Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV C 1473/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2013-06-28

Sygn. akt XV C 1473/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Piotr Kowalski

Protokolant : starszy sekr. sąd. Iwona Wysiecka - Buczek

po rozpoznaniu w dniu 28.06.2013 r. w Gdańsku

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko P. P.

o zapłatę

I. Zasądza od pozwanego P. P. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 174.110 zł, 92 gr

( sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 października 2011r. do dnia zapłaty

II. Zasądza od pozwanego P. P. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 2.117 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej oraz kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

III. Ustala solidarną odpowiedzialność pozwanego P. P. z pozwanym K. E., przeciwko któremu należności zostały zasądzone wyrokiem częściowym z dnia 13 listopada 2012r.

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. żądał zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym kwoty 174.110,92 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopu lombardowej NBP od 28 października 2011 r. do dnia zapłaty od K. E. i P. P.. W uzasadnieniu powód podniósł, że zgodnie z umową powierniczego przelewu wierzytelności z 18 sierpnia 2011 r. nabył od (...)przysługującą jej wierzytelność w stosunku do pożyczkobiorcy i poręczyciela zobowiązał się, zgodnie z umową do jej windykacji. Przedmiotowa wierzytelność stanowi sumę kapitału udzielonej przez (...) pożyczki, odsetek karnych naliczonych od: niespłaconych rat kapitałowych oraz, po wymagalności umowy, od całości niespłaconego kapitału pożyczki. Powód podał, że zbywca wierzytelności, w ramach prowadzonej działalności udzielił pozwanemu pożyczki w kwocie 150.000 zł na podstawie umowy z 23 listopada 2010 r. zgodnie z umową pożyczka miała być zwrócona w miesięcznych ratach. Pozwany K. E. poręczył spłatę pożyczki. W dalszej kolejności powód wskazał, że w okresie obowiązywania umowy jak i po jej wypowiedzeniu pożyczkodawca był uprawniony do naliczania odsetek karnych w wysokości określonej Uchwałą Zarządu (...). Od 20 lutego 2006 r. wysokość umownych odsetek dla należności przeterminowanych została ustalona w oparciu o oprocentowanie kredytu lombardowego ogłaszanego przez NBP. Ponadto, w przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, dokonywane wpłaty są zaliczane na pokrycie odsetek a dopiero w dalszej kolejności na kapitał pożyczki. Powód wskazał, że pozwany mimo zobowiązania wynikającego z umowy nie uregulował rat pożyczki w ustalonych przez strony terminach, a poręczyciel K. E. informowany o stanie spłaty pożyczki - również nie uregulował powstałych zaległości. Wypowiedzenie umowy zostało wysłane pod adres wskazany przez pożyczkobiorcę. Powód podniósł, że wysokość zadłużenia stanowi sumę kwot: 1. kapitału pożyczki - 146.809,70 zł, 2. odsetek: - karnych do dnia wniesienia pozwu: 1. wynikających z zaległości w spłacie rat pożyczki oraz 2. naliczonych od kwoty całego niespłaconego kapitału pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności, - zwykłych, naliczanych zgodnie z treścią. Suma odsetek na dzień wniesienia pozwu wyniosła 27.301,22 zł. Łączna kwota dochodzonego roszczenia to 174.110,92 zł.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w dniu 30 listopada 2011 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. VI Nc-e 1531896/11. Nakazując pozwanym K. E. i P. P.aby zapłacili solidarnie na rzecz powoda - (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. - kwotę 174 110,92 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 28 października 2011 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 5.816,19 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pismem z 28 grudnia 2011 r. pozwany K. E. wniósł skutecznie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. W uzasadnieniu wskazał, że przystępując do poręczenia pożyczki był osobą bezrobotną, nie posiadającą żadnych dochodów z jakiegokolwiek tytułu. Ponadto wskazał, że pracownicy (...) wprowadzili go w błąd twierdząc, że jest autoporęczycielem, osobą zobowiązaną do przypominania kredytobiorcy o terminach kolejnych rat i dopilnowaniu terminowości spłat. Wskazał, że nie został poinformowany o zobowiązaniu się do odpowiedzialności materialnej na równi z kredytobiorcą - inaczej nie zdecydowałby się na podpisanie dokumentów. W dalszej kolejności pozwany przytoczył, że (...) posiada wewnętrzne zarządzenia regulujące kwestię weryfikacji poręczycieli. Jest to zarządzenie (...) z 1 lipca 2010 r. par. IX "Zasady obowiązku zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia osoby fizycznej", które brzmi: "poręczyciel dla wszystkich rodzajów pożyczek powinien być osobą fizyczną osiągającą dochód netto nie mniejszy niż: a) 750 złotych z tytułu umowy o pracę, kontraktu lub z gospodarstwa rolnego, b) 421 złotych z emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego, c) 900 złotych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek". Pozwany podniósł, że (...) nie żądał przedstawienia zaświadczeń o dochodach a obecnie pozwany nie pracuje i nie posiada żadnego majątku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Umową pożyczki niekonsumenckiej na cele mieszkaniowe nr (...) zawartą w dniu 23 listopada 2010 r. pozwany P. P.jako pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu kwoty 150.000 zł na rzecz (...) we W.. Pożyczka została oprocentowana według zmiennej stopy procentowej wynoszącej w dniu zawarcia umowy 18,30 % w skali roku. Zgodnie z punktem 9 umowy, spłata pożyczki następować miała w ratach płatnych bez wezwania zgodnie z planem spłaty stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W punkcie 10 umowy zawarto zapis, że wpłaty dokonywane przez pożyczkobiorcę na poczet spłaty pożyczki (...) zalicza w następujących kolejności: a) koszty windykacji, w tym opłaty za upomnienia i wezwania do zapłaty, b) prowizje i opłaty, z wyłączeniem opłaty o jakiej mowa w pkt. g, c) odsetki od kapitału przeterminowanego, d) kapitał przeterminowany, e) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, f) kapitał, g) opłat z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki należność z tego tytułu staje się w dniu następnym należnością przeterminowaną. Od niespłaconego w całości lub części kapitału, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia pobierane są odsetki według zmiennej stopy procentowej wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (punkt 19). (...) zastrzegł prawo do wypowiedzenia umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia i postawienia całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane (punkt 22 umowy). Na stronie 4 umowy pożyczki z 23 listopada 2010 r. znajduje się oświadczenie poręczycieli D. K., pozwanego - K. E. i A. K..

Dowód: umowa pożyczki niekonsumenckiej na cele mieszkaniowe nr (...) k. 119-120 akt.

Pismem z 9 maja 2011 r. (...) wysłał do pozwanego P. P. wezwanie do zapłaty. Wskazując przy tym, że łączna wysokość przeterminowanego zadłużenia na dzień 9 maja 2011 r. wynosi 19869,86 zł. tego samego dnia zostało również nadane zawiadomienie skierowane do poręczycieli m.in. pozwanego K. E., że pozwany zalega ze spłatą przedstawionego powyżej zadłużenia.

Dowód: wezwanie do zapłaty k. 89-90 akt, zawiadomienie poręczyciela k. 91-94 akt.

Pożyczkodawca - (...) w piśmie z dnia 23 maja 2011 r. wypowiedział pozwanemu P. P.umowę nr (...) z 23 listopada 2010 r. z uwagi na zaprzestanie terminowej spłaty zobowiązania. Pismem datowanym na ten sam dzień pożyczkodawca zawiadomił poręczycieli o wypowiedzeniu umowy pożyczki.

Dowód: wypowiedzenie umowy k. 114-115 i 123-125 akt, zawiadomienie poręczyciela k. 84-88 akt.

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. nabył w drodze umowy powierniczego przelewu wierzytelności z 18 sierpnia 2011 r. od (...)przysługującą jej wierzytelność w stosunku do pozwanego P. P.jako pożyczkobiorcy i K. E. jako poręczyciela pożyczki. Kwota wierzytelności w dniu zawierania umowy opiewała na kwotę 167.257,12 zł i wynikała z zawartej w dniu 23 listopada 2010 r. umowy kredytowej nr (...).

Dowód: umowa powierniczego przelewu wierzytelności z 18 sierpnia 2011 r. k. 113 i 122 akt

Pozwany K. E. podtrzymwał twierdzenia zawarte we wniesionym sprzeciwie w kwestii tego, że pracownik (...) poinformował go, że jest "autoporęczycielem" zobowiązanym jedynie do pilnowania pozwanego P. P. aby spłacał raty w terminie a nie odpowiadał za zaciągnięte przez niego zobowiązanie. Poza tym otrzymał zawiadomienie o przelewie wierzytelności na powoda. Po informacjach od (...) o nie dokonaniu spłat przez pozwanego, K. E. kontaktował się z pozwanym P. P., który oświadczył, że dokonuje spłat rat zaciągniętej pożyczki.

Dowód: przesłuchanie pozwanego K. E.. k. 104-106 akt.

Sąd zważył co następuje

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów. Sąd dał wiarę zgromadzonym w sprawie dokumentom, których autentyczność nie była przez kwestionowana. Sąd nie znalazł także podstaw do kwestionowania ich wiarygodności. Ponadto sąd ustalenia swe co do okoliczności postanowień umowy pożyczki, statusu pozwanego w ramach tej umowy, jej spłacaniu, a także kwestii zawiadomienia o przelewie wierzytelności oparł na zeznaniach pozwanego w sprawie K. E. w zakresie w jakim są zgodne ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami. Jako pozwany interpretował te postanowienia z korzyścią dla siebie. Bezspornym pomiędzy stronami pozostawał fakt zawarcia umowy pożyczki między (...) a pozwanym P. P., a także przelew wierzytelności na powoda oraz złożenie podpisu przez pozwanego K. E. jako poręczyciela. Ponadto bezspornym w postępowaniu była wysokość dochodzonego roszczenia przez powoda.

Niniejszy stosunek prawny na podstawie którego powód dochodził od pozwanego P. P. zapłaty wynika z umowy pożyczki między bankiem jako pożyczkodawcą i tym pozwanym jako pożyczkobiorcą. Zgodnie z art. 720 § 1 kc przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunki i tej samej jakości. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego biorący pożyczkę P. P.swoich obowiązkowo nie wykonał co do obowiązku zwrotu pieniędzy w terminach oraz w wysokości rat ustalonych umownie. Pozwany opóźniał się ze spłatą poszczególnych rat, co dawało bankowi dającego pożyczkę możliwość wypowiedzenia umowy i zażądania zwrotu całej kwoty pożyczki. Kwota ta wraz odsetkami zwłoki jest dochodzona niniejszym pozwem. Przy czym w niniejszym postępowaniu , które jest następstwem sprzeciwu złożonego przez jednego z pozwanych K. E. i faktem, że pierwotnie sprawa toczyła się zgodnie przepisami o elektronicznym postępowaniu upominawczym, zgodnie z art. 50536 § 1 kpc w wypadku złożenia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości niezależnie od zakresu zaskarżenia. Ponieważ pierwotnie są rozpoznał sprawę jedynie co do pozwanego K. E. - wyrok z dnia 13 listopada 2012 r. - wyrok ten należało potraktować jako wyrok częściowy i prowadzić postępowanie dalej co do pozwanego P. P. mimo braku złożenia sprzeciwu przez niego.

Dlatego też na podstawie art. 720 § 1 kc orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. W związku z tym, że powództwo zostało uwzględnione w całości, pozwany na mocy art. 98 k.p.c. zobowiązany jest do zwrócenia powodowi kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W niniejszej sprawie na koszty procesu składają się: koszty zwrotu opłaty od pozwu - w kwocie 2.117 zł; koszty zastępstwa procesowego odpowiadające kwocie 3.617 zasądzane na podstawie § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).

Sąd ustalił solidarną odpowiedzialność P. P. z pozwanym K. E., albowiem taki charakter solidarności biernej ma odpowiedzialność pożyczkobiorcy i poręczyciela względem pożyczkodawcy oraz osoby , która nabył wierzytelność od pożyczkodawcy. Ten punkt rozstrzygnięcia został umieszczony, aby uniknąć podwójnego ściągnięcia od obu pozwanych tej samej należności w postępowaniu egzekucyjnym

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Tomczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Kowalski
Data wytworzenia informacji: