Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 524/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-09-24

1

Sygn. akt II Cz 524/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Irena Dobosiewicz
Sędziowie SO Wojciech Borodziuk

SO Maria Leszczyńska(spr.)

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: P. B.

przeciwko dłużnikowi: M. K.

o: nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu z zaznaczeniem przejścia

uprawnienia na rzecz nabywcy wierzytelności

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia

26 czerwca 2013 r. sygn. akt XII Co 4557/13,

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

1.  nadać klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu nakazowym w dniu 26 marca 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie I Nc 2327/13 na rzecz P. B.;

2.  zasądzić od dłużnika M. K. na rzecz wierzyciela P. B. kwotę 110 zł (sto dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego;

II. zasądzić od dłużnika M. K. na rzecz wierzyciela P. B. kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 524/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 lipca 2013 r. oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wnioskodawca P. B. złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt I Nc 2327/13, wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z zaznaczeniem przejścia uprawnień na swoją rzecz. Do wniosku dołączył uwierzytelnioną przez adwokata występującego w sprawie kopię umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 28 marca 2013 r. sporządzoną w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, z której wynika, iż wnioskodawca nabył od dotychczasowego wierzyciela - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przysługujące mu wierzytelności określone w §1 umowy.

Sąd I instancji podkreślił, że z dołączonej umowy nie wynika, aby wnioskodawca nabył względem dłużnika wierzytelność stwierdzoną przedmiotowym tytułem egzekucyjnym, bowiem fakt istnienia tegoż tytułu egzekucyjnego nie znalazł odzwierciedlenia w umowie sprzedaży wierzytelności. Sąd zauważył, że w §1 umowy pod pozycją (...) opisane są wierzytelności przysługujące względem dłużnika, jednakże wynikają one z umowy pożyczki chwilówki nr (...) z dnia 5 grudnia 2012 r., a wnioskodawca nie wykazał, iż są one tożsame z wierzytelnością stwierdzoną przedmiotowym tytułem egzekucyjnym. Okoliczność ta nie

wynika z dołączonych do akt sprawy pomocniczo akt źródłowych I Nc 2327/13.

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem wnioskodawca, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie jego zmiany poprzez nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności, a także zasądzenia kosztów postępowania klauzulowego.

W uzasadnieniu podał, że obecnie przedstawia Sądowi poświadczoną przez pełnomocnika kopię umowy pożyczki chwilówki nr (...) z dnia 19 grudnia 2012 r. opisaną w umowie sprzedaży wierzytelności. Wnioskodawca wyjaśnił, że w chwili zawierania umowy sprzedaży wierzytelności nie było jeszcze informacji o wydaniu nakazu zapłaty, co do części wierzytelności będących przedmiotem cesji. Z tego względu nie było możliwe ich wskazanie w umowie sprzedaży.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne. Przedłożona przez skarżącego wraz z zażaleniem kopia umowy pożyczki chwilówki nr (...) z dnia 19 grudnia 2012 r., która została poświadczona za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie adwokata, stanowi dowód, który przemawia za uwzględnieniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt I Nc 2327/13, wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz P. B.. Porównanie umowy pożyczki z treścią pozwu i wezwania do zapłaty znajdujących się w aktach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sygn. I Nc 2327/13, w której znajduje się nakaz zapłaty objęty wnioskiem, prowadzi do wniosku, że przedmiotowy tytuł egzekucyjny został wydany w oparciu o

wierzytelność, która została przeniesiona umową z dnia 28 marca 2013 r. z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. na rzecz P. B..

Zgodnie z art. 788 §1 k.p.c. jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty spełniają przewidziane powyższym przepisem wymogi ustawowe nadania klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz cesjonariusza. Zarówno kopia umowy zbycia wierzytelności z dnia 28 marca 2013 r., zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jak również kopia umowy pożyczki chwilówki nr (...) z dnia 5 grudnia 2012 r., zostały na podstawie art. 129 §2 i 3 k.p.c. poświadczone za zgodność z oryginałem przez adwokata reprezentującego wnioskodawcę.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w postanowieniu 23 września 2010 roku w sprawie I ACz 1229/10 (OSAW 2011/1/208) przyznanie na podstawie znowelizowanego art. 129 k.p.c. (ustawą z dnia 23.10.2009 r. o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelnienia dokumentów) pełnomocnikom procesowym prawa do uwierzytelniania odpisów dokumentów służących jako dowód w sprawie cywilnej uprawnia obecnie do przyjęcia, że w celu uzyskania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko następcy prawnemu wierzyciela i dotychczasowego dłużnika, na podstawie art. 788 §1 k.p.c. wystarczy wykazanie przejścia uprawnień lub obowiązków za pomocą dokumentów urzędowo poświadczonych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez zawodowego pełnomocnika, ustanowionego przez wnioskodawcę w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Umowa cesji z dnia 28 marca 2013 r. przeniosła przysługującą (...) sp. z o.o. wierzytelność z tytułu umowy pożyczki wobec M. K., na rzecz cesjonariusza P. B.. Została ona zawarta w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Także czas jej zawarcia przemawia za uznaniem, że zostały w sprawie spełnione przesłanki z art. 788 §1 k.p.c. warunkujące nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz nabywcy wierzytelności.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 §1 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. i art. 13 §2 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadał klauzulę wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz P. B..

O kosztach postępowania klauzulowego orzeczono na podstawie art. 98 §1 k.p.c. w zw. z art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) i §11 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 §1 k.p.c. w zw. z art. 108 §1 k.p.c. i art. 71 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 3 pkt 2 i art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena DobosiewiczSędziowie SO Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: