Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 363/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2018-06-22

Sygn. akt I C 363/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Łukaszewicz

Protokolant:

st. sekretarz sądowy Anita Topa

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. w Piszu

sprawy z powództwa W. K., D. K.

przeciwko K. S., J. S.

o ochronę posiadania

o r z e k a :

I.  Oddala powództwo.

II.  Zasądza od powodów W. K., D. K. solidarnie na rzecz pozwanych K. S., J. S. solidarnie kwotę 354 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W. K. i D. K. wytoczyli powództwo przeciwko K. S. i J. S. o ochronę posiadania, wnosząc o:

1.  orzeczenie o przywróceniu powodom posiadania przygranicznego pasa gruntu o kształcie rombu, o bokach długości 2 metrów, znajdującego się bezpośrednio przed wejściem do piwnicy ziemnej powodów, położonej w części zachodniej nieruchomości – działki gruntu oznaczonej nr geod. (...), położonej w K. w gminie O., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...), utraconego przez powodów wskutek naruszenia przez pozwanych polegającego na samowolnym przesunięciu o 1 metr w kierunku wschodnim jednego murowanego słupa ogrodzeniowego i ustawieniu go bezpośrednio przed wejściem do piwnicy powodów oraz na przesunięciu i wykonaniu przez pozwanych – przy wykorzystaniu tego przestawionego słupa – ogrodzenia drewnianego,

2.  nakazanie pozwanym oddania powodom w posiadanie opisanego wyżej pasa gruntu (w kształcie rombu) poprzez usunięcie wskazanego wyżej murowanego słupa ogrodzeniowego oraz ogrodzenia drewnianego, a ponadto o nakazanie pozwanym zaprzestania naruszania posiadania powodów powyższego przygranicznego pasa gruntu.

W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, że są właścicielami nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr geod. (...), położonej w K. w gminie O., zabudowanej domem letniskowym, oznaczonej numerem porządkowym (...), dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr (...). Natomiast pozwani są właścicielami nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr geod. (...), położonej w K. w gminie O., zabudowanej domem letniskowym, oznaczonej numerem porządkowym (...), dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr (...). Obie nieruchomości sąsiadują ze sobą w ten sposób, że zachodnia granica działki gruntu o nr geod. (...) jest na całej długości wschodnią granicą działki gruntu o nr geod. (...). Do przełomu maja i czerwca 2017 roku stan posiadania stron był spokojny i niezmienny od lat 80-tych XX wieku. Na przełomie maja i czerwca 2017 roku pozwani samowolnie, bez zgody i wiedzy powodów, pozbawili powodów dotychczasowego posiadania fragmentu działki o nr geod.(...)mającego kształt rombu, w ten sposób, że przesunęli o 1 metr w kierunku wschodnim murowany słup ogrodzeniowy, przez co znalazł się on bezpośrednio przed wejściem do piwnicy powodów, a następnie przy wykorzystaniu tego słupa wykonali ogrodzenie drewniane, co poważnie utrudnia powodom korzystanie ze stanowiącej ich własność piwnicy ziemnej.

Pozwani K. S. i J. S. w odpowiedzi na pozew uznali powództwo w całości i wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwani podnieśli, iż nie dali powodom żadnych podstaw do wytoczenia niniejszego powództwa. Powodowie nigdy nie wzywali ich do przywrócenia poprzedniej lokalizacji słupa granicznego. Wskazali, że przedmiotowy słup graniczny, położony w odległości około 2 metrów od wejścia do piwnicy posadowionej na granicy nieruchomości stron, w 1992 roku został na prośbę ojca powoda przestawiony przez pozwanych o około 1 metr w głąb nieruchomości pozwanych, w celu umożliwienia ojcowi powoda swobodnego korzystania ze wspólnej piwnicy ziemnej. Do piwnicy tej prowadziły bowiem jedne drzwi, do których klucze posiadali zarówno pozwani, jak i ojciec powoda. Gdy po śmierci ojca powoda, na działce gruntu nr (...) pojawił się rzeczoznawca i najprawdopodobniej potencjalni kupcy, pozwany zwrócił uwagę powodowi, że należy przywrócić poprzedni kształt działek, albowiem przedmiotowy romb jest własnością pozwanych, oraz przerobić wejście do wspólnej piwnicy i postawić w niej ścianę działową. Powodowie prosili, aby na razie pozostawić wszystko tak, jak jest. Pozwany postanowił jednak przywrócić właściwą granicę pomiędzy przedmiotowymi nieruchomościami. Powodowie przez blisko 10 miesięcy nie zgłaszali żadnych uwag do przestawionego ogrodzenia i nie zgłaszali żadnych roszczeń o przywrócenie wcześniejszego stanu posiadania. Dopiero z treści odpisu pozwu pozwani dowiedzieli się, że powodowie nie akceptują przesunięcia płotu zgodnie ze stanem faktycznym, prawem własności i mapami geodezyjnymi. Również dopiero po skonsultowaniu się z prawnikiem dowiedzieli się, w jaki sposób można dochodzić zwrotu należącej do nich części nieruchomości oraz na czym polega ochrona posesoryjna i petytoryjna. Posiadając taką wiedzę, w dniu 29 maja bieżącego roku pozwani przewrócili stan ogrodzenia zgodnie z ostatnim spokojnym stanem posiadania, uznając tym samym w całości roszczenie powodów.

Sąd ustalił, co następuje:

W. i D. A. małżonkowie K. są współwłaścicielami nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geod. (...), położonej w K. w gminie O., zabudowanej domem letniskowym, oznaczonej numerem porządkowym(...), dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr (...).

K. i J. małżonkowie S. są współwłaścicielami nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geod. (...), położonej w K. w gminie O., zabudowanej domem letniskowym, oznaczonej numerem porządkowym (...), dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr (...).

Opisane wyżej nieruchomości sąsiadują ze sobą w ten sposób, że zachodnia granica działki gruntu o nr geod. (...)jest na całej długości wschodnią granicą działki gruntu o nr geod. (...).

W zachodniej części działki nr (...) oraz we wschodniej części działki nr (...) posadowione są bliźniacze piwnice ziemne.

Na przełomie maja i czerwca 2017 roku K. i J. małżonkowie S. przebudowali ogrodzenie swojej nieruchomości, w ten sposób, że słup ogrodzeniowy znajdujący się w odległości około 2 metrów od wejścia do piwnicy ziemnej, przesunęli o 1 metr w kierunku wschodnim, w wyniku czego stanął on bezpośrednio przed wejściem do piwnicy ziemnej W. i D. A. małżonków K., a następnie przy wykorzystaniu przesuniętego słupa wykonali drewniane ogrodzenie, pozbawiając tym samym małżonków K. posiadania części działki gruntu o nr geod. (...), mającej kształt romba o długości boków wynoszącej około 2 metry.

W dniu 21 kwietnia 2018 roku W. i D. A. małżonkowie K. wytoczyli przedmiotowe powództwo o ochronę posiadania.

W dniu 29 maja 2018 roku K. i J. małżonkowie S. usunęli przesunięty słup i wykonane przy jego wykorzystaniu drewniane ogrodzenie, przywracając małżonkom K. posiadanie opisanej wyżej części działki gruntu o nr geod. (...), mającej kształt rombu.

(okoliczności bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 344 § 1 k.c. przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem. Ponadto art. 344 § 2 k.c. stanowi, że roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia.

Postępowanie dowodowe w powyższych sprawach ograniczone jest dyrektywą art. 478 k.p.c., w myśl której w sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego.

W przedmiotowej sprawie bezspornie ustalono, że na przełomie maja i czerwca 2017 roku pozwani pozbawili powodów posiadania opisanej wyżej części działki gruntu oznaczonej nr geod. 12, mającej kształt rombu, przez to, że słup ogrodzeniowy znajdujący się w odległości około 2 metrów od wejścia do piwnicy ziemnej, przesunęli o 1 metr w kierunku wschodnim, w wyniku czego stanął on bezpośrednio przed wejściem do piwnicy ziemnej powodów, a następnie przy wykorzystaniu przesuniętego słupa wykonali drewniane ogrodzenie.

Jednocześnie bezspornie ustalono, że po wytoczeniu niniejszego powództwa - w dniu 29 maja 2018 roku pozwani usunęli przesunięty słup i wykonane przy jego wykorzystaniu drewniane ogrodzenie, którym to działaniem przywrócili powodom posiadanie opisanej wyżej części działki gruntu o nr geod. (...), mającej kształt rombu.

Z uwagi na powyższe, powództwo W. i D. A. małżonków K. jako bezprzedmiotowe podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie § 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z 22 października 2015 roku (Dz.U. z 2015r., poz. 1800 ze zm.) oraz art. 101 k.p.c., zgodnie z którym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Przepis art. 101 k.p.c. stanowi wyjątek od przewidzianej w art. 98 k.p.c. zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Normuje on bowiem zwrot kosztów procesu według zasady zawinienia. W sytuacji przewidzianej hipotezą tego przepisu pozwany jako przegrywający nie tylko nie będzie obciążony kosztami przeciwnika ale otrzyma zwrot poniesionych przez siebie kosztów.

Nie budzi wątpliwości Sądu, iż w rozpoznawanej sprawie łącznie zachodzą przewidziane w art. 101 k.p.c. przesłanki warunkujące nie tylko nie obciążanie pozwanych kosztami procesu, ale także statuujące ich prawa do żądania poniesionych w tym procesie kosztów.

Przede wszystkim podkreślić należy, iż powodowie nie udowodnili, że przed wniesieniem pozwu ustnie wzywali pozwanych do przywrócenia ostatniego spokojnego posiadania przedmiotowej części nieruchomości, natomiast pozwani twierdzeniom tym stanowczo zaprzeczyli. Wobec powyższego stwierdzić należy, że pozwani nie dali powodu do wytoczenia niniejszej sprawy, a ponadto uznali żądanie pozwu przy pierwszej czynności procesowej, tj. w odpowiedzi na pozew.

Z uwagi na powyższe, na podstawie powołanych wyżej przepisów Sąd zasądził od powodów solidarnie na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 354 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą składają się: kwota 320 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 34 złotych tytułem zwrotu opłat uiszczonych przez każdego z pozwanych od udzielonego pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anita Topa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Łukaszewicz
Data wytworzenia informacji: