Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 145/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-09-27

Sygn. akt I C 145/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko

Protokolant: stażysta Emilia Kowalczyk

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r., w O., na rozprawie,

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 600 (jeden tysiąc sześćset) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 8 lipca 2016 r. do dnia zapłaty;

II  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 862,92 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa 92/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Arkadiusz Ziarko

Sygn. akt I C 145/17

UZASADNIENIE

Powód J. M. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 1 600,00 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu podał, że pozwany dotąd nie wypłacił w całości odszkodowania za szkodę spowodowaną przez sprawcę ubezpieczonego w zakresie OC u pozwanego, poprzestając jedynie na wypłacie kwoty 911,75 zł. Podniósł, że pozwany bezzasadnie zakwestionował wysokość kosztów naprawy samochodu.

Pozwany – (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. – w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu podniósł, że powodowi po zweryfikowaniu kalkulacji przedstawionej przez powoda wypłacono kwotę 911,75 zł, która według pozwanego wyczerpuje roszczenia powoda.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 7 czerwca 2016 r. powód uczestniczył w kolizji drogowej, której sprawca posiadał obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej u pozwanego. (okoliczność niesporna)

O kolizji pozwany został zawiadomiony tego samego dnia przez powoda (okoliczność niesporna)

W wyniku kolizji drogowej doszło do uszkodzenia pojazdu powoda marki A. o nr rej. (...).

Koszt naprawy powypadkowej pojazdu powoda z zastosowaniem zamienników najwyższej jakości wynosi 2.514,83 zł. Przy naprawie z uwagi na wiek samochodu – ponad 10 lat – należy uwzględnić dostępne zamienniki części oryginalnych kierując się kryterium najwyższej jakości, co uzasadnia uwzględnienie oryginalnych części O oraz zamienników identycznych z oryginałem (...). Naprawę można by wykonać w droższy sposób demontując szybę, ale za powyższą kwotę można skutecznie i prawidłowo wykonać naprawę bez jej demontażu. ( dowód: opinia biegłego J. B. k. 41-46)

Pozwany nie zapłacił kwoty dochodzonej pozwem pomimo wezwań do zapłaty. (okoliczność niesporna)

Sąd zważył, co następuje:

Żądanie powoda należało uwzględnić w całości.

Sąd dał wiarę przedłożonym przez strony dokumentom, albowiem ich prawdziwość nie była kwestionowana przez strony i nie budzi wątpliwości.

Opinia biegłego była jednoznaczna, biegły logicznie i przekonująco ustosunkował się co do zastrzeżeń stron, w związku z czym należało podzielić wnioski zawarte w opinii.

Brak podstaw do przyjęcia wzbogacenia poszkodowanego w jakiejkolwiek części w związku z ewentualną naprawą samochodu przy użyciu nowych części, skoro prawidłowo wykonana naprawa wymaga użycia tych części.

Stawkę za 1 roboczogodzinę należało przyjąć na poziomie ustalonym przez biegłego. Jest to wyliczona przez biegłego średnia stawka za 1 rbg w O. w spornym okresie i brak podstaw do jej zakwestionowania.

Ostatecznie twierdzenia i zarzuty ubezpieczyciela, ponoszącego w pełnym zakresie odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez ubezpieczonego w zakresie OC przez pozwanego sprawcę, w żadnej części nie mogą się ostać.

Utrwalony w orzecznictwie jest pogląd, że poszkodowanemu służy roszczenie o odszkodowanie mimo nie wykonania naprawy. Pozwany zobowiązany jest do naprawienia szkody, a nie zwrotu kosztów naprawy. Zgodnie, zresztą, z art. 363§1 Kc naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Zgodnie z art. 3 Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych sporządzonej w H. dnia 4 maja 1971 r. Prawem właściwym jest prawo wewnętrzne państwa, w którym nastąpił wypadek.

W tych warunkach należało uwzględnić powództwo do kwoty 1600 zł (koszty naprawy 2.514,83 zł – zapłacone 911,75 zł = 1603,08 zł) na podstawie umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej łączącej sprawcę kolizji z pozwanym, art. 805 i n. K.c., art. 361 Kc, art. 19 oraz art. 34 i nast. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r., nr 124, poz. 1152) oraz art. 481 § 1 i 2 Kc, 817 Kc.

Odsetki powodowi przysługują zgodnie z art. 817§1 Kc, tj. od następnego dnia po upływie 30-dniowego terminu od zawiadomienia o wypadku, powód może jednak domagać się odsetek za krótszy okres.

Zgodnie z wyrażoną w art. 98§1 kpc zasadą odpowiedzialności strony przegrywającej za wynik procesu, powodowi jako stronie wygrywającej należy się zwrot całości kosztów procesu od pozwanego w kwocie 1.862,92 zł: opłaty od pozwu 80 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego 900 zł oraz zwrot kosztów wynagrodzenia biegłego w kwocie 865,92 zł.

SSR Arkadiusz Ziarko

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olgierd Kowalski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadiusz Ziarko
Data wytworzenia informacji: