Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 312/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-05-25

Sygn. akt: I 1 C 312/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Jędrzejewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Maja Żyrek

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. w Gdyni na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G.

przeciwko J. D.

o zapłatę

I.  Oddalić powództwo.

II.  Kosztami procesu obciążyć powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. wniosła o zasądzenie od pozwanej J. D. 406,82 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że pozwana była członkiem powodowej spółdzielni i właścicielem lokalu położonego w G. przy ul. (...) który zbyła w dniu 28 września 2009 r. W okresie objętym sporem tj. od 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. pozwana wnosiła wpłaty za korzystanie z lokalu w sposób nieregularny i w dowolnych kwotach. Na dzień 28 września 2009 r. zadłużenie pozwanej stanowiło kwotę 306,42 zł nadto powódka domaga się dodatkowo kwoty 100,40 zł tytułem odsetek ustawowych.

Wydany został przez Sąd Rejonowy w Gdyni w dniu 28 września 2010 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który został uznany za doręczony i nadana mu została klauzula wykonalności.

W dniu 29 lutego 2016 r. po wszczęciu egzekucji przez wierzyciela pozwana złożyła sprzeciw, który w związku z uchyleniem zarządzenia o prawomocności i doręczeniu zastępczym został uznany za złożony w terminie. W sprzeciwie pozwana wniosła o oddalenie powództwa zaprzeczając istnieniu powództwa i podnosząc zarzut przedawnienie. Pozwana wskazała, iż nie wie z jakiego tytułu jest to roszczenie pozwana wnosząc o oddalenie powództwa w całości i zaprzeczając by zalegała ze spłata czynszu.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. powódka podtrzymała swoje stanowisko i wskazała, iż zarzut przedawnienie roszczenia jest nietrafny, gdyż żądanie dotyczyło należności za okres od 1 października 2008 r. a te należności jako należności okresowe przedawniają się po 3 latach.

Pozwana w piśmie z dnia 5 maja 2016 r. zaprzeczyła istnieniu przedmiotowej wierzytelności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana J. D. była członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. i zajmowała lokal mieszkalny w G. nr 23 przy ul. (...). W dniu 28 wrzesnia 2009 r. zbyła przedmiotowy lokal mieszkalny.

Okoliczność bezsporna

Sąd zważył co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż istotą rozstrzygnięcia sprawy cywilnej jest ustalenie stanu faktycznego i następnie dokonanie subsumcji tego stanu faktycznego na stan prawny. W niniejszej sprawie poza ustalenie, iż strony łączy stosunek członkowska w spółdzielni mieszkaniowej Sąd nie otrzymał od strony powodowej przekonujących dowodów świadczących o istnieniu zobowiązania, jego wysokości i wymagalności. Jedynym dowodem przedstawionym przez powoda były wydruk z programu Czynsze zawierający kartotekę finansową pozwanej oraz rozliczenie zadłużenia sporządzone przez Kierownika D. (...) i Windykacji. W ocenie Sądu te dokumenty prywatne stanowią jedynie pewne oświadczenia strony powodowej, stanowiące wyliczenie należności jednakże nie przesądzające o jego zasadności. Strona powodowa nie wskazała jakie były podstawy do naliczenia czynszu w danej wysokości, jakie składniki na ten czynsz się składały, jakie czynności wpływały na jego wysokość, w jaki sposób dokonano ich kalkulacji. Stanowiły one wystarczającą podstawę uprawdopodobniajacą roszczenie w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, lecz wobec zakwestionowania tych twierdzeń przez stronę pozwaną stanowił faktycznie twierdzenie strony powodowej.

Powoduje to, iż w ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie .

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa. W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty kwoty 406,82 zł powinien wykazać zasadność wysokości tej kwoty oraz daty wymagalności poszczególnych kwot składających się na tą kwotę, pozwanego zaś obciążał dowód wykazania okoliczności niweczących prawo powoda.

W ocenie Sądu powód nie sprostał wymogowi wykazania zasadności roszczenia.

Strona powodowa w odpowiedzi na sprzeciw pozwanej, która zakwestionowała twierdzenia strony powodowej nie zaoferowała żadnych nowych dowodów opierając się jedynie na załączonych do pozwu..

Rozliczenie dołączone przez stronę powodową do pozwu nie wskazuje skąd taka a nie inna wysokość czynszu, co składa się na ten czynsz, jak jest wysokość poszczególnych składników tego czynszu, jak zostały wyliczone odsetki za opóźnienie. Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest instytucją, która korzysta z uprzywilejowania w zakresie dowodzenia lub korzysta z domniemań faktycznych lub prawnych wiec na niej jak na innych uczestnikach obrotu prawnego spoczywa obowiązek wykazania prawdziwości swoich roszczeń.

Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Wobec uznania, że strona powodowa nie przedstawiła dowodów świadczących o zasadności powództwa, Sąd w pkt I wyroku oddalił powództwo.

O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Z uwagi na to, że stroną przegrywającą niniejsze postępowanie była powódka, Sąd obciążył ja kosztami procesu.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  akta przedłożyć do międzyinstancji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: