Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 541/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-11-16

Sygn. akt I C 541/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński

Protokolant: staż. Damian Wawrzyniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2015 r. w G. sprawy

z powództwa M. W.

przeciwko (...) Bank Spółka Akcyjna we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  oddala powództwo;

II.  obciąża powoda M. W. kosztami postępowania, uznając je za uiszczone w całości.

Sygn. akt I C 541/15

UZASADNIENIE

Powód M. W., pozwem wniesionym w dniu 26 marca 2015 r. przeciwko pozwanemu (...) Bank S.A. we W., wystąpił o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego Nr (...)-01-07-2010-WR z dnia 1 lipca 2010 r., wystawionego przez (...) Bank (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą we W., któremu mocą postanowienia z dnia 14 września 2010 r. wydanego w sprawie (...)nadał klauzulę wykonalności. Domagał się uwzględnienia swojego żądania z datą wygaśnięcia umowy stron. W uzasadnieniu powód stwierdził, że umowa z dnia 25 kwietnia 2008 r., nr (...), w związku z którą wystawiony został powołany bankowy tytuł egzekucyjny, wygasła na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, a w konsekwencji wygasło również zobowiązanie do spłaty kredytu wraz z odsetkami, stając się zobowiązaniem naturalnym, które bez jego zgody nie może być egzekwowane.

W odpowiedzi na pozew pozwany wskazał, że wskazana w pozwie umowa zawarta została na 36 miesięcy, do dnia 25 kwietnia 2011 r., jednakże nie mogła ona wygasnąć z tą datą, jako że została wcześniej wypowiedziana, natomiast złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wystawionemu w związku z tą umową bankowemu tytułowi wykonawczemu doprowadziło do przerwy biegu przedawnienia, zaś w dniu 30 listopada 2010 r. wierzyciel wystąpił o wszczęcie egzekucji, po czym – postanowieniem z dnia 15 lutego 2011 r. – sprawa egzekucyjna przekazana została innemu (...) zgodnie z właściwością. Podkreślił też, że prowadzone postępowanie egzekucyjne jest skuteczne, a ostatnie potrącenie egzekucyjne pozwany otrzymał w dniu 11 września 2015 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 kwietnia 2008 r. pomiędzy (...) Bank (...) S.A. we W. a M. W. zawarta został umowa nr (...) o kredyt gotówkowy, z ostatecznym terminem spłaty przypadającym na 25 kwietnia 2011 r. Kredyt ten miał zostać spłacony w 36 miesięcznych ratach, począwszy od maja 2008 r.

/dowód: umowa o kredyt gotówkowy – k. 4-6v. (...)

W dniu 1 lipca 2010 r., po wypowiedzeniu powodowi przedmiotowej umowy kredytowej, wystawiony został bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) (...)

/ bezsporne; potwierdzone nadto wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności – (...)

W dniu 6 sierpnia 2010 r. (...) Bank (...) S.A. we W. wystąpił o nadanie powołanemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu tytułu wykonalności.

/dowód: wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – k. 2 (...)

Postanowieniem z dnia 14 września 2010 r., wydanym w sprawie(...) Wydział XIII Cywilny w G. nadał temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności.

/dowód: postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – k. 11-12 akt(...)

W dniu 9 grudnia 2010 r. do (...) Z. S. wpłynął wniosek (...) Bank (...) S.A. we W. o wszczęcie przeciwko M. W. postępowania egzekucyjnego w oparciu tytuł wykonawczy w postaci powołanego powyżej bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

/dowód: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – k. 1 akt (...) Z. S., dołączone do (...) J. R. /

Mocą postanowienia z dnia 15 lutego 2011 r. – podjętego w związku ze zbiegiem egzekucji do świadczenia emerytalnego M. W.(...) Z. S. przekazała sprawę (...) J. R..

/dowód: postanowienie o przekazaniu sprawy – k. 21 akt (...) Z. S., dołączone do akt (...) J. R. /

W związku z kolejnym zbiegiem egzekucji do świadczenia M. W. wypłacanego przez Wojskowe Biuro Emerytalne w G., prowadzenie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) (...)z dnia 1 lipca 2010 r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem (...) z dnia 14 września 2010 r., sygn. akt (...) przy (...) J. T..

/dowód: zawiadomienie o rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji – k. (...) J. R. /

Prowadzone w oparciu o ten tytuł wykonawczy postępowanie egzekucyjne, wszakże jedynie w zakresie egzekucji ze świadczenia powoda wypłacanego przez Wojskowe Biuro Emerytalne, zostało umorzone na wniosek pozwanego. Mocą postanowienia z dnia 1 października 2015 r. wydanego w prowadzonym przez siebie postępowaniu egzekucyjnym w sprawie(...) J. T., zawiesił – na wniosek pozwanego – przedmiotowe postępowanie egzekucyjne w pozostałym zakresie.

/dowód: wniosek – k. 29, zawiadomienie o umorzeniu egzekucji z emerytury (renty) – k. 31 oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania – k. 32 – wszystkie dokumenty w aktach (...) J. R. /

Pozwany (...) Bank S.A. we W. jest następcą prawnym (...) Bank (...) S.A. we W..

/dowód: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z (...) – k. 41 akt sprawy/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Powód, wbrew ciążącemu na nim z mocy art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. obowiązkowi, nie udowodnił zasadności swojego żądania.

M. W. roszczenie swoje opierał na twierdzeniu o wygaśnięciu zobowiązania na skutek upływu czasu, na który zawarta została źródłowa dla tego zobowiązania umowa kredytu, wskazując jednocześnie, że stało się ono zobowiązaniem naturalnym, które bez jego zgody nie może być egzekwowane.

Odnosząc się do powyższego, w pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, iż wygaśnięcie zobowiązania i uzyskanie przez zobowiązanie statusu zobowiązania naturalnego są odrębnymi zdarzeniami prawnymi. Wskutek wygaśnięcia zobowiązania, traci ono bowiem swój byt, to jest przestaje istnieć, natomiast zobowiązaniem naturalnym jest zobowiązanie istniejące, które uległo przedawnieniu (co nie jest w żadnym przypadku tożsame z jego wygaśnięciem), wobec czego dłużnik ma możliwość uchylenia się od jego zaspokojenia (art. 117 § 2 k.c.).

Wygaśnięcie zobowiązania M. W. wiąże wyłącznie z upływem terminu, na jaki zawarta została łącząca go z poprzednikiem prawnym pozwanego umowa o kredyt bankowy. Jednakże upływ czasu, na jaki umowa została zawarta, nie stanowi co do zasady, a zwłaszcza w stanie faktycznym niniejszej sprawy, okoliczności prowadzącej do wygaśnięcia zobowiązania bez zaspokojenia interesu wierzyciela.

Upływ czasu może jednak co do zasady w okolicznościach jak w niniejszej sprawie prowadzić do przedawnienia skutkującego przekształceniem wymagalnego zobowiązania w zobowiązanie naturalne i możliwością uchylenia się przez dłużnika od spełnienia świadczenia. Jednakże – wbrew ciążącemu na nim z mocy art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. obowiązkowi – powód nie wykazał, by przedawnienie takie nastąpiło. Do chwili wypowiedzenia M. W. umowy, żadna z rat kredytu nie ulegała przedawnieniu. Miały być one bowiem płatne miesięcznie, w liczbie 36, począwszy od maja 2008 r., zaś termin przedawnienia każdej z nich wynosi 3 lata (art. 118 k.c.). Samo zaś wypowiedzenie poprzedzało wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego w dniu 1 lipca 2010 r. Ponadto należy wskazać, iż w dniu 6 sierpnia 2010 r. (...) Bank (...) S.A. we W. wystąpił o nadanie powołanemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu tytułu wykonalności, a czynność ta przerwała bieg przedawnienia całego wymagalnego zadłużenia przeterminowanego objętego wystawionym bankowym tytułem egzekucyjnym (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.; zob. też uchwałę (...) Do dnia 6 sierpnia 2010 r. zadłużenie to – do którego, podobnie jak do poszczególnych rat kredytu, zastosowanie znajduje 3-letni termin przedawnienia (art. 118 k.c.) – nie mogło ulec przedawnieniu, skoro umowa kredytowa zawarta została w 2008 r.

Jako że 10-letni termin przedawnienia przewidziany w art. 125 § 1 k.c. nie znajduje zastosowania do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności (zob. uzasadnienie powołanej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03), przedawniają się one w terminie 3-letnim (art. 118 k.c.), który po przerwie wywołanej wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności biegnie na nowo (art. 124 § 1 k.c.) od ukończenia postępowania klauzulowego. Jednakże złożenie w dniu 9 grudnia 2010 r. wniosku egzekucyjnego doprowadziło ponownie do przerwy biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.p.c.). Przez cały okres prowadzenia postępowania egzekucyjnego przedawnienie nie biegnie, a swój bieg rozpoczyna na nowo dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia umarzającego egzekucję.

Stosownie do art. 840 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, w szczególności wówczas, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem Sądu, jak też gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło. Powód jednakże, pomimo że to na nim z mocy art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. obowiązek taki spoczywał, nie wykazał, by nie istniał obowiązek stwierdzony bankowym tytułem egzekucyjnym, ani też by – już po jego wystawieniu – nastąpiło zdarzenie skutkujące wygaśnięciem zobowiązania.

W tym stanie rzeczy w punkcie I wyroku, działając na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. a contrario, Sąd powództwo oddalił.

O kosztach w punkcie II wyroku Sąd orzekł zgodnie z przewidzianą w art. 98 k.p.c. zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy, obciążając nimi M. W.. Koszty te zostały już przez powoda w całości uiszczone.

(...)

Zarządzenia:

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

G., (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Połczyński
Data wytworzenia informacji: