużyłoby tylko postepowanie i naraziło na dodatkowe niepotrzebne koszty w tej sprawie, dlatego oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność czasu niezbędnego do odnalezienia i usunięcia awarii. Istotnym jest fakt, że awaria miała miejsce miedzy Bożym Narodzeniem a S. , a wiec w okresie , kiedy trudno szybko znaleźć potrzebnych fachowców i skutkowała odcięciem domów jednorodzinnych osób fizycznych od wody i utrudnieniem w dostępie do nich , tak więc usuniecie jej w 24 h było działaniem adekwatnych do rozmiarów awarii i oczekiwań poszkodowanych. Nie można na pewno stwierdzić, że było to działanie powolne i pochłaniające koszty większe, niż potrzebne do przywrócenia stanu sprzed awarii.

Oceniając całokształt okoliczności niniejszej sprawy wskazać należy, iż w ocenie Sądu nie ma wątpliwości, iż zachowanie się powoda, który natychmiast przystąpił od usuwania awarii i udokumentował swoje działanie i wydatki z tym związane , nie może być poczytane za niedopełnienie warunków ubezpieczenia i skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Ponadto powód wykonał natychmiast tylko to , co było niezbędne do zapewnienia dopływu wody mieszkańcom, zaś resztę, czyli przywrócenie jezdni i chodnika zrobił potem, korzystając z usług firm, które znał i wcześniej z nimi współpracował, co wyraźnie zaznaczono na rozprawie w dniu 27.4.2016r.

W ocenie Sądu, powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości, stąd też na podstawie art. 805 k.c. w zw. z art. 481 k.c. w zw. z art. 482 k.c. Sąd w punkcie I wyroku zasądził od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda Spółdzielni Mieszkaniowej (...) kwotę 8 551,19 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 21 .8. 2014 roku do dnia zapłaty.

O kosztach procesu w puncie II sentencji wyroku, Sąd rozstrzygnął zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 490) obciążając tymi kosztami pozwaną i uznając, iż stronie powodowej reprezentowanej w niniejszej sprawie przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego należy się kwota 2717 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, na co składa się kwota: 300 złotych tytułem zwrotu opłaty sądowej, 2400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 17 złotych tytułem zwrotu uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

ZARZĄDZENIE

1. Odnotować w kontrolce uzasadnień,

2. Odpis uzasadnienia wraz z odpisem wyroku doręczyć wnioskodawcy,

3. Przedłożyć z wpływem lub za 21 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: