Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 118/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-06-17

Sygn. akt: I 1 C 118/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Bona

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Gdyni

sprawy z powództwa P. P.

przeciwko G. B.

o zapłatę

I Oddala powództwo w całości;

II Kosztami postępowania w kwocie 227,00 złotych, w tym 180,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego obciąża powoda i zasądza od powoda P. P. na rzecz pozwanego G. B. kwotę 197,00zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód L. P. wniósł pozew przeciwko G. B. domagając się od niego zapłaty kwoty 3227 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 11.12.2012 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż w dniu 25.5.1995r zmarła W. R. ,której spadkobiercami są m. in strony . W związku z tym, że po zmarłej został spadek w skład którego wchodziło spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz środki pieniężne w banku ,istniała potrzeba przeprowadzenia postepowania spadkowego , w tym działowego. Powód , przy użyciu własnych sił próbował wnieść sprawę do Sądu i w tym celu m. in. pozwany udzielił mu pełnomocnictwa. Ze względu jednak na fakt, że sprawa okazała się skomplikowana, a część rodziny skonfliktowana ze sobą, , powód, w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwa zlecił prowadzenie sprawy sądowej profesjonalnemu pełnomocnikowi radcy prawnemu W. L. (1). Wszystkie reprezentowane osoby, w tym pozwany, ustalili wtedy, że wynagrodzenie radcy prawnego zapłacą mu stosownie do wielkości udziałów w spadku. W dniu 9.1.2008r powód zawarł więc umowę o prowadzenie sprawy sądowej z W. L. (1) za wynagrodzeniem 28.800 zł za I instancję. Pozwany nie uregulował przypadającej n a niego części wynagrodzenia pełnomocnika. Powód wskazał, że pomniejszył należne spadkobiercom po sprzedaży spadkowego lokalu kwoty , za pisemna zgodą zainteresowanych. Pozwany nie uregulował przypadającej na niego części wynagrodzenia pełnomocnika. Pozwany wszczął przeciwko powodowi postepowanie egzekucyjne o różnicę między ceną sprzedaży a określoną w postanowieniu sądu o dziale spadku nie chcąc uwzględnić zgłoszenia potrącenia części należności pełnomocnika stosownego do udziału pozwanego w spadku tj. 2700 zł . Zdaniem powoda wszczęcie egzekucji skutkowało błędnym naliczeniem odsetek i kosztów i w efekcie powstaniem szkody po stronie powoda w wysokości 527 zł. Powód wskazał ,że na dochodzoną kwotę składają się: wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w wysokości 2700 zł ,strata w kwocie- 527 zł - łącznie - 3227 zł

(pozew k. 10-12).

Pismem z dnia 22.1.2013r powód ograniczył pozew do kwoty 1993, 94 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11.12.2012r do dnia zapłaty, wobec czego Sąd postanowieniem z dnia 18.2.2013r umorzył postepowanie w części.

( pismo procesowe, k.45,postanowienie, k.48)

Pozwany złożył odpowiedź na pozew, w której wniósł o oddalenie powództwa, zarzucając, że nie zawierał żądnej umowy z radca prawnym W. L. (1), a powód nie miał umocowania do zawierania takiej umowy w jego imieniu, zaprzeczył tez, aby doszło do jakiegokolwiek porozumienia miedzy nim, a powodem co do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, albowiem nie był zainteresowany ponoszeniem dodatkowych kosztów; pozwany zaznaczył tez, że w dniu 9.11.2008r cofnął pełnomocnictwo ; nigdy też pełnomocnik nie dokonał na jego rzecz żadnej czynności, a sprawa została zakończona w dniu 12.3.2011r. Pozwany podniósł ,że żądanie zwrotu kosztów egzekucyjnych jest bezzasadne, ponieważ, zgodnie z postanowieniem sądu winien zapłacić wskazaną tam kwotę w całości. Cena sprzedaży lokalu nie ma dla niego znaczenia. Skoro zatem powód nie wywiązał się z tego, egzekucja była zasadna

(odpowiedź na pozew k. 55-61).

W dniu 30.7.2013 r zmarł L. P. wobec tego Sąd, postanowieniem z dnia 27.8.2013r zawiesił postępowanie

( akt zgonu, k. 115,postanowienie k. 119)

Wobec faktu wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po L. P. w dniu 17.9.2013r i nadesłania go na żądanie tut. Sądu w dniu 13.1.2016r, Sąd postanowieniem z dnia 28.1.2016r podjął postepowanie i wezwał do udziału w sprawie spadkobiercę P. P. jako następcę prawnego powoda L. P.

(postanowienie k.150, 153)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Po zakończeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po W. R., L. P. dążył do podziału majątku spadkowego

( bezsporne)

W dniu 19.11.2007r pozwany udzielił L. P. pełnomocnictwa do reprezentowania go przed sądami w sprawie o dział spadku po W. R. , zastrzegając ustnie, aby ten prowadził sprawę sam, nie angażował profesjonalisty. Podobne pełnomocnictwa złożyli L. P. : M. K. (1), D. P., R. O. (1), J. G. (1) , I. K..

( dowód: pełnomocnictwo pozwanego k. 22, pełnomocnictwa k. 179-181,183-184 w aktach I C 79/15, zeznania świadków: W. L. k. 99, R. O. k. 99-101, J. G. k. 101-102, D. P. k. 102-104, M. K., 200-202, zeznania stron k. 202-205 na nośniku)

W dniu 9.1.2008r L. P. zawarł umowę z radcą prawnym W. L. (1), na mocy której zlecił mu zastępstwo procesowe w sprawie o dział spadku po W. R. za wynagrodzeniem w I instancji w kwocie 28800 zł. Udzielił również pełnomocnictwa temu radcy prawnemu, ale wyłącznie w swoim imieniu. Poinformował jednak, że działa także na podstawie pełnomocnictw innych uczestników postepowania , w tym m. in. pozwanego G. B., dlatego tez strony umowy ustaliły, że każdy z uczestników postepowania pokryje koszty postępowania proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spadku i w przypadku pozwanego była to kwota 2700 zł, z czego G. B. wpłacił w dniu 28.1.2008r na dobro kancelarii (...) kwotę 1350 zł jako zaliczkę na poczet prowadzonej sprawy sądowej

( dowód :umowa k. 24-25, pełnomocnictwo k. 23, dowód wpłaty k. 46, zeznania świadków: W. L. k. 99, R. O. k. 99-101, J. G. k. 101-102, D. P. k. 102-104, M. K., 200-202, zeznania stron k. 202-205 na nośniku, akta sprawy tut. Sądu IC 79/15)

L. P. reprezentowany przez radcę prawnego W. L. (1) złożył w dniu 4.1.2008r wniosek do Sądu Rejonowego w Gdańsku-Północ o dział spadku po W. R. . Uczestnicy tego postępowania, którzy udzielili pełnomocnictwa L. P. zostali wskazani jako reprezentowani przez L. P..

(dowód: wniosek k. 173 akt IC 79/15, pełnomocnictwo k.23)

W dniu 4.11.2008r , po pierwszej rozprawie w sprawie o dział spadku, G. B. cofnął pełnomocnictwo L. P. udzielone do prowadzenia tej sprawy. Podobnie postąpili też : D. P., M. K. (1), a później A. Ś.

( dowód :oświadczenie pozwanego k. 64, oświadczenia k.65,66, zeznania świadków: W. L. k. 99, R. O. k. 99-101, J. G. k. 101-102, D. P. k. 102-104, M. K., 200-202, zeznania stron k. 202-205 na nośniku, akta sprawy tut. Sądu IC 79/15

Pozwany G. B. nie kontaktował się z pełnomocnikiem ustanowionym przez L. P. w toku postępowania o dział spadku, nalegał, aby L. P. wycofał pełnomocnictwo udzielone W. L. (1)

( dowód : zeznania świadków: W. L. k. 99, R. O. k. 99-101, J. G. k. 101-102, D. P. k. 102-104, M. K., 200-202, zeznania stron k. 202-205 na nośniku, akta sprawy tut. Sądu IC 79/15)

L. P. uiścił całe wynagrodzenie należne W. L. (1), a pozostali mocodawcy rozliczyli się z nim, poza D. P. i pozwanym G. B.

( bezsporne, a nadto zeznania świadków: W. L. k. 99, R. O. k. 99-101, J. G. k. 101-102, D. P. k. 102-104, M. K., 200-202, zeznania stron k. 202-205 na nośniku, akta sprawy tut. Sądu IC 79/15 )

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dowodów z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, akt sprawy I C 79/15 zakończonej przed Sądem Rejonowym w Gdyni, których prawdziwość nie była kwestionowana przez żadną ze stron, a także w oparciu o zeznania stron i zeznania świadków : W. L. R. O., J. G. k., D. P. k., M. K..

Zeznania wszystkich świadków jako konsekwentne, logiczne i spójne z zeznaniami stron i dokumentami zgromadzonymi w sprawie, nie budzą wątpliwości Sądu co do swej wiarygodności, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary. Oceniając zeznania świadków Sąd miał na uwadze, iż upłynął dłuższy okres czasu od zdarzeń o których zeznawali w tej sprawie i podszedł z ostrożnością do składanych zeznań, jednakże zeznania ich są konsekwentne i logicznie ,potwierdzają się w dokumentach załączonych do akt, a zatem brak było jakichkolwiek podstaw do odmowy dania im wiary.

Również zeznania stron są w części istotnej dla rozstrzygnięcia w ocenie Sądu wiarygodne, gdyż są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zeznaniach świadków i aktach sprawy IC 79/15 , zatem brak podstaw do odmowy dania im wiary. Należy jednak zaznaczyć, że pozwany, ze względu na wiek i upływ czasu nie pamiętał niektórych szczegółów lub je mylił, jednak co do istoty zeznawał szczerze, choć nie był w stanie wyraźnie stwierdzić, do której sprawy udzielił pełnomocnictwa- spadkowej czy o dział, czy może do obu. Konsekwentnie jednak twierdził, ze był przeciwny zatrudnianiu pełnomocnika zawodowego, nie współpracował z nim , zaraz po pierwszej rozprawie wypowiedział mu pełnomocnictwo. Wyjaśnił też, że dokonał wpłaty 1350 zł wespół z L. P., jako zaliczki na poczet wynagrodzenia pełnomocnika, albowiem został poinformowany przez L. P., ze jak nie wpłaci, to nie będzie sprawy w sądzie. Porównując datę udzielenia pełnomocnictwa prze pozwanego z datą wpływu do sądu wniosku o dział spadku , wynika, że pełnomocnictwo zostało udzielone przez pozwanego do sprawy o dział spadku.

Pozostałe dokumenty złożone w sprawie nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż nie wnoszą do sprawy nowych istotnych okoliczności. Sad pominął dowód z zeznań świadka A. Ś. ze względu na jej stan zdrowia, zarówno stawiennictwo, jak i przesłuchanie jej byłoby nader utrudnione.

W niniejszej sprawie powód , potem jego następca prawny, domagał się zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika jakie poniósł L. P. w związku z zleceniem prowadzenia sprawy o dział spadku profesjonaliście, m in. w imieniu pozwanego oraz kosztów związanych z egzekucją i nieuwzględnieniem oświadczenia o potrąceniu.

Bezspornym w sprawie było, że pozwany udzielił L. P. pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawie o dział spadku po W. R. w listopadzie 2007r. Bezsporne było też to, że także M. K. (1), D. P., R. O. (1), J. G. (1) i I. K. także udzielili L. P. takiego pełnomocnictwa. Należy stwierdzić, że jest to niewystarczające, aby przyjąć, że pozwany godził się na zlecenie prowadzenia sprawy w jego imieniu profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 106 kc pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Jak wynika z zeznań pozwanego , oraz D. P., nie godzili się oni na zlecanie prowadzenia sprawy innej osobie, co zaznaczył pozwany ustnie L. P., udzielając mu pełnomocnictwa. Choć z treści art. 91 pkt 3 kpc wynika, że pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu, to jednak nie stanowi to podstawy do działania wbrew ustaleniom i uzgodnieniom stron. Biorąc pod uwagę sekwencje czynności podejmowanych potem przez pozwanego , mianowicie , cofnięcia pełnomocnictwa L. P., po tym, jak się dowiedział na pierwszej rozprawie, że taki pełnomocnik został ustanowiony. Ponadto pozwany we wniosku o dział spadku został określony jako reprezentowany przez L. P., a nie pełnomocnika zawodowego. Należy zaznaczyć, że fakt ustanowienia przez L. P. pełnomocnika - radcę prawnego-należy traktować jako ustanowienie go tylko w swoim imieniu, a nie w imieniu pozostałych ,od których L. P. miał pełnomocnictwo, w tym pozwanego. Wynika to z analizy treści wniosku o dział spadku i udzielonego pełnomocnictwa ora zeznań świadków . Należy przyjąć, że porozumienie wszystkich zainteresowanych działem spadku dotyczyło tylko sposobu dokonania tego działu, tj. przed sądem, a nie notariuszem, ale nie dotyczyło już dalszych działań przed sądem. Już na pierwszej rozprawie o dział spadku okazało się ,że nie ma zgodności miedzi uczestnikami co do tego jak dokonać tego działu. Tak wiec nie można uznać za wiarygodnej teorii, że osoby, które w listopadzie i grudniu 2007r udzieliły pełnomocnictwa L. P., uzgodniły wspólne stanowisko co do sposobu działu spadku. Nie pozwala na to postepowanie wobec siebie tych osób w toku sprawy o dział spadku. Takie sprzeczności interesów nie mogły powodować tego, że ten sam pełnomocnik reprezentuje osoby o odmiennej koncepcji dokonania działu np. pozwanego i L. P.. Pozwany nigdy nie kontaktował się z W. L. (1), w odróżnieniu od np. J. G. (1), R. O. (1) czy I. K., które kontaktowały się z nim i wyrażały zgodę na to, aby je reprezentował. Pozwany, jak tylko zorientował się, że w sprawie działa profesjonalista, cofnął pełnomocnictwo L. P.. Zdaniem Sądu, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie jest wystarczający, aby przyjąć, że G. B. został poinformowany prze L. P. o jego działaniu i akceptował je. Z tych względów powództwo podlegało oddaleniu. Udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia określonej sprawy nie oznacza bowiem uprawnienia do zawarcia umowy o zastępstwo procesowe. W tym stanie sprawy, nie ulega wątpliwości, że oświadczenie o potrąceniu nawet kwoty 1993, 94 zł nie mogło odnieść skutku, a tym samym brak jest podstaw do zwrotu kosztów egzekucji. Pozwany podkreślał w swoich zeznaniach ,że wpłacił 1350 zł zaliczki, bo myślał, że od tego zależy złożenie wniosku o dział spadku, a nie , że jest to wynagrodzenie prawnika.

Podsumowując powyższe rozważania, Sąd na mocy art. 106k.c.oddalił powództwo jako nieudowodnione.

Konsekwencją przegrania sprawy przez powoda jest obciążenie go kosztami tego postepowania zgodnie z treści art. 98 kpc w wz. z art. 108 kpc . Na ustaloną kwotę kosztów postępowania składają się kwota 100 zł opłaty od pozwu, kwota 17 zł opłaty od pełnomocnictwa, kwota 180 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika powoda radcy prawnego zgodnie z § 2 ust. 1 oraz § 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490). Należało więc zasądzić od powoda na rzecz pozwanego zwrot kwoty 197 zł , poniesionych przez pozwanego kosztów zastępstwa procesowego.

ZARZĄDZENIE

1. odnotować w kontrolce "uz",

2. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy ,

3. akta z wpływem lub za 20 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: