Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 482/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2014-11-05

Sygn. akt: I ACa 482/14

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Monika Koba

Sędziowie: SA Marek Machnij (spr.)

SO (del.) Jarosław Urban

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S.

przeciwko T. Z. i P. J.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 19 czerwca 2013 r. sygn. akt IX GC 174/13

postanawia:

odrzucić apelację.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt: I ACa 482/14

UZASADNIENIE

Powódka(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. domagała się zasądzenia od pozwanych T. Z. i P. J. kwoty 300.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2010 r. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przywrócenie wynajętego lokalu do stanu pierwotnego, twierdząc, że pozwani, jako najemcy należącego do niej lokalu, położonego w E. przy ul. (...), po zakończeniu umowy zwrócili jej przedmiot najmu w stanie uszkodzonym, pogorszonym i niekompletnym.

P ozwany P. J. wniósł o oddalenie powództwa. Pozwany zgłosił zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia na podstawie art. 677 k.c. jako wynikającego z umowy najmu. Ponadto zaprzeczył on twierdzeniom powódki, że lokal, stanowiący przedmiot najmu, został zwrócony wynajmującemu w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim znajdował się on w chwili wydania go najemcy, wskazując, że w czasie trwania najmu lokal ten w porozumieniu i za zgodą wynajmującego był remontowany i ulepszany przez najemcę, który ulegał znanym wynajmującemu przekształceniom organizacyjnym, w związku z czym drugi pozwany T. Z. obecnie w ogóle nie ma w sprawie legitymacji biernej, bowiem z dniem 1 stycznia 2008 r. wystąpił ze spółki cywilnej. Wskazał również, że jednocześnie powódka nie ma w tej sprawie legitymacji czynnej, ponieważ dołączone do pozwu umowy najmu były zawarte z innymi podmiotami, które łączy jedynie osoba prokurenta, a mianowicie J. P., który w poprzednich spółkach pełnił funkcję prezesa zarządu. Poza tym zarzucił, że wskazana w pozwie wysokość roszczenia nie została nawet uprawdopodobniona.

P ozwany T. Z. również domagał się oddalenia powództwa, podnosząc zarzuty przedawnienia dochodzonego roszczenia na podstawie art. 677 k.c. oraz braku legitymacji biernej po jego stronie z uwagi na to, że z dnia 1 stycznia 2008 r. wystąpił on ze spółki cywilnej, będącej najemcą spornego lokalu. Ponadto podniósł zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powódki, ponieważ dołączone do pozwu umowy najmu były zawarte z innymi podmiotami, które łączy jedynie osoba prokurenta, a mianowicie J. P., który w poprzednich spółkach pełnił funkcję prezesa zarządu oraz przez wiele lat pozostawał z pozwanymi w stosunkach gospodarczych i dopiero zakończenie ich współpracy nastąpiło w złej atmosferze. Poza tym zaprzeczył on twierdzeniom powódki, że lokal, stanowiący przedmiot najmu, został zwrócony wynajmującemu w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim znajdował się on w chwili wydania go najemcy, wskazując, że w czasie trwania najmu lokal ten w porozumieniu i za zgodą wynajmującego był remontowany i ulepszany przez najemcę. Zarzucił ponadto, że wskazana w pozwie wysokość roszczenia nie została nawet uprawdopodobniona.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 czerwca 2013 r. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanych kwoty po 7.217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Powódka wniosła apelację od powyższego wyroku wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Pozwani wnieśli o oddalenie apelacji i zasądzenie od powódki na ich rzecz kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja podlega odrzuceniu jako opłacona po upływie przepisanego terminu.

Złożony przez powódkę wraz z apelacją wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji został oddalony postanowieniem Sądu pierwszej instancji z dnia 17 września 2013 r. (k. 260 – 261), a następnie jej zażalenie na to postanowienie zostało oddalone postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I ACz 1299/13 (k. 307 – 310). Odpis postanowienia sądu odwoławczego został doręczony pełnomocnikowi powódki w dniu 27 stycznia 2014 r. (k. 311).

Po zwrocie akt do Sądu pierwszej instancji pełnomocnik powódki – zarządzeniem z dnia 19 lutego 2014 r. – wezwany został do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty od apelacji w kwocie 15.000 zł pod rygorem jej odrzucenia (k. 313). Wezwanie do uiszczenia tej opłaty zostało doręczone pełnomocnikowi powódki w dniu 7 marca 2014 r. (por. informację (...) S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 r. – k. 331), a opłata od apelacji została uiszczona przez powódkę w dniu 12 marca 2014 r. (k. 324).

Prawidłowość uiszczenia opłaty od apelacji w niniejszej sprawie podlega ocenie w oparciu o treść art. 112 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 z późn. zm., dalej w skrócie „u.k.s.c.”). Z godnie z obecnym brzmieniem w/w przepisu w razie prawomocnego oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, który został zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 k.p.c. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której pismo, podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, gdyż w takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma, został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia.

W świetle powyższego przepisu tygodniowy termin do uiszczenia przez powódkę opłaty sądowej od apelacji rozpoczął bieg od dnia doręczenia jej pełnomocnikowi odpisu w/w postanowienia Sądu Apelacyjnego, czyli od dnia 27 stycznia 2014 r., ponieważ w tym wypadku obowiązek dokonania zapłaty należnej opłaty powstawał bez dodatkowego wezwania. W konsekwencji termin do uiszczenia opłaty od apelacji upłynął bezskutecznie w dniu 3 lutego 2014 r., ponieważ niewątpliwie przed jego końcem pełnomocnik powódki nie dokonał jej wpłaty.

W rzeczywistości opłata od apelacji została uiszczona przez powódkę dopiero w dniu 12 marca 2014 r. po otrzymania przez jej pełnomocnika w dniu 7 marca 2014 r. wezwania do jej zapłaty. Nie ma to jednak żadnego znaczenia dla oceny prawidłowości dokonania tej opłaty, ponieważ w świetle art. 112 ust. 3 u.k.s.c. powyższe wezwanie nie mogło skutkować zmianą wynikającego ex lege terminu, zgodnie z którym opłata powinna zostać uiszczona przez pełnomocnika pozwanej bez wezwania najpóźniej w terminie tygodniowym od doręczenia mu postanowienia Sądu Apelacyjnego o oddaleniu zażalenia. Późniejsze błędne wezwanie przez Sąd pierwszej instancji do uiszczenia tej opłaty nie mogło skutkować powstaniem po stronie skarżącej możliwości opłacenia apelacji zgodnie z tym wezwaniem, ponieważ wynikający z art. 112 ust. 3 u.k.s.c. termin do uiszczenia opłaty ma charakter ustawowy i nie może zostać zmieniony przez sąd.

W konsekwencji apelację powódki należało uznać za opłaconą po upływie ustawowego terminu, w związku z czym podlegała ona odrzuceniu na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Koba,  Jarosław Urban
Data wytworzenia informacji: