Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 808/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2019-01-29

Sygn. akt I C 808/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marek Jasiński

Protokolant: Dominika Sęk

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2019 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko Giełda Praw Majątkowych (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany 27 sierpnia 2001 r. przez Sąd Rejonowy w Ełku w sprawie o sygn. akt VI Nc 1251/01, zaopatrzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Ełku z 7 lutego 2018 r., sygn. akt I Co 97/18 w klauzulę wykonalności;

II.  zasądza od Giełda Praw Majątkowych (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. T. kwotę 227 zł (dwieście dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 808/18

UZASADNIENIE

Pozwem z 7 maja 2018 r. przeciwko Giełda Praw Majątkowych (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. powódka A. T. domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z 27 sierpnia 2001 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Ełku w sprawie o sygn. akt VI Nc 1251/01, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z 7 lutego 2018 r. w sprawie I Co 97/18, w całości, a także zasądzenia na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając żądanie pozwu powódka wskazała, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło, bowiem upłynął termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu, określony w art. 125 § 1 k.c. Spełniona została zatem przesłanka pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.

W odpowiedzi na pozew pozwany Giełda Praw Majątkowych (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

Pozwany zaprzeczył twierdzeniom powódki, że roszczenie stwierdzone nakazem zapłaty uległo przedawnieniu. Podniósł, że nakaz zapłaty wydany został 27 października 2001 r., a następnie zaopatrzony w klauzulę wykonalności na rzecz pierwotnego wierzyciela 11 października 2010 r. Pozwany nabył przedmiotową wierzytelność 29 września 2010 r. a w dniu 17 stycznia 2018 r. wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Ełku o nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 788 § 1 k.p.c.

Zdaniem pozwanego, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przerwało bieg przedawnienia, zarówno na etapie wniosku pierwotnego wierzyciela, jak i po nabyciu wierzytelności przez pozwanego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym 27 sierpnia 2001 r. przez Sąd Rejonowy w Ełku w sprawie o sygn. akt VI Nc 1251/01 z powództwa (...) Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. zasądzono od A. M. kwotę 103,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

Postanowieniem z 11 października 2010 r. nakazowi zapłaty nadana została klauzula wykonalności na rzecz powoda – (...) Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w W..

dowód: kopia nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności – k. 36 – 36v.

29 września 2010 r. (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeniosła na rzecz Giełda Praw Majątkowych (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. wierzytelność stwierdzoną nakazem zapłaty z 27 sierpnia 2001 r.

Postanowieniem z 7 lutego 2018 r., sygn. akt I Co 97/18, Sąd Rejonowy w Ełku nadał nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności na rzecz Giełdy Praw Majątkowych (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W..

dowód: kopia postanowienia z 7 lutego 2018 r. – k. 37-18.

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powyższych dowodów w postaci kopii orzeczeń, których autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez strony, nie budziła również wątpliwości Sądu.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie nie był w toku procesu kwestionowany, a istota sporu polegała na ocenie, czy doszło do upływu terminu przedawnienia roszczenia stwierdzonego spornym tytułem wykonawczym, czy też, jak twierdził pozwany, doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia.

Zgodnie z przepisem art. 840 § 1 pkt. 2 k.p.c., dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, m. in. jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Nie budzi wątpliwości Sądu, że takim zdarzeniem jest upływ terminu przedawnienia.

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 k.c., w brzmieniu obowiązującym w dacie orzeczenia i upływu terminu przedawnienia, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu przedawnia się z upływem lat 10. Zgodnie natomiast z przepisem art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Słusznie twierdzi pozwany, że co do zasady złożenie wniosku o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności stanowi czynność przerywającą bieg terminu przedawnienia, jednakże w niniejszej sprawie zwrócić należy uwagę na określny w tym przepisie wymóg, aby czynność przed sądem lub innym uprawnionym organem została przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczenia, w kontekście następstwa czasowego między poszczególnymi czynnościami. Klauzula wykonalności nadana została na rzecz pierwotnego wierzyciela 11 października 2010 r., gdy już 29 września 2010 r. wierzytelność została przeniesiona na pozwanego. Biorąc pod uwagę trzydniowy termin rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w art. 781 1 k.c., wniosek o nadanie klauzuli wykonalności musiał zostać złożony przez pierwotnego wierzyciela już po zbyciu wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym na rzecz pozwanego, a co za tym idzie nie mógł zostać uznany za czynność zmierzającą bezpośrednio do dochodzenia czy zaspokojenia roszczenia, skoro (...) Państwowe S.A. w dacie jej dokonania nie miały już statusu wierzyciela. Nie zostały zatem spełnione przesłanki skutecznego przerwania biegu przedawnienia. W konsekwencji uznać należało, że termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego przedmiotowym nakazem zapłaty upłynął najpóźniej w 2011 r. Zatem złożenie kolejnego wniosku w sprawie I Co 97/18 nie mogło już doprowadzić do jego skutecznego przerwania.

Z uwagi na przedawnienie w całości roszczenia stwierdzonego nakazem zapłaty (roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z dniem przedawnienia roszczenia głównego), Sąd na podstawie art. 840 § 1 pkt. 2 k.p.c., orzekł jak w punkcie I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, uznając pozwanego za stronę przegrywającą spór, a w konsekwencji zobowiązaną do zwrotu powódce celowych kosztów dochodzenia swoich praw, na które złożyły się opłata sądowa od pozwu w wysokości 30 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 180 zł, tj. dwukrotności stawki minimalnej oraz opłata sądowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Sygn. akt I C 808/18

ZARZĄDZENIE

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Jasiński
Data wytworzenia informacji: