Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 859/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-02-14

Sygn. akt: I C 859/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Sylwia Staniszewska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Dorota Cichorz-Dąbrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2017 r. w S.

sprawy z powództwa D. O.

przeciwko (...) Bank (...) S.A. we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art.840 kpc)

I.  oddala powództwo,

II.  nie obciąża powódki kosztami procesu na rzecz pozwanego,

III.  przyznać radcy prawnemu Ł. W. tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu kwotę 600 zł oraz kwotę 82,80 zł tytułem podatku VAT które wypłacić ze Skarbu Państwa Kasa Sądu Rejonowego w (...)

IC 859/16

UZASADNIENIE

Powódka D. O. całkowicie ubezwłasnowolniona reprezentowana przez opiekuna J. P. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Bank (...) S.A. we W. wniosła o pozbawienie wykonalności w całości, tytułu wykonawczego bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 9.05.2012 r. w sprawie (...)

Roszczenie swoje uzasadnił tym, że powódka jest osobą ubezwłasnowolnioną. Z powodu upośledzenia umysłowego nie potrafi pisać, czytać. Potrafi jedynie się podpisać ale nie rozumie tego co podpisuje. W tym stanie rzeczy powódka zawierając umowę z bankiem znajdowała się w stanie wyłączjącym świadome powzięcie decyzji. Nie wiedziała co podpisuje a zatem umowa jest nieważna

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i orzeczenie o kosztach procesu. Stanowisko swoje uzasadnił tym, że podniesione przez powódkę zarzuty nie stanowią podstawy pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Powódka nie przedstawiła dowodów, że występują wady oświadczenia woli w dniu zawarcia umowy. W dniu zawarcia umowy powódka nie była ubezwłasnowolniona. Ponadto podniósł, że powódka dokonała wielokrotnie wpłat na konto zobowiązanego. W związku z brakiem rozliczenia zobowiązania, pozwany skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji. W toku egzekucji, Komornik Sądowy przekazał na konto zobowiązanego wpłaty w łącznej kwocie 6.276,23 zł. Nie można pozbawić tytułu wykonawczego w części już wyegzekwowanej.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Postanowieniem z dnia 9.05.2012 r. w sprawie (...), Sąd Rejonowy w (...)nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 25.11.2011 r. wydanemu przez (...) Bank S.A. we W. zgodnie z którym dłużnik D. O. zobowiązana jest do zapłaty kwoty 1859,28 zł wraz z odsetkami i kosztami wynikającymi z tytułu egzekucyjnego, lecz nie więcej niż do kwoty 2.400 zł oraz zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 96,52 zł. (dowód: orzeczenie k. 13 akt (...)

W dniu 15 listopada 2012 r. wierzyciel (...) Bank (...) S.A. we W. złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko D. O. na podstawie tego tytułu wykonawczego. Obecnie postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) M. K. pod sygn. akt (...). W toku postępowania egzekucyjnego Komornik dokonał zajęcia renty dłużniczki. (dowód: dokumenty akt (...)

D. O. jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, jej opiekunem został ustanowiony J. P.. (dowód: dokumenty k. 4-6)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W ocenie Sądu roszczenie powódki, nie zasługuje na uwzględnienie.

W pozwie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty jakie w tym czasie mógł zgłosić pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. (art.843 § 3 k.p.c.)

Zgodnie z art.840 k.p.c. dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo, gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście,

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, gdy tytułem jest orzeczenie sadowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Powódka powództwo w całości o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oparła na twierdzeniu, że jest upośledzona umysłowo, nie potrafi pisać ani czytać. W dacie zawierania umów, z których wynikają wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi była w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Umowy zatem są nieważne.

Powódka powołuje się zatem na okoliczność, która istniała już w dacie zawierania umów, z których wynikają wierzytelności objęte tytułami wykonawczymi, okoliczność która istniała także przed powstaniem tytułu egzekucyjnego.

Przedmiotem sporu w sprawach opartych o przepis art. 840 k.p.c. jest wykonalność tytułu wykonawczego. Powództwo to jednak nie może prowadzić do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądowym. Ma ono na celu pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, a nie podważenie treści orzeczenia sądowego.

Jakkolwiek podstawą powództwa opozycyjnego może być kwestionowanie istnienie tytułu egzekucyjnego (art. 840 § 1 pkt. 1 k.p.c.), to jeżeli chodzi o orzeczenia sądowe, prawomocne orzeczenie sądowe wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz także inne sądy, organy państwowe, organy administracji publicznej, a w wypadkach przewidzianych w ustawie także inne osoby.(art.365 § 1 k.p.c.) W powództwie przeciwegzekucyjnym nie jest zatem dopuszczalne zwalczanie sądowego tytułu wykonawczego poprzez odwołanie się do faktów, dowodów, istniejących przed powstaniem tego tytułu i zmierzających w istocie do podważenia orzeczenia objętego tym tytułem. Natomiast w art. 840 § 1 pkt. 2 k.p.c. mowa jest o wygaśnięciu zobowiązania lub niemożności jego egzekwowania na skutek zdarzenia, które zaszły po wydaniu tytułu egzekucyjnego. Chodzi o zdarzenia materialnoprawne, z którymi łączy się powstanie, zmiana albo wygaśniecie stosunku cywilnoprawnego.

W tej sytuacji, sąd pominął zatem wniosek pełnomocnika powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego jako zbędny.

Ponadto tytuł wykonawczy nie może być pozbawiony wykonalności w części w jakiej należność została wyegzekwowana.

W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności na mocy powołanych przepisów.

Z uwagi na sytuacje materialna powódki sąd nie obciążył jej kosztami procesu na rzecz pozwanego

O kosztach pomocy prawnej udzielonej powódce przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu orzeczono na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. uwzględniając nakład pracy pełnomocnika powódki ustanowionego z urzędu.

z/

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sobieraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Staniszewska
Data wytworzenia informacji: