Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 287/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2017-09-08

Sygn. akt: I1 C 287/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I1 Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: protokolant Aleksandra Miksza

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w K.

przeciwko A. C.

o zapłatę

I Oddala powództwo w całości;

II Kosztami postępowania w kwocie 167,00 złotych, w tym 120,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

UZASADNIENIE

Powód H. (...) z siedzibą w K. domagał się zasądzenia od pozwanego A. C. kwoty 256, 21 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

(pozew – k. 2-4v)

Powód wskazał, że na podstawie umowy cesji z dnia 21.10.2014r przejął od (...) SA w W. prawa do wierzytelności wobec pozwanej z tytułu umowy o abonament. Nadto powód wyjaśnił, że dochodzi od pozwanej zapłaty kwoty 251, 21 zł wraz z ustawowymi odsetkami zgodnie z załączonymi dokumentami: dokumentów księgowych z 4.11.2010r i 4.12.2010r, zawiadomienia o zmianie wierzyciela. Na żądaną kwotę składają się: kapitał – 2754,90 zł, odsetki umowne banku – 4422,37 zł , koszt dochodzenia zaległości – 256,01 zł

(pozew - k.3-4v,)

W odpowiedzi na pozew, pozwany A. C. wniósł o oddalenie powództwa ze względu na :

- przedawnienie roszczenia,

- brak legitymacji czynnej powoda,

-brak udowodnienia istnienia i źródła roszczenia,

- niedoręczenia wezwania do zapłaty,

- brak należytej staranności w ustaleniu aktualnego adresu pozwanego,

- zamierzone i celowe wprowadzenie w błąd Sądu co do doręczenia pozwanemu wymaganej korespondencji, i wiarygodności dowodów.

Powód , pismem z dnia 20.6.2017r cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia.

( pismo procesowe powoda k. 71)

Pozwany nie wyraził zgody na w/w cofniecie pozwu

( pismo pozwanego, k. 76-76v)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pomiędzy (...) (...) spółką zoo w W. a A. C. zawarta została umowa o usługi telekomunikacyjne , na podstawie której wystawiono 2 faktury :z dnia 4.12.2010r i 4.11.2010r wymagalne odpowiednio od 19.11.2010r i 21.12.2010r oraz notę odsetkową na kwotę 0,76 zł z dnia4.12.2010r płatną do dnia 20.12.2010r, więc wymagalna od 21.12.2010r

okoliczność bezsporna, nadto faktury, k. 9,11, nota , k. 10

H. (...) z siedzibą w K. sporządził w dniu 27.10.2014 r i 24.6.2015r zawiadomienie o zmianie wierzyciela w związku z przelewem wierzytelności od (...) SA w W., w treści którego wskazał na wierzytelność przysługującą w stosunku do A. C. w kwocie odpowiednio :233, 42 zł i 242, 76 zł .

okoliczność bezsporna, a nadto zawiadomienie – k. 5-6, 8.

H. (...) z siedzibą we W. wystawił przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty 233, 42 zł , brak dowodu doręczenia go A. C.

okoliczność bezsporna, a nadto wezwanie, k. 7

H. (...) z siedzibą we W. nie przedłożył dokumentów w postaci : umowy cesji wierzytelności , na podstawie której , to on nabył w/w wierzytelność wobec pozwanego, a tylko umowę z E- Kancelarią Grupą (...) SA we W., umowy o usługi telekomunikacyjne, wypowiedzenia w/w umowy , nie przedłożył też żadnych dowodów na okoliczność, że A. C. zalega z zapłatą kwoty 256, 21 zł, co się skalda na w/w kwotę , ani wyciągu z ksiąg bankowych.

okoliczność niesporna, umowa cesji z dnia 21.10.2014r

Sąd zważył, co następuje:

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa.

W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty wskazanej w pozwie kwoty i będąc reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika powinien był wykazać zasadność obciążenia pozwanego żądaną kwotą, charakter umowy jaka łączyła strony oraz jakie świadczenia w ramach tej umowy powinien pozwany ponosić na rzecz poprzednika prawnego powoda. Zdaniem Sądu to powód jako profesjonalista, od którego wymaga się staranności w wyższym stopniu, powinien ponosić wszelkie konsekwencje związane ze swoją niedokładnością, zaniedbaniem i niekonsekwencją. Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie powinien w zasadzie dowieść powód. Nawet brak zajęcia stanowiska przez pozwanego nie zwalnia powoda od wykazania sądowi, iż żądanie sformułowane w pozwie istnieje.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Należy wskazać, iż strona powodowa poza sformułowaniem żądania i przedłożeniem poświadczonego przez radcę prawnego dokumentu w postaci faktur i noty odsetkowej, zawiadomienia o zmianie wierzyciela, wezwania przedsądowego, umowy cesji dotyczącej innego podmiotu niż (...) (...) sp. zoo w W., nie załączyła do pozwu żadnych wiarygodnych dowodów, które mogłyby potwierdzić jej żądanie. Do pozwu dołączono też dokumenty związane z reprezentacją powoda. Jedynym dokumentem, który powód przedstawia jako mający udowodnić istnienie roszczenia jest dokument faktur i noty odsetkowej, dotyczący pozwanego i wezwania do zapłaty i zawiadomienia o cesji, z których wynikają różne kwoty. Powód nie przedstawił dokumentów wskazujących na istnienie stosunku zobowiązaniowego i zasadności żądania wskazanych kwot wobec pozwanego, ani na posiadanie legitymacji czynnej do dochodzenia w/w roszczenia od pozwanej/ por. art. 129.kpc:” § 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ma charakter dokumentu urzędowego.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wniosek strony albo z urzędu, zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.”

Art. 203 kpc stanowi, że:

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Wobec powyższego, skoro pozwany nie wyraził zgody na cofniecie powództwa bez zrzeczenia się roszczenia dokonane przez powoda, sprawę należy rozpoznawać dalej.

Przechodząc do zasadniczego zarzutu pozwanego jakoby doszło do przedawnienia dochodzonego w niniejszym postępowaniu roszczenia, należy wskazać, iż zarzut ten zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Przepis art. 120 k.c. stanowi, że bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że łącząca pozwanego i poprzednika prawnego powoda (będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą) umowa o usługi telekomunikacyjne jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, więc podlega okresowi 3 lat przedawnienia.

Jak wynika z akt sprawy powód złożył pozew w niniejszej sprawie w dniu 27 września 2016 r. Skoro zatem wymagalność niespłaconych kwot przypadała na dzień 21 grudnia 2010 r., 19.11.2010r, przedawnienie co do tych kwot nastąpiło z upływem lat 3, tj. najpóźniej z dniem 21 grudnia 2013 r i 19.111.2013r., już przed wniesieniem pozwu w niniejszej sprawie.

Powództwo jako nieudowodnione i przedawnione podlegało oddaleniu w całości.

O kosztach procesu w pkt II wyroku Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. Z uwagi na to, że stroną przegrywającą niniejsze postępowanie był powód i tylko on poniósł koszty procesu, Sąd obciążył go tymi kosztami, uznając je za uiszczone w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: