Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 417/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Giżycku z 2020-01-27

Sygn. akt II K 417/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Tomasz Zieliński

Protokolant – sekr. Anna Rogojsza

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...)–---

po rozpoznaniu w dniach 08.11.2019 r., 14. 01.2020 roku sprawy

Z. M. (1)

urodz. (...) w G.

syna A. i Z. zd. T.

oskarżonego o to, że:

W dniu 13 maja 2019 r. w m. P. gm. G. będąc właścicielem stada świń o numerze siedziby (...) (...) w m. (...) na obszarze objętym ograniczeniami ustanowionymi decyzją nr (...) Komisji Europejskiej nie zastosował się do ograniczenia wskazanego w §6.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) bez uzyskania stosownego pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w G. przemieszczając część wskazanego stada w postaci 10 macior oraz 45 warchlaków do tymczasowej, niezarejestrowanej siedziby w (...)

tj. o czyn z art. 78 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967)

1.  Oskarżonego Z. M. (1) uniewinnia od popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, zaś kosztami procesu na podstawie art. 632 pkt 2 kpk obciąża Skarb Państwa.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 417/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

Z. M. (1)

W dniu 13 maja 2019 r. w m. P. gm. G. będąc właścicielem stada świń o numerze siedziby (...) (...) w m. (...) na obszarze objętym ograniczeniami ustanowionymi decyzją nr (...) Komisji Europejskiej nie zastosował się do ograniczenia wskazanego w §6.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) bez uzyskania stosownego pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w G. przemieszczając część wskazanego stada w postaci 10 macior oraz 45 warchlaków do tymczasowej, niezarejestrowanej siedziby w (...)      

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I. Prowadzenie przez oskarżonego Z. M. (1) gospodarstwa rolno-hodowlanego w msc. P. pod nr (...)i (...)

II. Prowadzenie przez oskrażonego Z. M. (1) w gospodarstwie rolnym produkcji trzody chlewnej oraz posiadanie stada świń, któremu w ramach rejestracji nadano nr siedziby (...) (...) zlokalizowano pod adresem (...)

III. Przemieszczenia przez oskarżonego Z. M. (1) w dniu 13.05.2019 r. z powodu zbyt dużego zagęszczenia swiń w chlewni znajdującej się w prowadzonym przez niego w miejscowości P. gospodarstwie rolnym pod nr (...) do chlewni użytkowanej za zgodą rodziców znajdującej się pod nr (...)dziesięciu macior, które miały się prosić i 45 warchlaków

IV. Zgłoszenie przez lekarza weterynarii R. C. opiekującego się stadem należącym do oskarżonego w dniu 16.05.2019 r. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w G. podejrzenia afrykańskiego pomoru świn (asf) w gospodarstwie stanowiącym jego własność

V. Przeprowadzenie w dniach 16-17.05.2019 r. dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt w gospodarstwie (...) w związku z podejrzeniem występowania afrykańskiego pomoru świń w stadzie nr siedziby (...) (...) w chlewni położonej w P. pod nr (...) i chlewni położonej w P. pod nr (...)zakończonego dycyzją o likwidacji stada w obu lokalizacjach.

w yjaśnienia oskarżonego Z. M. (1)

zeznania świadka

A. M. (1)

zeznania świadka

Z. M. (2)

zeznania świadka

A. R.

kopia faktury

zeznania świadka

A. R.

zeznania świadka

A. M. (1)

zeznania świadka

Z. M. (2)

wyjaśnienia oskarżonego

Z. M. (1)

wydruki z systamu Identyfikacji i Rejestracji (...) prowadzonego przez (...)

wyjaśnienia oskarżonego

Z. M. (1)

zeznania świadka K. K.

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

notatka urzędowa wraz załącznikiem

zeznania świadka

K. K.

zeznania świadka

A. R.

wjaśnienia oskarżonego

Z. M. (1)

zeznania świadka

A. R.

zeznania świadka K. K.

wyjaśnienia oskarżonego

Z. M. (1)

odpis protokołu z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt

odpis decyzji nr (...)

odpisy dokumnetów stanowiących załącznik do protokołu dochodzenia epizootycznego

k . 142v-143

k. 149v

k. 149v-150

k. 143-144

k. 32

k. 143-144

k. 149v

k. 149v-150

k. 142v-143

k. 27, 31, 35

k. 142-143

k. 144-144v i 14v w części odczytanej w trybie art. 391§1 kpk

k. 1

k. 48-49

k. 14v, 144-144v

k. 143-144

k. 142v-143

k. 143-144

k. 14v, 144-144v

k. 142v-143

k. 2-4

k. 5-7

k. 16-37

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

------- --

--------------------

----------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

------------------

---------------

--------------

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad. I

Ad. II

Ad. III

Ad. IV

Ad. V

wyjaśnienia oskarżonego Z. M. (1)

zeznania świadków:

A. M. (1)

Z. M. (2)

A. R.

kopia faktury

zeznania swiadków:

A. R.

A. M. (2)

Z. M. (2)

wyjaśnienia oskarżonego

Z. M. (1)

zeznania świadka K. K.

wyjaśnienia oskarżonego

Z. M. (1)

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z załącznikami

notatka urzędowa wraz z załącznikiem

zeznania świadków:

K. K.

A. R.

wyjaśnienia oskarżonego Z. M. (1)

zeznania świadków

A. R.

K. K.

wyjaśnienia oskarżonego Z. M. (1)

odpis protokołu z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt

odpis decyzji nr (...)

odpis dokuemntacji stanowiącej załącznik do protokołu z dochodzenia epizootycznego

Z wyjaśnień złożonych przez oskarżonego Z. M. (1) wynika, że prowadzi on gospodarstwo rolno-handlowe o powierzchni około 50 ha, które specjalizowało się w produkcji trzody chlewnej. Jest ono położone w miejscowości P. pod nr (...), przy czym oskarżony z rodziną mieszka w domu rodziców położonym również w tej miejscowości na działce siedliskowej oznaczonej nr (...) którą pozostawili sobie na własność przechodząc na emeryturę i przekazując grunty rolne należące do prowadzonego przez nich gospodarstw rolnego na rzecz dzieci. Na działce tej znajdują się także budynki gospodarcze, a mianowicie stodoła, chlewnia i obora. Z. M. (1) za zgodą rodziców korzystał na potrzeby związane z prowadzonym przez siebie gospodarstwem ze stodoły wykorzystując ją jako magazyn oraz z części budynku chlewni, w której gdy byłą taka konieczność umieszczał trzodę chlewną ze stada znajdującego się w chlewni pod nr (...) w miejscowości P..

W tej części wyjaśnienia oskarżonego potwierdzili przesłuchani w charakterze świadków jego rodzice A. M. (3) i Z. M. (2). Prowadzenie przez Z. M. (1) gospodarstwa rolnego potwierdziła również w złożonych zeznaniach A. R. zajmująca stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w g.. Zarówno wyjaśnieniom oskarżonego, jak i zeznaniom powyższych świadków sąd dał wiarę.

Ustawową definicję gospodarstwa rolnego zawiera przepis art. 55 3 kc, zgodnie z którym „Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”. Nie jest to jedyne definicja gospodarstwa rolnego w systemie prawa polskiego. Odrębne znaczenie nadają temu pojęciu przepisy:

- ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.), która zawężą definicję gospodarstwa rolnego zawartą w Kodeksie cywilnym poprzez zastosowanie kryterium obszarowego (minimum 1 ha użytków rolnych) – art. 2 pkt 2 tej ustawy;

- ustawy z dnia 11.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256) zgodnie z art. 2 pkt 2, której za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej;

- ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. NR 7 poz. 24 z późn.. zm.) zgodnie z którą przez gospodarstwo rolne należy rozumieć każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej (art. 6 pkt 4).

Jak z powyższego wynika kodeksowe ujęcie gospodarstwa rolnego zakłada istnienie więzi gospodarczej między poszczególnymi jego składnikami. Poprzez stwierdzenie występowania organizacyjnej więzi dochodzi do wytyczenia in concreto „zakresu” gospodarstwa rolnego. W skład gospodarstw rolnego będą wchodziły wszystkie składniki (w szczególności wymienione w art. 55 3 kc), które tworzą zorganizowany i spójny system gospodarczy w oparciu, o który następuje realizacja działalności gospodarczej. Występowanie więzi organizacyjnej koniecznej z perspektywy kwalifikacji określonych składników materialnych jako składników gospodarstwa rolnego, nie neguje istnienia rozproszenia przestrzennego między nimi. Ustawa Kodeks cywilny nie formułuje także żadnych wymogów podmiotowych co do „własności” gospodarstwa rolnego (patrz m.in. Kodeks cywilny, Komentarz pod red. K. Osajda, wyd. 24, 2020).

Zdaniem sądu przez gospodarstwo rolne stanowiące własność oskarżonego należy zgodnie z przedstawionymi wyżej definicjami ustawowymi rozumieć grunty rolne wraz z budynkami i ich częściami znajdującymi się zarówno w miejscowości P. pod nr (...), jak i pod nr (...), w zakresie w jakim użytkuje budynek stodoły oraz część budynku chlewni, gdyż tworzą one zorganizowany i spójny system gospodarczy. Nadmienić jedynie należy, że jak wynika z kopii faktury wystawionej przez oskarżonego jako siedzibę prowadzonego gospodarstwa rolno-handlowego wskazuje on adres (...).

Bezspornym jest, że Z. M. (1) w prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym zajmując się produkcją trzody chlewnej był właścicielem stada świr, któremu w ramach rejestracji nadano nr siedziby (...) (...), które zlokalizowane było w budynku chlewni pod adresem (...). Wynika to zarówno z wyjaśnień oskarżonego, jak i zeznań jego rodziców A. M. (1) i Z. M. (2) oraz z zeznań Powiatowego Lekarza Weterynarii A. R.. Także w tej części wiarygodność zeznań świadków oraz wyjaśnień oskarżonego nie budzą wątpliwości. Posiadanie przez oskarżonego stada o nr siedziby (...) (...) wynika także z wydruków dokumentów z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez (...). Prawdziwość powyższych dokumentów nie budzi zastrzeżeń.

Z wyjaśnień złożonych przez oskarżonego wynika, że w dniu 13.05.2019 roku z powodu zbyt dużego zagęszczenia świń, w tym macior, które miały się prosić w chlewni znajdującej się w P. pod nr (...) należących do stada nr siedziby (...) (...) w związku z tym, że nie było możliwe zrealizowanie przemieszczenia ich części w związku ze sprzedażą do rzeźni oraz części prosiąt do innego odbiorcy, które to przemieszczenie zostało zgłoszone, gdyż nie uzyskano na czas wyników badań krwi, ze względów bezpieczeństwa przemieścił 10 macior i 45 warchlaków czasowo do chlewni znajdującej się na siedlisku rodziców w P. pod nr (...). Przed ich przetransportowaniem nie wystąpił do Powiatowego Lekarza Weterynarii o powolnienie na przemieszczenie przekonany, że jest to konieczne tylko wtedy gdy dokonuje przemieszczenia zwierząt z gospodarstwa na zewnątrz np. sprzedaży do rzeźni czy też do innego podmiotu, który zajmuje się produkcją trzody chlewnej. Nadmienić należy, że następnego dnia tj. 14.05.2019 r. część macior urodziła 80 prosiąt. Zarówno 10 macior, jak i 45 warchlaków, które przemieszczono do chlewni położonej pod nr (...)w P. posiadało kolczyki, co potwierdzało ich pochodzenie ze stada z chlewni pod nr (...) w P., któremu nadano nr siedziby (...) (...). Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego również w tej części, gdyż znalazły one potwierdzenie w zeznaniach K. K. zatrudnionej na stanowisku Inspektora w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w G., która przeprowadziła w gospodarstwie rolnym oskarżonego dochodzenie epizootyczne i badanie w zwierząt. Przeprowadzone dochodzenie potwierdziło przetransportowanie części świń ze stada zlokalizowanego w chlewni pod nr (...)w P., a mianowicie 10 prośnych macior i 45 warchlaków do chlewni w tej samej miejscowości położonej na siedlisku rodziców oskarżonego pod nr (...).

W dniu 16.05.2019 r. lekarz weterynarii R. C., który opiekował się stadem świń w gospodarstwie rolnym oskarżonego powiadomił telefonicznie o podejrzeniu występowania w nim objawów afrykańskiego pomoru świń Powiatowego Lekarza Weterynarii w G.. W związku z tym wszczęto odpowiednie procedury wyznaczając do przeprowadzenia dochodzenia epizootycznego w tym gospodarstwie (...). Także w tej części sąd ustaleń dokonał w oparciu o zeznania wskazanych świadków i wyjaśnienia oskarżonego uznając je za wiarygodne.

Przeprowadzone przez K. K. dochodzenie epizootyczne mające na celu zgodnie z §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.01.2003 r. w sprawie postępowania przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 18, poz. 163) wykrycie źródła zakażenia, określenie trwania choroby oraz stwierdzenie wszystkich okoliczności wskazujących na możliwość jej rozprzestrzeniania na inne zwierzęta, do innych gospodarstw lub do innych miejscowości wykazało, że w gospodarstwie (...) położonym we wsi P. w budynku chlewni pod nr (...), ze stada, którego jest właścicielem liczącego (...) świnie, któremu podczas rejestracji nadano nr siedziby (...) (...) znajduje się 1030 sztuk w tym 790 prosiąt, 170 warchlaków, 116 macior i 2 knury oraz że w budynku chlewni położnej pod nr (...)znajduje się 135 sztuk w tym 80 prosiąt, 45 warchlaków i 10 macior. Ustalono nadto, że do chlewni znajdującej się pod nr (...)świnie, w tym maciory, które miały się prosić zostały przeniesione w dni 13.05.2019 r. z chlewni znajdującej się pod nr (...) ze względu na brak miejsca w tym budynku i miały tam przebywać do czasu planowanej sprzedaży świń z lokalizacji (...). Na podstawie przebiegu choroby oraz wyników badań klinicznych, sekcyjnych i laboratoryjnych przeprowadzonych w dniach 16.05-17.05.2019 r. stwierdzono występowanie choroby zakaźnej zwierząt w postaci afrykańskiego pomory świń i decyzją z dnia 17.05.2019 r. nakazano likwidację stada zlokalizowanego zarówno pod nr (...)jak i (...). Za wiarygodne w tej części sąd uznał zarówno zeznania świadków, jak i wyjaśnienia oskarżonego oraz dokumenty z przeprowadzonego dochodzenie epizootycznego i badania zwierząt.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-------

-------------

-------------

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

-------

------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-----------

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

------------

-------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

---------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-----------

------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-------------

3.4. Umorzenie postępowania

-------------

------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-------------

3.5. Uniewinnienie

1.

Z. M. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Przedmiot ochrony występków z art. 78 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest życie i zdrowie zwierząt, a także w zakresie, w jakim ochrona zwierząt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, życie i zdrowie ludzi. Przestępstwo określone w art. 78 pkt 4 tejże ustawy popełnia ten, kto nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych na podstawie art. 48 ust. 3 lub art. 48a ust. 3 pkt 1 powyższej ustawy. Pierwszy z tych przepisów tj. art. 40 ust. 3 upoważnia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w razie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do wprowadzenia w drodze rozporządzenia, zakazu wprowadzania na terytorium Polski zwierząt, produktów lub przedmiotów, które mogą przenosić te chorobę z całego terytorium tego państwa lub jego części, mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. Z przepisu art. 48a ust. 3 pkt 1 wynika natomiast, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub zapobiegania tym chorobom, wynika obowiązek podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej określonych zadań lub czynności w tym wydania nakazów, zakazów lub ograniczeń innych niż określone w art. 44 ust. 1 i ust. 1a, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3 oraz art. 47 ust. 1 ustawy, w drodze rozporządzenia wydaje nakazy, zakazy oraz ograniczenia wynikające z przepisów Unii Europejskiej, mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących zwalczania lub zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, w tym zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego, wynikających z występowania lub zagrożenia chorobą zakaźną zwierząt. Jeden z nakazów wydanych na podstawie tego przepisu został określony w §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń z dnia 06.05.2015 r. (t.j. z 2018 r., poz. 290), zgodnie z którym „Na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń”. Nie przestrzeganie określonych w tym rozporządzeniu nakazów, zakazów lub ograniczeń stanowi o istocie przestępstwa z art. 78 pkt 4 tejże ustawy. Występek ten można popełnić tylko umyślnie zarówno z zamiarem bezpośrednim , jak i ewentualnym (patrz m.in.: Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; Aneta Michalska-Warias, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

Z dokonanych ustaleń wynika, że miejscowość P. położona jest w obszarze objętym ograniczeniami ustanowionymi decyzją (...) w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików i niewątpliwie przemieszczanie świń bezpośrednio do gospodarstwa tak więc z zewnątrz oraz do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy, tak więc z gospodarstwa na zewnątrz może nastąpić tylko po uzyskaniu pozwolenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń. Oskarżony co wynika z dokonanych ustaleń nie przemieszczał jednak świń z zewnątrz bezpośrednio do swojego gospodarstwa, ale w obrębie prowadzonego przez siebie gospodarstwa, a w związku z tym zdaniem sądu nie był zobowiązany do u uzyskania pozwolenia, o którym mowa w §6 ust. 1 wyżej powołanego rozporządzenia. Nie przemieszczał też świń ze swojego stada bezpośrednio do innego gospodarstwa, gdyż co wykazano wyżej obok gruntów, w celu prawidłowego korzystania oraz prowadzenia na nich działalności rolniczej niezbędne są także inne składniki, takie jak budynki lub ich część np. dom z działką siedliskową, budynki gospodarcze, magazyny, silosy itp., zaś w P. pod nr (...)oskarżony jest nie tylko zameldowany ale również mieszka i użytkuje na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego budynek stodoły i część budynku chlewni, które użyczyli mu jego rodzice. To, że przez przemieszczenie świń bezpośrednio do gospodarstwa należy rozumieć ich przeniesienie (przywiezienie) z zewnątrz wynika także z §6 ust. 9 tegoż rozporządzenia, który stanowi, że w przypadku przeniesienia świń spoza obszaru objętego lub obszaru zagrożenia do gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia.

Skoro zatem oskarżony nie naruszył nakazu określonego w §6 ust. 1 wyżej powołanego rozporządzenia, to tym samym nie wyczerpał znamion zarzucanego mu występku, co mając na uwadze sąd na podstawie art. 414§1 kpk w zw. z art. 17§1 pkt 2 kpk uniewinnił go.

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-----------

----------

-------------

-------------

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

----------

---------------

-------------

-------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

--------------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.

W związku z uniewinnieniem oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu sąd na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami procesu obciążył Skarb Państwa.

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Janczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Zieliński
Data wytworzenia informacji: