Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Nc 13077/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2017-10-04

Sygn. akt I 1 Nc 13077/16

POSTANOWIENIE

Dnia 4 października 2017 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku w Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym:

N. L.

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G.

przeciwko pozwanym B. S. oraz A. S.

o zapłatę

postanawia:

1.  uchylić nakaz zapłaty wydany w dniu 23 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I 1 Nc 13077/16;

2.  umorzyć postępowanie;

3.  zasądzić od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) tytułem uiszczonej opłaty sądowej od pozwu oraz 917 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

ref. sąd. N. L.

UZASADNIENIE

W piśmie procesowym z dnia 1 lutego 2017 r. złożonym po doręczeniu stronom odpisów nakazu zapłaty oraz odpisu pozwu, powód złożył oświadczenie o cofnięciu pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia. Jednocześnie powód wskazał, że wpłaty pozwanych nastąpiły już po wniesieniu powództwa. W związku z powyższym powód zażądał zasądzenia od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Zgodnie z przepisem art. 332 § 2 k.p.c., w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego bez takiego zrzeczenia, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy. Przepis ten stosuje się również odpowiednio do nakazu zapłaty (art. 353 2 k.p.c.).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się także koszty tego zastępstwa procesowego. W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r., I ACz 6/03, OSA 2003 nr 9, poz. 40). Jeżeli pozwany pomimo wcześniejszych wezwań go do spełnienia świadczenia, spełnia je dopiero po wytoczeniu powództwa, to uznać należy, że dał on w ten sposób powód do wytoczenia sprawy i powinien ponieść jej koszty, także w przypadku umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu. W takim układzie, to pozwanego należy uznać za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu przepisów o kosztach procesu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., II CZ 208/11, Legalis nr 491861).

Mając to na uwadze, w związku z wskazaniem przez pełnomocnika powoda, iż spełnienie świadczenia przez pozwanych nastąpiło po wniesieniu pozwu, na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., orzeczono jak w punkcie 2. sentencji postanowienia. Do kosztów postępowania zaliczono opłatę sądową w pełnej wysokości, albowiem na tym etapie postępowania zwrot opłaty uiszczonej od pozwu w świetle art. 79 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych nie jest możliwy.

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.

ref. sąd. N. L.

Sygn. akt I 1 Nc 13077/16

POSTANOWIENIE

Dnia 4 października 2017 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku w Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym:

N. L.

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G.

przeciwko pozwanym B. S. oraz A. S.

o zapłatę

postanawia:

4.  uchylić nakaz zapłaty wydany w dniu 23 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I 1 Nc 13077/16;

5.  umorzyć postępowanie;

6.  zasądzić od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonej opłaty sądowej od pozwu oraz 917 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

ref. sąd. N. L.

UZASADNIENIE

W piśmie procesowym z dnia 1 lutego 2017 r. złożonym po doręczeniu stronom odpisów nakazu zapłaty oraz odpisu pozwu, powód złożył oświadczenie o cofnięciu pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia. Jednocześnie powód wskazał, że wpłaty pozwanych nastąpiły już po wniesieniu powództwa. W związku z powyższym powód zażądał zasądzenia od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Zgodnie z przepisem art. 332 § 2 k.p.c., w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego bez takiego zrzeczenia, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy. Przepis ten stosuje się również odpowiednio do nakazu zapłaty (art. 353 2 k.p.c.).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się także koszty tego zastępstwa procesowego. W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r., I ACz 6/03, OSA 2003 nr 9, poz. 40). Jeżeli pozwany pomimo wcześniejszych wezwań go do spełnienia świadczenia, spełnia je dopiero po wytoczeniu powództwa, to uznać należy, że dał on w ten sposób powód do wytoczenia sprawy i powinien ponieść jej koszty, także w przypadku umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu. W takim układzie, to pozwanego należy uznać za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu przepisów o kosztach procesu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., II CZ 208/11, Legalis nr 491861).

Mając to na uwadze, w związku z wskazaniem przez pełnomocnika powoda, iż spełnienie świadczenia przez pozwanych nastąpiło po wniesieniu pozwu, na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., orzeczono jak w punkcie 2. sentencji postanowienia. Do kosztów postępowania zaliczono opłatę sądową w pełnej wysokości, albowiem na tym etapie postępowania zwrot opłaty uiszczonej od pozwu w świetle art. 79 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych nie jest możliwy.

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.

ref. sąd. N. L.

Sygn. akt I 1 Nc 13077/16

ZARZĄDZENIE

Dnia 4 października 2017 r.

1.  Odnotować w Repertorium Nc;

2.  odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powoda, zaś pozwanym z pouczeniem o skardze i odpisem pisma powoda z dnia 1/02/17 r.;

3.  akta przedłożyć z wpływem lub za 15 dni z z.p.o.

ref. sąd. N. L.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Franków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: