Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Nc 13076/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2017-09-18

Sygn. akt I 1 Nc 13076/16

POSTANOWIENIE

Dnia 18 września 2017 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku
w I Wydziale Cywilnym w Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym: K. P.

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G.

przeciwko B. S. i A. S.

o zapłatę

postanawia

1.  uchylić nakaz zapłaty z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I 1 Nc 13076/16 w całości;

2.  umorzyć postępowanie;

3.  zasądzić od pozwanych B. S. i A. S. solidarnie na rzecz powoda (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G. kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 1.817,00 zł (słownie: tysiąc osiemset siedemnaście złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

referendarz sądowy K. P.

UZASADNIENIE

W piśmie procesowym z dnia 26 stycznia 2017 r., złożonym po doręczeniu pozwanym odpisu pozwu, powód złożył oświadczenie o cofnięciu pozwu w całości ze zrzeczeniem się roszczenia. Powód wskazał, iż w okresie od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. pozwani uregulowali dochodzoną w przedmiotowym postępowaniu należność w całości. Jednocześnie powód podtrzymał wniosek o zasądzenie kosztów postępowania.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. – Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Zgodnie z przepisem art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem pozwu połączone jest zrzeczenie się roszczenia, aż do wydania wyroku. W myśl § 4 w/w artykułu – Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Przepis art. 355 § 1 k.p.c. nakazuje więc umorzenie postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew.

Uznając cofnięcie pozwu za dopuszczalne w świetle art. 203 § 4 k.p.c., zasadne było uchylenie nakazu zapłaty wydanego w przedmiotowej sprawie w całości, a także umorzenie postępowania w całości, o czym orzeczono w pkt 1 i 2 sentencji.

O kosztach procesu referendarz orzekł na podstawie zasady odpowiedzialności za wynik procesu wyrażonej w art. 98 k.p.c., uznając pozwanych za stronę przegrywającą spór. Pozwanych należy uznać za stronę przegrywającą sprawę, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r. IV CZ 8/13). O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie przepisów § 2 pkt 4) w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.).

referendarz sądowy K. P.

Sygn. akt I 1 Nc 13076/16

G., dn. 18 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  W systemie SAWA usunąć dane pełnomocnika powoda;

3.  Odpis postanowienia doręczyć:

- powodowi z pouczeniem o skardze,

- pozwanym (każdemu z osobna) – z odpisem pisma powoda z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz pouczeniem o skardze,

4.  Akta przedłożyć z wpływem lub za 14 dni z z.p.o.

referendarz sądowy K. P.

Sygn. akt I 1 Nc 13076/16

POSTANOWIENIE

Dnia 18 września 2017 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku
w I Wydziale Cywilnym w Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym: K. P.

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G.

przeciwko B. S. i A. S.

o zapłatę

postanawia

1.  uchylić nakaz zapłaty z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I 1 Nc 13076/16 w całości;

2.  umorzyć postępowanie;

3.  zasądzić od pozwanych B. S. i A. S. solidarnie na rzecz powoda (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G. kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 1.817,00 zł (słownie: tysiąc osiemset siedemnaście złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na oryginale właściwy podpis

UZASADNIENIE

W piśmie procesowym z dnia 26 stycznia 2017 r., złożonym po doręczeniu pozwanym odpisu pozwu, powód złożył oświadczenie o cofnięciu pozwu w całości ze zrzeczeniem się roszczenia. Powód wskazał, iż w okresie od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. pozwani uregulowali dochodzoną w przedmiotowym postępowaniu należność w całości. Jednocześnie powód podtrzymał wniosek o zasądzenie kosztów postępowania.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. – Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Zgodnie z przepisem art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem pozwu połączone jest zrzeczenie się roszczenia, aż do wydania wyroku. W myśl § 4 w/w artykułu – Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Przepis art. 355 § 1 k.p.c. nakazuje więc umorzenie postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew.

Uznając cofnięcie pozwu za dopuszczalne w świetle art. 203 § 4 k.p.c., zasadne było uchylenie nakazu zapłaty wydanego w przedmiotowej sprawie w całości, a także umorzenie postępowania w całości, o czym orzeczono w pkt 1 i 2 sentencji.

O kosztach procesu referendarz orzekł na podstawie zasady odpowiedzialności za wynik procesu wyrażonej w art. 98 k.p.c., uznając pozwanych za stronę przegrywającą spór. Pozwanych należy uznać za stronę przegrywającą sprawę, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r. IV CZ 8/13). O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie przepisów § 2 pkt 4) w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.).

Na oryginale właściwy podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Franków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: