Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 638/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-13

Sygn. akt I C 638/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny:

S. S.

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. J.

przeciwko (...) w W.

o zapłatę

w przedmiocie szczegółowego rozliczenia kosztów sądowych

postanawia:

nakazać ściągnąć od pozwanego (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku kwotę 1.239,86 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć złotych 86/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Prawomocnym wyrokiem z dnia 1 września 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wydanym w sprawie o sygn. akt I C 638/13, w części uwzględnił powództwo. O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie piątym wyroku, tj. ustalił, że pozwany ponosi nieuiszczone koszty sądowe w 24,08 %, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W myśl art. 108 § 1 k.p.c. sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów obciążających strony.

W toku przedmiotowego postępowania dopuszczono jedenastokrotnie dowód z opinii biegłych sądowych i z tego tytułu przyznano biegłym sądowym wynagrodzenie w łącznej kwocie 5.148,94 zł (320,24 zł + 540,48 zł + 558,80 zł + 84,80 zł + 576,16 zł + 1.665,60 zł + 411,28 zł + 135,12 zł + 217,64 zł + 501,93 zł + 136,89 zł), które następnie zostało w całości wypłacone tymczasowo ze Skarbu Państwa.

Ponieważ tutejszy Sąd w punkcie piątym wyroku ustalił, że pozwany ponosi nieuiszczone koszty sądowe w 24,08 %, należało ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku kwotę po 1.239,86 zł (24,08 % z kwoty 5.148,94 zł).

Biorąc powyższe pod uwagę, na mocy art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 362 1 k.p.c., orzeczono jak w sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: