Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 783/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-11-05

1.Sygn. akt I C 783/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2015r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Cichocka

Protokolant:(...)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2015r .w G.

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w G.

przeciwko D. W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

orzeka:

1.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w części dotyczącej punktu II wyroku (...) z dnia 18.12.2013r., sygn.. akt (...) zaopatrzonego klauzulą wykonalności (...)z dnia 20.04.2014r.

2.  odstąpić od obciążenia pozwanego kosztami postępowania i przejąć je na rachunek(...)

3.  przyznać od (...)na rzecz Kancelarii (...) P. G. (1) kwotę w wysokości 738,00 (siedemset trzydzieści osiem) złotych tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.

Sygn. akt I C 783/14

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. z o.o. w G. wniósł pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu (...) z dnia 18.12.2013r., sygn. akt (...), opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 20.04.2014r. zasądzającego od powódki na rzecz pozwanego D. W. oraz B. R. kwotę 4.791,00 złotych, w tym kwotę 2.952,00 złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanym z urzędu. Powód wniósł także o zasądzenie od pozwanego D. W. na rzecz powoda kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania powód wskazał, że zasądzoną wyrokiem (...)kwotę 2.952,00 złote wpłacił powód w dniu 27.02.2014r. bezpośrednio na rachunek bankowy adwokata J. T.-pełnomocnika z urzędu w sprawie I (...).

Z kwoty zasądzonej od powoda w sprawie I(...) pozostała zatem kwota 1.839,00 złotych, a ponieważ w tym wyroku nie określono obowiązku zapłaty w sposób solidarny od obu pozwanych tj. D. W. i B. R., tak więc na mocy tego wyroku pozwany jest wierzycielem jedynie w zakresie kwoty 919,50 złotych.

Na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 20.02.2014r. zawartej w G. między (...) z o.o. w G. a powódką (...) z o.o. w G., powódka jako cesjonariusz uzyskała w drodze przelewu od cedenta wierzytelność w postaci odsetek od należności głównej – 4.364,35 złotych, zasądzonej wyrokiem z dnia 15.04.2011r. (...)

Powódka złożyła w dniu 10.03.2014r. oświadczenie o potrąceniu wierzytelności przysługującej D. W. i B. W. (1) wobec powódki na mocy wyroku (...) z dnia 18.12.2013r., sygn. akt(...) z wierzytelnością nabytą od (...) z o.o. na mocy umowy przelewu wierzytelności z dnia 20.02.2014r.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa jako bezzasadnego i obciążenie kosztami wyłącznie powoda.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwany podniósł, że umowa cesji nie jest zgodna z KRS obu spółek, nie jest zgodna z prawem, bo osoby ją podpisujące jako główne księgowe nie posiadały do tego uprawnień, bo w przypadku obu spółek do podpisywania umów, składania oświadczeń i innych dokumentów upoważniony jest P. G. (2). Powód nie złożył pełnomocnictw z pozwem, a złożenie ich po odpowiedzi na pozew jest zdaniem pozwanego co najmniej wątpliwe i mało wiarygodne. Dlatego też, zdaniem pozwanego, nie zachodzą przesłanki z art. 498 k.c., na które powołuje się powód i dlatego też konieczne jest wznowienie czynności egzekucyjnych, bo dalsza zwłoka narazi pozwanego i jego żonę na ogromny uszczerbek finansowy i zdrowotny. Pozwany nie wiedział o działaniach ustanowionego z urzędu pełnomocnika podejmowanych w sprawie (...) Oświadczenia o potrąceniach z dnia 10.03.2014r. jest nie skuteczne, bo powód sam uważa pozwanego i jego żonę za zobowiązanych solidarnie, bo wysyłał jedno pismo dla pozwanego i jego żony.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem (...)z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. (...), zmieniono wyrok (...) z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt (...) w ten sposób, iż zasądzono solidarnie od D. W. i B. W. (1) na rzecz (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 4.364,35 zł z ustawowym odsetkami od dnia 9 marca 2010 r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalono. Jednocześnie zasądzono solidarnie od D. W. i B. W. (1) na rzecz (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 785,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Przedmiotowy wyrok został zaopatrzony klauzulą wykonalności postanowieniem (...)

(bezsporne, a nadto:(...) z dnia 15 kwietnia 2011 r. – k. 21, postanowienie (...) z dnia 3 czerwca 2011 r. – k. 22)

Wyrokiem (...)z dnia 18 grudnia 2013 r.,(...) zasądzono od (...) Sp. z o.o. w G. na rzecz D. W. i B. W. (1) kwotę 4.791 zł tytułem zwrotu części kosztów procesu, w tym kwotę 2.952 zł z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej D. W. i B. W. (1) z urzędu. W dniu 20 kwietnia 2014 r. wyrok ten został zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

(bezsporne, a nadto: wyrok z dnia 18 grudnia 2013 r. – k. 19)

W dniu 20 lutego 2014 r. (...) Sp. z o.o. w G. dokonała na rzecz (...) Sp. z o.o. w G. cesji wierzytelności wynikającej z wyroku (...)z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt (...) (zmienionego wyrokiem(...) z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. akt (...) w zakresie odsetek od należności głównej w kwocie 1.839 zł.

(dowód: umowa cesji – k. 23-24, pełnomocnictwa – k. 103-104, odpis (...) Sp. z o.o. w G. – k. 51, odpis (...) Sp. z o.o. w G. – k. 105-112)

W dniu 27 lutego 2014 r. (...) uiścił na rzecz pełnomocnika z urzędu D. W. i B. W. (1) w sprawie(...) o sygn. akt(...)J. T. kwotę 2.952 zł.

(dowód: potwierdzenie transakcji – k. 20, zeznania powoda D. W. – k. 228)

W piśmie z dnia 10 marca 2014 r. skierowanym do (...) Sp. z o.o. w G. złożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności objętej umową cesji z dnia 20 lutego 2014 r. z wierzytelnością przysługującą D. W. i B. W. (1) z wyroku (...) z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt (...)

(bezsporne, a nadto: oświadczenie o potrąceniu wraz z potwierdzeniem nadania i doręczenia – k. 25-28)

W dniu 7 maja 2014 r. D. W. złożył do (...) J. S. wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko (...) Sp. z o.o. w G. (sygn. akt (...) W toku egzekucji zajęto (...) prowadzone w (...) Bank (...) S.A. w W. oraz Bank (...) S.A. we W..

(bezsporne, a nadto: wniosek egzekucyjny – w aktach (...) – k. 1, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji – k. 14, zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat – k. 16-17)

(...) Sp. z o.o. w G. pismem z dnia 16 maja 2014 r. poinformował (...), iż uiścił kwotę 2.952 zł wynikającą z wyroku (...) z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt(...) Wskazał jednocześnie, że z treści przedmiotowego wyroku nie wynika, by D. W. i B. W. (1) byli wierzycielami solidarnymi, wobec czego D. W. może dochodzić jedynie kwoty 919,50 zł. (...) Sp. z o.o. w G. poinformował, że dokonał potrącenia wierzytelności D. W. z wierzytelnością przysługującą mu solidarnie od D. W. i B. W. (2) co do kwoty 1.839 zł, przedkładając potwierdzenie dokonanej transakcji, umowę cesji wierzytelności z dnia 20 lutego 2014 r. oraz oświadczenie o potrąceniu.

Pismem z dnia 20 maja 2014 r. (...)zwrócił się do D. W. o wskazówki co do dalszego prowadzenia egzekucji w kontekście podniesionych przez dłużnika okoliczności.

W odpowiedzi D. W. wskazał, że podtrzymuje wniosek egzekucyjny także co do kwoty 1.839 zł.

(dowód: pismo z dnia 16 maja 2014 r. – w aktach(...)– k. 41-42, umowa cesji – w aktach (...)– k. 64-65, oświadczenie o potrąceniu – w aktach (...) – k. 66-67, pismo z dnia 20 maja 2014 r. – w aktach (...)– k. 73, pismo z dnia 02 czerwca 2014 r. – k. 81)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów prywatnych i urzędowych powołanych w ustalonym powyżej stanie faktycznym, których prawdziwości nie kwestionowała żadna ze stron, sąd także nie znalazł podstaw do ich kwestionowania, dlatego też w ocenie sądu są wiarygodne i mogą stanowić podstawę do ustalenia stanu faktycznego w sprawie. W ocenie Sądu zeznania pozwanego na okoliczność braku jego wiedzy o otrzymaniu przez pełnomocnika z urzędu adw. J. T. zasądzonej kwoty wynagrodzenia od powódki nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

W ocenie (...), żądanie pozwu jest zasadne.

Nie zasadny jest zarzut pozwanego, że umowa przelewu wierzytelności nie została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji cedenta i cesjonariusza. Jak wynika z przedłożonych ( na zarzut pozwanego) pełnomocnictw (k. 103 i 104), udzielonych przez (...) sp. z o.o. w (...) sp. z o.o. w G., reprezentowane przez (...) P. G. (2), dla A. K. i dla A. B., zarówno p. A. K. jak i p. A. B. były umocowane do działania w imieniu tych spółek w zakresie składania w imieniu spółek oświadczeń woli w przedmiocie przedmiotowej cesji. Dlatego też, zdaniem Sądu, powódka wykazała, iż umowa została podpisana przez osoby umocowane do działania w imieniu stron tej czynności prawnej i nie zawiera ona innych wad wpływających na jej ważność bądź skuteczność.

Tym samym powódka na jej podstawie nabyła wierzytelność wynikającą z wyroku (...) z dnia 12 października 2010 r., sygn.(...) (zmienionego wyrokiem(...)z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. (...)w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej w kwocie 1.839 zł.

Wysokość odsetek ustawowych od należności głównej tj. 4.364,35 złotych, zasądzonej wyrokiem (pkt.1) (...)w sprawie sygn. akt(...), zasądzonej od pozwanego i jego żony na rzecz powoda, liczonych od dnia 8 marca 2010r. do dnia zawarcia umowy cesji (20.02.2014r.) wynosi kwotę 2.246,15 złotych. Tak więc kwota objęta umową cesji tj. 1.839,00 złotych mieści się w tej kwocie.

Z kolei pozwanym przysługiwała wobec powódki wierzytelność wynikająca z wyroku (...)z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt (...) w kwocie 4.791 zł, w tym 2.952 zł z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej D. W. i B. W. (1) z urzędu.

Powódka wykazała w przedmiotowym postępowaniu, iż uiściła kwotę 2.952 zł na rzecz pełnomocnika pozwanych dołączając do pozwu polecenie przelewu tej kwoty na rachunek pełnomocnika. Strona pozwana nie kwestionowała tego dokumentu.

Jednocześnie, jak słusznie wskazywała powódka, w wyroku (...) z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt (...), nie wskazano, iż zapłata należności ma nastąpić na rzecz pozwanych solidarnie. Dlatego też do rozliczenia wzajemnych zobowiązań nie znajdą zastosowania przepisy o zobowiązaniach solidarnych -art. 366art. 378 k.c., lecz art. 379 § 1 k.c., zgodnie z którym : jeżeli jest kilku dłużników albo kilku wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest dłużników albo wierzycieli. Części te są równe, jeżeli z okoliczności nie wynika nic innego.

Nie ulega wątpliwości, iż świadczenie pieniężne jest świadczeniem podzielnym.

Tym samym zapłaty pozostałej części kwoty, tj. 1.839 zł (4.791 zł – 2.952 zł), może dochodzić każdy z wierzycieli, jednak każdy z nich w ½ części. Z tego względu D. W. mógł dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym jedynie kwoty 919,50 zł (½ z 1.839 zł).

Zgodnie z art. 498 § 1 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (§ 2). Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (art. 499 k.c.).

Powódka, na okoliczność doręczenia zarówno pozwanemu D. W., jak i jego żonie oświadczenia o potrąceniu, dołączyła dokumenty potwierdzające nadanie przesyłki, jak i doręczenie tej przesyłki w dacie 13.03.2014r. (k. 27 i 28). Wobec nie zaprzeczenia przez pozwanego (pozwany jedynie wskazał, że nie pamięta czy otrzymał oświadczenie o potrąceniu), że otrzymał oświadczenie o potrąceniu, należy uznać, że powódka skutecznie potrąciła wierzytelność w kwocie 1.839,00 złotych z wierzytelnością przysługującą jej na podstawie umowy przelewu wierzytelności. Wobec uznania, że powódka złożyła skuteczne oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność pozwanego D. W. (919,50 zł) umorzyła się w całości.

Dlatego też zobowiązanie powódki, stwierdzone przedmiotowym tytułem wykonawczym, wygasło wskutek częściowego spełnienia (co do kwoty 2.952 zł), a w pozostałym zakresie wobec potrącenia (co do kwoty 919,50 zł).

Biorąc powyższe pod rozwagę na podstawie treści at. 840 par. 1 pkt. 2 k.p.c., (...) orzekła jak w punkcie 1 wyroku. Z uwagi na szczególną sytuację zdrowotną i majątkową pozwanego odstąpił na podstawie treści art. 102 k.p.c. od obciążenia pozwanego kosztami postępowania i przejął je na rachunek (...) orzekając w punkcie 2 wyroku. Pozwany, jak wynika z przedłożonych zaświadczeń nie uzyskuje dochodów, jest po drugim wypadku drogowym, stan zdrowia nie pozwala mu na podjęcie pracy, jest w związku z tym na utrzymaniu swoich dzieci. W punkcie 3 wyroku Sąd przyznał pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie za podjęte czynności powiększone o podatek Vat, orzekając w oparciu o treść par. 6 pkt.3 rozporządzenia (...) z 28 września 2002r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez (...) kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z pożn. zm.).

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Cichocka
Data wytworzenia informacji: